Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietotarpeet

Liiketoiminnallisen tarpeen tai tavoitteen ymmärtäminen 

Tiedon jalostamisen prosessi on aina tarvelähtöinen. Tarve voi tulla voi tulla organisaation sisältä tai organisaation sidosryhmiltä, mutta sen tulee olla liiketoiminnallinen. Ilman selkeää ymmärrystä siitä, mitä halutaan jalostetun tiedon avulla tehdä, on vaikea määritellä mitä tulee analysoida. Tiedon jalostamisen ensimmäisen vaiheen tavoitteena onkin tunnistaa ja ymmärtää liiketoiminnallinen haaste, mahdollisuus tai tarve, jota voidaan edistää dataa hyödyntämällä.

Liiketoiminnallisen tarpeen ymmärtämiseen tarvitaan yhteistyötä tahon, jota tarve koskee, esimerkiksi toimialan, sekä analyysin tekijän välillä. Analyysin tekijän tulee tässä vaiheessa ymmärtää riittävän hyvin, mitä halutaan saavuttaa ja luoda alustava kuva siitä, miten lähestyä asiaa analyyttisesti.

Tavoitteen jalostaminen analyysihypoteesiksi ja datatarpeeksi

Tiedon jalostamisen prosessin seuraava vaihe on analyysihypoteesien ja kysymysten muodostaminen liiketoiminnallisesta tarpeesta. Tavoitteena on ymmärtää, miten liiketoiminnalliseen tarpeeseen voidaan tuottaa apua tiedon avulla ja mitä dataa tarpeen selvittäminen edellyttää. Analyysihypoteesit auttavat tekemään oletuksia siitä, mitä dataa ja minkälaisia muuttujia tarvitaan, jotta kysymyksiin saadaan vastaukset. Kun datatarpeet on alustavasti määritelty, voidaan myös tarvittavat datalähteet tunnistaa paremmin.

Jalostetun tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa

Tiedolla johtaminen edellyttää, että tiedon jalostusprosessin viimeinen vaihe, tiedon hyödyntäminen, johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Edellisten prosessivaiheiden hyöty on varsin rajattu, jos datasta saatuja havaintoja ei hyödynnetä päätöksenteossa. Päätökset voivat olla esimerkiksi yksinkertaisiin päivittäisiin rutiineihin liittyviä pienempiä päätöksiä tai jopa strategian tai painopistealueiden muutoksia.  

(Espoon kaupunki, 2018)
(Espoon kaupunki, 2018)

Info
Ks. myös palvelumuotoilu sekä raportointi
titleVinkki!

Katso myös Palvelumuotoilu- ja Raportointi ja analytiikka -osiot