Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Määritellään toiminnan käsitteet ja niiden väliset suhteet

  • Data-alustan tai järjestelmän toteuttamisen pohjalle tärkeä: linkittäätoiminnanjateknologianyhteen
  • Tehdään yhdessä mallinnettavan aiheen asiantuntijoiden kanssa työpajatyöskentelyllä
  • Hyödynnettäviä menetelmiä ja työkaluja: ER-mallinnus ja Ellie-mallinnustyökalu


Esimerkki ER-mallinnusta soveltavasta käsitemallinnus menetelmän vaiheista:

1.Määritetään mallinnuksen tavoite

2.Määritetään mallinnusalueet (esim. taloushallinto, henkilöstöhallinto jne.)

3.Valitaan mallinnusaluekohtaisesti osallistujat (ko. substanssin asiantuntijat + käsitemallintaja)

4.Pidetään mallinnustyöpaja (tunnistetaan yhdessä toiminnan logiikan mukaisesti aihealueen keskeiset käsitteet:, mitkä ne ovat, mitä niillä tarkoitetaan, miten ne suhteutuvat toisiinsa)

5.Mallinnuksen jatkotyöt (mallien jatkojalostus + mahdolliset tarvittavat lisätyöpajat)

6.Tekninen toteutus (siirrytään käsitemallista esim. Tietokannan toteutukseen)

7.Jatkokehitys(käsitemallien muokkaaminen muutostarpeiden mukaan)

(Hovi, 2019)


Info

Lue lisää tiedon mallintamisesta täältä