Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 08.11.2019 klo 14.00-15.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Krister Karlström, Sari Laaksonen, Ari Hovila, Teemu Seesto, Manu Pajuluoma, Jussi Kivinen, Jukka Ivonen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Liisa Huovinen, Mari Nyrhinen, Juha Nisso, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Karoliina Ahtiainen, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Aki Reinimäki, Walter Rydman, Juhani Huttunen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-82 - Getting issue details... STATUS

Färdigt designade tilläggstjänster som optioner - Optioina valmiiksi muotoiltuja lisäpalveluita.

Tiedoksi uusi idea, alustaja Krister Karlström, Arcada.

Alustus: Pienen organisaation haaste ja toive: ulkopuolista apua saataville. Ulkopuolisen konsultaatiotyön tilaamisessa on aina kynnys, mutta korkeakoulujen ja CSCn välinen kahdensuuntainen puitesopimus mahdollistaa kevyemmän sopimisen.

Tunnistettiin ideaan liityvän kaksi puolta, varsinainen palveluaihio sekä yleisempi pohdinta siitä, miten ratkaisuja kehitetäisiin ja tuotteistettaisiin.

Palveluaihion esimerkkinä käytettiin alumnien tietojen hallintaa ja täydentämistä toteutettavia kyselyjä varten sekä tulosten vertailun mahdollistavaa raportointia suhteessa muihin korkeakouluihin. Idean esittäjä tiedusteli, voisiko CSC toteuttaa palvelun joka ratkaisisi tämän useampia korkeakouluja koskevan palvelutarpeen. Toteutettuna laajalle joukolle saavutettaisiin kustannussäästöjä. 

Todettiin, että opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun Arvon ohessa on tehty käytettyjen tietojen rikastamista Tampereen yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun uraseurantoja varten. 

Todettiin, että täydennetään idealle tietoa uraseurantaan liittyvästä jo tehtävästä työstä. CSC pohtii voisiko ottaa asian omalle palvelukehityskaistalle esiselvitykseen ja palataan asiaan Ideatoimikunnassa tämän jälkeen.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

Ideamuotoilutyöryhmän loppuraportti, mukana keskustelussa työryhmän jäsen Walter Rydman, CSC.

Loppuraportti: Tiedonhallintalaki, ideamuotoilu 2019 tiivis kooste kaikista tuloksista.pptx

Työryhmän muodostama liikennevalotaulukko: Liikennevalotaulukko_v3.xlsx

Ideatoimikunnalle esitetty tiivistetty raportti: Yhteenveto - ideamuotoilu TiedonhL.pptx

Loppuraportin esittely:

Rajallinen työskentelyaika asetti haasteita asian käsittelylle sekä fasilitaattorille että osallistujille. Eri näkökulmia aiheen lähestymiseen oli useita ja esiin nostettiin niin yksityiskohtaisia asioita kuin yleisempiä kokonaisuuksia. Työryhmäkeskustelussa todettiin myös, että lain vaatimukset opetusta ja tutkimusta koskien saattavat erota keskenään. Raportissa tunnistettiin konkreettisia ehdotuksia tarvittavista tehtävistä ja toimista sekä jatkotarpeita selvityksille:

 • Tarvittavat tehtävät ja toimenpiteet:
  • Tunnistetaan yhdessä tiedonhallintalain asettamat vaatimukset korkeakouluille.

  • Kuvataan yhdessä miten jokainen vaatimus vaikuttaa yleisesti korkeakoulun toimintaan resurssityyppi kohtaisesti.
  • Arvioidaan korkeakoulukohtaisesti vaatimuksien täyttymisen nykytila. Tunnistetaan mahdolliset kehittämiskohteet ja toimenpiteet.

   • Osa korkeakouluista kypsempiä arviointiin toiminnan kuvaamisen kautta, esim. KA-työ, osa käyttää laajempaa otantaa kuin toinen korkeakoulu.

  • Tarkastellaan tuloksia kokonaisuutena, tunnistetaan yhteistyön paikkoja ja ratkaisuja.

  • Seurataan säännöllisesti toimenpiteiden toteuttamista. Arvioidaan vaatimuksien täyttymistä kansallisesti vuosittain.

 • Selvitysaihiot jatkoon:
  • Tiiviis kooste, checklist, johdolle nostettiin erityisen tärkeäksi työkaluksi.
  • Koulutuspaketit eri kohderyhmille

Keskustelu:

Tulee kirkastaa mitä lähdemme viemään yhdessä eteenpäin, ja mitä edistetään korkeakoulukohtaisesti. Jatkossa kannattaa huomioida, mitä tämä tiedonhallintamalli korkeakoulujen yhteistyössä mahdollistaa aikaisempiin toimintamalleihin verrattuna. Tavoitteena tulee olla yhteinen soveltamistapa irrallisten, organisaatiokohtaisten ratkaisujen sijaan.

Tiedonhallintalain kokonaisuus on hyvin läheisessä suhteessa kokonaisarkkitehtuuriin. Korkeakouluissa joissa on tehty kokonaisarkkitehtuurityötä, löytyy jo paljon hyödynnettävää materiaalia.

Todettiin, että 

 • Ideamuotoilun loppuraportti esitellään Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle 3.12.2019.
 • Ideamuotoilun lopputulemaa jaetaan AAPA ja FUCIO-verkostojen kautta korkeakouluissa
 • Idea jää yhä ideapankkiin

Tiedonhallintalain suosituksista pyydetään palautetta https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedonhallintalain-suosituksista-pyydetaan-palautetta


CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

Tiedoksi kilpailutuksen viivästyminen.

LMS-kilpailutukseen liittyvä kansallisen kyselyn kysymysten asettelu on ohjattu käsittelyyn DigiCampuksen johtoryhmälle.

Todettiin, että kyselyyn palataan 13.11. AAPA-FUCIO tvk-kokouksessa.

4. Muut asiat

Digisfäärin terveiset https://digisfaari.io/

AAPA-FUCIO työvaliokuntien ja CSCn yhteiskokous 13.11., CSC, Keilaniemi

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöryhmien yhteisseminaari 14.11., Crowne Plaza, Helsinki

 • No labels