Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta. Koulutuksen järjestäjän on myös säännöllisesti osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arviointiin sekä julkistettava järjestämänsä arvioinnin keskeiset tulokset.

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia linjaa kokonaisvaltaisesti laadunhallintaa kaikessa ammatillisessa koulutuksessa ja sen eri toteuttamismuodoissa. Laatustrategian keskeisenä tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet sekä puitteet ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden laadunhallinnalle ja sen johtamiselle. Lisäksi tavoitteena on tukea systemaattista ja kokonaisvaltaista laadunhallintaa kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Laatustrategia turvaa osaltaan ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuutta ja kannustaa laadunhallintaan ja sen jatkuvaan parantamiseen kohti huippulaatua.

Info
titleLue lisää:

Linkki: Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161772/OKM_2019_29%20Kohti%20huippulaatua.pdf?sequence=1&isAllowed=y(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019)

 


Visio ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta vuoteen 2030

”Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on edistyksellistä, tuloksellista ja vaikuttavaa ja vakiintunut osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien, palveluverkostojen ja eri toimijoiden toimintaa. Laadunhallinnan menettelytavat varmistavat opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden toimintaan ja sen kehittämiseen ja näiden tarpeita vastaavat korkealaatuiset ja vaikuttavat palvelut. Ne luovat myös joustavat puitteet ammatillisen koulutuksen palvelujen jatkuvalle parantamiselle kohti erinomaisuutta ja sille, että ammatillisen koulutuksen laadunhallinta on kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua.”


 Ammatillisen koulutuksen visiota ja siitä johdettua laadunhallinnan visiota toteutetaan viiden vaikuttavuustavoitteen avulla:

 1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
 2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
 3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
 4. Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
 5. Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti

 


(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019)


Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon

Ammatillisen koulutuksen ohjaus, johtaminen ja päätöksenteko perustuvat kaikilla tasoilla tarkoituksenmukaiseen, luotettavaan ja monipuoliseen ennakointi-, arviointi-, seuranta-, talous- sekä tulostietoon sekä muuhun tietoperustaan. Ammatillisen koulutuksen toimijat tuottavat, analysoivat, jalostavat ja käyttävät järjestelmällisesti tietoa päätöksenteossa ja toiminnan uudistamisessa.Toiminnan tulosten, vaikuttavuuden ja laadun tavoitteet

Laatustrategian mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjän laadunhallinnan tulee kattaa Demingin tai EQAVET-laatuympyrän eri vaiheet ja luoda perustan uudistumiskyvylle sekä jatkuvalle parantamiselle kohti erinomaisuutta.

Toiminnan tavoitteille, laadulle ja vaikuttavuudelle tulee asettaa selkeät tavoitteet. Tuloksia tulee seurata ja arvioida suhteessa asetettuihin tavoitteisiin niin, että tulokset ovat lähtökohtana uusien tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan parantamiselle.

Laatustrategian mukaan

 • Ammatillisen koulutuksen toimijat asettavat tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja vaikuttavuudelle, varmistavat niiden toteutumisen ja kehittävät toimintaa tavoitteiden pohjalta kohti erinomaisuutta.
 • Ammatillisen koulutuksen toimijat hyödyntävät systemaattisesti niin kansallista kuin omaa organisaatiotaan koskevaa seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostietoa ja muuta tietoa ammatillista koulutusta koskevien tavoitteiden ja strategisten linjausten valmistelussa.
 • Ammatillisen koulutuksen toimijat julkistavat keskeiset koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta koskevat tulokset ja varmistavat, että tulokset ovat sidosryhmien saatavilla (esim. www-sivuilla) ottaen huomioon tietosuojalainsäännön vaatimukset


Toiminnan tulosten, vaikuttavuuden ja laadun mittaaminen

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus kuvata toimintansa onnistumista erilaisilla mittareilla. Osa mittaristosta palvelee organisaation omaa tarvetta ja osa mittaritiedoista tulee raportoida viranomaisille, sidos- ja asiakasryhmille. Ilman mittareita organisaation ja sen sidosryhmien vaikea tietää, miten tavoitteet on saavutettu ja mitä pitää kehittää. Mittarien rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttävät kokonaisvaltaista tiedon hallintaa ja johtamista. 

Tasapainotettu mittaristo (tuloskortti) eli Balanced Scorecard (BSC) viitekehys, joka sopii hyvin ammatillisen koulutuksen mittariston taustakehykseksi. Se on mittaristo, joka koostuu neljästä näkökulmasta ja näihin liittyvistä mittareista. Ne ovat riippuvaisia toisistaan ja näkökulmien pohjalta rakennettu tuloskortti pyrkii kuvaamaan organisaation toiminnan kokonaisuutta, jonka keskiössä ovat visio ja strategia. Tasapaino muodostuu neljän näkökulman kautta, jotka ovat 1) taloudellinen näkökulma, 2) asiakasnäkökulma, 3) sisäisten prosessien näkökulma ja 4) innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat itse mittaristonsa kehittämisestä ja ylläpidosta, mutta jatkossa OKM:n ja koulutuksen järjestäjien olisi ehkä järkevää pyrkiä rakentamaan yhteinen kansallinen mittaristo, joka olisi integroitu mm. opinto- ja tutkintorekisteriin (Koski) sekä opiskelija- ja työelämäpalautejärjestelmiin.   


Lue lisää ammatillisen koulutuksen vaikuttavuudesta ja mittaristosta: Tiedolla johtaminen - Mittariston rakentaminen

Case esimerkkejä koulutuksen järjestäjän mittaamisesta


Strategia, laadunhallinta ja tuloskortti

View file
nameSamiEdu vaikuttavuuden mittarit 23.2.2023.pdf
height150

SamiEdu vaikuttavuuden mittarit 23.2.2023.pdf

Tietovarasto, strategiset tavoitteet, tuloskortti ja Power BI

View file
nameEsedu - tietovarasto 28.9.2023.pdf
height150

Esedu - tietovarasto 28.9.2023.pdf