Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Olemassa oleva eduroamin vaatimukset täyttävä WLAN-infrastruktuuri. WLAN-verkon ja palomuurien konfigurointi sekä IP-osoitteiden varaaminen. Yhteistyömuistion allekirjoittaminen.

Funetin tehtävät

Oman palveluntarjoajille tarkoitetun RADIUS-palvelimen konfigurointi ja palveluntarjoan tukeminen käyttöönoton eri vaiheessa. Yhteistyömuistion luominen.

Hinnoittelu

eduroamissa noudatetaan vastavuoroisuus- ja veloituksettomuusperiaatteita, joten palvelun käyttöönotto on maksuton.

...