Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Tillgängligheten i Varda (på svenska)


Opetushallitus on sitoutunut takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin  (EU-direktiivin 2016/2102 ) mukaisesti. Opetushallituksen tavoitteena on taata teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille. Käytännössä tämä tavoite tarkoittaa sitä, että palveluiden tulee noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda), ja se on laadittu 20.9.2019 ja sitä on päivitetty 4.3.2021. Varda-palvelu on julkaistu 6.2.2019 ja sitä koskevat saavutettavuusdirektiivin vaatimukset 23.9.2019 lähtien. 

Saavutettavuusselosteen tiedot perustuvat ulkopuolisiin saavutettavuusauditointeihin, jotka on toteutettu 18.10.2018 ja 5.3.2020. Lisäksi palvelun käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä on kehitetty käytettävyystestien avulla. Testejä on toteutettu yhdessä palvelun loppukäyttäjien kanssa. Palvelun saavutettavuuden itsearviointi on tehty WCAG 2.1 AA -kriteeristön pohjalta. Saavutettavuus on huomioitu palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa alusta alkaen.

Varda vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurilta osin.

Saavutettavuusselosteen päivityshetkellä 4.3.2021 tunnistettuja pieniä puutteita ovat:

  • palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön
  • joidenkin käyttöliittymäelementtien värien kontrastit ovat puutteellisia. Palvelussa on korkeakontrastinen vaihtoehto.
  • pienet korjaukset lomakkeiden saavutettavuudessa
  • pienet parannukset näppäimistökäyttäjille

Tunnistetuista korjaustarpeista on tehty suunnitelma ja korjausten etenemisestä päivitetään tieto tähän saavutettavuusselosteeseen.

Vardan virkailijasovellus (virkailija.opintopolku.fi/varda) on osa Opintopolun virkailijasovellusta (virkailija.opintopolku.fi). Opintopolun virkailijanäkymän saavutettavusselosteen löydät täältä. 

Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia Vardan saavutettavuudesta osoitteessa varda@opintopolku.fi. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuusselvityspyynnön tai saavutettavuuskantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tämä menettely vastaa direktiivin artiklan 7(1)(b) mukaista täytäntöönpanomenettelyä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston palvelussa Saavutettavuusvaatimukset.fi kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.


Tillgänglighetsbeskrivning för Varda 


Utbildningsstyrelsen förbinder sig till att säkerställa tillgängligheten på sina webbplatser i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv (2016/2102). Utbildningsstyrelsen har som mål att se till att webbsidorna är tekniskt tillgängliga, att innehållet är begripligt och att användargränssnittet är tydligt och lätt att använda för olika användare. I praktiken innebär det här att tjänsterna ska följa nivå AA enligt tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1.

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) och har utarbetats 20.9.2019 och uppdaterats 5.3.2020. Informationsresursen Varda har tagits i bruk 6.2.2019 och omfattas av tillgänglighetsdirektivets krav sedan 23.9.2019.

Tillgänglighetsbeskrivningens uppgifter grundar sig på externa auditeringringar som genomförts 18.10.2018 och 4.3.2021. Tjänsten har även utvecklats på basis av användbarhetstester som fokuserat på användarvänligheten och begripligheten. Testningen har utförts tillsammans med dem som slutligen använder tjänsten. Utvärderingen av tjänstens tillgänglighet har gjorts på basis av nivå AA enligt tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 Tillgängligheten har från första början tagits i beaktande i planeringen och förverkligandet av tjänsten.

Varda uppfyller till stora delar kraven som ställs på tillgängligheten.

Då denna tillgänglighetsbeskrivning uppdaterats 4.3.2021 har följande mindre brister identifierats:

  • det finns ingen snabblänk (s.k. skiplink) som för direkt till innehållet
  • färgkontrasterna i vissa element i användargränssnittet är bristfälliga. Man kan välja att använda tjänsten med hög kontrast.
  • mindre korrigeringsbehov som berör formulärens tillgänglighet
  • mindre förbättringsbehov som berör användningen av tangenter

Man har gjort en åtgärdsplan för de korrigeringsbehov som identifierats och denna beskrivning uppdateras i samband med att åtgärderna framskrider.

Vardas administratörsvy (virkailija.opintopolku.fi/varda) är en del av Studieinfos tjänst för administratörer (virkailija.opintopolku.fi). En tillgänglighetsbeskrivning för tjänsten för administratörer i Studieinfo hittar du här.

Vi tar gärna emot respons, frågor och förbättringsförslag som berör tillgängligheten i Varda. Kontakta oss på adressen varda@opintopolku.fi. Om du upptäcker att det förekommer problem och brister som berör tillgängligheten på webbplatsen, var först i kontakt med den som upprätthåller webbplatsen. Ett svar fås inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte har fått ett svar inom 14 dagar kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk. Förfarandet följer artikel 7(1)b i direktivet. På Södra Finlands regionförvaltningsverks webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur en sådan anmälan kan göras och hur den behandlas.
  • No labels