Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kevätseminaari: Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö
– Miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat visiota 2030?

Table of Contents
maxLevel3
minLevel2
typeflat

Seminaarin aika ja paikka:

Tilaisuuden tallenteet ja työpajojen tuotokset:

Seminaarin kuvaus ja tavoite:
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) ja Synergiaryhmän sekä CSC:n kanssa kevätseminaarin osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Seminaarin alustuksissa ja työpajoissa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta, kehittämishankkeissa syntyvät tuotokset sekä yhteinen viitearkkitehtuurityö kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. 

 • Seminaarin tavoitteena on edistää Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030. Läpileikkaavina teemoina ovat yhteentoimivuus ja yhteinen viitearkkitehtuurityö. Kevätseminaarin sisällöt nousevat uudistuvan korkeakoulutuksen ja digitaalisen palveluympäristön kehittämisohjelmasta. Kehitystyötä tukevat myös useiden kärkihankerahoitusta saaneiden kehittämishankkeiden toimet. Hankkeiden työn edetessä huomio keskittyy niiden tuotosten kiinnittymiseen osaksi korkeakoulukentän pysyvää toimintaa. Hankkeet tekivät vuodenvaihteen tienoilla tuotoksiaan koskevat itsearvioinnit, joiden pohjalta temaattinen yhteistyö etenee kevätseminaarissa. Työpajoissa muodostetaan yhteisiä etenemissuunnitelmia visiossa tärkeiksi tunnistetuille kehittämisalueille. Seminaari ja sen työpajojen tuotokset ovat askel kohti vision tiekartan toteutusta.

Kohderyhmä:
 • Tilaisuus on suunnattu  korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden toimijoille, koulutus- ja opetusyhteistyöstä sekä laajemmin opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon kehittämisestä kiinnostuneille korkeakoulukentän toimijoille.

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden tuotostori:
 • Kärkihankkeiden tuotoksiin on mahdollisuus tutustua molempina seminaaripäivinä erikseen järjestettävällä tuotostorilla, jossa hankkeiden yhteyshenkilöt ovat tavattavissa mm. taukojen aikana ja ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi järjestettävän verkostoitumistilaisuuden aikana. Hankkeiden toivotaan esittelevän toimintaansa erityisesti tuotosten näkökulmasta.

SEMINAARIN OHJELMA

1. päivä tiistai 21.5. klo 9.30 - 18.30

Päivän puheenjohtajana toimii KOOTuki-ryhmän puheenjohtaja Erja Widgrén-Sallinen Itä-Suomen yliopistosta.

09.30-10.00AamukahviAula
Kaikille yhteinen ohjelmaMetropolia-sali
Tilaisuuden avaus
10.00-10.15

Tervetulotoivotus ja päivän kulku,

KOOTuki-ryhmän puheenjohtaja Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto

10.15-10.30

Tervetuloa Metropoliaan,

rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Puheenvuorot
10.30-11.15

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpano ja korkeakoulujen digitaalinen palveluympäristö,

johtaja Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 11.15-11.45

Korkeakoulutuksen tulevaisuuden palveluympäristö,

johtaja Stina Westman, CSC

11.45-12.45Omakustanteinen lounas
Kaikille yhteinen ohjelmaMetropolia-sali
Puheenvuorot
12.45-13.15Yhteentoimivuus kansallisesti ja julkishallinnossa

neuvotteleva virkamies Suvi Remes, Valtiovarainministeriö

13.15-13.45

Yhteentoimivuus korkeakoulutuksessa: yhteinen OPI-viitearkkitehtuuri päivittyy

KOOTuki-ryhmän puheenjohtaja Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto

Synergiaryhmän puheenjohtaja Tapio Ekholm, Metropolia Ammattikorkeakoulu

OPI-viitearkkitehtuurityön koordinaattori Lara Anastasiou, CSC

13.45-14.00Ohjeistus työpajaosioon ja siirtyminen 6. kerrokseen.

Työpajat klo 14.15-15.15

Ensimmäisen päivän työpajojen fokuksessa on Vision 2030 konkretisointi kansallisella tasolla, yhteentoimivuus ja Vision tavoitteiden linkittyminen kehittämishankkeisiin.

Opetustilat, 6. krs.
Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa 6. kerroksen aulassa.

1. Yhteinen arkkitehtuurityö: Mitä palveluita oppijalle tulisi tarjota tulevaisuudessa?

Työpajan vetäjä: Tapio Ekholm, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Fasilitaattori: Lara Anastasiou, CSC

Opetustila: A6016


Työpajan tavoite:

Työpajan tarkoituksena on ideoida, minkälaisia palveluita korkeakoulujen ja muiden korkeakoulukentän toimijoiden tulisi tarjota jatkuville oppijoille vuonna 2030. Työskentelyssä hyödynnetään päivitetyssä OPI-viitearkkitehtuurissa tunnistettuja oppijan palveluita ja täydennetään niitä. 

2. Yhteinen arkkitehtuurityö: Miten oppijan palveluiden tuottamisen muutos näkyy korkeakoulun toiminnassa?

Työpajan vetäjä: Vilho Kolehmainen., Metropolia Ammattikorkekoulu

Fasilitaattori: Karoliina Sipovaara, CSC

Opetustila: A6020


Työpajan tavoite:

Työpajan tarkoituksena on hahmottaa, miten OPI-viitearkkitehtuurityössä tunnistetut oppijalle tarjottavat palvelut muuttavat korkeakoulujen toimintaa ja pohtia, miten näitä palveluita kannattaisi jatkossa tarjota mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti. 

3. Yhteinen arkkitehtuurityö: Miten käyttää ja hyödyntää viitearkkitehtuuria omassa korkeakoulussa?

Työpajan vetäjä: Ari Rouvari, CSC

Fasilitaattori: Helena Majamäki, CSC

Opetustila: A6007

Työpajan tavoite:

Työpajassa keskustellaan siitä, miten OPI-viitearkkitehtuuri otetaan käyttöön omassa korkeakoulussa ja työstetään käytön ohjeistusta. Työpaja on erityisesti suunnattu korkeakoulujen omille arkkitehtuurityön tekijöille, arkkitehtuurin käyttäjille, arkkitehtuurityöstä vastaaville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

4. Koulutustarjonnan esittäminen ja Opintopolku.fi-palvelu

Työpajan vetäjä: Ulla Kauppi, Opetushallitus

Fasilitaattori: Mari Pihamaa ja Annu Westerberg, CSC

Opetustila: A6019

Työpajan tavoite:

Rakentuvan korkeakoulutuksen digitaalisen palveluympäristön tavoitteena on parantaa koulutuksen saavutettavuutta mm. kehittämällä koulutustarjontatiedon arkkitehtuuria.

Työpajassa käsitellään eritasoisten tarjontatietojen (esimerkiksi opintojaksot, opintokokonaisuudet) esittämistä yhteismitallisella ja uudelleenkäytettävällä tavalla. Erityisesti fokuksessa on tarjontatiedon esittäminen Opintopolku.fi-palvelussa.

5. Tunnistautuminen ja identiteetinhallinta

-case SisuID

Työpajan vetäjät: Tomi Kytölä & Jonna Korhonen, OKM ja Tommi Saranpää, Aalto-yliopisto

Fasilitaattori: Marjut Anderson, CSC

Opetustila: A6017

Työpajan tavoite:

Jatkuva oppiminen ja kansainvälistyminen tuovat omat haasteensa myös identiteetinhallintaan ja tunnistautumisen ratkaisuihin.

Työpajassa käydään läpi ajankohtaiset asiat identiteetinhallinnan parissa sekä pohditaan tulevaisuuden haasteita. Case-tapauksena ovat koulutuksen käyttötapaukset SisuID:n digitaalisen identiteetin ja tunnistusratkaisun kokeilussa.

6. Avointen oppimateriaalien hyödyntämisen edistäminen ja rakentuva oppimateriaalivaranto

Työpajan vetäjä: Anna Lindfors, CSC

Fasilitaattori: Olli Lehto, CSC

Opetustila: A6018

Työpajan tavoite:

Työpajassa käsitellään sitä, miten tuleva avointen oppimateriaalien varanto on kehittämishankkeiden tukena ja millaisia avoimia oppimateriaaleja kehittämishankkeissa tuotetaan.

Tavoitteena on hahmottaa yhteiset askeleet kehittämishankkeissa tuotettujen avointen oppimateriaalien hyödyntämiseksi hankekauden aikana ja sen jälkeen.

  

Siirtyminen Metropolia-saliin (1. krs.)
Kaikille yhteinen ohjelmaMetropolia-sali
15.30-16.00Yhteenveto työpajatyöskentelystä, työpajojen puheenjohtajat
16.00-17.00

Paneeli: Oppijan tietovirrat tulevaisuuden palveluympäristössä,

Puheenjohtaja: koordinaattori Jukka Kohtanen, CSC

Keskustelemassa:

 • vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Sitra
 • kehittämispäällikkö Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • johtaja Jukka Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto
 • johtaja Raakel Tiihonen, Opetushallitus

Ensimmäisen päivän päätös, päivän puheenjohtaja

17.00-18.30

Verkostoituminen ja pientä purtavaa

 1. kerroksen ravintola


Kehittämishankkeiden tuotostori molempina päivinä.


2. päivä keskiviikko 22.5. klo 9.00-13.00

Päivän puheenjohtajana toimii Synergiaryhmän varapuheenjohtaja Totti Tuhkanen Turun yliopistosta.

Kaikille yhteinen ohjelmaMetropolia-sali
08.30-09.00 Aamukahvi
09.00-09.30

Korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittäminen,

Johtaja Tiina Silander, opetus- ja kulttuuriministeriö

09.30-10.00


10.00-10.20

Kohti tulevaisuuden oppimisympäristöä

Digijohtaja Juha Eskelinen, Tampereen yliopisto 

Oppimisympäristöjen rakentaminen Metropolia Ammattikorkeakoulussa

ATK-palvelupäällikkö, käyttäjätuki, Mikko Mäkelä, Metropolia Ammattikorkeakoulu

10.20-10.30Ohjeistus työpajaosioon ja siirtyminen 6. kerroksen työpajoihin.
Kehittämishankkeiden teematyöpajat (voit valita vain yhden työpajan)   Opetustilat, 6. krs.

10.30–11.50Työpajojen tavoite: Teematyöpajojen yhteisenä tavoitteena on varmistaa hankkeiden tuotosten pysyvyys korkeakoulukentällä ja yhteistyö hankkeiden välillä kussakin teemassa. Pajojen vetäjinä ovat sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen vastuuhankkeet teemoittain. Teemakorithan luotiin hankkeiden tuotosten itsearviointien perusteella loppuvuodesta (lisätietoa hankkeiden itsearvioinnista). Ohjelmaan listatuista hankkeista toivotaan toimijoita pajoihin. Kaikki muutkin asiasta kiinnostuneet ovat pajoihin tervetulleita hankkeiden lisäksi.

1. Opiskelijavalinnat

Opetustila: A6020

Työpajan vetäjät:

 • Ulla Sarajärvi, Helsingin yliopisto
 • Marko Borodavkin, Metropolia ammattikorkeakoulu

Hankkeet:

 • Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 (Metropolia)
 • Opiskelijavalintojen uudistaminen (HY)

 • DEFA - Digital Education for All (HY)

 • Toinen reitti yliopistoon (JY)


Fasilitaattori: Mari Pihamaa, CSC

2. Oppimisympäristöt

Opetustila: A6017

Työpajan vetäjät:

 • Tuula Heide, Itä-Suomen yliopisto
 • Katja Lempinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hankkeet:

 • AuNe - Automation in Network (Seamk)
 • BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali (Metropolia)
 • DigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut (UEF)

 • MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (OY)

Fasilitaattori: Marjut Anderson, CSC

3. Joustava oppiminen

Tila: Metropolia-sali, 1. krs.

Työpajan vetäjät:

 • Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Paula Tyrväinen ja Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hankkeet:

 • Ristiinopiskelun kehittäminen (TaY)

 • Valtakunnallinen  liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO (UTU)

 • eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi (CampusOnline-portaali) (Jamk)
 • KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa (Haaga-Helia)
 • Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (Lapin amk)
 • DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen (Hamk)
 • Digisti yhdessä (Metropolia)

Fasilitaattori: Jukka Kohtanen., CSC

4. Analytiikan hyödyntäminen

Opetustila: A6016

Työpajan vetäjät:

 • Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto
 • Hanna Teräs, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hankkeet:

 • AnalytiikkaÄly (OY)

 • Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto (Aalto)

 • APOA - Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa (Tamk)

Fasilitaattori: Kaisa Kotomäki, CSC

5. Työelämä ja jatkuva oppiminen

Opetustila: A6018

Työpajan vetäjät:

 • Kalle Airo, Aalto-yliopisto
 • Elina Iloranta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hankkeet:

 • Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi (SeAMK)
 • EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (KAMK)
 • DIGI-JOUJOU (Aalto)
 • FDA - Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten (LAMK)
 • Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen Jobitti (TY)
 • Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään (HY)
 • ReKey - Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen (Laurea)
 • TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön (Haaga-Helia)
 • SOTKA - Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina (Metropolia)
 • Yleissairaanhoitajan (180 OP) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (Savonia)
 • Vägledningscenter på svenska i Helsingfors (Arcada)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta YTYÄ (Aalto)

 Fasilitaattorit: Eeva Polvi ja Lara Anastasiou, CSC

6. Korkeakoulupedagogiikka ja opiskelijahyvinvointi

Opetustila: A6007

Työpajan vetäjät:

 • Minna Vuorio-Lehti, Turun yliopisto
 • Hanna Alaniska, Oulun ammattikorkeakoulu

 • Fasilitaattorit: Annu Westerberg ja Karoliina Sipovaara, CSC


Hankkeet:

 • KOPE - Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke (Oamk)
 • SOTE-PEDA 24/7 (Laurea)
 • Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen (UTU)

 • Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa OHO! (JY)

 • Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (JY)

Kehittämishankkeiden tuotostori molempina päivinä.
 Siirtyminen Metropolia-saliin (1. krs.)
Kaikille yhteinen ohjelma Metropolia-sali
12.00-12.30

Yhteenveto teematyöpajojen tuloksista päivän puheenjohtajan johdolla ja seminaarin päättäminen.

12.30-13.30Omakustanteinen lounas
Verkostotapaamiset
13.30-15.30

Virta-yhteyshenkilöiden tapaaminen

Ohjelmasivu

MPA6018, opetustilat, 6. krs.

 13.30-15.30 AnalytiikkaÄlyn ohjausryhmän kokous MPA4008, 4. krs.