Nämä valtakunnalliset lisäkysymysryhmät on otettu käyttöön kandipalautekyselyssä 1.1.2021 alkaen. Kysymysryhmät korvaavat aiemmin kyselyssä mukana olleet alakohtaiset kysymysryhmät. Kysymysten käyttäminen on vapaaehtoista ja kukin yliopisto päättää erikseen, mitkä kysymysryhmät ottaa käyttöön.

  • YLEISET VALMIUDET - ALLMÄNNA FÄRDIGHETER - TRANSFERABLE SKILLS

  • OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN - FÖRDRÖJNING AV STUDIERNA - STUDY DELAYS

  • OPINTOJEN AIKAINEN TYÖSSÄKÄYNTI - ARBETE UNDER STUDIERNA - WORKING DURING STUDIES

  • SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT - DIGITALA LÄRMILJÖER - DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS

Valtakunnalliset lisäkysymysryhmät täydentyivät 1.1.2022 alkaen vielä yhdellä kysymysryhmällä. (Huom! Tätä kysymysryhmää ei raportoida Vipusessa.)

  • SUOSITTELU - REKOMMENDATION - RECOMMENDATION

YLEISET VALMIUDET - ALLMÄNNA FÄRDIGHETER - TRANSFERABLE SKILLS

Arvioi, kuinka paljon seuraavat yleiset valmiutesi ovat kehittyneet opintojesi ansiosta.
Bedöm hur mycket följande allmänna färdigheter har utvecklats tack vare dina studier.
Please assess how your skills and competences have developed during your studies.

Väittämien vastausasteikko (1 - 2 - 3 - 4 - 5):
1 = Ei lainkaan; 2 = Vähän; 3 = Jonkin verran; 4 = Paljon; 5 = Erittäin paljon
1 = Inte alls; 2 = Lite; 3 = I viss mån; 4 = Mycket; 5 = Väldigt mycket
1 = Not at all; 2 = A little; 3 = Somewhat; 4 = A lot; 5 = Very much


Valmiudet (FI)Valmiudet (SV)Valmiudet (EN)
1

Oman tieteenalan osaaminen

Kunskaper inom det egna vetenskapsområdet

Skills in my field of study / Field specific skills

2

Tiedonhankintataidot

Färdigheter i informationssökning

Information retrieval skills

3

Ajanhallinta ja tehtävien priorisointiosaaminen

Kunnande relaterat till tidsplanering och prioritering av uppgifter

Time management and task prioritisation skills

4

Kansainvälisiin työympäristöihin liittyvät taidot (vuoden 2024 tiedonkeruussa 1.1.2024 lähtien)

Kansainvälisyystaidot (vuoden 2023 tiedonkeruussa 15.1.2024 saakka)

Färdigheter för internationella arbetsmiljöer  (vuoden 2024 tiedonkeruussa 1.1.2024 lähtien)

Internationella färdigheter (vuoden 2023 tiedonkeruussa 15.1.2024 saakka)

Skills related to international work environments

5

Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvä osaaminen  (vuoden 2024 tiedonkeruussa 1.1.2024 lähtien)

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntijuuteen liittyvä osaaminen (vuoden 2023 tiedonkeruussa 15.1.2024 saakka)

Kunnande inom hållbar utveckling och ansvarsfullhet

Competences related to sustainable development and responsibility

6

Yrittäjyysvalmiudet

Entreprenörskunnande

Entrepreneurial competencies

7

Tietotekniset taidot

Digitala färdigheter

ICT (Information and communication technology) skills

8

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Kommunikations- och interaktionsfärdigheter

Communication and social skills

9

Kriittinen ajattelu

Kritiskt tänkande

Critical thinking skills

10

Luovuus

Kreativitet

Creativity

11

Itsetuntemus

Självkännedom

Self-knowledge


OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN - FÖRDRÖJNING AV STUDIERNA - STUDY DELAYS


Kysymys (FI)Kysymys (SV)Kysymys (EN)
1

Koetko opintojesi viivästyneen jostain syystä?

Upplever du att dina studier fördröjts av någon orsak?

Do you feel that your studies were delayed for some reason?Kyllä/Ei

Ja/Nej

Yes/No


2

Miksi koet opintojesi viivästyneen?

Varför upplever du att dina studier fördröjts?

Why do you feel your studies were delayed?

Puutteellisesta opintojen ohjauksesta

Valitsemieni opintojaksojen aikataulujen yhteensovittamisen ongelmista

Kandidaatintyöni aiheen löytämisen ongelmista

Kandidaatintyöni tekemiseen liittyvistä muista asioista kuten työn tarkastamisen viivästymisestä

Heikosta opiskelumotivaatiostani

Opiskelutaitojeni puutteista

Opintoalan vaihtamisesta

Vaihto-opiskelustani

Osallistumisestani opiskelijatoimintaan

Työssäkäynnistä opintojeni ohessa

Terveydentilaani liittyvistä syistä

Toimeentulooni liittyvistä ongelmista

Suorittamastani varusmies -tai siviilipalveluksesta

Perhesyistä

Jostain muusta syystä

Bristande studiehandledning

Schemat för de kurser jag valt passade inte tidsmässigt med varandra

Det var svårt att hitta ett tema för kandidatarbetet

Andra faktorer rörande kandidatarbetet, som t.ex. dröjsmål i granskningen av arbetet

Jag hade bristande studiemotivation

Jag hade bristande studiefärdigheter

Byte av studieinriktning

Mina utbytesstudier

Jag deltog i studentverksamheten

Jag arbetade vid sidan om mina studier

Hälsorelaterade orsaker

Problem med min ekonomiska försörjning

Jag fullgjorde bevärings- eller civiltjänst

Min familjesituation

Annan orsak

Insufficient study guidance

The schedules of the courses I took were incompatible

It was difficult to find a topic for my bachelor’s thesis work

There were other matters related to the bachelor’s thesis work, such as a delay in the review of the thesis

My low study motivation

Lack of study skills

I changed my field of study

My exchange studies

Participation in student organisations

I worked during my studies

My personal health issues

Problems related to my livelihood.

I completed the obligatory military or civil service

Family reasons

Some other reason
3

Jos vastasin ”Jostain muusta syystä”, mistä?

Om du svarade ”Annan orsak”, vilka andra orsaker upplever du fördröjde dina studier?

If you answered "Some other reason" to the question above, what other reasons were there that you feel delayed your studies?(Vapaa tekstikenttä)

(Textfält för fritt formulerat svar)

(Open text)OPINTOJEN AIKAINEN TYÖSSÄKÄYNTI - ARBETE UNDER STUDIERNA - WORKING DURING STUDIES

Arvioi opintojesi aikaisen työssäkäynnin määrää ja vaikutuksia opiskeluusi ja osaamisesi kehittymiseen. Ilmoita arviot kuukausina ja laske mukaan vain täysipäiväinen työskentely.
Uppskatta hur mycket du arbetat vid sidan av studierna och hur det har påverkat studierna och utvecklingen av ditt kunnande. Ange din uppskattning i månader och räkna in bara heltidsarbete.
Estimate how much you worked during your studies and how it affected your studies and the development of your knowledge. Give your estimate in months and include only working full-time.


Kysymys (FI)Kysymys (SV)Kysymys (EN)
1

Olin ansiotyössä kandidaatinopintojeni aikana yhteensä

Under mina kandidatstudier förvärvsarbetade jag sammanlagt (antal månader)

During my bachelor’s studies, I worked for a total of (number of months)


(Vapaa tekstikenttä)

(Textfält för fritt formulerat svar)

(Open text)

2

Työstäni oli opintoalaani liittyvää työtä

Av mitt arbete var följande tid inom mitt studieområde

Of the work I did during my bachelor’s studies, ___ months were related to my field of studies.


(Vapaa tekstikenttä)

(Textfält för fritt formulerat svar)

(Open text)

3

Kuinka hyödyllisenä pidät kandidaatinopintojesi aikaista omaan alaasi liittyvää harjoittelu- ja työkokemusta osaamisesi kehittymisen kannalta?

Hur nyttigt anser du att praktik och arbetserfarenhet inom ditt studieområde är med tanke på din kompetensutveckling?

How useful has the study-related intern and work experience you gained during your bachelor’s studies been for the development of your abilities?


1 - 2 - 3 - 4 - 5 

(1 = En lainkaan hyödyllisenä;  2 = Vain vähän hyödyllisenä;  3 = Jonkin verran hyödyllisenä;  4 = Melko hyödyllisenä;  5 = Erittäin hyödyllisenä)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

(1 = Inte alls nyttigt;  2 = Bara lite nyttigt;  3 =  I någon mån nyttigt;  4 = Ganska nyttigt;  5 = Mycket nyttigt)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

(1 = Not useful at all;  2 = Only a little useful;  3 = Somewhat useful;  4 = Quite useful;  5 = Very useful)


SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT - DIGITALA LÄRMILJÖER - DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS

Arvioi yliopistosi sähköisiä oppimisympäristöjä alla olevien väittämien pohjalta.
Utvärdera ditt universitets digitala lärmiljöer utgående från följande påståenden.
Assess your university's digital learning environments based on the following aspects.

Väittämien vastausasteikko (1 - 2 - 3 - 4 - 5):
1 = Täysin eri mieltä; 2 = Eri mieltä; 3 = Ei samaa eikä eri mieltä; 4 = Samaa mieltä; 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Helt av annan åsikt; 2 = Av annan åsikt; 3 = Varken av samma eller annan åsikt; 4 = Av samma åsikt; 5 = Helt av samma åsikt
1 = I completely disagree; 2 = I disagree; 3 = I neither agree nor disagree; 4 = I agree; 5 = I completely agree


Väittämä (FI)Väittämä (SV)Väittämä (EN)
1

Sähköiset oppimisympäristöt tukevat oppimistani hyvin.

De digitala lärmiljöerna stöder mitt lärande väl.

Digital learning environment support my learning well.

2

Opintotietojärjestelmät ovat tukeneet opiskeluani hyvin.

Studieplaneringsverktygen stöder mina studier väl.

Study information systems have supported my studies well.

3

Olen saanut riittävästi perehdytystä yliopistossani käytössä olevien oppimisympäristöjen, järjestelmien ja digitaalisten työkalujen käyttöön.

Jag har fått tillräckligt med instruktioner för lärplattformer och digitala verktyg vid mitt universitet.

I have received sufficient induction on the use of learning environments, information systems and digital tools used at my university.


SUOSITTELU - REKOMMENDATION - RECOMMENDATION

Kysymysten vastausasteikko on seuraava: 0 = Erittäin epätodennäköisesti - 10 = Erittäin todennäköisesti
Svarskalan på frågorna är följande: 0 = Mycket osannolikt - 10 = Mycket sannolikt
The answer scale of the questions is as follows: 0 = Very unlikely - 10 = Very likely


Väittämä (FI)Väittämä (SV)Väittämä (EN)
1Kuinka todennäköisesti suosittelisit opiskelemista yliopistossasi muille?Hur sannolikt skulle du rekommendera att studera vid ditt universitet till andra?How likely would you recommend studying at your university to others?
2Kuinka todennäköisesti suosittelisit opiskelemista koulutusalallasi muille?Hur sannolikt skulle du rekommendera att studera inom ditt utbildningsområde till andra?How likely would you recommend studying in your field of education to others?

 
  • No labels