Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen ja ICT:n ohjausyhteistyö on ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuorovaikutusta keskenään ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ohjausyhteistyö on organisoitu ryhmillä, jotka ovat korkeakoulujen organisoimia tai ministeriön asettamia. Ohjausyhteistyö on kuvattu sivulla https://ka.csc.fi/#ohjausyhteistyo_anchor

OKM on lisäksi asettanut koulutusasteiden yhteistä yleistä ohjausta varten Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän sekä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen yhteistyöryhmän (Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotannon ja tietoarkkitehtuurin ohjaus 2020 (2).pptx). Lisäksi OKM on asetanut laaja-alaisen Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmän (https://wiki.eduuni.fi/x/s5XHBw).

Korkeakoulujen digivision ohjausryhmä on uusi korkeakoulujen organisoima toimija.

RyhmäOKM:n ohjausluokittelu 8.1.2020 / Haapamäki -version mukaanToimikauden päättyminenTehtävätEdustetut tahotJäsenten kotiorganisaatiot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä


31.12.2020
 1. Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin.
 2. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulkujen tietomallin hallintamallia ja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi
 3. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat.
 4. Toimia FUNET-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen FUNET vuosikokous kaikille FUNETia käyttäville organisaatioille.

 • OKM
 • Aalto-yliopisto
 • Haaga-Helia amk
 • LAB amk
 • Ilmatieteen laitos
 • Jyväskylän yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Oulun amk
 • Suomen Akatemia
 • Hämeen amk
 • Itä-Suomen yliopisto
 • CSC

Varajäseninä lisäksi

 • Suomen Akatemia
 • Metropolia amk
 • Diakonia amk

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä

Koulutussektorikohtaiset tietovirrat, korkeakoulutus ja tutkimus31.12.2024
 1. Ohjata ja seurata lain (884/2017) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon eli VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
 2. Koordinoida ja edistää valtakunnallista yhteistyötä oppijan tietovirtoihin liittyen, sekä huolehtia tietojen yhteentoimivuudesta ja valmistella yhteentoimivuuden määrityksiä erityisesti VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöjen osalta
 3. Koordinoida tietojen välittämistä tiedon hyödyntäjille (ml. OKM) VIRTA-opintotietopalvelusta huomioiden Koski-luovutuspalvelu
 4. Keskustella OKM:n tekemistä koulutukseen ja opintoihin liittyvistä tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

 • OKM
 • Laurea amk
 • Tampereen yliopisto
 • Arcada
 • LAB amk
 • Turun amk
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Opetushallitus
 • SAMOK
 • Tilastokeskus
 • CSC

Varajäseninä lisäksi

 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • AAPA

Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johtoryhmä

Koulutussektorikohtaiset tietovirrat, korkeakoulutus ja tutkimusPäättynyt 31.12.2020
 1. linjata tutkimustietovarannon kehittämistä ja suuntaamista
 2. tunnistaa keinoja tutkijan hallinnollisen työn vähentämiseksi yhteisiä tutkimustietovirtoja hyödyntämällä
 3. linjata tutkimuksen tietovirtojen pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja niiden edellyttämät toimenpiteet eri toimijoilta
 4. tunnistaa tutkimushallinnon tietotarpeet
 5. edistää valtakunnallista yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä tutkimushallinnon tietovirtojen kehittämisessä.

 • OKM
 • Jyväskylän yliopisto
 • Karelia amk
 • Helsingin yliopisto
 • Haaga-Helia amk
 • Itä-Suomen yliopisto
 • HUS
 • Suomen Akatemia
 • Tekes
 • Ilmatieteen laitos
 • STM
 • TEM
 • PM
 • Aalto-yliopisto
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Kansalliskirjasto
 • CSC

Varajäseninä lisäksi

 • LAB amk
 • Arene
 • Turun yliopisto
 • Luonnonvarakeskus
 • Tampereen yliopisto

Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä

Koulutussektorikohtaiset tietovirrat, korkeakoulutus ja tutkimus31.12.2024
 1. Ohjata ja seurata tutkimustietovarannon sekä sen päälle luodun tiedejatutkimus.fi -palvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
 2. Koordinoida ja edistää valtakunnallista sekä kansainvälistä yhteistyötä ja tietovirtoja tutkimuksen kuvailutietojen osalta
 3. Koordinoida yhteentoimivuuden määrityksien valmistelua tutkimuksen kuvailutietojen osalta
 4. Keskustella OKM:n tekemistä tutkimukseen liittyvistä tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

 • OKM
 • Turun yliopisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • AAPA
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • VTT
 • Tieteentekijöiden liitto
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Tampereen yliopisto
 • Suomen Akatemia
 • Business Finland
 • Kansalliskirjasto
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • CSC

Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman (DL2021) ohjausryhmä


31.12.2021
 1. Huolehtii datanhallinnan ja tieteellisen laskennan osalta tutkimusinfrastruktuurin ja palvelujen laajasti osallistavien yhteistyörakenteiden toteutumisesta, tutkimusinfrastruktuurin arvioinnista ja priorisoinnista sekä yhteishankintojen koordinoinnista.
 2. Aktivoi datanhallintaa tarvitsevaa ja tieteellistä laskentaa hyödyntävää tutkimusta ja koulutusta eri tieteenaloilla ja kartoittaa tilanteen muun muassa ohjauksen keinoin. Keinoja ovat menetelmien ja palveluiden käytön aktivointi erityisesti datanhallinnanja laskennan menetelmien näkökulmasta sekä uusilla että aloittavilla aloilla korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Edistää tässä kokonaisuudessa valtioneuvoston ministeriöiden yhteistyötä tutkimustoimijoiden ohjauksessa sekä seuraa toimivaltaisten tahojen edistymistä kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.
 3. Varmistaa alan tutkimukseen ja koulutukseen liittyvien tulosten laajan vaikuttavuuden yhteiskunnassa. Hankkeessa panostetaan muun muassa massadatan, omadatan, robotiikan, tekoälyn sekä muiden nopeasti kehittyvien tutkimusmenetelmien laajaan vaikuttavuuteen mukaan lukien innovaatiopotentiaali. Edistää tässä kokonaisuudessa valtioneuvoston ministeriöiden yhteistyötä tutkimustoimijoiden ohjauksessa sekä seuraa toimivaltaisten tahojen edistymistä kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamisessa

 • OKM
 • Helsingin yliopisto
 • LVM
 • Business Finland
 • TEM
 • Suomen Akatemia
 • Luonnonvarakeskus
 • STM
 • Tampereen amk

Varajäseninä lisäksi

 • Oulun yliopisto
 • Karelia amk
 • Suomen ympäristökeskus
 • ABB Oy

Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi


31.12.2021
 1. kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle,
 2. toimia OKM:lle neuvoa-antavassa roolissa tieteellisen laskennan, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kehittämistarpeiden kokoamisessa,analysoinnissa ja priorisoinnissa,
 3. tuottaa OKM:lle tietoa tiede- ja innovaatiopoliittiseen suunnitteluun ja linjauksiinsekä CSC:n asiakasohjausta varten sekä
 4. hoitaa muut OKM:n Yhteistyöfoorumille erikseen antamat tehtävät.

 • Helsingin yliopisto
 • SYKE
 • Aalto-yliopisto
 • Satakunnan amk
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Kajaanin amk
 • Tampereen yliopisto

Asiantuntijajäsenet

 • OKM
 • CSC

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

Korkeakoulujen organisoimaEi toimikautta
 1. Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 2. Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 3. Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 4. Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 5. Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 6. Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.
 • OHA-Forum
 • AAPA
 • Synergiaryhmä
 • Peda-forumin digiopetusryhmä
 • Opetushallitus
 • FUCIO
 • AMK-OHA
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Metropolia amk
 • Laurea amk
 • Opetushallitus
 • Jyväskylän yliopisto
 • Hämeen amk
 • Aalto-yliopisto


Asiantuntijoina lisäksi

 • CSC
 • OKM
 • Haaga-Helia amk
 • Turun yliopisto

Finn-ARMA-verkosto

Korkeakoulujen organisoimaEi toimikautta
 1. Edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja tiedon vaihtoa.
 2. Tukee ja edistää verkoston asiantuntijoiden koulutusmahdollisuuksia
 3. Osallistuu valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden koordinointiin ja toteutukseen. Ehdottaa tarpeellisia kehityshankkeita.
 4. Antaa lausuntoja ja nimeää asiantuntijoita.
 5. Ylläpitää yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 6. Edistää kokonaiskuvan muodostumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen kehityssuunnista ja -tarpeista (erityisesti koskien digitalisoitumista).
 7. Edistää yhteistä arkkitehtuurityötä korkeakoulujen välillä. Huolehtii tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurista sekä vastaa tutkimushallinnon sanaston kehityksestä ja ylläpidosta.
 8. Toteuttaa yhteistyöneuvoston päättämät asiat.

 • Aalto-yliopisto
 • VTT
 • Tampereen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Hanken
 • Turun amk
 • Jyväskylän yliopisto

Varajäseninä lisäksi

 • Oulun yliopisto

Korkeakoulujen digivision ohjausryhmä

Korkeakoulujen organisoima31.12.2020https://digivisio2030.fi/
 • Aalto-yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Jyväskylän amk
 • Vaasan yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Karelia-amk
 • Lapin yliopisto ja Lapin amk
 • Kajaanin amk
 • Metropolia amk

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmä

OKM:n eri koulutusasteiden yhteinen ryhmä31.12.2023
 1. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoalueen toimijoiden välisten tietovirtojen / tiedonsiirtojen koordinointi
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen sekä muiden opetushallinnon luokituksia käyttävien sidosryhmien välisen luokitusyhteistyön koordinointi
 3. Opetushallinnon yhteisen analytiikan, tiedon esittämisen ja raportoinnin tietoalustan hallintamallin ylläpito
 4. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoalueen avoimen datan käytön edistäminen
 5. Koski-tietovarannon luovutuspalvelun koordinaatioon osallistuminen
 6. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoalueen sanastotyön koordinointi
 7. Oppimisanalytiikan koordinointi
 8. Muut erikseen määriteltävät tehtävät liittyen tiedonhallintalain toimeenpanoon

 • OKM
 • Opetushallitus
 • Tilastokeskus
 • CSC

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen yhteistyöryhmä (Vipunen)

OKM:n eri koulutusasteiden yhteinen ryhmä31.12.2023
 1. Toimia ohjausryhmänä Vipunen-tilastopalvelun kehittämisessä ja ylläpidossa.
 2. Valmistella opetus-ja kulttuuriministeriön ja CSC:n välinen palvelunostosopimus ja Opetushallituksen ja CSC:n välinen palvelutilaus, joissa sovitaan vuosittain CSC:n Vipusta koskevat tehtävät sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoitus niihin.
 3. Seurata palvelunostosopimuksessa ja palvelutilauksessa sovittujen tehtävien toteutusta ja resurssien käyttöä sekä hyväksyä annetut tehtävät suoritetuiksi, 
 4. Valmistella opetus-ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen välinen vuosittainen tietopalvelusopimus.

 • OKM
 • Opetushallitus
 • Tilastokeskus
 • CSC

Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä (https://wiki.eduuni.fi/x/s5XHBw)

OKM:n eri koulutusasteiden yhteinen ryhmä
 1. määritellä identiteetin ja omien tietojen hallinnan ja tunnistautumisen ratkaisu ja toimenpiteet;
 2. määritellä syntyvän ratkaisun käytön periaatteet ja edellytykset ml. lainsäädäntö sekä tietosuoja; 
 3. määritellä ja toteuttaa mahdollisten kokeilun/kokeilujen käyttötapaukset identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen liittyen;
 4. tehdä ehdotus yhteiseksi ja kestäväksi ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla;
 5. määritellä ja luoda tarvittavat tekniset ratkaisut identiteetin ja omien tietojen hallinnan sekä tunnistautumisen käyttöönottamiseksi sekä toimia toteutuksen ohjausryhmänä;
 6. määritellä ja luoda ratkaisun käyttöönottosuunnitelma ja ylläpitomalli; 
 7. kytkeä työ ja tulokset muuhun julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään kehitystyöhön mahdollisuuksien mukaan. 

 • OKM
 • Opetushallitus
 • Tampereen yliopisto
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Valtiovarainministeriö
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Suomen Kuntaliitto ry
 • Pro Lukio ry
 • CSC
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Raseko
 • Hämeenlinnan kaupunki

Varajäseninä lisäksi

 • Helsingin yliopisto
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • AMKE ry
 • Suomen eOppimiskeskus ry


Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjausryhmäKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmän taustalla on valtion ja korkeakoulujen CSC:n omistajina esille nostama yksi CSC:n perustehtävä, "palveluintegraattorin periaatteilla toimiva hankinta- ja kilpailutusorganisaatio, joka vastaa palvelusta sen koko elinkaaren ajan". Ohjausryhmä on korkeakoulujen ja CSC:n yhteinen foorumi, joka

 • ohjaa yhdessä yleisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehitystä ja sitä palvelevien yhteistyörakenteiden organisoimista
 • ohjaa yhdessä sovittuja palveluita, kuten käynnistyvää GÉANT IaaS+ -brokerointia

 • Korkeakoulut
 • CSC
 • No labels