Kun opetus- ja kulttuuriministeriö antaa uudelle koulutustoimijalle koulutuksen järjestämisluvan, tai kun koulutustoimijat yhdistyvät, tai niiden toiminta lakkaa,  tai kun koulutustoimija lakkauttaa tai perustaa uusia oppilaitoksia, tai yhdistää jo olemassa olevia oppilaitoksia, tai kun oppilaitoksen nimi muuttuu, koulutustoimijan tulee olla yhteydessä ensin Tilastokeskukseen ja sen jälkeen Opetushallitukseen jossa muuttuneet tiedot päivitetään Opintopolkuun.  Linkki lomakkeeseen jolla muuttuneet tiedot ilmoitetaan Opetushallitukselle. Organisaatiotietojen muutosilmoitus

Opetushallituksessa tarkistetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset, haetaan Opintopolkuun YTJ- järjestelmästä uusi koulututustoimija ja ollaan tarvittaessa yhteydessä Tilastokeskukseen. Tilastokeskuksen kanssa sovitaan mm. oppilaitoksen tunnuksesta sekä oppilaitostyypistä Oppilaitostyyppiluokitus

Organisaatiotiedot siirtyvät mm. KELAan, Tilastokeskukseen ja muiden viranomaisten järjestelmiin joten koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen tunnisteiden tulee olla oikein eri järjestelmien tiedonsiirtojen mahdollistamiseksi. Yhdistäviä tietoja ovat mm. Koulutustoimijan Y-tunnus sekä Oppilaitoksen oppilaitosnumero Oppilaitostunnus


Lisätietoja:

Opetushallitus yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

Tilastokeskus: koulutusrekisterit@stat.fi

Kunnan järjestämä perusopetus

Kunnan järjestämä esi- ja perusopetus perustuu Perusopetuslakiin (628/1998). Ilmoita oppilaitoksen perustamisesta, lakkauttamisesta, yhdistämisestä toiseen oppilaitokseen, oppilaitoksen nimenmuutoksesta tai oppilaitoksen siirtymisestä toisen kunnan ylläpidettäväksi Tilastokeskukselle ja Opetushallitukselle. Liitä ilmoitukseen kunnan päätös, josta käy ilmi muutokset.

Oppilaitoksen perustaminen

Pyydä Tilastokeskuksesta uudelle perustettavalle oppilaitokselle numerotunniste ja oppilaitostyyppi.  Ilmoita tunniste, perustamispäivämäärä, oppilaitostyyppi, opetuskieli sekä oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot Opetushallitukselle.

Opintopolku

Huolehdi, että uuden oppilaitoksen opiskelijoiden tiedot siirtyvät KOSKI tietovarantoon. Usein kysytyt kysymykset tiedonsiirroista / tietojen manuaalisesta tallentamisesta sekä KOSKI-palvelun sisältämien tietojen käytöstä viimeinen kysymys.


Oppilaitoksen virkailijoilla on tarvittavat käyttöoikeudet Opintopolun palveluihin. 

Muun kuin kunnan järjestämä perusopetus

Opetuksen järjestämislupa

Valtioneuvosto voi myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuksen järjestämiseen. Luvassa määrätään kunnat, joissa opetusta järjestetään, opetuskieli, erityinen koulutustehtävä, koulutuksen järjestämismuoto sekä muut tarpeelliset koulutuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksesta opetuksen järjestämislupaan päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. (Perusopetuslaki 628/1998, 7 §). Valtion ylläpitämän perusopetuksen järjestämisestä ja toiminnan lopettamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö (8 §). Perusopetuksen järjestämislupaa ja muutosta siihen haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä lähettämällä ministeriön kirjaamoon vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenevät tiedot hakijasta, koulutuksen tarpeellisuus sekä hakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset.  

Muutokset opetuksen järjestäjässä

Jos opetuksen järjestäjä muuttuu (uusi Y-tunnus), tulee uudelle järjestäjälle hakea uutta opetuksen järjestämislupaa ja vanhan järjestäjän luvan peruuttamista opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetuksen järjestäjän muuttaessa nimeään opetuksen järjestämislupaa ei ole tarpeen muuttaa.

Muutokset oppilaitoksissa

Ilmoita oppilaitoksen perustamisesta, lakkauttamisesta, yhdistämisestä toiseen oppilaitokseen, oppilaitoksen nimenmuutoksesta tai oppilaitoksen siirtymisestä toisen perusopetuksen järjestäjän ylläpidettäväksi Tilastokeskukselle ja Opetushallitukselle. Liitä ilmoitukseen opetuksen järjestäjän päätös, josta käy ilmi muutokset.

Oppilaitoksen perustaminen

Pyydä Tilastokeskuksesta uudelle perustettavalle oppilaitokselle numerotunniste ja oppilaitostyyppi.  Ilmoita tunniste, perustamispäivämäärä, oppilaitostyyppi sekä oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot Opetushallitukselle. Liitä ilmoitukseen opetuksen järjestäjän päätös, josta käy ilmi muutokset.

Opintopolku

Huolehdi, että uuden oppilaitoksen opiskelijoiden tiedot siirtyvät KOSKI tietovarantoon.

Oppilaitoksen virkailijoilla on tarvittavat käyttöoikeudet Opintopolun palveluihin. 

Vapaa sivistystyö

Oppilaitoksen ylläpitämislupa

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämiseen. Luvassa määrätään ylläpitäjää koskevien tietojen lisäksi oppilaitoksen nimi ja sijainti, oppilaitoksen koulutustehtävä, opetuskieli sekä tarvittaessa erityinen koulutustehtävä ja muut koulutuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksista ylläpitämislupaan päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998, 4 §) Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämislupaa ja muutosta siihen haetaan hakulomakkeella, jonka saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hakemus luvan peruuttamisesta ja hakemus oppilaitoksen nimen muuttamisesta ovat vapaamuotoisia.

Muutokset oppilaitoksen ylläpitäjässä

Jos oppilaitoksen ylläpitäjä muuttuu (uusi Y-tunnus), tulee uudelle ylläpitäjälle hakea uutta oppilaitoksen ylläpitämislupaa ja vanhan ylläpitäjän luvan peruuttamista opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oppilaitoksen ylläpitäjän muuttaessa nimeään oppilaitoksen ylläpitämislupaa ei ole tarpeen muuttaa, mutta muutoksesta on ilmoitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Muutokset oppilaitoksissa

Oppilaitoksen perustaminen, lakkauttaminen, oppilaitoksen nimenmuutos ja oppilaitoksen siirtyminen toisen ylläpitäjän ylläpidettäväksi vaatii aina uuden ylläpitämisluvan, luvan peruuttamisen tai muutoksen ylläpitämislupaan. Lupaa, muutosta siihen ja luvan peruuttamista haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakulomakkeella, jonka saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hakemus luvan peruuttamisesta ja hakemus oppilaitoksen nimen muuttamisesta ovat vapaamuotoisia. Ministeriö toimittaa luvassa määrätyt tiedot Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle. Kunta tai kuntayhtymä voi yhdistää vapaan sivistystyön oppilaitoksensa muuhun ylläpitämäänsä oppilaitokseen (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998, 4 §), mutta jos yhdistämisen yhteydessä halutaan samalla muuttaa vapaan sivistystyön oppilaitoksen nimi, on asiasta laitettava vapaamuotoinen hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle.  • No labels