Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tutkimustietovaranto kokoaa suomalaisten tutkimusinfrastruktuurien tiedot yhteen paikkaan. Se laajentaa alunperin Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) yhteydessä toteutettua tutkimusinfrastruktuurien tietopankkia, joka kokosi tuolloin Suomen Akatemian tiekartalla olevien tutkimusinfrastruktuurien tiedot.

Aikataulu

Tutkimustietovarannon portaalin (www.tiedejatutkimus.fi, www.research.fi) 1. versio julkaistiin 9.6.2020.

Mitä tutkimusinfrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimustietovarannossa?

Excerpt

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansallisesti merkittäviä tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön sekä tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijan koulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Tutkimustietovarannon infrastruktuurien tietopankki on suunnattu tutkijoille, tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tarjoajille sekä niiden rahoittajille. Palvelu edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta kuvailemalla ja esittelemällä sekä tutkimusinfrastruktuurit että niiden palvelut yhtenäisellä tavalla.

Tutkimusinfrastruktuuri voi olla useamman organisaation yhteistyönä hallinnoitu laaja kansallinen tai kansainvälinen kokonaisuus. Se voi olla myös yhden korkeakoulun hallinnoima, jota käyttää sisäinen tutkimusryhmä. Sillä voi olla esimerkiksi yrityksille suunnattuja palveluita.

Tutkimusinfrastruktuurien tietomalli päivitetään vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tutkimustietovarannon tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden kehitys jatkuu. Tietomalli on suunniteltu yhteistyössä Finn-ARMA-verkoston tutkimusinfrastruktuuriryhmän kanssa. Tavoite on tehdä tutkimusinfrastruktuuritietojen toimittaminen mahdolliseksi monenlaisista lähteistä ja ottaa huomioon tutkimusinfrastruktuurien verkostomainen luonne.Miten tutkimusinfrastruktuurien tiedot toimitetaan tutkimustietovarantoon?

Suunnittelun aikana havaittiin, että tutkimusinfrastruktuurien tietoja ylläpidetään eri tavoin eikä kaikkien tutkimusorganisaatioiden järjestelmistä ole saatavissa tietoja suoraan. Sen vuoksi tiedot voi toimittaa kahdella tavalla: Automaattisesti siirtotiedostona (ota meihin yhteyttä) tai käyttämällä tutkimustietovarantoon kytkettyä lomaketta. Prosessi on selitetty viereisessä kuvassa (pdf-versio).

Tutkimusorganisaatioilta tarvitaan myös tieto yhteyshenkilöstä, joka voi tarkistaa lomakkeella lähetetyt tutkimusinfrastruktuurien tiedot. Yhteyshenkilön voi kertoa sivun yhteyshenkilöt tutkimusinfrastruktuurien tietojen toimittamista varten kommenttikentässä.

Lomakkeen voi ladata tiedostomuotoisena versiona organisaation sisäiseen käyttöön, esimerkiksi työversioksi: Tutkimusinfrastruktuurien_syöttölomake.docx Tiedostomuotoisella lomakkeella ei kuitenkaan voi lähettää infrastruktuurin tietoja tutkimustietovarantoon.

Tutkimusinfrastruktuurien tietosisältö

Tietomalliin voi tutustua suomi.fi-palvelussa: https://tietomallit.suomi.fi/model/tipa2020/. Tutkimusinfrastruktuureista pyritään keräämään riittävästi tietoa ja samalla säilyttäen kokonaisuus kevyenä ja helposti päivitettävänä.

Tutkimustietovarannossa tutkimusinfrastruktuuri sisältää infrastruktuurin tiedot sekä siihen liittyvien yhden tai useamman palvelun tiedot. Palveluita voidaan tarjota yhden tai useamman palvelupisteen kautta. Ratkaisu mahdollistaa yhden infrastruktuurin tietojen päivityksen hajautetusti. Suoraan tutkimusinfrastruktuuriin kytketty palvelupiste on samalla siitä vastaava organisaatio (ts. kotiorganisaatio).

Tutkimusinfrastruktuuri saa pysyvän tunnisteen tutkimustietovarannossa. Tällä hetkellä niitä ei ole ajateltu annettavaksi palveluille, jotka kehittyvät ja muuttuvat infrastruktuurin elinkaaren aikana.

Kaikki alla mainitut tiedot eivät ole pakollisia. Pakollisuus ja tietojen tarkemmat kuvaukset on kerrottu lomakkeella.


Tutkimusinfrastruktuuri

 • Infrastruktuurin kuvaus, lyhenne
 • Infrastruktuurin tieteellinen kuvaus
 • Elinkaaritiedot (toiminnan aloitusvuosi, päättymisvuosi)
 • Luokittelutiedot (tieteenalat, ESFRI, MERIL)
 • Tieto siitä onko infra Akatemian tiekartalla
 • Avainsanat

Palvelu

Jokaisella infrastruktuurilla on vähintään yksi palvelu.

 • Palvelun kuvaus, lyhenne
 • Palvelun tieteellinen kuvaus
 • Palvelun tyyppi (aineisto, laitteisto, palvelu)

Palvelupiste

Palvelupisteen käsitettä käytetään, koska saman palvelun voi joissain tapauksissa saada useammasta paikasta. Useamman organisaation koordinoimissa tutkimusinfrastruktuureissa palvelun sisältö voi olla myös erilainen (esimerkiksi analyysilaitteistojen erot). Nämä erot palvelun sisällössä kerrotaan palvelupisteen kuvauksessa. 

 • Palvelupisteen kuvaus
 • Yhteystiedot
 • Verkko-osoitteet (mahdollinen verkkosivusto / -sivustot ja käyttöehdot).

Tutkimusinfrastruktuuria tai palvelua koordinoiva organisaatio

Palvelupisteeseen liittyy siitä vastaava organisaatio. Jos palvelupiste liittyy suoraan tutkimusinfrastruktuuriin, koordinoiva organisaatio on myös koko tutkimusinfrastruktuurin vastuullinen organisaatio.

 • Organisaation nimi
 • y-tunnus
 • ISNI