Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän työskentelytila

Oppijan tietovirtoihin liittyvän arkkitehtuurityön tavoite on sujuvoittaa organisaatiorajat ylittäviä tietovirtoja niin, että kokonaisuuden tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja tieto yhteismitallista. Yksi keskeinen elementti oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuurissa on korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opintotietoja sisältävien rekisteriensä osista. Tiedot välitetään tietovarannosta yhdenmukaisessa muodossa valtakunnallisten palveluiden (esim. opiskelijavalintarekisteri) sekä korkeakoulujen keskinäisten ja omien palveluiden käyttöön (esim. opintosuoritusten siirtopalvelut PURO  (yliopistojen Joopas-konsortio) ja  EMREX  (EU-hanke), korkeakouluopiskelijoiden ilmoittautumispalvelu OILI  (CSC), opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu ARVO (CSC) ja kansainvälisen opiskelijahaun palvelu (University Admissions Finland -konsortio). Tietovarantoa käytetään myös tiedon välittämiseen erilaisiin tiedonkeruutarkoituksiin (esim. OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut) sekä muuhun viranomaistiedonvälitykseen (esim. Kelan ja Valviran tarpeisiin).

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää korkeakoulujen ohjauksessa eri tietolähteistä, merkittävissä määrin korkeakouluilta itseltään, saatuja tietoja. Tiedonkeruiden tehokas ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen ja tietojen hyödyntäminen ohjauksessa vaativat vuoropuhelua korkeakoulujen kanssa. VIRTA-opintotietopalvelu tarjoaa välineen erilaisten viranomaistietotarpeiden täyttämiseksi siten, että hyödynnettävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.

 Tehtävät

Edellä olevan perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään 10.3.2017 asettanut ohjausryhmän (asetuskirje), jonka tehtävänä on:

 1. ohjata ja seurata lain (484/2013) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
 2. edistää valtakunnallista yhteistyötä ja valtakunnallisten liittymien käyttöä mm. tunnistautumiseen, tiedonvälitykseen ja sen määrityksiin sekä raportointiin liittyen (ml. viitearkkitehtuuri)
  • Korkeakoulujen digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen kehityshankkeiden yhteentoimivuuden varmistaminen yhteistyössä Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän ( KOOTuki) kanssa
 3. valmistella tietojen välittämistä tiedon hyödyntäjille (ml. OKM) VIRTA-opintotietopalvelusta
  • luoda ja ylläpitää korkeakoulujen oppijan tietovirtojen tavoitearkkitehtuuria ja kehittämispolkua
 4. keskustella ja sopia laajemmin OKM:n tekemistä koulutukseen ja opintoihin liittyvistä tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

Ryhmä toimii yhteistyössä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) kanssa ja hyödyntää opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkoston, Synergiaryhmän asiantuntemusta. Ryhmä koordinoi työtään opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän kanssa.

Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Asiakkuuspäällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (ryhmän sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ESTE sijaisena Eeva Polvi (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Ryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan pysyvillä tai määräaikaisilla asiantuntijajäsenillä ja perustaa työryhmiä tai jaoksia sekä käynnistää tarvittavia selvityksiä. Ryhmän kulut maksetaan CSC:lle myönnetystä rahoituksesta.


Ryhmän määräaika on 31.12.2020.

Ohjausryhmä suorittaa tehtävänsä virkatyönä.

Liitteet

Asettamispäätös 10.3.2017 (pdf)


Ajankohtaista

Vuoden 2019 kokoukset

 • 2.4.2019
 • Kevään toinen kokous touko/kesäkuussa
 • Syksyn kokoukset sopimatta

   
Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Jukka Haapamäki, at minedu.fi,
+358 29 5330 088

Sihteeri
Eeva Polvi, at csc.fi,
+358 44 7700 524

Ryhmän sähköpostilista
optiet-virta-or at postit.csc.fi 

Viimeksi päivitetty tällä sivustolla

 • No labels