Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CompLeap on lyhenne, ja se muodostuu sanoista ”Competence Leap” eli osaamisloikka. Hankkeessa rakennetaan ratkaisuja parantamaan osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Hanke alkoi joulukuussa 2017 ja jatkuu marraskuun 2019 loppuun saakka. Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena on mallintaa palvelun toiminta ja rakentaa pilotoitava versio avoimella lähdekoodilla niin, että palvelu on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa EU-maissa.

 

CompLeap-hankkeen parissa pyritään löytämään tapoja, joilla henkilö voisi kerätä omaa osaamistaan ja erityistaitoja, sekä kiinnostuksen kohteitaan henkilökohtaiseen osaamisprofiiliin. CompLeapissä kehitettävät ratkaisut tarjoisivat mahdollisuuden koulutustarjonnan henkilökohtaistamiseen oppijan kiinnostusten ja olemassa olevan osaamisen pohjalta. CompLeapissä kehitettäviä palveluja käytetään oppijan osaamisen kartoittamiseen, näyttämiseen ja siirtämiseen koulutusvertailun välineeksi. Palvelun kautta yksilö pääsee kartoittamaan omaa osaamistaan, ja rakentamaan itselleen omaa henkilökohtaista osaamisprofiilia.

 

Tähän mennessä on toteutettu InVision-proto https://projects.invisionapp.com/share/T5P4U1PHBDC#/screens/331537816 ja html-proto https://compleap-proto.testiopintopolku.fi/ . Protojen tavoitteena on ollut tehdä geneerinen toteutus, joka on hyödynnettävissä myös muissa EU-maissa. Niissä ei ole minkäänlaista kytköstä muihin rekistereihin tai tietovarantoihin.

...

Nyt toteutettavassa protossa on tavoitteena tuottaa käyttöliittymä, jolla voidaan aikaisemmista protoista poiketen testata oppijan tunnustetun ja ei-tunnustetun osaamisen näyttämistä osaamisprofiilina sekä tarjota oppijalle koulutussuosituksia aikaisemman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Uutena elementtinä aikaisempiin protoihin verrattuna on se, että palveluun tuodaan oikean kaltaista osaamista ja oikeaa koulutustarjontaa. Siten proton avulla päästään näkemään, miten kansalliset tietovarannot olisivat hyödynnettävissä palvelussa.

 

Proto toteutetaan suomeksi ja englanniksi.  Perusteluna tälle on se, että pelkästään englanninkielistä protoa pilotoimalla ei saada niin aitoja kokemuksia kuin jos palvelu on saatavilla myös suomeksi.

 

Kohdejoukkona on ammatillisen koulutuksen suorittaneet oppijat. Protoon on saatavilla ammatillisen koulutuksen suoritukset (tunnustettu osaaminen) ja niihin on mahdollisesti liitettävissä myös suoritetun tutkinnon osaamistavoitteet. Projektin lopputuotteena on PoC (Proof of Concept), jolla voidaan testata tulevan palvelun ominaisuuksia.

 

Protossa toteutetaan osaamisprofiili ja mahdollisuus vertailla koulutuksia joko aikaisemman osaamisen, omien kiinnostusten tai näiden molempien perusteella. Osaamisprofiili muodostuu aikaisemman, tunnustetun osaamisen sekä oppijan itse ilmoittamien tietojen perusteella.  Näistä tiedoista muodostetaan analytiikan avulla osaamiset. Oppija voi protossa ilmoittaa myös omia kiinnostuksen kohteitaan. Koulutustaustan, muiden osaamisten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella oppijalle tarjotaan analytiikan avulla hänelle sopivia koulutuksia osaamisen täydentämistä varten.

 

Protossa ei ole mahdollista käyttää nykyisen lainsäädännön nojalla todellista henkilödataa, vaikka sitä olisikin mahdollista saada Koski-palvelusta. Näin ollen protossa käytetään ennalta rajattua testidataa siten, että palveluun muodostetaan joitain yleisimpiä käyttäjäprofiileja vastaavia testihenkilöitä, joista näytetään samankaltaista tietoa, kuin mitä Koski-palvelussa on.  

 

Protoon ei toteuteta vahvaa tunnistautumista. Näkymät laaditaan niin, että ensisijaisesti toteutetaan vahvasti tunnistautuneen oppijan näkymät, toissijaisesti tunnistautumattoman oppijan näkymät.

...

Pilotointiin ja käyttöönottoon valmis prototyyppi tulee raportoida komissiolle 30.5.2019 mennessä. Tämän jälkeen sitä voi kesän ajan vielä hioa sillä pilotointi on hankkeen aloituksen siirtymisen vuoksi hankalasti juuri kesäkuukausien aikana. Siten prototyypistä tulee olla jo 2.5.2019 versio, joka on otettavissa pilotointikäyttöön.

 


30.5.2019 käyttöön otettavalla versiolla on voitava testata prototyypin käyttökelpoisuutta. Näkökulmia on kaksi:

...

-          prototyypin taustalla olevien aineistojen ja analytiikan käyttökelpoisuus eli validointi, onko tieto oikeanlaista ja onko osaamisprofiililla arvoa oppijalle (yksin tai ohjauksessa)

 

 

 

Vaihe

Suunniteltu aloituspvm

Suunniteltu lopetuspvm

  1. Määrittely

01/2019

jatkuvaa

  1. Käyttöliittymäsuunnittelu

02/2019

05/2019

  1. Toteutus

02/2019

05/2019

  1. Viimeistely

06/2019

08/2019

  1. Testaus

04/2019

09/2019

  1. Pilotointi

06/2019

11/2019

 

 

Työskentelymenetelmänä on ns. scrumban- hybridi, jossa edetään toiminnallisuus kerrallaan kohti tavoitetilaa.

 

Kahden viikon välein ovat julkiset demotilaisuudet ja projektin roadmap on julkisesti nähtävillä eDuunissa. Työskentelymalliin kuuluu jatkuva testaus yhteistyössä Ohjaamon kanssa ja uusien ominaisuuksien määrittely.

 

 

3.1.            Toteutuksen vaiheistus

...

kuukausi

kehittäjiä

käyttöliittymäsuunnittelijoita

02/2019

1

1

03/2019

1

1

04/2019

2

1

05/2019

2

 

06/2019

1

 

08/2019

1

 

 

Lisäksi tarvittaessa palvelumuotoilusosaamista n. 8 htp.

 

Yhteensä n. 250 htp – eli n. 250 000euroa.

...