Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiedon visualisointi

Analyysien tulosten visualisoinnin ja raportoinnin tavoitteena on saattaa jalostettu tieto helposti ymmärrettävään ja käyttäjäystävälliseen muotoon. Liiketoimintatarpeen omistajan eli tiedon hyödyntäjän on voitava tarkastella ja tulkita havaintoja, arvioida analyysien tuloksia ja analyysihypoteesien toimivuutta sekä tehdä havainnoista johtopäätöksiä päätöksenteon tueksi. (Espoon kaupunki 2018)

Teknisenä ratkaisuna on hyvä ottaa käyttöön BI-järjestelmä, johon tietojärjestelmät integroidaan ja jossa tieto raportoidaan yhden luukun periaatteella. Näin käyttäjä pääsee näkemään parhaimmillaan siis yhdestä paikasta kaikki hänelle olennaiset tiedot. Jopa roolipohjaisesti valmiiksi koottuna ja visualisoituna. Tiedon on hyvä olla mahdollisimman valmiiksi pureskeltu tiedon hyödyntäjien tarpeisiin sopivaksi – on se sitten numeroina, palkkeina, piirakoina, sanoina tai jollain muulla tavalla visualisoituna tai ilmaistuna. Olennaista on, että tieto on luotettavaa ja ymmärrettävästi tulkittavissa ja sen pohjalta pystyy nopeasti hahmottamaan tämän hetken tilanteen, suunnan ja etäisyyden tavoitteeseen. Tai se nostaa esiin jotain uutta ja yllättävää. (Listenmaa 2023)

Lue lisää raportoinnin suunnittelusta täältä.

 Image Modified

Tiedon tulkintaan vaikuttavat tekijät

Visualisoinnin keinoin voidaan keventää tiedon sisäistämisen kognitiivista kuormaa suunnittelemalla visualisoinnit niin, että ne keskittävät huomion ja siten ohjaavat tulkintaa oikeaan suuntaan. Tiedon tulkintaan vaikuttaa ihmisen huomiokyky. Ihmisen tietoisen mielen käsittelykyky yhtenä hetkenä on rajallinen, jolloin kiinnittäessä huomiomme johonkin, emme voi samanaikaisesti kiinnittää sitä muualle. Lisäksi valtaosan ajasta aivot pyrkivät nopeaan ajatteluun, jossa hyödynnetään olemassa olevia mentaalimalleja ja tulkitaan aivojen vastaanottamaa tietoa jo opitun valossa. Nämä asiat on siis syytä ottaa huomioon suunnitellessa tiedon esittämisen muotoa. Visualisoinneissa tehdyt valinnat, kuten mitä on jätetty pois, mitä korostetaan sekä miten tieto esitetään kontekstissaan, vaikuttavat paljon tiedon tulkintaan ja siten tehtyihin johtopäätöksiin ihmisen tulkitessa visualisointeja nopeasti. Myös raporttien käyttäjälähtöinen suunnittelu on olennaista tulkinnan ohjaamisessa.

Keskeistä on myös jokaisen työntekijän osaaminen ja taidot tiedon oikeaan tulkintaan ja hyödyntämiseen; tarvitaankin uudenlaista dataosaamista ja datalukutaitoa (Espoon kaupunki 2018). Lue lisää tiedolla johtamisen taidoista täältä.

Tietoisen pohdinnan lisäksi päätöksenteko nojaa erilaisiin tiedostamattomiin mentaalisiin mekanismeihin ja malleihin. Tiedostamaton ajattelu on päätöksenteon tärkeä voimavara, mutta samalla altis erilaisille ajattelun vinoumille. On pohdittava, miten luodaan päätöksentekotilanne, jossa parhaiten vältetään yksilö- ja ryhmäajattelusta aiheutuvia vinoumia. Tähän auttaa erilaiset yksilö- tai ryhmätason mentaalimallit ja viitekehykset, joiden läpi käsittelemme tietoa ja teemme päätöksiä. (Sitra 2018)