Ristiinopiskelun tarjonta julkaistaan korkeakoulukohtaisen opintotietojärjestelmän kautta.

Peppi (RAP+ KPR1, KPR2, KPR3) ohjeet: https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=178186254

Kohderyhmien ottaminen huomioon opetustarjontaa laadittaessa

 • Ristiinopiskeluun osallistuvilla opiskelijoilla ei lähtökohtaisesti ole samaa taustatietoa kuin koulutuksen omilla opiskelijoilla. Tämän vuoksi opetussuunnitelmissa ja opetuksen tarkemmissa kuvauksissa tulee kiinnittää huomiota informaation selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.
  • Pakolliset webinaarit, yhteistehtävät - milloin pitää olla yhtä aikaa verkossa läsnä?
  • Tehdäänkö esim. webinaareista nauhoitteet?
  • Milloin opintojakso avautuu ja päättyy oppimisympäristössä?
  • Onko kokonaan verkossa vai onko myös lähiopetusta?
  • Opinnot, joilla on pitkiä pakollisia edeltävyysketjuja kohdekorkeakoulun opetussuunnitelmissa, eivät kovin hyvin sovellu ristiinopiskelutarjontaan.
  • Jos opintojaksolle edellytetään edeltävää osaamista, tulee sen olla määriteltynä opintojaksokuvauksessa sellaisella tavalla, että korkeakoulun ulkopuolinen opiskelija pystyy tämän perusteella päättelemään kelpoisuutensa opintojaksolle.
  • Jos opintojaksolle osallistuminen edellyttää lähtötasotestin suorittamista, siitä tulisi informoida jo tarjontatiedoissa.
   • Opettaja voisi tehdä esim. lyhyen videoklipin opintojakson sisällön esittelystä, mitä osaamista opintojaksolta saa, jolloin opiskelija voi helpommin päätellä sopiiko opintojakso hänen HOPSiinsa.
  • Opintojen nimet ovat selkeitä myös asiayhteydestä irroitettuna (esim. Erikoisala I ei kerro ulkopuoliselle mitään, mutta Sosiologian erikoisala I kuvaa aihealueen ulkopuolisellekin)
  • Opintojakson nimen tulisi olla sama kaikissa opintotarjonnan markkinointikanavissa.
  • Opintojakson nimen tulee olla sekä suomeksi että englanniksi.
  • Opintojakson tason tulee olla selkeästi esillä, alempi/ylempi korkeakoulututkinto.
  • Osaamistavoitteet tulee olla kuvattuna osaamisperustaisesti ja selkeästi siten, että opintoja harkitseva saa niistä riittävän kuvan. (Linkitetään tähän tarkempi kuvaus osaamisperusteisuudesta)
  • Opintojakson arviointikriteerit tulee olla kuvattu selkeästi.
  • Opintojakson opettajan/vastuuhenkilön tiedot on mainittava. Erityisesti yhteisopetustilanteessa vastuut on oltava hyvin määritellyt ja selvät.
  • Jos opetusryhmiin otettavien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, esitetään perusteet ja rajoitukset selkeästi. (esim. kiintiöt, etusijaperiaatteet)

Verkostojen huomioon ottaminen opetustarjontaa laadittaessa

 • Korkeakoulu voi olla mukana useassa verkostossa, joilla on kullakin omat kohderyhmänsä. Opetuksen suunnittelijoiden tulee siis arvioida opintojen soveltuvuutta useaan eri tarjontaan.
 • Korkeakoulussa on nimetty verkostoyhteyshenkilö, jolla on tiedossa kaikki oman korkeakoulun yhteistyöverkostotiedot ja -sopimukset. Tässä vaiheessa viimeistään tulee käydä verkostoyhteyshenkilön kanssa vähintään eri verkostojen markkinointikanaviin ja toimintaan liittyvät kysymykset läpi.
 • Suunnittelijoille tulisi olla olemassa selkeä kuvaus, jonka perusteella opintojen soveltuvuutta kyseiseen tarjontaan pystytään arvioimaan.
 • Ristiinopiskelussakin lähtökohtana on korkeakoulun koulutusvastuu eli mitä opintoja on lupa järjestää (voi aiheuttaa rajoituksia esim. verkostomaisen yhteisopetuksen toteuttamisessa, jos osalla verkoston korkeakouluista ei ole alalle määriteltyä koulutusvastuuta).
 • Verkostoon kuuluvat kohderyhmät ja tarjonta sovitaan opetusyhteistyösopimuksessa.
 • Miten pitkäksi aikaa kerrallaan opintoja tarjotaan (määritellään myös opiskelijan opiskeluoikeuden pituus verkosto-opintoihin)? Huom! RIPA ei hallinnoi opiskeluoikeuksia, opiskeluoikeus kohdekorkeakoulussa syntyy toteutuskohtaisesti opintototeutukselle hyväksymisen yhteydessä.

Opetusyhteistyön suunnittelu ja järjestäminen

 • Miten verkostossa on sovittu opetuksen toteuttamisen periaatteista?
  • vastavuoroisuus-periaate (eri tahot vastaavat eri opintojen opetuksesta ja opetusresursseista, opetuksen vetovastuu voi vuorotella)
  • yhteisopetus (yksittäisen toteutuksen opetukseen osallistuu usean korkeakoulun opettajia)
  • kiintiöt (tarjontaan vain sellaisia opintoja, joille ristiinopiskelijoiden on mahdollista päästä
 • Onko vastuukysymet selvät ja lainmukaiset?  Kuka arvioi opiskelijoiden suoritukset?
 • Ristiinopiskelupalvelussa opintojaksolla on oltava aina vastuuorganisaatio ja vastuuopettaja, joka vastaa opinnon arvioinnista. Erityisesti yhteisopetustilanteessa vastuut on oltava hyvin määritellyt ja selvät.


Opetusyhteistyösopimuksessa sovitaan tarkemmin opintojen opetuksen järjestämiin liittyvät asiat, kuten: miten verkostossa on sovittu opetuksen toteuttamisen periaatteista? Miten otetaan huomioon opetusta suunniteltaessa?

Korkeakoulujen yhteistoteutukset:

Yhteistoteutus tarkoittaa korkeakoulun opintojaksoa, joka suunnitellaan ja/tai toteutetaan kahden tai useamman korkeakoulun yhteistyönä. Opintojakson suunnittelee vähintään kaksi opettajaa eri korkeakouluista, ja/tai se toteutetaan siten, että mukana on opettajia eri korkeakouluista.

Toteutusmalleja ovat:

  • Opintojakso suunnitellaan yhdessä, mutta vain yksi korkeakoulu tarjoaa opintojakson ja toteuttaa opintojakson yksin.
  • Opintojakso suunnitellaan yhdessä. Vain yksi korkeakoulu tarjoaa opintojakson, mutta tehdään opetusyhteistyötä (samalla toteutuksella on yksi tai useampi opettaja toisesta korkeakoulusta).
  • Opintojakso suunnitellaan yhdessä. Kaksi tai useampi yhteistyökorkeakoulua tarjoaa opintojakson, jokainen toteuttaa opintojakson itsenäisesti (rinnakkaiset tai vuorottaiset toteutukset, ns. rotaatiomalli).
  • Opintojakso suunnitellaan yhdessä. Kaksi tai useampi yhteistyökorkeakoulua tarjoaa opintojakson ja tehdään opetusyhteistyötä (samalla toteutuksella on yksi tai useampi opettaja toisesta korkeakoulusta).

Korkeakoulujen yhteistoteutuksissa käytännön toteuttamiseen liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä.
Tarkemmista yksityiskohdat sovitaan opetusyhteistyösopimuksessa.

Tilastointi

Ristiinopiskupalvelun palveluväylää käytetään ainoastaan tiedonsiirtoon koti- ja kohdekorkeakoulun välillä. Palveluun ei tallenneta opiskelijan tietoja pysyvästi. Näinollen se ei muodosta tietovarastoa, josta tilastotietoa voitaisiin hakea. Lähtökohtaisesti ristiinopiskelun tilastointi tehdään opintotietojärjestelmästä käsin. Ristiinopiskelupalveluun on mahdollista rakentaa korkeakoulukohtainen rajapinta, jota kautta voidaan hakea opiskelijoiden liikkuvuudesta tietoa, mutta vain reaaliaikaisesti.

Hyviä käytäntöjä suunnitteluun

YHTEISTOTEUTUKSET OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA

Kun korkeakouluopettaja suunnittelee yhteistä toteutusta toisen korkeakoulun opettajan tai opettajien kanssa, seuraavista seikoista kannattaa sopia etukäteen:

Työnjako opintojaksoa suunnitellessaMiten suunnittelutyö käytännössä toteutetaan (lähitapaamiset, yhteisölliset viestintäalustat, muut digivälineet)?
Työnjako opintojaksoa toteutettaessa

Miten työ jaetaan tekijöiden kesken? Mistä  resurssit tulevat?

Miten varmistetaan opintojakson näkyminen yhtenäisenä opiskelijalle, vaikka tekijöitä on useita (arviointi, palaute, uusinnat/arvosanan korottaminen)?

Miten arviointi tehdään yhteistyössä?

Kuka tai ketkä kirjaavat arvosanat opintohallinnon järjestelmään? Jaetaanko tätä työtä jotenkin?

Oppimisalusta

Mille alustalle opintojakso rakennetaan? Jos rakennetaan toisen korkeakoulun alustalle, miten kaikki opettajat pääsevät työstämään opintojaksoa (käyttäjätunnukset)?

Tarvitaanko opastusta oppimisalustan käyttöön? Mistä käyttäjätuki saadaan?

Materiaali

Millaiset käyttöoikeudet tekijöillä on tuotettuun materiaaliin? Rajoittaako materiaalia tai sen esittämistä jokin lisenssi tai tekijänoikeus?

Aikataulu

Milloin on ilmoittautumisaika? Milloin toteutus alkaa ja päättyy? Millä aikataululla opintojakso arvioidaan?

Opiskelijahallinto

Tehdäänkö opintojaksosta yksi vai useampi toteutus? Kuka/ketkä tekevät?

Missä opiskelijat ilmoittautuvat? Kuuluvatko kaikki toteuttajaosapuolet ristiinopiskelupalveluun?

Kuinka monta opiskelijaa toteutukselle otetaan?

Onko toteutuksella kiintiöitä (amk/avoin/tms.)? Kuka huolehtii kiintiöiden toteutumisesta (ristiinopiskelupalvelu ei ota kantaa kiintiöihin, ilmoittautuminen menee aina automaattisesti kohdekorkeakouluun)?

Miten opiskelijat saavat tunnukset oppimisympäristöön?

Markkinointi

Miten opintojaksoa markkinoidaan oman opintotietojärjestelmän lisäksi (verkoston omat sivut tms.)?

Tiedottaminen opettajien kesken

Miten kaikki toteutuksen opettajat saavat tarvittavat tiedot toteutuksen alkamisesta tai peruuntumisesta, opiskelijamäärästä yms.?


Digistarttipaketit auttavat opiskelijoita ottamaan käyttöön korkeakouluopiskelussa tarvittavia sähköisiä välineitä, laitteita, ympäristöjä ja menettelyjä.
Digistarttipilotit: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digikyvykkyys/

Esimerkiksi JAMKin opiskelijan digitaidot:

Digiohjauksen laatukriteerien tehtävänä on auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu.
Kriteeristö on tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus- ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille.
Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista tai suositus. Näitä kriteereitä voi hyödyntää myös muussa ohjaus- ja neuvontatyössä.

Laadukas verkko-opintojaksototeutus

eAMK verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu toimimaan pohjaksi ammattikorkeakoulujen verkko-opintojen laadun kehittämiseksi. Laatukriteereitä voidaan käyttää myös itsearvioinnin välineenä. Verkkototeutusten laatukriteerit on suositeltavaa ottaa vahvasti mukaan ammattikorkeakoulujen digipedagogisen osaamisen kehittämistyöhön. Tämä on tärkeää esimerkiksi uusien opettajien perehdyttämisessä ottaa huomioon

Opettaja, hyödynnä ja testaa itsearviointityökalulla, kuinka verkkototeutuksesi täyttää laatukriteerit. Saat välittömän palautteen opintojaksosi tämänhetkisestä tilasta - mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitä asioita tulisi vielä kehittää.

Tutustu myös opettajan oppaaseen oppimateriaalien valinnasta ja käytöstä ammattikorkeakoulujen yhteisillä verkko-opintojaksoilla.

Lisämateriaalia suunnittelun tueksi, webinaarit:

Saavutettavuusohjeita

 • No labels