Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yleinen johtamisen tietotarve on ajantasaisen ja olennaisen informaation saaminen seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Toimivat mittarit ovat hyväksi havaittu väline kompaktin informaation hankkimiseen. Mittaamisen rooli ei rajaudu kuitenkaan pelkästään informaation tuottamiseen. Johtamisen tukena mittarit ja niihin liittyvät tavoitteet ohjaavat ja kannustavat henkilöstöä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Laihonen 2013)

Mittausinformaation hyödyntäminen liittyy läheisesti ajankohtaiseen tiedolla johtamisen keskusteluun. Viemällä mittaaminen lähelle jokaista organisaation työntekijää on mahdollista rakentaa sellainen tiedolla johtamisen kulttuuri, joka pohjautuu avoimuuteen, vuorovaikutukseen, tiedonjakoon ja aktiiviseen kommunikaatioon. Mittarit siis tarjoavat konkreettisen ja tietyssä mielessä yksinkertaisen välineen organisaatiokulttuurin muuttamiseen. Mittaamiseen liittyy läheisesti tavoitteiden asettaminen. Samoin kuin organisaatioilla myös yksilöiden toiminnalla pitää olla selkeät ja ymmärrettävät tavoitteet. Tavoitteet mahdollistavat tiettyjä johtamisen perusasioita. Niiden olemassaolo mahdollistaa seurannan, vertailun ja reagoinnin. (Laihonen 2013)Asiantuntijahaastattelut: Tietotarpeet, mittarit ja tiedon hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa


Asiantuntijahaastattelu: Mika Tammilehto

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=iH7Ew1Q0fP0

Asiantuntijahaastattelu: Kari Puumalainen

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=PJRVOFBt46s