På svenska

Ohjesivu keskittyy kevään toisen asteen yhteishakuun osallistuvien oppijoiden tietojen ja arvosanojen siirtoon ja niihin liittyviin ohjeisiin. 

KOSKI-palveluun liittyvissä kysymyksissä olkaa tuttuun tapaan yhteydessä KOSKI-palveluosoitteeseen (koski@opintopolku.fi). Yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä palveluosoitteeseen (virkailija@opintopolku.fi). Opintohallintojärjestelmään liittyvissä kirjaustapakysymyksissä olkaa yhteydessä opintohallintojärjestelmätoimittajaanne.

1. Arvosanojen ja muiden tietojen siirtämisen aikataulu

Kaikkien kevään yhteishakuun osallistuvien oppijoiden arvosanat ja muut tiedot sivulla mainittujen koulutusmuotojen osalta tulee olla oikein KOSKI-palvelussa 31.5.2024 mennessä. Tarkistathan tarkemman aikataulun tietojen tallentamiselle täältä. Tiedot siirtyvät KOSKI-palvelusta Opintopolun suoritusrekisteriin ja sieltä opiskelijavalintojen käyttöön. Yhteys KOSKI-palvelun ja suoritusrekisterin välillä suljetaan 3.6.2024, joka on viimeinen päivä mahdollisten virheiden korjaamiselle niin, että korjaus siirtyy KOSKI-palvelusta suoritusrekisteriin yhteishaun valintoja ajatellen. Tämän jälkeen mahdolliset virheenkorjaukset Opintopolun suoritusrekisteriin tehdään olemalla yhteydessä palveluosoitteeseen virkailija@opintopolku.fi. Muistakaa tästä huolimatta jatkaa KOSKI-siirtojen tekemistä normaalisti myös 3.6.2024 jälkeen.

2. Ennen yhteishaun alkua ja sen aikana

KOSKI-palveluun tulee tallentaa opiskeluoikeus- ja suoritustiedot viipymättä ja ajantasaisina. Jos oppija on aloittanut opintonsa ilman henkilötunnusta ja hän saa suomalaisen henkilötunnuksen vasta sen jälkeen, kun hänelle on tallennettu KOSKI-palveluun opiskeluoikeus ilman henkilötunnusta, KOSKI-pääkäyttäjän tulee viipymättä liittää henkilötunnus oikeaan henkilöön Opintopolun oppijanumerorekisterissä. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tulee tarkistaa, että henkilötunnus on lisätty kaikille oppijoille, jotka ovat sellaisen saaneet. Tarkistamiseen voi käyttää KOSKI-palvelusta ladattavan opiskeluoikeus- ja suoritustietoraportin saraketta ”Henkilötunnus”. Ohjeet KOSKI-pääkäyttäjälle: Oppija saa suomalaisen henkilötunnuksen sen jälkeen, kun hänelle on luotu opiskeluoikeus pelkällä oppijanumerolla

Perusopetuksesta valmistuvat oppilaat

9. vuosiluokalla olevilla oppilailla tulee näkyä suoritus kesken -tilassa oleva 9. vuosiluokan välilehti KOSKI-palvelussa:

Tieto yksilöllistetystä oppiaineesta näkyy päättötodistus-välilehdellä yhtenä asteriskina oppiaineen rivillä ja se on luokiteltu erityiseksi henkilötiedoksi. Alla olevassa kuvassa oppilaalle on siirretty oppiaine matematiikka yksilöllistettynä, jolloin oppiainerivin oikealla puolella näkyy asteriski (*). 


3. Perusopetuksen oppimäärän todistus- ja arvosanasiirrot


Perusopetuksen oppimäärän hyväksytysti suorittaneiden päättötodistukset siirretään KOSKI-palveluun vahvistettuina. Vahvistuspäivämäärän voi sijoittaa tulevaisuuteen (keväällä 2024 valmistuvilla viimeistään 3.6.2024), eli vahvistuspäivämäärän ei tarvitse olla sama kuin tiedonsiirtopäivämäärä. Muistakaa myös siirtää oppijan viimeiseksi opiskeluoikeuden tilaksi ”Valmistunut”. Opiskeluoikeuden päättävän ”Valmistunut”-päivämäärän pitäisi olla sama kuin vahvistuspäivämäärän. Alla olevasta kuvassa näkyy tilanne, jossa vahvistuspäivä ja "Valmistunut"-tilan päivämäärä ovat tulevaisuudessa 1.6.2020). Tällöin suoritus näkyy edelleen "kesken"-tilaisena ja "Läsnä"-tilajakso on edelleen aktiivinen (lihavoitu), mutta tulevaisuuteen sijoittuvat valmistumis- ja vahvistuspäivämäärät näytetään jo virkailijoille. Opiskeluoikeuden tila muuttuu valmistuneeksi ja päätason suorituksen tila valmiiksi valmistumis-/-vahvistuspäivämääränä (esimerkkitapauksessa 1.6.2020).
Jos oppija on saanut ehdot tietystä oppiaineesta, kyseisen oppiaineen arvosanaksi merkitään 4, ja arvosanat siirretään normaalisti, mutta päättötodistus jätetään vahvistamatta. Oppijaa ei merkitä luokalle jääneeksi. Jos ehdot suoritetaan hyväksytysti, perusopetuksen oppimäärän ja 9. vuosiluokan suoritukset vahvistetaan ja vahvistuspäivämääräksi laitetaan se päivämäärä, jolloin ehdot on suoritettu. Ehdot hyväksytysti suorittaneiden viimeiseksi opiskeluoikeuden tilaksi tulee siirtää ”Valmistunut”. Opiskeluoikeuden päättävän ”Valmistunut”-päivämäärän pitäisi olla sama kuin vahvistuspäivämäärän. Jos ehtoja ei ole suoritettu hyväksytysti oppija merkitään luokalle jääneeksi tai siirretyksi vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen riippuen siitä, kuinka hänen kanssaan ollaan menetelty. HUOM! Ehdot saaneen oppijan arvosanat eivät näy KOSKI-palvelun käyttöliittymässä ”Päättötodistus”- eikä ”9. vuosiluokka”-välilehdellä johtuen siitä, että kumpaakaan suoritusta ei ole vahvistettu, joten ehdot saaneen oppijan arvosanat tulee tarkistaa Opintopolun suoritusrekisteristä (suoritusrekisterissä oppilaan perusopetuksen oppimäärän suoritus näkyy "Valmis"-tilaisena). Alla olevasta kuvassa näkyy, miltä ehdot saaneen oppilaan tietojen tulisi päätason suoritusten osalta näyttää, eli sekä perusopetuksen oppimäärän että 9. vuosiluokan suorituksen tulisi olla "kesken"-tilaiset, ja "Oppilas jää luokalle"-kentässä tulisi lukea "ei".
Jos oppija jätetään 9. luokalle, hänen oppiaineensa lähetetään 9. vuosiluokkasuorituksen sisällä merkinnällä siitä, että hänet jätetään luokalle. 9. vuosiluokan suoritus siirretään vahvistettuna mutta päättötodistusta ei vahvisteta. Opiskeluoikeuden tilana pidetään ”Läsnä”, jos oppija suorittaa 9. luokan uudestaan samassa koulussa. Jos hän siirtyy toiseen kouluun, opiskeluoikeuden tilaksi siirretään ”Eronnut”. Alla olevasta kuvassa näkyy, miltä luokalle jääneen oppilaan, joka jatkaa samassa koulussa, tietojen tulisi päätason suoritusten ja opiskeluoikeuden osalta näyttää. 9. vuosiluokan suorituksen tulisi olla "kesken"-tilainen, mutta tulevaisuuteen sijoitettu suorituksen vahvistuspäivämäärä (esimerkissä 1.6.2020) pitäisi näkyä virkailijalle, ja "Oppilas jää luokalle"-kentässä tulisi lukea "kyllä". Perusopetuksen oppimäärän suorituksen tulisi näkyä kesken-tilaisena ilman vahvistuspäivämäärää. Opiskeluoikeuden tilan tulisi edelleen olla "Läsnä".
Jos taas oppija siirretään vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen, lähetetään tieto siitä, että oppija on vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. KOSKI-skeemassa tieto vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta lähetetään opiskeluoikeuden lisätiedoissa. Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirretyn oppijan kohdalla lähetetään sekä 9. vuosiluokan että päättötodistuksen suoritus vahvistamattomana. Opiskeluoikeuden tilana pidetään ”Läsnä”, jos oppija suorittaa 9. luokan samassa koulussa. Alla olevasta kuvassa näkyy, miltä vuosiluokkiin sitomattoman oppilaan, joka jatkaa samassa koulussa, tietojen tulisi päätason suoritusten ja opiskeluoikeuden osalta näyttää. Sekä 9. vuosiluokan että koko perusopetuksen oppimäärän suoritusten tulisi olla "kesken"-tilaiset ilman vahvistuspäivämäärää. 9. vuosiluokan "Oppilas jää luokalle"-kentässä tulisi lukea "ei". Opiskeluoikeuden lisätiedoissa pitäisi näkyä "Vuosiluokkiin sitomaton opetus"-kohdassa "kyllä". Opiskeluoikeuden tilan tulisi edelleen olla "Läsnä".


4. Perusopetuksen oppiaineen suoritukset aineopiskeluna

Yksittäiset perusopetuksen oppiaineiden suoritukset siirretään normaalisti aineopiskeluoikeuksina niin, että oppiaineiden suoritukset ovat opiskeluoikeuden alla omina päätason suorituksinaan. Yksittäisten oppiaineiden suorituksia voi siirtää sekä nuorten perusopetuksen tai aikuisten perusopetuksen mukaisina suorituksina. Aineopiskelijoiden suoritukset siirtää se oppilaitos, jossa yksittäiset oppiaineiden suoritukset on tehty riippumatta siitä, onko suoritukset tehty esimerkiksi TUVA-koulutuksen yhteydessä. Siirrossa ei tarvitse välittää siitä, onko suorituksessa kyse aikaisemman arvosanan korotuksesta, eikä KOSKI-tietomallissa voi tällaista tietoa välittää. Opintopolun valintalaskenta tekee vertailun oppijan mahdollisiin aikaisempiin suorituksiin ja tunnistaa näin mahdolliset korotukset valinnoissa.

5. TUVA-koulutus

TUVA-koulutuksen tiedot tulee olla siirretty aiemmin kohdassa 1. mainittuun määräaikaan mennessä. TUVA-koulutuksen yhteydessä on erityisen tärkeää, että kaikissa suoritetuissa koulutuksen osissa on mukana tieto koulutuksen osan laajuudesta. Jos koulutuksen osan laajuus on siirretty oikein, se näkyy koulutuksen osan tiedoissa "Laajuus"-sarakkeessa (ks. alla oleva kuva TUVA-koulutuksen koulutuksen osan suorituksesta).


TUVA-koulutuksen yhteydessä tehdyt perusopetuksen oppiaineiden korotukset siirretään perusopetuksen aineopintosuorituksina (ks. tämän ohjeen kohta 3.).

6. Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus

7. Esimerkkejä mahdollisista virheistä siirretyissä tiedoissa koulutusmuodoittain

Alla on listattu KOSKI-palveluun siirretyssä datassa yleisesti esiintyneitä puutteita ja virheitä. Tietojen tarkistamisen apuna voi käyttää KOSKI-palvelusta ladattavia raportteja. Jos listassa lueteltuja puutteita tai virheitä löytyy, tehkää tarvittavat korjaukset välittömästi ja viimeistään ennen tietojen siirtoa yhteishakujen valintoja varten. Apua korjausten tekemiseen saa tarvittaessa KOSKI-tiimiltä ja omalta opintohallintojärjestelmätoimittajalta. 


Kaikki koulutusmuodot:

 • Opiskeluoikeuksien lisätietoja ei ole siirretty lainkaan tai lisätiedoissa on puutteellisia tietoja. Katso lisätietojen merkitsemisestä tarkemmin KOSKI-palvelun koulutusmuotokohtaisista ohjeista.

Perusopetus:

 • Kaikki pakolliset oppiaineet/osa pakollisista oppiaineista on siirretty valinnaisena.
 • Kaikki valtakunnalliset oppiaineet/osa valtakunnallisista oppiaineista siirretty paikallisina. Katselukäyttöliittymässä valtakunnalliset ja paikalliset oppiaineet erottaa siitä, että paikalliset oppiaineet näkyvät kursivoituna.
 • Kaikki valinnaiset oppiaineet siirtyneet paikallisina oppiaineina, vaikka selkeästi mukana myös valtakunnallisia oppiaineita. Katselukäyttöliittymässä valtakunnalliset ja paikalliset oppiaineet erottaa siitä, että paikalliset oppiaineet näkyvät kursivoituna.
 • Valinnaisen oppiaineen mukana ei ole siirretty oppiaineen laajuutta.
 • Kun oppilas vaihtaa paikkakuntaa ja koulua, oppilasta ei ole merkitty vanhassa koulussa ”Eronnut”-tilaiseksi.
 • Yksilöllisesti opiskeltavan oppiaineen mukana ei ole tietoa siitä, että oppilas opiskelee oppiainetta yksilöllisesti. KOSKI-käyttöliittymässä yksilöllisesti opiskeltavan oppiaineen vieressä on tähti (*).
 • Käyttöliittymän kautta tallennetuilla opiskeluoikeuksille ei ole lisätty vuosiluokkasuorituksia. Esimerkiksi 9. luokkalaisilla tämä pitää olla, jotta saadaan selville mahdollinen luokallejäänti.
 • Oppimäärän suorittajalla tieto siitä, jos oppilas on siirretty vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.

Aikuisten perusopetus:


8. KOSKI-överföringar och gemensam ansökan till andra stadiet

Anvisningarna fokuserar på överföringar av uppgifter och vitsord för sökande i vårens gemensamma ansökan och olika anvisningar i anknytning till dessa.

Om ni har frågor gällande KOSKI-tjänsten, kan ni kontakta KOSKI-serviceadressen (koski@opintopolku.fi). Om ni har frågor om gemensam ansökan ska ni kontakta rådgivningstjänsten för Studieinfo (info@studieinfo.fi). Om ni har frågor om hur uppgifter registreras i studieadministrationssystemet ska ni kontakta systemets leverantör.

1. Tidtabellen för överföring av vitsord och andra uppgifter

Vitsorden och övriga uppgifter för sökande som deltog i gemensam ansökan ska senast 31.5.2024 vara i skick i KOSKI-tjänsten. Från KOSKI-tjänsten överförs uppgifterna till prestationsregistret i Studieinfo för genomförande av antagningarna. Anknytningen mellan KOSKI-tjänsten och prestationsregistret stängs 3.6.2024, vilket är sista dagen för att göra eventuella korrigeringar så att uppgifterna överförs från KOSKI-tjänsten till prestationsregistret för de kommande antagningarna i gemensam ansökan. Efter detta datum ska eventuella korrigeringar meddelas till rådgivningstjänsten info@studieinfo.fi. Oberoende av detta ska ni även överföra uppgifterna till KOSKI-tjänsten på normalt sätt också efter 3.6.2024.

2. Innan den gemensamma ansökan börjar och under våren

Undervisnings- och utbildningsanordnarna ska spara aktuell information om studierätter och prestationsuppgifter till KOSKI-tjänsten utan dröjsmål. När den studerande får en finsk personbeteckning efter att man skapat en studierätt för studeranden i KOSKI-tjänsten utan personbeteckning, måste KOSKI-huvudanvändaren utan dröjsmål lägga till personbeteckningen till den rätta personen i Studieinfos studentnummerregister. Undervisnings- eller utbildningsanordnaren ska se till att personbeteckningen har lagts till för alla sådana studerande som fått personbeteckning. Som hjälpmedel för att kontrollera uppgifterna kan man använda kolumnen ”Personbeteckning” i rapporten om studierätts- och prestationsuppgifter som kan laddas ner från KOSKI-tjänsten. Anvisning för KOSKI-huvudanvändare: Den studerande får personbeteckning efter att man skapat en studierätt enbart med studentnummer

Elever som utexamineras från den grundläggande utbildningen

En elev som är i årskurs 9 ska ha en flik för årskurs 9 med statusen ”prestationen icke slutförd” i KOSKI-tjänsten:

I avgångsbetygets flik syns uppgiften om individualiserat läroämne som en stjärna på läroämnets rad och den är klassificerad som särskild personuppgift. I bilden nedan har läroämnet matematik överförts till eleven som individualiserat och då syns en stjärna (*) på högra sidan av läroämnesraden.


3. Överföringar av betyg och vitsord för den grundläggande utbildningens lärokurs

Avgångsbetygen för dem som avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs med godkända vitsord överförs bekräftade. Datumet för bekräftelsen kan dateras i framtiden (för de som utexamineras våren 2024 senast 3.6.2024), dvs. bekräftelsedatumet behöver inte vara detsamma som överföringsdatumet. Kom också ihåg att ändra elevens status till ”Utexaminerad”. För en elev som avslutar sin studierätt bör datumet i punkten ”Utexaminerad” vara detsamma som bekräftelsedatumet. I bilden nedan visas en situation där bekräftelsedagen och ”Utexaminerad” är daterade i framtiden (1.6.2020). I sådana här fall syns prestationen fortfarande som ”Icke slutförd” och ”Närvarande” status är aktiv (med fet stil). Utexaminerings- och bekräftelsedatumen visas redan i det här skedet för administratörerna. Studierättens status ändras till utexaminerad och prestationens status till slutförd den dag som har angetts som utexaminerings-/bekräftelsedatum (1.6.2020 i exempelfallet).

Om en elev har fått villkor i något läroämne, ges för läroämnet vitsordet 4. Vitsorden överförs normalt, men avgångsbetyget bekräftas inte. Eleven antecknas inte som en elev som stannat på klassen. Om eleven avlägger villkoren med godkända vitsord, kan prestationen bekräftas och som bekräftelsedatum anges det datum då villkoren har avlagts. För elever som avlagt villkoren med godkända vitsord ska status för studierätten ändras till ”Utexaminerad”. Datumet för ”Utexaminerad” för elever som avslutar sin studierätt bör vara detsamma som bekräftelsedatumet. Om eleven inte avlägger villkoren med godkända vitsord, ska eleven antecknas som en elev som stannar på klassen eller som elev som deltar i årskursintegrerade studier. OBS! Vitsorden för en elev med villkor syns inte i KOSKI-tjänsten i punkten ”Avgångsbetyg”, inte heller under fliken ”Årskurs 9”, eftersom inget av prestationerna har bekräftats. Kontrollera därför elever med villkor i Studieinfos prestationsregister (i Prestationsregistret syns elevens prestation med status "Färdig"). I bilden nedan visas hur uppgifterna för en elev med villkor ser ut på huvudnivån, dvs. prestationerna för lärokursen inom grundläggande utbildning och årskurs 9 borde anges med status ”Icke slutförd”. I fältet ”Eleven stannar på klassen” ska antecknas ”Nej”.
Om en elev stannar kvar på nionde klassen, skickas elevens uppgifter för årskurs 9 med en anteckning om att eleven stannar på klassen. Nionde årskursens prestation överförs med bekräftelse, men avgångsbetyget bekräftas inte. Status för studierätten är ”Närvarande”, om eleven fullgör nionde klassen på nytt i samma skola. Om eleven flyttar över till en annan skola , överförs uppgifterna som med anteckningen ”Utskriven”. I bilden nedan visas hur uppgifterna för en elev som stannar på klassen och som fortsätter i samma skola, ska se ut för huvudnivåns prestationer och studierätter. Prestationen för årskurs 9 ska vara ”Icke slutförd”, medan bekräftelsedatumet (1.6.2020) för en prestation i framtiden ska synas för administratörerna. I fältet ”Eleven stannar på klassen” bör anges "Ja". Lärokursen för grundläggande utbildning bör synas som icke slutförd utan bekräftelsedatum. Status för studierätten ska vara ”Närvarande”.

Om en elev överförs till årskursintegrerad undervisning, skickas uppgifter om att eleven deltar i årskursintegrerad undervisning. I KOSKI-schemat skickas uppgiften om årskursintegrerad undervisning i tilläggsuppgifterna om studierätten. För en elev i årskursintegrerad undervisning skickas både årsklass 9 och avgångsbetygets prestationer som obekräftade. Studierätten anges som ”Närvarande” om eleven fullgör klass 9 i samma skola. I bilden nedan visas hur uppgifterna för en elev som deltar i årskursintegrerad undervisning och som fortsätter i samma skola, ska se ut för huvudnivåns prestationer och studierätter. Både prestationerna på årskurs 9 och hela lärokursen för den grundläggande utbildningen ska anges som ”Icke slutförd” utan bekräftelsedatum. I fältet ”Eleven stannar på klassen” ska anges ”nej”. I tilläggsuppgifterna om studierätten ska i punkten ”Årskursintegrerade studier” anges ”ja”. Status för studierätten ska vara ”Närvarande”.


4. Den grundläggande utbildningens läroämnen som ämnesstudier

Enskilda prestationer i grundläggande utbildningens läroämnen som ämnesstudier överförs så, att läroämnens prestationer är under studierätten som egna prestationer. Det går att överföra enskilda läroämnens prestationer enligt grundläggande utbildning för unga eller grundläggande utbildning för vuxna. Överföringen av läroämnens prestationer görs av den läroanstalt, var läroämnens prestationer har avlagts, oavsett om prestationerna avlagts i samband med t.ex. Hux- eller LUVA-utbildning. I överföringen är det inte väsentligt ifall prestationen gäller en förhöjning av ett tidigare vitsord. Studieinfos antagningsräkning jämför sökandens eventuella tidigare prestationer och identifierar på så sätt eventuella vitsord som har höjts, och använder det högre vitsordet i antagningarna.

5. Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)

Också uppgifter om Hux-utbildning bör vara överförda enligt tidtabellen i punkt 1. För Hux-utbildningens del är det synnerligen viktigt att det i alla utbildningsdelar ingår uppgiften om utbildningsdelens omfattning. Om omfattningen för en utbildningsdel har överförts korrekt, syns det i uppgifterna om utbildningens omfattning i spalten ”Omfattning” (nedan syns Hux-utbildningens vy).

6. Folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

7. Exempel på möjliga fel i överförda uppgifter enligt utbildningsform

Nedan finns listade vanliga brister eller fel i datan som överförts till KOSKI-tjänsten. Rapporter som kan laddas ner från KOSKI-tjänsten kan användas som hjälp. Om ni hittar fel eller brister, gör de nödvändiga korrigeringar omedelbart, men senast före uppgifterna överförs för gemensamma ansökans antagningar. Ni kan vid behov be om hjälp med korrigeringarna av KOSKI-teamet eller av er egen studiedministrationsprogramsleverantör.


Samtliga utbildningsformer:

 • Tilläggsuppgifter om studierätt har inte överförts eller tilläggsuppgifterna är bristfälliga. Se anvisningarna om tilläggsuppgifterna i KOSKI-tjänstens utbildningsformsspecifika anvisningar. 

Grundläggande utbildning:

 • Samtliga obligatoriska läroämnen eller en del av de obligatoriska läroämnena har överförts som valfria.
 • Samtliga riksomfattande läroämnen eller en del av de riksomfattande läroämnena har överförts som lokala. I användargränssnittet är de lokala läroämnena angivna med kursiv stil.
 • Samtliga valfria läroämnen har överförts som lokala läroämnen, även om överföringen innehåller också tydligt riksomfattande läroämnen. I användargränssnittet är de lokala läroämnena angivna med kursiv stil.
 • Läroämnets omfattning har inte överförts samtidigt som ett valfritt läroämne.
 • Då en elev byter ort och skola, har eleven inte angetts i den tidigare skolan som ”Utskriven”.
 • Uppgifter om läroämne som läses individualiserat saknar uppgift om att eleven läser läroämnet individualiserat. I KOSKI är ett individualiserat läroämne angivet med en stjärna (*).
 • Studierätter som har lagrats via användargränssnittet saknar årskursprestationer. För t.ex. niondeklassister behövs denna uppgift för att kunna utreda eventuellt kvarstannande.
 • Uppgift om eleven i den grundläggande utbildningen har överförts till årskursintegrerad undervisning.

Grundläggande utbildning för vuxna: