Utlämnande och användning av uppgifterna (på svenska)

Varda-tietovarannon avulla tuotetaan yhteismitallista, laadukasta ja vertailukelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vardan tavoitteena on myös vähentää varhaiskasvatustoimijan tekemää manuaalisen tieton kirjaamisen tarvetta, sillä Vardan myötä varhaiskasvatustoimijan ei tarvitse lähettää tietoja erikseen usealle eri viranomaistaholle vaan viranomaiset hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan Vardasta. Keskitettynä ratkaisuna Varda laskee jatkossa tiedontuotannon kustannuksia. Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää

  • viranomaisten, kuten Kelan, Tilastokeskuksen, aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnassa
  • varhaiskasvatustoimijoiden omassa toiminnassa
  • varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa

Vardasta tehtävän raportoinnin keskiössä on tiedon kattavuus ja laatu. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 67 ja 68 §:ien mukaan kunnalla, kuntayhtymällä ja yksityisen palvelun tuottajalla on velvollisuus paitsi tallentaa tietovarantoon (Varda) lain 70 §:ssä tarkoitetut tiedot tuottamastansa varhaiskasvatuksesta, niin myös huolehtia tallentamansa tietosisällön oikeellisuudesta, virheettömyydestä sekä ajantasaisuudesta. Varhaiskasvatustoimijalla on siis lakisääteinen velvollisuus huolehtia, että tiedot tallentuvat Vardaan ajantasaisesti ja oikein. Opetushallituksen tehtävänä tiedon laadun varmistamisessa on tarjota riittävät välineet kunnille, kuntayhtymille ja yksityisten palveluntuottajille työn tueksi.

Tutustu tiedon laatutyön tueksi koottuun ohjesivuun täällä. Olemme keränneet alisivulle keskeisiä toimenpiteitä ja vinkkejä varhaiskasvatustoimijoille tiedon laatutyön tueksi.

Varhaiskasvatuksen vuosiraportti*

Toimintavuodesta 2021 eteenpäin varhaiskasvatuksen vuosiraportti on tuotettu Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon tietojen pohjalta. Vuosiraportti julkaistaan vuosittain opetushallinnon Vipunen-palvelussa osoitteessa https://vipunen.fi. Tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Lisäksi Tilastokeskus julkaisee vuosittain Suomen virallisen tilaston (SVT) Vardan tietoihin pohjautuen. Tilastokeskuksen julkaisu pitää sisällään myös Ahvenanmaan tiedot, joita ei kerätä Vardaan.

Tutustu

Vardan kansalaisnäkymässä rekisteröidyllä pääsy omiin ja huollettavan tietoihin

Opetushallitus ylläpitää varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelua, jolla tietovarannossa olevia tietoja yhdistetään ja tarjotaan keskitetysti henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan nähtäväksi käyttöliittymän avulla sekä luovutetaan tietojen saamiseen oikeutetuille. Henkilön oikeus saada tietoja nähtäväksi koskee hänen omia tietojaan tai huollettavan lapsen tietoja. Vardaan tallennettuja tietoja voi katsella Opintopolku.fi -palvelun Oma Opintopolku -palvelussa. Tietojen katselu vaatii kirjautumisen.

Tutustu 

Tietojen luovuttaminen viranomaistoimintaan ja tutkimukseen

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla viranomaisen lakiin tai laissa säädettyyn tehtävään perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla, salassa pidettäviä tietoja kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään.  Opetushallitus tuottaa Vardaan tallennetuista tiedoista myös varhaiskasvatuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin, tutkimuksen ja muun seurannan sekä ohjauksen tietoaineistoja siten kuin opetus- ja kulttuuriministeriö määrää.

Viranomaiset saavat palvelusta tietoja ohjelmointirajapinnan avulla, katseluyhteydellä tai muutoin sähköisessä muodossa. Opetushallitus voi avata rajapinnan sellaiselle viranomaiselle, jolla tämän tai muun lain nojalla on oikeus käsitellä tietoja. Viranomaisen on tietoja pyytäessään ilmoitettava Opetushallitukselle tietojen käyttötarkoitus ja muut tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Opetushallitus vastaa tutkimusluvan antamisesta tietovarannon tietojen luovutusta varten.

Tutustu

Tietojen luovutus median käyttöön*

Median edustajat voivat olla tietopyynnöissä yhteydessä osoitteeseen media@oph.fi.

Mihin Vardasta ei luovuteta tietoja

Tietovarantoon ei sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä, tieteellistä tutkimusta varten luovuttamista lukuun ottamatta, eikä tietoaineistojen tuottamista pyynnöstä koskevaa 21 §:ää. Tietovarannosta ei ole mahdollista tehdä luovutuksia suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten edes henkilön itsensä suostumuksella.

Tutustu

Varhaiskasvatustoimijat tietojen luovuttajina

Varhaiskasvatustoimijat (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat) voivat tarvittaessa luovuttaa varhaiskasvatustietoja omasta operatiivisesta järjestelmästään.

Vardasta luovutettavat ja luovutetut tiedot

Tutustu Vardasta luovutettaviin ja luovutettuihin tietoihin:

Utlämnande och användning av uppgifterna

Tack vare den nationella informationsresursen behöver myndigheterna i fortsättningen inte upprätthålla ett överlappande register över småbarnspedagogiken, vilket bland annat medför inbesparingar och minskar mängden separata förfrågningar till exempel för aktörerna inom småbarnspedagogik. Uppgifterna som förts in i informationsresursen kan användas

  • i myndigheternas, såsom FPA:s, Statistikcentralens, regionförvaltningsverkens och undervisnings- och kulturministeriets verksamhet
  • i verksamheten hos aktörerna inom småbarnspedagogik
  • i forskning som berör småbarnspedagogik

Utlämnande av uppgifter från Varda via Utbildningsstyrelsens tjänst för utlämnande av uppgifter

Utbildningsstyrelsen upprätthåller tjänsten från vilka uppgifterna om småbarnspedagogik lämnas ut och med vilken uppgifterna som finns i informationsresursen sammanställs och erbjuds koncentrerat åt personen själv eller hens lagliga företrädare via användargränssnittet samt åt dem som är berättigade att få tillgång till uppgifterna. En persons rätt att få tillgång till uppgifter gäller hens egna uppgifter eller uppgifter om ett barn som personen är vårdnadshavare till. Anvisningar för att använda vyn för att granska uppgifter om småbarnspedagogik

Uppgifter som ingår i informationsresursen inom småbarnspedagogik kan lämnas ut till myndigheter via tjänsten för utlämnande av uppgifter om småbarnspedagogik med stöd av den rätt att få uppgifter myndigheten har enligt lag eller på grundval av en lagstadgad uppgift. Det här gäller sekretessbelagda uppgifter endast om det separat föreskrivs i lagstiftningen om utlämnandet av eller rätten att få dylika uppgifter.

Myndigheterna får uppgifterna från tjänsten via ett programmeringsgränssnitt. Utbildningsstyrelsen kan öppna gränssnittet för sådana myndigheter som enligt lag har rätt att behandla uppgifterna. Myndigheten ska i samband med begäran om att få uppgifter meddela Utbildningsstyrelsen för vilket ändamål uppgifterna ska användas samt andra nödvändiga faktorer som behövs för att utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter samt för att man på korrekt sätt kan se till att skydda uppgifterna.  

Utbildningsstyrelsen svarar för att ge forskningstillstånd för utlämnande av uppgifter ur informationsresursen. För närvarande lämnas inga uppgifter ut ur Varda i forskningssyfte. För användning av uppgifter i Varda för vetenskaplig forskning kan man vara i kontakt med Vardas kundtjänst: varda@opintopolku.fi.

Det är inte möjligt att lämna ut uppgifter ur informationsresursen för direktmarknadsföring eller för opinions- eller marknadsundersökning, inte ens med personens samtycke. Läs mer om utlämnande av uppgifter om barn i en situation då barnet har spärrmarkering.

Aktörerna inom småbarnspedagogik (kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik) kan vid behov lämna ut uppgifter om småbarnspedagogik från sitt eget operativa system som används för småbarnspedagogiken.

  • No labels