Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2021 on luonnosvaiheessa.

28.10.2020 Lisätty ohjeistusta pää- ja alayksikkösarakkeiden käytöstä.


4.2.9 Alayksikkökoodistot

Tiedonkeruulomake YO-9A-Alayksikot:

Esimerkkikuva alayksikkökoodistojen tiedonkeruun lomakkeesta


Tiedonkeruulomake YO-9B-Alayksikot-ohjauksen alat:

Esimerkkikuva ohjauksen alat-lomakkeesta


Yksiköillä voi olla hierarkioita. Yksikkökoodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

Esimerkkikuva organisaation yksikköhierarkiasta


Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen alat. Alayksikkökoodien on oltava ajan tasalla, koska niitä käytetään julkaisutiedonkeruussa ja korkeakoulujen henkilöstötiedonkeruussa ja niiden avulla myös johdetaan henkilöille, tutkimusrahoitukselle ja julkaisuille OKM:n ohjauksen alat.

Alayksiköiden tiedonkeruu koostuu kahdesta osiosta: (1) Perustiedot alayksiköistä ja (2) Alayksiköiden jyvittyminen ohjauksen aloille.

Tiedot toimitetaan KOTA-järjestelmän kautta csv-tiedostoina.

Vuoden 2021 tiedot täytyy tarkistaa ja päivittää tammikuun loppuun mennessä.


4.2.9.1 Perustiedot alayksiköistä

Näitä tietoja voi toimittaa jatkossa pitkin vuotta. Tiedoston avulla on mahdollista ilmoittaa yksiköiden hierarkkisuutta. Kaikki yksiköt merkitään alayksikkösarakkeeseen. Yksikkö voi lisäksi olla jonkin alemman yksikön pääyksikkö, jolloin se voidaan merkitä myös pääyksikkösarakkeeseen kaikkien niiden alayksikköjen riville, joiden pääyksikkö kyseinen yksikkö on. Tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

4.2.9.1.1 Vuosi

Tiedonkeruun vuosiluku, esim. 2017.

4.2.9.1.2 Korkeakoulu

Korkeakoulun oppilaitosnumero. Koodiston mukainen arvo, ks. luku 7.1 Korkeakoulujen oppilaitosnumerot. Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa.

4.2.9.1.3 Pääyksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi. Pääyksikkö-kenttä on vapaaehtoinen. Mikäli yksiköiden sisällä halutaan merkitä hierarkioita, eli ”alayksiköiden alayksikköjä”, kirjoitetaan pääyksikön koodi -sarakkeeseen alayksikön pääyksikön koodi.

Ks. YO-9A-Alayksikot -mallitiedosto (kuva yllä): Koodi 1 on korkeakoulun 31313 alayksikkö, ja se ilmoitetaan alayksikkö-sarakkeessa. Samalla yksikkö 1 on myös alayksikköjen 10 ja 11 pääyksikkö, joten se voidaan ilmoittaa lisäksi pääyksikkö-sarakkeessa.

Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.2.9.1.4 Alayksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi alayksikölle.
Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.2.9.1.5 Alayksikön nimi

Alayksikön nimi täydellisessä muodossaan.

4.2.9.1.6 Alayksikön nimi_sv

Alayksikön nimi ruotsiksi. Kieliversiot ovat vapaaehtoisia. Kentän on kuitenkin oltava mukana tiedostossa (=voi sisältää tyhjää).

4.2.9.1.7 Alayksikön nimi_en

Alayksikön nimi englanniksi. Kieliversiot ovat vapaaehtoisia. Kentän on kuitenkin oltava mukana tiedostossa (=voi sisältää tyhjää).

4.2.9.2 Alayksikkökoodistot ja ohjauksen alat 

4.2.9.2.1 Vuosi

Tiedonkeruun vuosiluku, esim. 2017.

4.2.9.2.2 Korkeakoulun koodi

Korkeakoulun oppilaitosnumero. Koodiston mukainen arvo, ks. luku 7.1 Korkeakoulujen oppilaitosnumerot. Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa.

4.2.9.2.3 Alayksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi alayksikölle.

Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.2.9.2.4 Alayksikön jyvittyminen ohjauksen aloille

Ohjauksen alat summautuvat sataan. Kustakin ohjauksen alasta on oma sarake, johon merkitään alan osuus yksikön toiminnasta prosentteina.


7.2 OKM:n ohjaukset alat


Alayksikkökoodistojen ja ohjauksen alojen tietoja toimitettaessa tietojen tarkituksessa huomioidaan:

  • Kuhunkin alayksikköön liitetään 112 OKM:n ohjauksen alaa sekä niiden osuudet yksikön toiminnasta (1100 %)
  • Jokainen alayksikkö esiintyy kerran
  • Alayksikkö on kyseisen korkeakoulun alayksikkö
  • Ohjauksen alat syötetään kokonaislukuina
  • Ohjauksen alat summautuvat sataan

  • Mikäli ohjauksen alat eivät summaudu sataan, tiedosto ei läpäise tarkistusta.


MALLITIEDOSTOT ks. vuosikohtainen alasivu

Alayksikköjä voi tarkastella Vipunen - korkeakoulujen extranet sivustolla (extraVipunen) https://extra.vipunen.fi/koodistot/Sivut/default.aspx

Ohjauksen alat: laskentaesimerkkejä julkaisutiedonkeruussa


  • No labels