Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titlePeriaatteellinen taso

Arkkitehtuurin periaatteellisella tasolla kuvataan, miksi ja miten toimintaa kehitetään. Ammatillisen koulutuksen toimintaa kehitetään esimerkiksi lakien ja säädösten tai yhteisten strategisten tavoitteiden vuoksi. Periaatteellisella tasolla määritellään lähtökohdat arkkitehtuurin eri näkökulmille eli toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureille.

På arkitekturens principiella nivå beskriver man varför verksamheten utvecklas. Verksamheten inom yrkesutbildningen utvecklas till exempel på grund av lagar och förordningar eller gemensamma strategiska mål.På den principiella nivån definieras utgångspunkter för arkitekturen ur olika perspektiv, dvs. för verksamhets-, informations- och informationssystemarkitektur.


Bild: Principiell nivå i yrkesutbildningens referensarkitekturKuva: Periaatteellinen taso ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurissa.