Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Jukka Kohtanen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


PÄÄTÖSASIALISTA (LUONNOS)

3. Tietosuoja-asetuksen vaikutus korkeakoulujen tietovarantoon

(48) Korkeakoulut ohjeistavat ministeriötä toimimaan 5.9.2018 esillä olleen esityksen mukaisena (liite 3, 5.9.2018). Mikäli hallituksen esityksen (eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta) mukainen lakimuutos ei tulisi voimaan, annetaan CSC:lle tehtäväksi tuoda asia uudelleen käsiteltäväksi Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksessa toukokuussa 2019.

5. VIRTA-integraatiot ja KOSKI-palvelu

(49) Jatkossa muiden kuin viranomaistoimijoiden suoria VIRTA-integraatioita ei kehitetä, vaan ne ohjataan hyödyntämään opetushallituksen ylläpitämää opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelua. Uudet viranomaistietotarpeet toteutetaan ensisijaisesti opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta, ellei viranomaisen tietotarpeesta muuta johdu. Tämä päätös korvaa päätöksen 14 (13.9.2017).

...