På svenska

Tämä ohjeistus koskee kaikkia koulutustoimijoita, paitsi korkeakouluja, joilla on oma prosessinsa. Korkeakoulujen käyttäjärooleihin voi tutustua täällä: Korkeakoulujen käyttäjäroolit. Lisäksi ARVO-palvelulla on oma prosessinsa.

Opintopolun käyttäjähallinnan vastuut ja vastuukäyttäjän rooli

 • Organisaation vastuulla on se, kenelle palvelun käyttöoikeuksia myönnetään ja millä perusteella.
 • Käyttöoikeudet tulee myöntää vain, jos se on työtehtävien kannalta tarpeellista. 
 • Käyttöoikeudet tulee rajata työtehtävien tekemisen kannalta välttämättömimmälle tasolle. 
 • Organisaatio on vastuussa organisaatiossa myönnetyistä käyttöoikeuksista ja tarpeettomien käyttöoikeuksien sulkemisesta.
 • Palvelun käyttäjähallintaa hoitaa käytännön tasolla yleensä Opintopolun vastuukäyttäjä (pääkäyttäjien käyttöoikeudet) ja palvelun pääkäyttäjä (peruskäyttäjien käyttöoikeudet).
 • Opetushallitus myöntää ja sulkee Opintopolun vastuukäyttäjien käyttöoikeudet.
 • Lue lisää: Käyttöoikeuspalvelun toimintaohje

Koulutustoimijan vastuut

 • Koulutustoimijan vastuulla on se, kenelle palvelun käyttöoikeuksia myönnetään ja millä perusteella. Käyttöoikeudet tulee rajata työtehtävien tekemisen kannalta välttämättömimmälle tasolle. 
 • Koulutustoimijan tulee ilmoittaa Opetushallitukselle muutokset vastuukäyttäjissä (uudet ja lopettaneet). 
 • Vastuukäyttäjä nimetään oheisella verkkolomakkeella. Myös kaikki muutostilanteet voi ilmoittaa samalla lomakkeella.
 • Työnjako koulutustoimijan sisällä:
  • Opintopolun vastuukäyttäjä myöntää eri palvelujen pääkäyttäjien käyttöoikeudet ja luo useimmat tiedonsiirtoihin tarvittavat palvelukäyttäjätunnukset sekä hallinnoi oppilaitosten rehtoreille myönnettäviä YTL-tulosluettelo-käyttöoikeuksia.
  • Palvelukohtainen pääkäyttäjä myöntää palvelun sisäiset käyttöoikeudet 
  • Palvelun peruskäyttäjä ei myönnä käyttöoikeuksia, mutta voi anoa itselleen tarpeellisia käyttöoikeuksia, jotka pääkäyttäjä tai vastuukäyttäjä myöntää tai hylkää.

Opetushallituksen vastuut

 • Opetushallitus myöntää käyttöoikeudet Opintopolun vastuukäyttäjille koulutustimijan pyynnöstä.
 • Opetushallitus sulkee lopettaneiden vastuukäyttäjien oikeudet koulutustoimijan pyynnöstä


Lue lisää käyttöoikeuksien myöntämisestä eri käyttäjärooleille: Käyttäjäroolien kuvaukset

Vastuukäyttäjän nimeäminen

 • Uusien vastuukäyttäjien nimeämisen tekee koulutustoimijan laillinen edustaja verkkolomakkeella.
 • Koulutustoimijalla tulee olla vähintään kaksi ja enintään kuusi Opintopolun vastuukäyttäjää. Mikäli koulutustoimijalla on vähemmän kuin kaksi Opintopolun vastuukäyttäjää, koulutustoimijan tulee nimetä vaadittu määrä vastuukäyttäjiä.
 • Opetushallitus lähettää kutsun uusille vastuukäyttäjille tunnusten luontia varten osoitteesta noreply@opintopolku.fi.

Vastuukäyttäjien muutostilanteet

 • Mikäli koulutustoimijan nimeämät Opintopolun vastuukäyttäjät vaihtuvat tai vastuukäyttäjä on tilapäisesti estynyt, muutoksista tulee ilmoittaa verkkolomakkeella.
 • Kun henkilö eläköityy tai vaihtaa tehtäviä, muutoksesta tulee ilmoittaa Opetushallitukselle

Vastuukäyttäjän jatko-oikeudet

 • Käyttöoikeus on voimassa enintään vuoden kerralla.
 • Opintopolun vastuukäyttäjä voi anoa jatkoaikaa sähköisesti omien tietojen kautta. Opetushallitus myöntää anomuksesta jatko-oikeudet niille vastuukäyttäjille, jotka koulutustoimija on nimennyt vastuukäyttäjiksi toistaiseksi. Vastuukäyttäjä saa muistutuksen anoa jatkoaikaa 1 kk ennen kuin käyttöoikeus päättyy ja vielä uudelleen ennen kuin käyttöoikeus sulkeutuu. 
 • Mikäli vastuukäyttäjä ei ano jatkoaikaa ajoissa ja käyttöoikeus ehtii sulkeutua, koulutustoimijan tulee nimetä vastuukäyttäjä uudelleen. Opetushallitus ei ylläpidä rekisteriä vastuukäyttäjistä, joiden käyttöoikeudet ovat päättyneet.

Vastuukäyttäjien henkilötietojen käsittely

Rekisterin nimi

 • Opintopolun vastuukäyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

 • Opetushallitus

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 • kirjaamo(a)oph.fi, tietosuoja(a)oph.fi, puhelin 029 533 1000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

 • Vastuukäyttäjän nimeämislomakkeella kerätään henkilötietoja, joista muodostuu henkilörekisteri. Tietoja käytetään Opintopolun vastuukäyttäjien käyttöoikeuksien hallinnointiin.

 Käsittelyn oikeusperuste:

 • Yleinen etu ja julkinen valta (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1e). Käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Rekisterin tietosisältö / käsiteltävät henkilötietoryhmät:

 • organisaation laillinen edustaja: nimi, yhteystiedot ja tehtävänimike
 • Opintopolun uudet vastuukäyttäjät: nimi, yhteystiedot, käyttöoikeuden voimassaolo
 • Opintopolun poistuvat vastuukäyttäjät: nimi, yhteystiedot, käyttöoikeuksien voimassaolo, tunnuksen poistaminen

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

 • Tietoja käsittelevät Opetushallitus ja koulutustoimijan nimetyt edustajat (vastuukäyttäjät, pääkäyttäjät, peruskäyttäjät)

Tietojen siirrot kolmansiin maihin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilyttämisaika

 • Henkilötiedot poistetaan Webropolista vuosittain. Lisätietoja saat halutessasi rekisterinpitäjältä (yhteisetpalvelut(a)opintopolku.fi).

Rekisteröityjen oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään ja oikeus saada pääsy henkilötietoihin (15 artikla).
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot (16 artikla).
 • Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohtaan (yleinen etu, julkinen valta), rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen poistamiseen (17 artikla).
 • Kun kyseessä olevan henkilötiedon käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohtaan (yleinen etu, julkinen valta), rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä.
 • Rekisteröidyllä voi olla tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä (18 artikla). Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava Opetushallitukselle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteritietojen tietolähteet

 • koulutustoimijan laillinen edustaja ilmoittaa tiedot Webropol-lomakkeella

Käytetäänkö tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja/tai profilointiin

 • Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Vastuukäyttäjän tehtävät

Opintopolun vastuukäyttäjä hallinnoi eri palveluiden pääkäyttäjien käyttöoikeuksia virkailijan Opintopolussa. Käyttöoikeudet palveluun tulee myöntää vain, jos henkilö tarvitsee palvelun pääkäyttäjätasoisia toiminnallisuuksia ja/tai palveluun tallennettuja tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Käyttötarve tulee perustella Opintopolun vastuukäyttäjälle. Lue lisää käyttöoikeuspalvelun toimintaohjeista.

Opintopolun vastuukäyttäjän tehtäviä ovat:

Pääkäyttäjien käyttöoikeuksien hallinnointi

 • vastuukäyttäjä kutsuu uudet pääkäyttäjät, joilla ei ole käyttäjätunnusta Opintopolkuun
 • vastuukäyttäjä käsittelee (myöntää/hylkää) käyttöoikeusanomukset, joissa anotaan pääkäyttäjätasoista oikeutta
 • vastuukäyttäjä voi lisätä olemassa olevalle käyttäjätunnukselle pääkäyttäjäoikeuden, jos virkailijalla on ennestään käyttöoikeuksia ko. koulutustoimijalla
 • vastuukäyttäjä sulkee pääkäyttäjäoikeudet virkailijoilta, jotka eivät niitä enää tarvitse

Tiedonsiirtoihin käytettävien palvelukäyttäjätunnusten hallinnointi

 • vastuukäyttäjä luo ja passivoi palvelukäyttäjätunnuksia
 • vastuukäyttäjä lisää ja poistaa käyttöoikeuksia palvelukäyttäjätunnuksilta
 • vastuukäyttäjä hallinnoi palvelukäytäjätunnusten salasanoja

YTL-tulosluettelo -käyttöoikeuden hallinnointi

 • vastuukäyttäjä myöntää YTL-tulosluettelo-käyttöoikeuden oppilaistoten rehtoreille sekä tarvittaessa rehtorin valtuuttamalle henkilölle oppilaitos- tai toimistetasolle. Vastuukäyttäjä myös sulkee käyttöoikeudet, kun niitä ei enää tarvita.

Koulutustoimijan virkailijatunnusten läpikäynti

 • mikäli virkailijan Opintopolun henkilöhaussa näkyy virkailijoita, jotka eivät enää työskentele koulutustoimijalla tai eivät enää tarvitse käyttäjätunnusta virkailijan Opintopolkuun, tarpeettomat tiedot tulee poistaa henkilörekisteristä. Opetushallitus poistaa tarpeettomat tiedot vastuukäyttäjän pyynnöstä.
 • Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen yhteisetpalvelut@opintopolku.fi. Viestissä tulee ilmoittaa virkailijan oppijanumero ja poistettavat tiedot (yksittäinen käyttöoikeus vai kaikki virkailijan tiedot sekä käyttäjätunnus).

Organisaatiotietojen ylläpito

 • vastuukäyttäjä ylläpitää oppilaitosten yhteystietoja organisaatiopalvelussa. Tehtävä voidaan organisaation sisällä siirtää myös erilliselle organisaatiotietojen pääkäyttäjälle.

Vastuukäyttäjän myöntämät käyttäjäroolit  

Jokaisella koulutustoimijalla olisi hyvä olla vähintään kaksi pääkäyttäjää/käytössä oleva palvelu.

Opintopolun vastuukäyttäjä myöntää seuraavat pääkäyttäjäoikeudet:

Käyttäjäroolin nimi Virkailijan Opintopolussa

Kenelle käyttäjärooli on tarkoitettu?

eHOKS-pääkäyttäjä / ePUK-huvudanvändare

eHOKS-pääkäyttäjä tunnus/rooli annetaan koulutustoimijalle eHOKS palvelun hallinnointia varten. eHOKS-pääkäyttäjä voi myös organisaationsa sisällä myöntää eHOKS-katselijan ja eHOKS-tallentajan käyttöoikeuksia. eHOKS-pääkäyttäjä on samalla organisaation yhteyshenkilö, jonka sähköpostiin lähetetään eHOKS-palveluun liittyvät viestit ja tiedotteet (tiedotteet näkyvät eHOKS-pääkäyttäjillä myös Opintopolun virkailijan työpöydällä. On suositeltavaa, että jokaisella oppilaitoksella olisi vähintään yksi eHOKS-pääkäyttäjä. eHOKS-pääkäyttäjän tunnksen/roolin voi antaa rekisterinpitäjä (OPH) tai Koulutustoimijan vastuukäyttäjä.

ePerusteet/TOTSU pääkäyttäjä /

eGrunder Utbildningsplanen huvudanvändare

ePerusteet TOTSU pääkäyttäjällä on oikeudet laatia, muokata sekä julkaista ammatillisen koulutuksen toteutussuunnitelmia TOTSU-työkalussa. Lisäksi pääkäyttäjä voi myöntää oman organisaationsa TOTSU laadinta käyttöoikeudet. Käyttöoikeuden voi myöntää oma koulutustoimijan Opintopolun vastuukäyttäjä. Organisaatioksi tulee valita oppilaitos.

ePerusteet_KOTO_pääkäyttäjä / eGrunder KOTO huvudanvändareKOTO-työkalun käyttöoikeus. Oikeudella voi laatia kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmia. Oikeuden myöntää oman kunnan Opintopolun vastuukäyttäjä tai ePerusteet OPH:n pääkäyttäjä. Oikeudella voi myöntää KOTO muokkaus -oikeuksia.

ePerusteet_OPS_pääkäyttäjä / eGrunder LP huvudanvändare

ePerusteet OPS pääkäyttäjä. Opetussuunnitelman (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus) luku-, muokkaus- ja poisto-oikeus OPS-työkalussa. Pääkäyttäjä voi myöntää OPS laadinta tai OPS muokkaus -oikeuksia. Oikeuden voi myöntää oman kunnan Opintopolun vastuukäyttäjä. Organisaatioksi tulee valita oppilaitos tai koulutustoimija.

ePerusteet TUVA pääkäyttäjä / eGrunder Hux huvudanvändare

TUVA-työkalun käyttöoikeus. Käyttöoikeudella voi laatia uusia toteutussuunnitelmia TUVA-työkalussa. Oikeuden voi myöntää oman koulutustoimijan Opintopolun vastuukäyttäjä tai OPH ePerusteet pääkäyttäjä. Oikeudella voi myöntää TUVA muokkausoikeuksia. Organisaatioksi tulee valita oppilaitos.

ePerusteet VST ja JOTPA pääkäyttäjä / eGrunder friabildningen och Skols huvudanvändare

VST ja JOTPA -työkalun käyttöoikeudella voi laatia uusia opetussuunnitelmia vapaan sivistystyön koulutuksiin ja myöntää VST ja JOTPA -muokkausoikeuksia VST ja JOTPA -työkaluun. Käyttöoikeus on käytössä kansalaisopistoilla, kansanopistoilla, opintokeskuksilla ja kesäyliopistoilla. Oikeuden voi myöntää koulutustoimijan Opintopolun vastuukäyttäjä. Organisaatioksi tulee valita oppilaitos.

Hakemuspalvelun pääkäyttäjä / Huvudanvändare för ansökningstjänstenTällä oikeudella voit muokata hakulomakkeita ja hakemuksia hakemuspalvelussa. Voit myös päivittää valintatietoja hakemuksille. Oikeudet myöntää toisella asteella oman organisaation Opintopolun vastuukäyttäjä ja korkeakoulujen osalta rekisterinpitäjä. Hakemuspalvelun pääkäyttäjä voi myöntää muut hakemuspalvelun oikeudet.

Hakujen ja valintojen pääkäyttäjä / Huvudanvändare för ansökan och antagning

Tällä oikeudella voit myöntää hakuihin ja valintoihin liittyviä käyttöoikeuksia omassa organisaatiossaan mutta käyttöoikeudella ei pääse tarkastelemaan hakuihin ja valintoihin liittyviä tietoja. Pääkäyttäjä myöntää käyttöoikeudet seuraaville rooleille: Oppilaitos- ja tarjontakäyttäjä, Valintakäyttäjä, Opinto-ohjaaja, Tiedonsiirtäjä, Musiikkialan valintakäyttäjä (2. aste), 2asterajapinnat. Pääkäyttäjällä on myös käyttoikeuksia organisaatiotietoihin. Opintopolun vastuukäyttäjä myöntää pääkäyttäjän käyttöoikeuden.

KOSKI-pääkäyttäjä / KOSKI-huvudanvändare

KOSKI-palvelun osalta olennainen käyttöoikeus on organisaation KOSKI-pääkäyttäjä. KOSKI-pääkäyttäjä vastuulla on yhteisrekisterinpitäjän tehtävät huolehtia datan laadun ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta, sekä havaittujen virheiden korjaamisesta tai niiden raportoimisesta eteenpäin henkilöille, joiden tehtävä on korjata tiedot. KOSKI-pääkäyttäjä on samalla organisaation yhteyshenkilö, jonka sähköpostiin lähetetään KOSKI-palveluun liittyvät viestit ja tiedotteet (tiedotteet näkyvät KOSKI-pääkäyttäjillä myös Opintopolun virkailijan työpöydällä, ja ne julkaistaan lisäksi KOSKI-wikisivuston "Ajankohtaiset"-osiossa). KOSKI-pääkäyttäjä hoitaa lisäksi henkilötunnuksettomien oppijoiden henkilöhallinnan (henkilön ja oppijanumeron luonti sekä päivitys, yksilöinti, linkitys) Opintopolun henkilöpalvelussa. Koulutuksen järjestäjä päättää, mille organisaation tasolle KOSKI-pääkäyttäjä tai KOSKI-pääkäyttäjät nimetään. HUOM! On suositeltavaa, että jokaisella oppilaitoksella olisi vähintään yksi KOSKI-pääkäyttäjä. KOSKI-pääkäyttäjän roolin sisältyy KOSKI-katselijan käyttäjäoikeudet, eli pääkäyttäjä voi tarkastella oman organisaationsa tietoja katselukäyttöliittymässä. KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia myöntää Oman organisaation Opintopolun vastuukäyttäjä tai toinen KOSKI-pääkäyttäjä.

Koulutustarjonnan pääkäyttäjä - poistuva / Huvudanvändare för utbildningsutbud - tas ur bruk

Koulutustarjonnan pääkäyttäjä voi ylläpitää organisaation, koulutusten, hakukohteiden ja haun tietoja. Koulutustarjonnan pääkäyttäjä voi myöntää oppilaitos- ja tarjontakäyttäjä -oikeudet.

Koulutustarjonnan_pääkäyttäjä_kouta / Utbildningsutbud huvudanvändare (kouta)

Kouta koulutustarjonnan pääkäyttäjä. Oikeus myöntää koulutustarjonnan käyttöoikeuksia organisaatiossaan. Voi luoda ja muokata kaikkea koulutustarjontaa.

MPASSid-pääkäyttäjä

Koulutustoimijan MPASSid-pääkäyttäjällä on oikeus tarkastella oman organisaationsa MPASSid-integraatiotietoja sekä hyväksyä tai estää oppimispalveluita, joihin organisaatiossa kirjaudutaan MPASSid:llä.

Oppijanumeron haun pääkäyttäjä / Huvudanvändare för sökning av studentnummer 

Käyttöoikeus on tarkoitettu henkilötunnuksellisten henkilöiden oppijanumeroiden hakuun ja luontiin käyttöliittymän kautta. Käyttöoikeuden haltija pääsee käsittelemään henkilötietoja (henkilötunnus, nimitiedot) oman organisaationsa valtuuttamana. Oppijanumeron voi hakea esimerkiksi henkilökunnalle, jos henkilöiden yksilöinti on välttämätöntä lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Käyttöoikeudella pääsee lisäksi käsittelemään yleistunniste-rajapinnan kautta siirrettyjen henkilöiden tietoja esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilön yksilöinti on keskeytynyt virheellisten tietojen vuoksi.  Asiakaspalvelu: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

Organisaatiopalvelun pääkäyttäjä / Organisationstjänstens huvudanvändare

Myönnetään henkilöille, jotka toimivat oman oppilaitoksen ja sen toimipisteiden yhteystietojen hallinnoinnin pääkäyttäjinä

VALPAS-koulutuksenjärjestäjä-pääkäyttäjä / Valpas-utbildningsanordnare-huvudanvändare

Tämä käyttöoikeusryhmä myönnetään henkilöille, jotka toimivat oppivelvollisuuden valvonnan vastuullisina henkilöinä koulutuksenjärjestäjän organisaatiossa. Koulutuksenjärjestäjän pääkäyttäjällä on pääsy VALPAS-palveluun, jossa hänellä on käytössään koulutuksenjärjestäjälle suunnatut valvontatoiminallisuudet: 1. Hakeutumisen valvonta (Oppivelvollisuuslain (1214/2020 11§ mukainen perusopetuksen päättävien ja nivelvaiheen oppilaitten hakeutumisen seuranta ja ilmoitustoiminnallisuus kunnalle). 2. Oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta (Oppivelvollisuuslain 1214/2020 13§ mukainen nivelvaiheen ja toisen asteen opiskelijoiden eronneeksi katsomisen valvonta ja ilmoitustoiminnallisuus kunnalle) 3. Koulutuksen maksuttomuuteen vaikuttavien taustatietojen tarkistus (Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16§ mukaisen oikeuden koulutuksen maksuttomuuteen päättäminen nivelvaiheen ja toisen asteen opiskelijoille). Opintopolun vastuukäyttäjä voi kutsua oppilaitosten virkailijoita ja myöntää heille käyttöoikeuksia VALPAS-palveluun seuraavasti: VALPAS-oppilaitos-hakeutumisen valvonta, VALPAS-oppilaitos-nivelvaihe valvonta, Valpas-oppilaitos-toinen aste valvonta. Jokaisen käyttöoikeuden tarkoitus on selitetty käyttöoikeusryhmän kuvauksessa.

VALPAS-kunta-pääkäyttäjä / VALPAS-kommun-huvudanvändare

Tämä käyttöoikeusryhmä myönnetään henkilöille, jotka toimivat oppivelvollisuuden valvonnan vastuullisina henkilöinä asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020 14§ mukaisten asuinkunnan valvontavastuiden tehtävien hoitamisessa niille oppivelvollisille, joilla ei ole opiskelupaikkaa. Kunta-pääkäyttäjällä on pääsy VALPAS-palveluun kunnan valvontatoiminnallisuuksiin ja pääkäyttäjä voi kutsua virkailijoita ja myöntää kunta-valvojaoikeuksia kunnan muille asuinkunnan valvontatehtävää suorittaville virkailijoille. 

Valssi-pääkäyttäjä / Valssi-huvudanvändare

tulossa 1.8.2023 alkaen

 • saa käyttöoikeuden Opintopolun vastuukäyttäjältä tai kunnan toiselta Valssi-pääkäyttäjältä
 • kutsuu ja hallinnoi Valssi-käyttäjiä (Pääkäyttäjä, Toteuttaja) oman organisaationsa sisällä
 • jakaa Opintopolussa Toteuttaja-käyttöoikeuksia järjestelmään
 • huolehtii, että toimipaikkojen tiedot ovat ajan tasalla Vardassa yhteistyössä Varda-pääkäyttäjän kanssa
 • ottaa arviointilomakkeita käyttöön valitsemilleen toimipaikoille
 • lähettää arviointilomakkeita johtajille tai asiantuntijoille
 • seuraa tiedonkeruun tilannetta
 • tarkastelee toimijatasoisia arviointiraportteja
 • täyttää arviointitulokset
 • jokaisella varhaiskasvatustoimijalla tulee olla vähintään kaksi Valssi-pääkäyttäjää
 • käyttöoikeutta ei voi myöntää yksittäiseen toimipaikkaan, ainoastaan toimijatasolle

Varda-pääkäyttäjä (kunta) / Varda-huvudanvändare (i kommun)

 • saa käyttöoikeuden Opintopolun/koulutustoimijan vastuukäyttäjältä tai toiselta saman organisaation Varda-käyttöoikeusvastaavalta tai Varda-pääkäyttäjältä
 • voi myöntää Varda- ja joitakin KOSKI-palvelun käyttöoikeuksia muille varhaiskasvatustoimijan alaisuudessa työskenteleville henkilöille sekä hallinnoida heidän käyttöoikeuksiaan. Varda-pääkäyttäjä sulkee henkilön käyttöoikeudet, kun hän ei enää tarvitse käyttöoikeutta Vardaan tai KOSKI-palveluun.
 • luo (syksy 2020 alkaen) Vardan palvelukäyttäjätunnukset tiedonsiirtoja varten.
 • hallinnoi palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnan toimipaikkatietoja
 • voi katsella varhaiskasvatustoimijan Vardaan tallentamia toimipaikka-, varhaiskasvatus- huoltaja- ja maksu- sekä henkilöstökokonaisuuden tietoja sekä raportteja
 • voi ylläpitää toimijan yhteystietoja käyttöliittymän kautta
 • voi tallentaa Opintopolun oppijanumerorekisteriin henkilötunnuksettoman lapsen perustiedot ja yksilöidä hänet
 • voi käsitellä yksityisten palveluntuottajien rekisteröitymisiä Vardaa varten
 • jokaisella varhaiskasvatustoimijalla tulisi olla vähintään kaksi Varda-pääkäyttäjää
 • käyttöoikeutta ei voi myöntää yksittäiseen toimipaikkaan, ainoastaan toimijatasolle

Varda-käyttöoikeusvastaava / Varda-användarrättighetsansvarig

Kuntien käyttöoikeus. Voi kutsua uusia virkailijoita ja myöntää kaiken tasoisia käyttöoikeuksia Vardaan sekä luoda palvelukäyttäjätunnuksia. Käyttöoikeusvastaava voi myöntää myös KOSKI-palveluun kuuluvia esiopetuksen katselu- ja tallennusoikeuksia. Tähän käyttöoikeuteen ei sisälly katselu- tai tallennusoikeuksia Vardaan eikä KOSKI-palveluun. Käyttöoikeuden voi myöntää koulutustoimijan/Opintopolun vastuukäyttäjä. Käyttöoikeus myönnetään aina toimijatasolla (ei yksittäiseen toimipaikkaan).

YTL-tulosluettelo / SEN-resultatförteckning 

Ylioppilastutkintolautakunnan tulosluettelon luku- ja muokkausoikeudet. Käyttöoikeus myönnetään oppilaitoksen rehtorille oppilaitostasolla. Käyttöoikeuden myöntää Opintopolun vastuukäyttäjä.

Palvelukäyttäjäoikeudet tiedonsiirtoihin:

 • KOSKI-palvelukäyttäjä
 • eHOKS-palvelukäyttäjä
 • Oppijanumeron haku (vain palvelukäyttäjille) - 16.9.2022 alkaen

Lisätään palvelukäyttäjätunnuksille, joita käytetään siirrettäessä tietoja rajapintojen kautta lähdejärjestelmästä Opetushallituksen tietovarantoihin.

Vastuukäyttäjän omat käyttöoikeudet

Mitä vastuukäyttäjä voi tehdä:

 • Opintopolun vastuukäyttäjä voi kutsua uusia pääkäyttäjiä ja myöntää pääkäyttäjäoikeuksia koulutustoimijan palveluihin.
 • Vastuukäyttäjä voi luoda palvelukäyttäjätunnuksia, poikkeuksena Varda-palvelun palvelukäyttäjät, jotka Varda-pääkäyttäjä luo.
 • Vastuukäyttäjä voi hakea oman organisaationsa virkailijoiden tietoja näytölle ja ylläpitää osaa niistä.
 • Vastuukäyttäjä voi ylläpitää organisaatiotietoja ja katsella koodistotietoja.

Mitä vastuukäyttäjä ei voi tehdä:

 • Opintopolun vastuukäyttäjä ei automaattisesti voi käsitellä henkilötietoja sisältävien palveluiden tietoja. Mikäli vastuukäyttäjä tarvitsee käyttöoikeuksia palveluihin (esimerkiksi hakemusten käsittely, opinto-ohjaajan rooli, KOSKI-palvelu, ePerusteet, eHOKS), käyttöoikeudet tulee anoa omien tietojen kautta ja kyseisen palvelun pääkäyttäjä tai toinen Opintopolun vastuukäyttäjä myöntää ne. 

Usein kysyttyä

K: Miten saan lisättyä käyttöoikeudet virkailijalle, jonka tietoja en löydä Opintopolusta? Hänellä on entuudestaan virkailijan tunnus.

V: Jos virkailijan kaikki käyttöoikeudet ehtivät vanheta ennen kuin hän hakee niille jatkoaikaa, hänen tiedoistaan katoaa organisaatio eikä vastuukäyttäjä tai pääkäyttäjä enää löydä virkailijan tietoja Opintopolusta. Silloin virkailijan pitää anoa käyttöoikeutta uudelleen omien tietojen kautta (https://virkailija.opintopolku.fi/henkilo-ui/omattiedot). Vastuukäyttäjä käsittelee anomuksen normaalin prosessin mukaisesti. Vaihtoehtoisesti vastuukäyttäjä voi lähettää virkailijalle uuden kutsun. Tällöin virkailija rekisteröityy uudelleen vahvan tunnistautumisen kautta. Virkailija voi käyttää aiempaa käyttäjätunnustaan mutta salasana täytyy vaihtaa.

Vastuukäyttäjän nimeämislomake / blankett för utseende av ansvarig användare

Asiakaspalvelu

Opetushallituksen yleiskäyttöisten palvelujen tiimi neuvoo mm. seuraavissa asioissa:

 • kuka on koulutustoimijan vastuukäyttäjä
 • vastuukäyttäjien nimeäminen
 • vastuukäyttäjien tehtävät
 • tekniset ongelmat tunnuksiin ja/tai käyttöoikeuksiin liittyen

yhteisetpalvelut@opintopolku.fi 


Palvelukohtaiset palveluosoitteet löytyvät täältä: Ohjeet ja yhteystiedot

Sivun sisältö | Sidans innehåll


Tiedote muutoksista käyttöoikeuksiin

Virkailijan Opintopolussa (virkailija.opintopolku.fi) tarkennetaan 1.11.2021 alkaen käyttöoikeuksien hallinnointiin liittyviä rooleja ja vastuita. Uudistuksessa koulutustoimijan vastuukäyttäjä -rooli korvataan uudella Opintopolun vastuukäyttäjällä, ja palvelukohtaisen pääkäyttäjän roolia selkiytetään. Lue lisää tiedotteesta / se bilaga.

Anvisningar till den ansvariga användaren i Studieinfo


Allmänt om processen

 • Utbildningsstyrelsen beviljar rättigheter till de ansvariga användarna för Studieinfo. En ansvarig användare utses med följande webblankett. Också ändringar i ansvariga användare meddelas med samma blankett. Ifall man är utsedd till ansvarig användare tillsvidare så kan man själv anhålla om fortsatt tid via sina egna uppgifter i Studieinfo.
 • Den ansvariga användaren för Studieinfo beviljar användarrättigheter på huvudnivå (t.ex. KOSKI-huvudanvändare, Varda-huvudanvändare) och skapar de flesta tjänsteanvändare som behövs för automatiska dataöverföingar. Den ansvariga användaren beviljar också rättigheter i anslutning till SEN-resultatförteckning till läroanstalternas rektorer.
 • Huvudanvändaren för en tjänst beviljar rättigheter inom tjänsten, t.ex. KOSKI-huvudanvändaren beviljar KOSKI-läsarrättigheter.
 • Ordinarie användare använder tjänsten men beviljar inga rättigheter.

En ansvarig användare i Studieinfo har följande uppgifter

 • förvaltar huvudanvändarnas användarrättigheter
  • bjuder in nya huvudanvändare som saknar användaruppgifter
  • behandlar (beviljar/avslår) anhållanden om användarrättigheter på huvudanvändarnivå
  • kan komplettera en befintlig användarrättighet med huvudanvändarrättigheter, o
  • administratören sedan tidigare har användarrättigheter inom organisationen i fråga
  • avslutar huvudanvändarrättigheter för administratörer som inte längre behöver dem
 • förvaltar tjänsteanvändarrättigheter
  • skapar och passiverar
  • upprätthåller användarrättigheter
  • upprätthåller lösenord
 • förvaltar användarrättigheter till SEN-resultatförteckningen
 • upprätthåller organisationens uppgifter
  • om det i Studieinfo för administratörer finns administratörer som inte längre arbetar hos utbildningsaktören eller som inte längre behöver användaruppgifter till Studieinfo för administratörer, ska de överflödiga uppgifterna raderas från personregistret. Utbildningsstyrelsen raderar överflödiga uppgifter på den ansvariga användarens begäran. Begäran om att radera uppgifter ska skickas till adressen yhteisetpalvelut@opintopolku.fi. I meddelandet ska man uppge administratörens studentnummer och vilka uppgifter som ska tas bort (en enskild användarrättighet eller administratörens samtliga uppgifter).
 • upprätthåller organisationens uppgifter
  • den ansvariga användaren upprätthåller läroanstalternas kontaktuppgifter i organisationstjänsten. Uppgiften kan även överföras inom organisationen till en separat huvudanvändare för organisationsuppgifterna.
 • Rättigheter som den ansvariga användaren beviljar

  Användarrättighetens namn i Studieinfo

  För vem är användarrättigheten avsedd?

  eHOKS-pääkäyttäjä / ePUK-huvudanvändare

  ePUK-huvudanvändarrättigheter ges till utbildningsaktörer för att administrera ePUK-tjänsten. ePUK-huvudanvändare kan inom sin egen organisation bevilja ePUK-granskar- och ePUK-uppdaterarrättigheter. ePUK-huvudanvändaren fungerar som kontaktperson för organisationen och får i sin e-post meddelande som gäller ePUK-tjänsten (meddelandena syns också på administratörens arbetsbord i Studieinfo). Vi rekommenderar att varje läroanstalt har minst en ePUK-huvudanvändare. ePUK-huvudanvändarrättigheter beviljas av registerföraren (UBS) eller av utbildningsaktörens ansvariga användare. 

  ePerusteet/TOTSU pääkäyttäjä /

  eGrunder Utbildningsplanen huvudanvändare

  Med rättigheten eGrunder Utbildningsplanen huvudanvändare kan man skapa genomförandeplaner för utbildningar i TOTSU-verktyget. Därtill kan huvudanvändaren bevilja användarrättigheten Utbildningsplanen utarbeta till medlemmar av den egna organisationen. Användarrättigheten beviljas av utbildningsorganisationens ansvariga användare i Studieinfo. Välj läroanstalt som organisationsnivå.

  ePerusteet_KOTO_pääkäyttäjä / eGrunder KOTO huvudanvändareAnvändarrättighet för KOTO-verktyget. Med rättigheten kan man utarbeta läroplaner i verktyget för integrationsutbildning. Användarrättigheten beviljas av den egna kommunens ansvariga användare i Studieinfo eller eGrunder UBS huvudanvändare. Med rättigheten kan man bevilja rättigheten KOTO redigera.

  ePerusteet_OPS_pääkäyttäjä / eGrunder LP huvudanvändare

  eGrunder LP huvudanvändare. Med rättigheten har man rätt att läsa, redigera och radera läroplanen (småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundutbildning, gymnasieutbildning) i LP-verktyget. Huvudanvändaren kan bevilja rättigheterna LP utarbeta och LP redigera. Rättigheten kan beviljas av den egna kommunens ansvariga användare i Studieinfo. Välj läroanstalt eller utbildningsaktör som organisationsnivå.

  ePerusteet TUVA pääkäyttäjä / eGrunder Hux huvudanvändare

  Med användarrättigheten kan man utarbeta och skapa nya genomförandeplaner i Hux-verktyget och bevilja rättigheten Hux redigera. Rättigheten kan beviljas av den egna utbildningsaktörens ansvariga användare i Studieinfo. Välj läroanstalt som organisation.

  ePerusteet VST ja JOTPA pääkäyttäjä / eGrunder friabildningen och Skols huvudanvändare

  Med användarrättigheten friabildningen och Skols huvudanvändare kan man utarbeta läroplaner i verktyget för fritt bildningsarbete och bevilja rättigheten friabildningen och Skols redigera. Användarrättigheten är i bruk för medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecenter och sommaruniversitet. Rättigheten kan beviljas av utbildningsaktörens ansvariga användare i Studieinfo eller eGrunder UBS huvudanvändare. Välj läroanstalt som organisationsnivå. 

  Hakemuspalvelun pääkäyttäjä / Huvudanvändare för ansökningstjänstenHuvudanvändare för ansökningstjänsten innefattar rättigheter för att editera och granska ansökningstjänstens blanketter samt rättigheten för editering och granskning av ansökningar. Endast registeransvarig kan bevilja huvudanvändarrättigheter för ansökningstjänsten till administratörer. Huvudanvändare för ansökningstjänsten kan bevilja rättigheter för editering och granskning av ansökningar samt rättigheten för editering av blanketter. Huvudanvändare för ansökningstjänsten kan också förverkliga lättantagning.

  Hakujen ja valintojen pääkäyttäjä / Huvudanvändare för ansökan och antagning

  Huvudanvändaren för ansökan och antagning beviljar rättigheter i anslutning till ansökningar och antagningar inom sin organisation. Huvudanvändaren beviljar användarrättigheter till följande roller: Läroanstalts- och utbudsanvändare, Antagningsanvändare, Studiehandledare, Granskare av ansökningar, Dataöverförare, Antagningsanvändare inom musik (2. stadiet), 2asterajapinnat. Huvudanvändaren har därtill rättigheter till administrering av ansökningar och ansökningsmål samt organisationsuppgifter. Den ansvariga användaren beviljar huvudanvändarens rättighet. Kundtjänst: virkailija@opintopolku.fi

  KOSKI-pääkäyttäjä / KOSKI-huvudanvändare

  Organisationens KOSKI-huvudanvändare ansvarar för den gemensamt personuppgiftsansvariges uppgifter gällande datakvalitetens aktualitet och korrekthet samt korrigering av upptäckta fel eller att rapportera felen vidare till personer som ansvarar för korrigering av uppgifterna.

  KOSKI-huvudanvändaren är samtidigt organisationens kontaktperson och den person som meddelanden som gäller KOSKI ska skickas till (kom ihåg att foga e-postadressen till huvudanvändarens uppgifter).

  KOSKI-huvudanvändaren sköter administrationen av elever och studerande utan personbeteckning i persontjänsten i Studieinfo (skapar profilen och inlärarens nummer samt sköter uppdateringar, identifiering och länkning).

  Rollen som KOSKI-huvudanvändare inbegriper också läsrättigheter i KOSKI (KOSKI-granskare).

  Utbildningsanordnaren beslutar för vilken nivå KOSKI-huvudanvändaren/huvudanvändarna ska utses. OBS! Vi rekommenderar att varje läröanstalt har minst en KOSKI-administratör/huvudanvändare.

  KOSKI-huvudanvändarrättigheter beviljas av den egna organisationens ansvariga användare i Studieinfo eller en annan KOSKI-huvudanvändare.

   

  Koulutustarjonnan pääkäyttäjä - poistuva / Huvudanvändare för utbildningsutbud - tas ur bruk

  -

  Koulutustarjonnan_pääkäyttäjä_kouta / Utbildningsutbud huvudanvändare (kouta)

  Huvudanvändare för utbildningsutbudet i kouta. Med rätt att bevilja användarrättigheter för utbildningsutbudet i sin egen organisation. 

  Oppijanumeron haun pääkäyttäjä / Huvudanvändare för sökning av studentnummer 

  Användarrättigheten är avsedd för sökande och skapande av studentnummer via användargränssnittet för personer som har en finländsk personbeteckning. En person som innehar användarrättigheten är befullmäktigad av sin organisation att behandla personuppgifter (personbeteckningar, namn). Ett studentnummer kan sökas till personalen om det är nödvändigt att identifiera en person vid utförandet av lagstadgade uppgifter. Med användarrättigheten kan man därtill behandla personers uppgifter som överförts via yleistunniste-gränsnsittet t.ex. i situationer då den automatiska identifieringen har avbrutits på grund av ett fel i uppgifterna. Användarrättigheten beviljas av den ansvariga användaren i Studieinfo fr.o.m. 16.9.2022. Kundtjänst: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi.

  Organisaatiopalvelun pääkäyttäjä / Organisationstjänstens huvudanvändare

  -

  VALPAS-koulutuksenjärjestäjä-pääkäyttäjä / Valpas-utbildningsanordnare-huvudanvändare

  Användarrollen beviljas en person som har ansvar för tillsynen som gäller läroplikten vid utbildningsanordnarens organisation.  
  Utbildningsanordnarens huvudanvändare har tillgång till Valpas-tjänsten, där hen kan använda alla tre  funktioner: 
  1. Tillsyn som gäller att söka till utbildning: Uppföljning (enligt 11 § i läropliktslagen 1214/2020) av hur elever som avslutar den grundläggande utbildningen och studerande i övergångsskedet  söker till utbildning, tar emot en studieplats och inleder sina studier. Inbegriper en informationsfunktion som ger möjlighet att meddela kommunen om elever/studerande som saknar en studieplats då tillsynsskyldigheten upphör.
  2. Tillsyn över fullgörandet av läroplikten: Utredning, enligt 13 § i läropliktslagen (1214/2020) och utifrån registeruppgifterna, av huruvida en läropliktig studerande som ämnar avgå eller som anses ha avgått har en annan studieplats. Inbegriper en informationsfunktion som ger möjlighet att meddela boendekommunen om studerande som anses ha avgått och som inte har en annan studieplats.
  3. Granskning av uppgifter som inverkar på utbildningens avgiftsfrihet: För uppgiften som avses i 16 § i läropliktslagen (1214/2020) behöver utbildningsanordnaren information om tidigare studierätter för en studerande som tagit emot en studieplats i övergångsskedet och på andra stadiet samt om uppgifterna som sparats i läropliktsregistret. På det här sättet kan utbildningsanordnaren avgöra om den studerande som antagits till utbildning har rätt till avgiftsfri utbildning. Valpas-tjänsten ger möjlighet att kontrollera den studerandes uppgifter som inverkar på utbildningens avgiftsfrihet.
  Det rekommenderas att en utbildningsanordnare har minst två huvudanvändare i Valpas. Användarrättigheten kan beviljas av utbildningsaktörens ansvariga användare eller av en annan av utbildningsanordnarens Valpas-huvudanvändare.

  Om arbetsuppgifterna vid utbildningsanordnarens organisation har ordnats så att det utöver huvudanvändarna är flera tjänsteinnehavare som utövar tillsyn som gäller läroplikten, kan utbildningsanordnarens huvudanvändare som administrerar användarrättigheterna i Valpas bevilja följande användarroller åt tjänsteinnehavarna: annan VALPAS-utbildningsanordnare-huvudanvändare, VALPAS-läroanstalt-tillsyn över ansökningsskyldighet, VALPAS-läroanstalt-tillsyn i övergångsskedet, VALPAS-läroanstalt-tillsyn på andra stadiet.

  VALPAS-kunta-pääkäyttäjä / VALPAS-kommun-huvudanvändare

  Den här användarrollen beviljas personer som ansvarar för tillsynen som gäller läroplikten och som sköter de tillsynsuppgifter som boendekommunen i enlighet med 14 § i läropliktslagen (1214/2020) har i fråga om läropliktiga som saknar en studieplats. 
  Kommunens huvudanvändare har tillgång till kommunens tillsynsfunktioner i Valpas-tjänsten. Det rekommenderas att kommunen har minst två huvudanvändare. Användarrättigheten kan beviljas av utbildningsaktörens ansvariga användare eller av någon annan av kommunens huvudanvändare i Valpas.
  Om tillsynsuppgifterna i kommunen har organiserats så att det utöver huvudanvändarna är flera tjänsteinnehavare som utövar tillsyn som berör läroplikten, kan kommunens huvudanvändare som administrerar användarrättigheterna i Valpas bevilja följande användarroller åt de övriga tjänsteinnehavarna: Annan kommun-huvudanvändare eller VALPAS-kommun-övervakare.

  Valssi-huvudanvändare / Valssi-pääkäyttäjä

  på kommande från och med 1.8.2023

  •    beviljas användarrättigheter av den ansvariga användaren i Studieinfo eller av en annan Valssi-huvudanvändare inom samma kommun
  •    bjuder in och administrerar Valssi-användare (Huvudanvändare, Ansvarsperson vid daghemmet) inom sin egen organisation
  •    delar ut Valssi-ansvarspersonsanvändarrättigheter via Studieinfo
  •    ser till att verksamhetsställenas uppgifter är aktuella i Varda i samarbete med Varda-huvudanvändaren
  •    tar i bruk utvärderingsblanketter för utvalda verksamhetsställen
  •    skickar utvärderingsblanketter till föreståndare eller experter
  •    följer situationen i fråga om insamlingen av information 
  •    granskar utvärderingsrapporterna på aktörsnivån
  •    fyller i utvärderingsresultat
  •    varje aktör inom småbarnspedagogiken ska ha minst två Valssi-huvudanvändare
  •    användarrättigheten kan endast beviljas på aktörsnivå

  Varda-pääkäyttäjä (kunta) / Varda-huvudanvändare (i kommun)

  •    beviljas användarrättigheter av utbildningsanordnarens ansvariga användare i Studieinfo eller av en annan Varda-huvudanvändare eller Varda-användarrättighetsansvarig inom samma organisation
  •    kan bevilja användarrättigheter till Varda och delvis KOSKI åt andra personer som arbetar för aktören inom småbarnspedagogik samt administrera deras användarrättigheter. Varda-huvudanvändaren tar bort användarrättigheter för personer som inte längre behöver få tillgång till Varda.
  •    skapar (från och med hösten 2020) tjänsteanvändare för dataöverföringar
  •    kan behandla uppgifter om verksamhetsställen som bedriver småbarnspedagogik som köpt tjänst och/eller med servicesedel
  •    kan granska samtliga uppgifter i Varda (uppgifter om aktören, verksamhetsstället, småbarnspedagogiken, uppgifter om vårdnadshavare och avgifter samt personal samt rapporter
  •    kan upprätthålla aktörens kontaktuppgifter via användargränssnittet
  •    kan i Utbildningsstyrelsens studentnummerregister spara basuppgifterna om ett barn som saknar personbeteckning och därefter identifiera barnet i fråga
  •    kan behandla de privata serviceproducenternas registreringar för ibruktagandet av Varda
  •    varje aktör inom småbarnspedagogiken ska ha minst två Varda-huvudanvändare
  •    användarrättigheten kan endast beviljas på aktörsnivå.

  Varda-käyttöoikeusvastaava / Varda-användarrättighetsansvarig

  Användarrättighet för kommuner. Kan bjuda in nya användare och bevilja alla sorters användarrättigheter till Varda samt skapa tjänsteanvändarnamn. Den användarrätighetansvariga kan också  bevilja rättigheterna KOSKI-granskare och KOSKI-registrerare (inom förskoleundervisning). I denna användarrättighet ingår inga rättigheter att läsa eller registrera uppgifter som finns i Varda eller i KOSKI. Användarrättigheten beviljas av den ansvariga användaren i Studieinfo. Användarrättigheten beviljas alltid på aktörsnivå (inte till ett enskilt verksamhetsställe).

  YTL-tulosluettelo / SEN-resultatförteckning 

  Läs- och redigeringsrättigheter till studentexamensnämndens resultatförteckning. Användarrättigheten beviljas till läroanstaltens rektor på läroanstaltnivå. Användarrättigheten beviljas av utbildningsanordnarens ansvariga användare. 

  Palvelukäyttäjät:

  • KOSKI-palvelukäyttäjä
  • eHOKS-palvelukäyttäjä
  • Oppijanumeron haku (vain palvelukäyttäjille) - 16.9.2022 alkaen

  Läggs till tjänsteanvändarnamn som används vid överföring av uppguifter från ett källsystem till Utbildningsstyrelsens informationsresurser via gränssnitt.

  Vad kan den ansvariga användaren göra?

  Vad kan den ansvariga användaren göra?

  • kan bjuda in nya huvudanvändare och bevilja användarrättigheter på huvudnivå till olika tjänster inom Studieinfo som används av utbildningsaktören
  • kan skapa tjänsteanvändarnamn med undantag av Varda-tjänsteanvändare som skapas av huvudanvändaren i Varda
  • kan söka uppgifter om användare (administartörer) i sin egen organisation och upprätthålla en del av dem
  • kan upprätthålla organisationsuppgifter och läsa uppgifter om koder

  Vad kan den ansvariga användaren inte göra?

  • den ansvariga användaren har inte automatiskt rättigheter till tjänster som innehåller personuppgifter. Om den ansvariga användaren behöver tillgång till andra tjänster/uppgifteshelheter ska hen anhålla om skilda användarrättigheter (t.ex. behandlande av ansökningar, studiehandledarens rättigheter,  KOSKI, eGrunder, ePUK) som beviljas av en annan ansvarig användare (rättigheter på huvudnivå) eööer en huvudanvändare för tjänsten i fråga


 • No labels