Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Muistio työpajasta

Työpajassa päätettiin:

A) Tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä edistää korkeakoulujen yhteistä tiedon ja dokumenttien jakamiseen tarkoitettua alustaa, esimerkiksi ka.csc.fi-portaalissa.

B) Jatkokokous valmistelun edistymisestä pidetään kesäkuussa.

Työpajan innoittama blogitekstihttps://www.csc.fi/-/pykäliin-tuijottamisesta-käyttäjänäkökulmaan


Tarve yhteiselle tiedonhallintamallille

 • Korkeakouluilla laaja joukko sidosryhmiä, tiedonhallinta on näiden kanssa toimimisessa olennaista.
 • Opiskelijoiden liikkuvuus kasvaa, ristiinopiskelu lisääntyy.
 • Jos opiskelijaa kohdellaan eri tavoin eri korkeakouluissa, hänen tietonsa ovat hirvittävän monen tiedonhallintayksikön sääntelyn/hallinnan alaisena. Suuri vaara massiiviselle päällekäisyydelle.
 • On päästävä tiiviimpään yhteistyöhön korkeakoulujen välillä. Korkeakoululaitoksella ei ole varaa tehdä 38 eri sovellutusta laista - ei tarkoituksenmukaista opiskelijan itsensä kannalta eikä opintohallinnon näkökulmasta.

Kohderyhmittäinen ajattelu

 • Tutkijan ja oppijan polut lähtökohdiksi.
 • Kohderyhmittäinen jaottelu siitä, mitkä ovat kullekin ominaisia tietopyyntöjä (opiskelijat, tutkijat, jne.). Miten nämä otetaan huomioon tiedonhallinnassa?
 • Tiedonhallintamallin rakentaminen kohderyhmien tarpeiden ympärille.

Korkeakoululaitoksen yhteinen valmistelu

 • Sidosryhmien kanssa työskentelyä pitää pohtia tarkemmin. Hyvin laaja kenttä, kokonaisuutta vaikea hallita.
  •  → verkostojen kautta eteneminen
 • Tutkimusdatan osalta PSI-direktiivin korvaaja tulee tuomaan EU-tason sääntelyä.
 • Tiedonhallintamallin kytkös digivisioon ja kokonaisarkkitehtuurityöhön.
 • Tiedonhallintalautakunta avustaa lain soveltamisessa, mutta korkeakoulujen kannattaa koordinoida viestinsä etukäteen. Näin viestin painoarvo nousee, ja samalla vältetään se, että jokainen korkeakoulu tekee vastauksesta omat tulkinnat.
 • Korkeakoulut ovat eri vaiheessa. Kaivataan vertaistukea, onnistumisten ja tiedon jakamista.
 • Korkeakouluverkostojen toimintaa on syytä koordinoida hallitummin.
 • Tarve yhteiselle tiedon ja dokumenttien jakamiseen tarkoitetulle alustalle. Voisi olla esimerkiksi ka.csc.fi-portaalissa.
  • AP: tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä edistää.
 • Korkeakoulujen ei kannata kilpailla hallinnolla.
 • AP: jatkokokous kesäkuussa.

Työpaja

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS

Työpajan ajankohta ja järjestämispaikka

7.5.2020 webinaari Funet Miitti Zoom -palvelussa (https://cscfi.zoom.us/j/834205978)

Agenda

Klo 11.00: Tilaisuus alkaa (Juha Haataja, OKM)
Klo 11.00~13.00: Avauspuheenvuorot ja keskustelu

 • Walter Rydman (CSC): Tilaisuuden kulusta, yhteenveto.
 • Vesa-Matti Sarenius (OY)
 • Maria Rehbinder (Aalto)

Klo 12.30 Tanja Stormbom (VM)
Klo 13.00: Lounastauko
Klo 13.30~15.00: Työpajatyöskentelyä ja keskustelua. Työtapa määrittyy aamupäivän keskustelun pohjalta.

Kysymyksiä tutkijan/TKI-toimijan ja oppijan polkujen näkökulmista

Oletus: tavoitteenamme on käydä korkeakoululaitoksen näkökulmista yhteistä keskustelua, joka ei tutkimuksen ja TKI:n sekä korkeakoulutuksen oppimisen ja opetuksen alueilla rajoitu korkeakoululaitokseen. Työpajan tuloksena olisi käytettävissä ehdotuksia siitä, kuinka jatkokeskustelun polut käynnistyisivät ja organisoituisivat.

Missä määrin oppijan/tutkijan polun pragmaattisia tilanteita pitäisi nyt kuvata, jotta syntyisi ajatuksia, kuinka ehdottaisimme jatkokeskustelun polkuja? Tarvittaessa hahmotellaan näitä tilanteita.

Mitä polkuja ehdottaisimme yhteisten kysymysten jatkotyöstölle ja keitä ja miten näihin osallistuisi?

 • Olemassaolevia yhteistyöryhmiä ja verkostoja

Työpajan tavoite

 • Tunnistaa yhteisten suositusten ja tulkintojen kohteita sekä mahdollisia toimijoita korkeakoululaitoksen puolesta
 • Käynnistää työ, joka johtaisi korkeakoululaitoksen yhteiseen tiedonhallintamalliin:  CSCIDEAPANKKI-91 - Getting issue details... STATUS


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) järjestää korkeakoululaitoksen ja valtiovarainministeriön (VM) työpajan

OKM:n asettama korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä toimii korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä (OKM/21/040/2014). Tiedonhallintakiin (https://wiki.eduuni.fi/x/Wh7TB) liittyy korkeakoulutusta ja tutkimusta koskevia erityiskysymyksiä ja korkeakoululaitoksen piirissä on vahvistunut käsitys siitä, että pyrkisimme soveltamaan tiedonhallintalakia ja liittyvä säädöskehikkoa yhteisillä tulkinnoilla ja toimilla. Työpajassa pohdittaisiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen erityiskysymyksiä ja erityisesti sitä, miten soveltaisimme 3. luvun asioita, vaikka ne eivät koskekaan korkeakouluja (https://wiki.eduuni.fi/x/MhxXBQ).

Osallistujat

Työpaja on sovittu järjestettävän siten, että siihen osallistuu erilaisia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmia koko korkeakoululaitoksen puolesta edustavia asiantuntijoita.


NimiOrganisaatio
Vesa-Matti SareniusOulun yliopisto
Patrik MaltuschAalto-yliopisto
Jukka IvonenHaaga-Helia ammattikorkeakoulu
Mari SimolaKansalliskirjasto
Bjarne BeckmanKansalliskirjasto
Maria RehbinderAalto-yliopisto
Niilo VähäsarjaOulun yliopisto
Helena EronenItä-Suomen yliopisto
Jaani KuuselaTurun ammattikorkeakoulu
Kari KatajaHämeen ammattikorkeakoulu
Tiina KokkoMetropolia
Meri SariolaItä-Suomen yliopisto
Vilho KolehmainenMetropolia
Olavi ManninenItä-Suomen yliopisto
Mari PehkonenItä-Suomen yliopisto
Taina EidamHelsingin yliopisto
Miki KallioOulun yliopisto
Erik PaalanenTaideyliopisto
Olli RepoTampereen yliopisto
Neea SavilaaksoMetropolia
Juha VenhoTurun ammattikorkeakoulu
Kirsti Niemeläinen

Haaga-Helia amk

Ilari LähteenmäkiAalto-yliopisto

Johanna Krappe

Turun ammattikorkeakoulu
Susanna NäreahoMetropolia
Sanna MarttinenTulanet
Ari RouvariCSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Jessica Parland-von EssenCSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Walter RydmanCSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Tutkimus

 • Maria Rehbinder, Aalto-yliopisto
 • Sanna Marttinen, Tulanet

Tutkimushallinto (eri näkökulmia: johtaminen, arviointi, rahoitus, tutkimusinfrastruktuurit, julkaisutiedonhallinta)

 • Meri Sariola, Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusaineistot (korkeakoulukirjastojen datanhallintapalvelut)

 • Miki Kallio, Oulun yliopisto
 • Olli Repo, Tampereen yliopisto

Tutkimusetiikka

 • Susanna Näreaho, Metropolia

TKI-toiminta

 • Johanna Krappe, Turun ammattikorkeakoulu

Opetus

 • Vesa-Matti Sarenius, Oulun yliopisto
 • Tiina Kokko, Metropolia

Korkeakouluja tutkimuksen ja korkeakoulutuksen järjestäjinä

Kirjastot

 • Mari Simola, Bjanrne Beckmann, Kansalliskirjasto

Tietohallinto

 • Jukka Ivonen, Haaga-Helia
 • Kari Kataja, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Erik Paalanen, Taideyliopisto

Arkkitehtuuritoimijat (kokonaisarkkitehtuuri)

 • Patrick Maltusch, Aalto-yliopisto
 • Vilho Kolehmainen, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Taina Eidam, Helsingin yliopisto
 • Ari Rouvari, CSC

Asianhallinta

 • Mari Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto
 • Neea Savilaakso (Asianhallinta)

Tietosuoja, tietoturva

 • Niilo Vähäsarja, Oulun yliopisto
 • Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto
 • Jaani Kuusela, Turun ammattikorkeakoulu
 • Olavi Manninen, Itä-Suomen yliopisto

Kutsut ja tiedustelut osallistujien saavuttamiseksi

a) Tiedustelu osallistujista: AAPA, FUCIO, KOOTuki, OPTIETOR, Tietosuojavastaavat, Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen

Järjestämme 7.5.2020 verkossa työpajan, jonka aiheena on korkeakoulujen välinen yhteistyö tiedonhallintalain soveltamisessa koulutuksessa ja tutkimuksessa. Koska tiedonhallintalain kolmas luku ei koske korkeakouluja, yhteistyötä niiden kesken on suunniteltava erikseen. Työpajan wiki-sivulla (https://wiki.eduuni.fi/x/wax2C) on luettelo osallistujille suunnitelluista profiileista. Tarkoitus on kutsua työpajaan asiantuntijoita erilaisilla näkökulmilla, jotta saamme otettua huomioon laajasti korkeakoulujen eri tehtävät.

Toivomme, että välittäisitte tietoa työpajasta ja kartoittaisitte sopivia henkilöitä mukaan työhön - haussa tehtäviin sopivat henkilöt.

Jos havaitsette puuttuvan profiilin tai mieleen tulee muuta työpajaan liittyvää, niin laittakaa postia: jussi.auvinen AT csc.fi / walter.rydman AT csc.fi


 • No labels