Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

HANKKEEN NIMI, ESITTELYDIAT JA NETTISIVU

YHTEYSHENKILÖ

TAVOITTEET

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

Esittely

Verkkosivut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy,

seliina.paallysaho(at)seamk.fi

Tavoitteena on uusien menetelmien ja digitalisaation avulla avata toimintatapoja TKI:ssä, TKI- integroidussa oppimisessa sekä aluekehitystyössä. Luoda työkaluja, joiden avulla TKI-toimintakulttuuria voidaan muuttaa avoimemmaksi ja siten parantaa tiedon liikkumista yhteiskunnassa. 

AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa

Esittely

Verkkosivut

Oulun yliopisto,

hanni.muukkonen(at)oulu.fi

Edistää opintojen sujumista hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, osaamisen tunnistamisessa, opintojen seurannassa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä yliopistojen johtamisessa.

Automation in Network

Esittely

Verkkosivut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy,

kati.katajisto(at)seamk.fi 

Projektipäällikkö: niko.ristimaki(at)seamk.fi

Toteuttaa automaatioalan interaktiivinen verkko-oppimisympäristö FILE (Finnish Interactive Learning Environment) ja verkkolaboratorio FIINLab (Finnish Industrial Internet Network Laboratory).

DEFA - Digital Education for All

Esittely

Verkkosivut

Helsingin yliopisto,

maikki.naarala(at)helsinki.fi kjell.lemstrom(at)helsinki.fi

Tarjota kaikille mahdollisuus osallistua tietojenkäsittelyn 1. vuoden korkeakouluopintoihin. Lisätavoitteina ovat alan opintojen harmonisointi helpottaen Bologna-hengen mukaisesti opiskelijasiirtymisiä ja kokemusten kerääminen opetuksen digitalisoinnista, avoimuudesta ja automatisoinnista oppimisnalytiikkaa sekä digipedagogiikkaa hyödyntäen myös muiden alojen tarpeisiin.

DigiCampus -  Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut

Esittely

Verkkosivut

Itä-Suomen yliopisto,

juha.eskelinen(at)uef.fi, tuula.heide(at)uef.fi

Luoda korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö, kehittää pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen toimintamallia, kehittää kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa tukemaan oppimiskeskeisyyttä, kehittää digitaalisten palveluiden laatua, toteuttaa valtakunnallinen sähköisen tenttimisen palveluportfolio.

Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

Esittely

Verkkosivut

Lahden ammattikorkeakoulu Oy,

kristiina.soini-salomaa(at)lamk.fi Projektipäällikkö: ari.kankanen(at)lamk.fi Erityisasiantuntija: jorma.lehtonen(at)lamk.fi 

Kehittää uudenlainen Finnish Design Academy - yhteistoimintamalli, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille entistä sujuvammat tavat ja työvälineet opiskella muotoilualan ammatteihin sekä siirtyä nopeammin työelämään.

Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti)

Esittely

Verkkosivut

Turun yliopisto,

Anni Wärri awarri(at)utu.fi

Kehittää osallistuvien korkeakoulujen yhteistyötä yhdistämällä olemassa olevaa koulutusta helposti kaikkien alan opiskelijoiden ja ammattilaisten hyödynnettäväksi. Kehittää alan koulutusta rakentamalla uusia verkkokursseja ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi tärkeiksi todetuista aiheista. Kehittää yritysyhteistyötä, mikä madaltaa rekrytointikynnystä harjoittelupaikkoihin ja nopeuttaa siirtymistä työelämään.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Esittely

Verkkosivut

Lapin ammattikorkeakoulu Oy,

Projektipäällikkö: anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi

Uudistaa ammattikorkeakouluopetusta edistämällä kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa.

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

Esittely

Verkkosivut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy,

salla.huttunen(at)haaga-helia.fi pasi.puranen(at)aalto.fi teppo.varttala(at)haaga-helia.fi

Rakentaa valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla.

MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi

Esittely

Verkkosivut

Oulun yliopisto,

kyosti.oikarinen(at)oulu.fi, jarmo.reponen(at)oulu.fi

Valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen modernisointi ja yhtenäistäminen. Pyritään luomaan kansallinen koulutusportaali sinne tuotettavan digitaalisen oppi- ja opetusmateriaalin jakamiseksi. Lisäksi kehittää sähköisiä tentti- ja arviointimenetelmiä sekä pääsykoejärjestelmä.

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään

Esittely

Verkkosivut

Helsingin yliopisto,

maikki.naarala(at)helsinki.fi, laura.riuttanen(at)helsinki.fi

Luoda toimintamalli, jossa opettajien vertaisverkosto kehittää moniulotteisten kestävyyshaasteiden korkeakouluopetusta ja oppimateriaaleja yhteistyössä. Vahvistaa korkeakoulujen yhteistyötä, nostaa esiin niiden erityisosaamista sekä parantaa valmiuksia hyödyntää digitaalisia työkaluja ja oppimateriaaleja, jotka mahdollistavat joustavan opiskelun ja nopeuttavat siirtymistä työelämään.

Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Esittely

Verkkosivut

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy,

hanna.ilola(at)tamk.fi, hanna.teras(at)tamk.fi, annika.latva(at)tamk.fi

Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien (oppijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä tukipalvelut) tarpeet datan keräämiselle. Pilotoida ja kehittää amkeissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta. Pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesseja sekä -ratkaisuja eri amkeissa. Luoda suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen amkeissa sekä lisätä amkien henkilöstön osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä.

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

Esittely

Verkkosivut

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy,

tuula.haverinen(at)kamk.fi

Projektipäällikkö: minna.hokka(at)kamk.fiSelvittää palliatiivisen hoitotyön (ht) ja lääketieteen (lkt) opetuksen nykytila ja verrata saatuja tuloksia kansainvälisiin suosituksiin. Laatia moniammatillisesti työelämän kanssa palliatiivisen ht ja lkt osaamiskuvaus perus- ja erityistasoille. Laatia valtakunnallinen suositus palliatiivisen ht ja lkt opetusohjelmasta, varmistamaan palliatiivisen hoidon perus- ja erityisosaaminen. Kehittää palliatiivisen hoitotyön koulutuksen osalta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopiston hoitotieteen opintojen välisiä joustavia opintopolkuja. Kehittää palliatiiviseen hoitoon liittyvää TKI-toimintaa, innovatiivisia opetusmenetelmiä ja uusia oppimisympäristöjä korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä sekä lisätä opettajien osaamista. Muodostaa valtakunnallinen monitieteinen palliatiivisen hoidon koulutuksen asiantuntijaverkosto.

SOTE-PEDA 24/7

Esittely

Verkkosivut

Laurea ammattikorkeakoulu Oy,

sanna.juvonen(at)laurea.fi,  outi.ahonen(at)laurea.fi, mirkka.pirila(at)laurea.fi, tarja.a.laakkonen(at)laurea.fi

Tuottaa osaamisen määrittelyn ja opintosisältöjä, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä, jotkavastaavat tulevaisuuden soten osaamistarpeisiin ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset, ympärivuotiset oppimispolut.

Toinen reitti yliopistoon

Esittely

Verkkosivut

Jyväskylän avoin yliopisto,

jukka.lerkkanen(at)jyu.fi

paula.savela(at)jyu.fi

Kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön vaihtoehtoista mahdollisuutta osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Pilotoida ja tuottaa aikuisille suunnattuja reittejä tutkinto-opintoihin. Nopeuttaa yliopisto-opintojen etenemistä.

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Esittely

Verkkosivut

Jyväskylän yliopisto,

paivi.tynjala(at)jyu.fi

Tavoitteet ovat 1) korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita, 2) tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen 3) pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota, 4) opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen, 5) korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –pedagogiikassa, 6) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 

Esittely

Verkkosivut

Savonia ammattikorkeakoulu Oy,

salla.seppanen(at)savonia.fi,

marja.silen-lipponen(at)savonia.fi

Määrittää kansallisesti sairaanhoitajakoulutuksen tuottama 180 op perusosaaminen, joka vastaa kansallisen sote-uudistuksen tarpeisiin ja ottaa huomioon kansainvälisesti sairaanhoitajalta edellytettävän osaamisen. Varmistaa kansallisesti ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajaopiskelijoiden perusosaamisen 180 op laatu.

YYTO Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Esittely

Verkkosivut

Aalto yliopisto,

sami.tuomi(at)aalto.fi
tommi.byman(at)aalto kalle.airo@aalto.fi


Kasvattaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja yrittäjämäistä toimintaa. Parantaa opiskelijavetoisen kasvuyrittäjyystoiminnan laatua ja edistää opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia valtakunnallisesti. Kasvattaa yrittäjyyttä kokeilleiden opiskelijoiden määrää ja kaksinkertaistaa opiskelijayrittäjyysverkostojen tavoitettavuus. Kehittää monitieteellistä tiimiyrittäjyyttä tukevia toimintaympäristöjä kampuksilla ja luoda siihen liittyviä malleja ja prosesseja pedagogiseen käyttöön. Tarjota opiskelijoille kansainvälistymistä tukevia harjoittelumahdollisuuksia maailman johtavissa startup-keskittymissä. Kehittää kansallisia yhdenmukaisia, läpinäkyviä malleja yrittäjyysosaamisen AHOTointiin ja työskentelyn opinnollistamiseen. Hyödyntää digitaalisia oppimis- ja toimintaympäristöjä prosessien ja mallien luomisessa. Lisätä korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisätä ympärivuotista opiskelua ja oppimista. Rikkoa rajoja toisen asteen ja korkeakoulusektorin välillä.

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto

Esittely

Verkkosivut

Aalto yliopisto,

eija.zitting(at)aalto.fi, lauri.malmi(at)aalto.fi

Uudistaa mat/fys/tietotekniikka-alojen opetusta tuomalla alojen älykkäät oppimisympäristöt ja niihin perustuva vuorovaikutteinen digitaalinen kandidaattitason oppimateriaali koko korkeakoulukentän saataville. Rakentaa opettajille älykkään oppimateriaalin tuottamista varten yhtenäiset ympäristöt olemassa olevaa teknologiaa laajentamalla ja integroimalla välineitä yhteen. Muodostaa opettajille avoimet verkostot, joissa esitellään järjestelmiä, niiden mahdollisuuksia ja sisältöjä, tarjotaan tukea käyttöönottoon ja luodaan käytänteet yhteiseen sisällöntuotantoon ja jakamiseen. Rakentaa materiaaliin lokitiedon keruu, analyysi- ja visualisointimenetelmät.

...