Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Virtussa tunnistuspalvelua käyttäjilleen voi tarjota organisaatio oman tunnistuspalvelunsa kautta tai vaihtoehtoisesti yhteenliittymän kautta. Valtion tunnistuspalvelu on yhteenliittymä, jonka avulla useamman organisaation käyttäjät tunnistautuvat. 


Itsenäiset tunnistuspalvelimet
HTML Include
urlhttps://virtus.csc.fi/rr/publicproviderlist.php?fed=1&lang=fi&type=idp
Valtion tunnistuspalvelu
 • Aluehallintovirastot
 • Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus ARA
 • Celia
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Eduskunta
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • Energiavirasto
 • Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Helsingin eurooppalainen koulu ESH
 • Helsingin ranskalais-suomalainen koulu HRSK
 • Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti
 • Kansallisarkisto
 • KEHA/Elyt ja TE-toimistot
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Konkurssiasiamiehen toimisto
 • Kotimaisten kielten keskus
 • Kuluttajariitalautakunta
 • Kriisinhallintakeskus CMC Finland
 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Luonnonvarakeskus
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
 • Maanmittauslaitos
 • Meriturva - Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus

 • Museovirasto
 • Niuvanniemen sairaala
 • Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
 • Oikeuskanslerinvirasto
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Opetushallitus
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Rahoitusvakausvirasto
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Ruokavirasto
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
 • Suomalais-venäläinen koulu SVK
 • Suomen Akatemia
 • Suomenlinnan hoitokunta
 • Suomen ympäristökeskus
 • Syyttäjälaitos
 • Säteilyturvakeskus
 • Taiteen edistämiskeskus
 • Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • Tasavallan presidentin kanslia
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Tilastokeskus
 • Tulli
 • Tuomioistuinlaitos
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Ulosottolaitos
 • Valteri-koulu
 • Valtiokonttori

 • Valtion eläkerahasto
 • Valtioneuvosto (LVM, MMM, OKM, OM, PLM, SM, STM, TEM, VNK, VM, YM)
 • Valtion koulukodit
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
 • Vanhan Vaasan sairaala
 • Vankiterveydenhuolto VTH
 • Varastokirjasto

 • Verohallinto

 • Väylävirasto

 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Ålands tingsrätt