Tällä sivulla on kuvattu KOSKI-palvelun käyttöönoton ohjeita vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja oppilaitosten ylläpitäjille. Tältä sivulta löydät myös linkkejä muuhun aiheeseen liittyvään tärkeään ohjeistukseen ja infomateriaaleihin. Muille verkkosivuille, kuten ePerusteet-palveluun, Opintopolku.fi -verkkosivulle, Finlex-verkkosivulle sekä opetus-ja kulttuuriministeriön ja JOTPA:n verkkosivuille johtavat lisätietolinkit löytyvät tältä sivulta Info-merkityistä kohdista. Muut sivulla olevat ohjelinkit vievät eDuuni-wikissä ylläpidettävään Virkailijan Opintopolkua ja KOSKI-palvelua käsittelevään ohjeistukseen. 

Tietojen tallentamiseen ja tarkistamiseen keskittyvään ohjeeseen pääset siirtymään vasemman reunan navigaatiovalikosta.


Sisällys:

Vapaa sivistystyö KOSKI-palvelussa

Tässä ohjeessa on kuvattu vapaan sivistystyön tietojen tallentamista koskevia yleisiä periaatteita KOSKI-palvelussa. Tietojen tallentaminen perustuu valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin. 

Kansanopistoissa järjestetty oppivelvollisten koulutus, 1.8.2021 alkaen

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun kansanopiston ylläpitäjän on 1.8.2021 alkaen tallennettava Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (KOSKI) tiedot mainitun lain 7 a luvussa sekä oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa koulutuksissa olevista oppivelvollisista opiskelijoistaan tiedot suoritettavasta koulutuksesta, suoritetut opinnot ja osaamisen arviointi sekä tieto opintojen aloittamisesta, väliaikainen keskeytyminen ja päättyminen. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 a §)


Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuutta voi suorittaa kansanopistossa järjestettävässä: 

Vapaatavoitteinen koulutus, 1.8.2021 alkaen


Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän eli kansalaisopiston, kansanopiston, kesäyliopiston, liikunnan koulutuskeskuksen taikka opintokeskuksen ylläpitäjän, on ollut mahdollista 1.8.2021 alkaen päättää tarjota tietovarantoon tallentamista vapaasta sivistystyöstä annetun lain 6 b §:ssä säädetyt edellytykset täyttävässä, muussa kuin mainitun lain 7 a luvussa taikka oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun koulutukseen osallistuville opiskelijoille. Suoritetusta koulutuksesta on mahdollista tallentaa koulutuksen nimi ja koulutuksen laajuus opintopisteinä, koulutuksen päättymispäivä sekä osaamisen arviointi. (Laki vapaasta sivistystyöstä 6 b §, Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 d §)


Tiedot saa tallentaa tietovarantoon vain, mikäli opiskelija suostuu tietojen tallentamiseen. Oppilaitoksen ylläpitäjän on ennen suostumuksen antamista annettava opiskelijalle tietoa siitä, kuinka tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käsitellä, luovuttaa ja säilyttää. Laissa tarkoitettu opiskelijan suostumus annetaan tiedot tallentavalle oppilaitoksen ylläpitäjälle koulutuksen alkaessa. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti. Alaikäiseltä lapselta tarvitaan tietojen tallentamiseen myös tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus. Oppilaitoksen ylläpitäjän on säilytettävä suostumus pysyvästi ja tehtävä siihen merkintä, jos suostumus myöhemmin peruutetaan. (9 d §

Opiskelija voi peruuttaa antamansa suostumuksen ilmoittamalla siitä Opetushallitukselle Oma Opintopolku-palvelussa, jonka jälkeen oppilaitoksen ylläpitäjän on Opetushallitukselta tiedon peruutuksesta saatuaan huolehdittava, ettei tietoja siirretä tai tallenneta enää uudelleen tietovarantoon. 

Oppilaitoksen tulee lisäksi ennen suoritus- ja opiskeluoikeustietojen tallentamista olla kuvannut koulutus osaamisperusteisesti ja suunnitella kuvatun koulutuksen arviointikäytännöt. Lisäksi opintojen laajuuden tulee olla määritelty opintopisteinä.  Arviointi voidaan toteuttaa joko numeerisesti tai siten, että koulutus arvioidaan olevan joko hyväksytty tai hylätty. Mikäli arvioinnin tuloksena on hylätä opiskelijan suoritus, ei suoritustietoa tallenneta KOSKI-tietovarantoon. Osaamisperusteinen kuvaus tehdään viemällä paikallinen opinto- tai kurssisuunnitelma Opetushallituksen ylläpitämään ePerusteet-palveluun.


Lue lisää paikallisista opetussuunnitelmista ja osaamisperusteisesta arvioinnista Ohjeet ja materiaalit-otsikon alta sivun alaosasta: 
Paikallliset opetussuunnitelmat ePerusteet-palvelussa

Lue lisää suostumusten hallinnasta ja oppijan informoinnista opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla, Tutustu myös-osiossa sivun oikeassa laidassa:
Suostumuksiin liittyvät ohjeet ja mallidokumentit oppilaitoksen ylläpitäjälle

Lisätietoa oppijan oikeudesta peruuttaa antamansa suostumus:
KOSKI-palvelun tietosuojaseloste


Jatkuvaan oppimiseen suunnattu koulutus (JOTPA) 1.1.2023 alkaen


Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän tallentaa tietovarantoon Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetussa laissa (8 §) tarkoitetussa koulutuksessa, eli JOTPA:n myöntämällä valtionavustuksella rahoitetussa jatkuvaan oppimiseen suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa, olevista opiskelijoistaan KOSKI-tietovarantoon suoritettava koulutus, opintojen aloittaminen ja päättyminen sekä suoritetut opinnot ja osaamisen arviointi. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 a §)

Tiedot on tullut tallentaa 1.1.2022 alkaen JOTPA:n myöntämällä valtionavustuksella rahoitetusta ja järjestetystä koulutuksesta. Vuoden 2022 aikana järjestetyn koulutuksen tiedot on tullut tallentaa tietovarantoon 30.4.2023 mennessä. 1.1.2023 alkaen tietojen tallentaminen tietovarantoon tulee aloittaa oppijan aloittaessa jatkuvaan oppimiseen suunnatussa koulutuksessa. (9 a §)

Oppilaitoksen tulee lisäksi ennen suoritus- ja opiskeluoikeustietojen tallentamista olla kuvannut koulutus osaamisperusteisesti ja suunnitella kuvatun koulutuksen arviointikäytännöt. Lisäksi opintojen laajuuden tulee olla määritelty opintopisteinä.  Osaamisperusteinen kuvaus tehdään viemällä paikallinen opinto- tai kurssisuunnitelma Opetushallituksen ylläpitämään ePerusteet-palveluun.


Lue lisää paikallisista opetussuunnitelmista ja osaamisperusteisesta arvioinnista Ohjeet ja materiaalit-otsikon alta sivun alaosasta: 
Paikallliset opetussuunnitelmat ePerusteet-palvelussa

Lue lisää JOTPA:n valtionavustustoiminnasta:
JOTPA:n verkkosivut


Vapaan sivistystyön osaamismerkit, 1.1.2024 alkaen | UUSI SUORITUSTYYPPI KOSKI-PALVELUSSA 1.8.2024

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän eli kansalaisopiston, kansanopiston, kesäyliopiston, liikunnan koulutuskeskuksen taikka opintokeskuksen ylläpitäjän, on mahdollista 1.8.2024 alkaen päättää tarjota tietovarantoon tallentamista vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa säädetyistä osaamismerkeistä sellaisen suorittaville oppijoille. Tietovarantoon tallennetaan suoritetun osaamismerkin nimi, osaamismerkin suorittamispäivä ja osaamisen arviointi. . (Laki vapaasta sivistystyöstä 6 c §Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 d §)

Tiedot saa tallentaa tietovarantoon vain, mikäli osaamismerkin suorittava oppija suostuu tietojen tallentamiseen. Oppilaitoksen ylläpitäjän on ennen suostumuksen antamista annettava oppijalle tietoa siitä, kuinka tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käsitellä, luovuttaa ja säilyttää. Laissa tarkoitettu oppijan suostumus annetaan tiedot tallentavalle oppilaitoksen ylläpitäjälle osaamismerkkiä haettaessa. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti. Alaikäiseltä lapselta tarvitaan tietojen tallentamiseen myös tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus. Oppilaitoksen ylläpitäjän on säilytettävä suostumus pysyvästi ja tehtävä siihen merkintä, jos suostumus myöhemmin peruutetaan. (9 d §

Opiskelija voi peruuttaa antamansa suostumuksen ilmoittamalla siitä Opetushallitukselle Oma Opintopolku-palvelussa, jonka jälkeen oppilaitoksen ylläpitäjän on Opetushallitukselta tiedon peruutuksesta saatuaan huolehdittava, ettei tietoja siirretä tai tallenneta enää uudelleen tietovarantoon. 

Tiedot on mahdollista tallentaa 1.1.2024 alkaen suoritetuista osaamismerkeistä. Vuoden 2022 aikana järjestetyn koulutuksen tiedot on mahdollista tallentaa tietovarantoon takautuvasti 1.8.2024 alkaen. 1.8.2024 alkaen tiedot tallennetaan tietovarantoon oppijan suoritettua osaamismerkin. (9 d §)

HUOM. Osaamismerkkitietojen tallentamista ja tarkistamista koskevat ohjeet julkaistaan eDuuni-wikissä kevään 2024 aikana. 

Lisätietoa 1.1.2024 voimaan tulleesta, osaamismerkkejä koskevasta lainmuutoksesta:
Lue lisää: 
HE 68/2023 

Alla olevien lisätietolinkkien sisällöt päivittyvät kevään 2024 aikana osaamismerkkien osalta:

Lue lisää suostumusten hallinnasta ja oppijan informoinnista opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla, Tutustu myös-osiossa sivun oikeassa laidassa:
Suostumuksiin liittyvät ohjeet ja mallidokumentit oppilaitoksen ylläpitäjälle

Lisätietoa oppijan oikeudesta peruuttaa antamansa suostumus:
KOSKI-palvelun tietosuojaseloste

Osaamismerkkien kuvaukset ePerusteet-palvelussa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/vapaasivistystyo


Koulutustietojen tallentamisen pääperiaatteet

Alla on kuvattu taulukkomuodossa erilaisten vapaan sivistystyön koulutusten ja osaamismerkkien tietojen tallentamista koskevia pääperiaatteita. Löydät alta ohjelinkit kyseisen vapaan sivistystyön suoritustyypin tietojen tallentamiseen. 

Mistä alkaen järjestetyn koulutuksen tiedot tallennetaan?Opiskeluoikeuden tietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon on
oppilaitoksen ylläpitäjän lakisääteinen velvollisuus siitä alkaen, kun oppija aloittaa koulutuksessa (9 a §):
Opiskeluoikeuden tietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon on
sallittua koulutuksen tai osaamismerkin suorittamisen päätyttyä oppijan suostumuksella (9 d §):
Vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden tietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon ei ole sallittua 9 a § eikä 9 d § nojalla:
1.8.2021 alkaen

Kun oppivelvollinen oppija suorittaa oppivelvollisuuttaan opiskelemalla jossain seuraavista kansanopistojen järjestämistä koulutuksista:

Kun oppija opiskelee vapaatavoitteisesti vapaana sivistystyönä järjestetyssä, osaamisperusteisesti kuvatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa


Huomioi, että vapaatavoitteiseksi koulutukseksi katsotaan myös seuraavat:

 • Kansanopistojen muille kuin oppivelvollisille oppijoille järjestämä koulutus, jossa noudatetaan kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen (ns. Opistovuosi-ops) opetussuunnitelman perusteita,

 • Kansanopistojen muille kuin oppivelvollisille oppijoille järjestämä koulutus, joka järjestetään vapaana sivistystyönä ja rahoitetaan vapaana sivistystyön rahoituksella, ja jossa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita, ja 

 • Kansanopistojen muille kuin oppivelvollisille oppijoille  järjestämä koulutus, jossa noudatetaan Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.

 • Kun oppivelvollisuuttaan kansanopistossa suorittava oppija suorittaa samanaikaisesti jonkin oppivelvollisten koulutuksesta erillisen, vapaatavoitteisen koulutuksen, joka ei sisälly oppivelvollisuuskoulutuksen opintoihin.

Jos koulutukseen, jonka järjestämisessä noudatetaan oppivelvollisuuslaissa tarkoitettujen koulutusten opetussuunnitelman perusteita tai opetussuunnitelmasuositusta, otetaan opiskelijaksi sellainen oppija, joka ei kuulu koulutuksessa aloittaessaan oppivelvollisuuslain piiriin, on kyse on silloin vapaatavoitteisesti opiskelevasta vapaan sivistystyön opiskelijasta.

Näin on silloinkin, kun oppivelvollisuuslain piiriin kuulumaton opiskelija osallistuu kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin samassa opetusryhmässä kuin oppivelvolliset, tai suorittaa samat opinnot kuin oppivelvollisille suunnatuissa vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa on määrätty. Vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen opiskelijan opintosuoritustietoja ei saa tallentaa ilman opiskelijan antamaa suostumusta. Opiskelijan antaessa suostumuksensa, voidaan tällaiselle opiskelijalle luoda vapaan sivistystyön opiskeluoikeus, jossa päätason suoritustyyppinä on vapaatavoitteinen vapaan sivistystyön koulutus.

Kansanopiston ylläpitäjän tulee kuitenkin huomioida, että jos oppija koulutuksen aikana siirtyy oppivelvollisuuslain piiriin esimerkiksi saadessaan kotikunnan ja tulee oppivelvolliseksi, on kansanopiston ylläpitäjän tallennettava tiedot oppivelvollisten tietojen tallentamisesta annettuja ohjeita noudattaen siitä alkaen, kun oppijasta tuli oppivelvollinen. Näissä tilanteissa katso kyseisen koulutuksen suoritustyypin tallentamisesta annetut ohjeet vasemmanpuoleisesta sarakkeesta löytyvästä linkistä. 

Kun oppija opiskelee näissä tilanteissa:

 • Vapaatavoitteinen vapaan sivistystyön koulutus, mikäli oppija ei ole antanut oppilaitoksen ylläpitäjälle suostumustaan tietojen tallentamiseen,

 • Vapaan sivistystyön osaamismerkin suoritus, mikäli oppija ei ole antanut oppilaitoksen ylläpitäjälle suostumustaan tietojen tallentamiseen,

 • Hankintana toteutetut vapaan sivistystyön koulutukset, joita oppilaitos järjestää

  • koulutusta myyvän oppilaitoksen asemassa,

  • tilauskoulutuksena (esimerkiksi rajatulle osallistujamäärälle toteutettu henkilöstökoulutus), 

  • tai muuna maksullisena palvelutoimintana.

 • Avoin korkeakoulutus, jota oppilaitos järjestää korkeakoulun kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen,

 • Vapaan sivistystyön oppilaitosten muulle kuin oppivelvollisuuslaissa tarkoitetulle oppijalle järjestämä koulutus, jossa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita, jos koulutus järjestetään muulla kuin vapaan sivistystyön rahoituksella.


Huomioi, että vapaan sivistystyön koulutuksena ei ole sallittua tallentaa myöskään seuraavaa:

 • Vapaan sivistystyön oppilaitoksessa järjestetty, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeseen perustuva taiteen perusopetus.

  Taiteen perusopetuksen tietojen tallentamisesta on säädetty valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa 1.1.2023 alkaen. (9 e §)

  Taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjän KOSKI-ohjeet löytyvät täältä: 
  Taiteen perusopetuksen opiskeluoikeudet
1.1.2022 alkaen

Kun oppija opiskelee vapaan sivistystyön oppilaitoksen järjestämässä koulutuksessa, joka on rahoitettu Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) myöntämällä valtionavustuksella.

Huomioi, että vuoden 2022 aikana järjestetyn koulutuksen tiedot on tullut tallentaa takautuvasti 30.3.2023 mennessä. 1.1.2023 alkaen järjestetyn koulutuksen tiedot tallennetaan siitä alkaen, kun oppija aloittaa koulutuksessa. 

Ohjeet:
4. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksilla rahoittamat vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet


1.1.2024 alkaen

Kun oppija suorittaa vapaan sivistystyön osaamismerkin 

 • kansalaisopistossa, 
 • kansanopistossa, 
 • kesäyliopistossa, 
 • opintokeskuksessa,
 • liikunnan koulutuskeskuksessa, 
 • tai muussa oppilaitoksessa, joilla on vapaan sivistystyön järjestämislupa. 

Huomioi, että mikäli oppija suorittaa osaamismerkin jonkin muun koulutuksen ohessa tai aikana, koulutuksen ja osaamismerkin tiedot tallennetaan toisistaan erillisille opiskeluoikeuksille. Tarkista tuolloin tilannekohtaisesti kyseisen koulutuksen tietojen tallentamisesta annettu ohje sekä osaamismerkkien tietojen tallentamisesta annettu ohje. 

Huomioi, että 1.1.2024 - 31.7.2024 välisenä aikana suoritetun osaamismerkin tiedot on mahdollista tallentaa takautuvasti, mikäli oppija on antanut oppilaitoksen ylläpitäjälle suostumuksensa. 1.8.2024 alkaen suoritettujen osaamismerkkien tiedot tallennetaan oppijan suoritettua osaamismerkin. 

Ohjeet:
Julkaistaan kevään 2024 aikanaKOSKI-palvelun käyttöönotto vapaan sivistystyön oppilaitoksessa 

Oppilaitoksen ylläpitäjän päätös tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjä voi päättää, mahdollistaako järjestämänsä vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suoritustietojen tuomisen osaksi KOSKI-tietovarantoa lain 9 d §:ssä säädetyissä tilanteissa. KOSKI-palvelun käyttöönotto voi tapahtua ylläpitäjän päättämässä aikataulussa ja laajuudess: 

 • vapaatavoitteisen koulutuksen osalta 1.8.2021 tai milloin vain sen jälkeen,
 • osaamismerkkien osalta 1.1.2024 tai milloin vain sen jälkeen.Tietojen tallentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan 1.8.2024. 

Opetushallitus ei ole tässä asiassa toimivaltainen ohjeistamaan oppilaitoksen ylläpitäjää tämän omassa sisäisessä päätösprosessissa. Näin ollen kysymyksiin siitä, mikä taho tai kuka henkilö oppilaitoksen ja sen ylläpitäjän omassa organisaatiossa päätöksen voi tehdä tai miten päätös tehdään, ei ole mahdollista antaa Opetushallituksesta käytännön neuvontaa tai tulkintaohjeita. 

Suostumus 9 d §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa

Oppilaitoksen ylläpitäjä suunnittelee ja määrittelee ennen KOSKI-palvelun käyttöönottoa, miten 9 d §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa vapaatavoitteisen koulutuksen opiskelijan tai osaamismerkin suorittajan informointiin liittyvät velvoitteet ja suostumusten hallinnan prosessit toteutetaan koko suostumusten hallinnan vastuisiin liittyvän elinkaaren ajalta. Tällä tarkoitetaan oppijan suostumuksen pyytämistä ja vastaanottamista, siihen liittyvää oppijan informointia, oppijan antaman suostumuksen pysyvää säilyttämistä sekä mahdollisissa suostumuksen peruutustilanteissa noudattettavia toimintatapoja. 

Tarkemmat ohjeet suostumuksiin liittyen löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta. 

Suostumuksen antajan informointi

Oppilaitoksen ylläpitäjän on ennen suostumuksen antamista annettava opiskelijalle tietoa siitä, kuinka tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käsitellä, luovuttaa ja säilyttää. Suostumusten keräämisessä ja hallinnassa sekä opiskelijan informoinnissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa ohjetta opiskelijoiden informoimisen minimitiedoista tallennettaessa suoritustietoja vapaan sivistystyön vapaatavoitteeseen tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta suostumukseen perustuen. Ohje sisältää mallitiedotteen opiskelijan informoimiseksi sekä mallilomakkeen suostumuksen pyytämiselle. 

Suostumuksen pyytäminen

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 9 d §:ssä tarkoitettu opiskelijan suostumus annetaan tiedot tallentavalle oppilaitoksen ylläpitäjälle koulutuksen alkaessa ja osaamismerkin suorittajan suostumus osaamismerkkiä haettaessa.

Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti.

Alaikäiseltä lapselta tarvitaan tietojen tallentamiseen myös tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäksi antanut oppilaitoksilta tulleiden kysymysten pohjalta täydentävää ohjeistusta alaikäisiltä pyydettävien suostumusten hallinnasta ja alaikäisen tunnistamisesta. Mikäli huoltaja antaa suostumuksensa alaikäisen huollettavansa suoritustietojen siirtämiseen tai tallentamiseen, pelkästään huoltajan tunnistautuminen ja suostumus ei riitä, vaan nämä tarvitaan myös alaikäiseltä. Ne alaikäiset, joilla ei ole mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen ja/tai eivät pysty antamaan suostumustaan sähköisessä järjestelmässä, voivat vaihtoehtoisesti antaa suostumuksensa tai tunnistautua paikan päällä oppilaitoksessa. Ensisijainen vaihtoehto on tunnistaa alaikäinen passista tai henkilökortista. Jos alaikäisellä ei ole sellaista henkilöllisyystodistusta, josta hänet voitaisiin tunnistaa, on toissijaisena vaihtoehtona alaikäisen tunnistamiseen tehdä tunnistaminen huoltajan kautta. Niissä tilanteissa vaihtoehtona on huoltajan antama vakuutus siitä, että kyse on samasta lapsesta tai nuoresta. Näissä tilanteissa huoltajan kautta tehty alaikäisen tunnistaminen edellyttäisi sekä huoltajan, että lapsen tai nuoren yhtäaikaista paikallaoloa oppilaitoksessa tunnistamisen aikana.

HUOM. Ennen, kun tallennetaan 9 d §:ssä tarkoitettuja tietoja henkilölle, jolla ei ole koulutuksen alkaessa suomalaista henkilötunnusta, tutustu tarkasti eDuuni-wikin ohjeisiin oppijan yksilöinnistä. Löydät ohjelinkit alempaa tältä sivulta. Oppilaitoksen ylläpitäjän tulee, mikäli se vastaanottaa suostumuksen tällaisessa tilanteessa, huolehtia myös siitä, että sen on myös mahdollista yksilöidä oppija niin, etteivät oppijan tiedot jää roikkumaan ilman yksilöintiä KOSKI-palveluun koulutuksen päättymisen jälkeen.

Suostumuksen säilytysaika

Oppilaitoksen ylläpitäjän on säilytettävä suostumus pysyvästi ja tehtävä siihen merkintä, jos suostumus myöhemmin peruutetaan. 

Oppilaitoksen ylläpitäjän on säilytettävä suostumus pysyvästi. Jos oppilaitoksen ylläpitäjän toiminta lakkaa siten, että sen vastuut eivät siirry toiselle oikeushenkilölle, siirtyy vastuu oppilaitoksen ylläpitäjän keräämien suostumusten hallinnasta Opetushallitukselle. Näissä tilanteissa tulee oppilaitoksen ylläpitäjän olla viipymättä lakkautuksesta tiedon saatuaan yhteydessä Opetushallitukseen ja pyytää ohjeet suostumusten hallinnan vastuiden siirtämiseen liittyvien käytännön asioiden selvittämiseksi.

Suostumuksen peruminen

Opiskelija voi peruuttaa antamansa suostumuksen ilmoittamalla siitä Opetushallitukselle Oma Opintopolku-palvelussa. Vaihtoehtoisesti oppija voi käyttää KOSKI-palvelun tietosuojaselosteelta löytyvää lomaketta ilmoituksen tekemiseen. Mikäli opiskelija tai osaamismerkin suorittaja ottaa oppilaitokseen yhteyttä peruakseen suostumuksen, kun tiedot on jo tallennettu KOSKI-palveluun, tämä tulee ohjata tekemään peruutus Oma Opintopolussa, tai vaihtoehtoisesti OPH:lle toimitettavalla paperilomakkeella. KOSKI-pääkäyttäjien opiskeluoikeuden mitätöintitoiminnallisuus Virkailijan Opintopolussa on eri asia, kun oppijan oma suostumuksen peruutustoiminnallisuus Oma Opintopolussa, eikä Virkalijan Opintopolun opiskeluoikeuden mitätöintitoiminnallisuutta tule käyttää tietojen poistamiseen suostumuksen peruutustilanteissa. 

Suostumus peruuttamalla tapahtuva suoritustietojen poistaminen on mahdollista, mikäli opiskeluoikeudella olevia suoritustietoja ei ole jatkohyödynnetty. Hyödyntämiseksi katsotaan, mikäli oppija luo itse Oma Opintopolussa sellaisen suoritustietojen jakolinkin, joka sisältää kyseisen opiskeluoikeuden opintosuorituksen tiedot, ja jonka voi jakaa kolmannelle osapuolelle esimerkiksi opintosuorituksen hyväksilukemista varten. Jakolinkin luominen muodostaa Opetushallituksen ja oppilaitoksen ylläpitäjän tietojen käsittelylle sellaisen perustellun syyn, että suostumukseen perustuen tallennettuja suoritustietoja ei enää voida poistaa, vaikka opiskelija haluaisi peruuttaa antamansa suostumuksen. Perustelluksi syyksi voidaan katsoa myös, mikäli opiskeluoikeuden tietoihin kohdistuisi Tilastokeskuksen tai Kansaneläkelaitoksen lakiin perustuva tietopyyntö. (HE 19/2021)

Jos suoritustietoa ei ole jatkohyödynnetty edellä kuvatuilla tavoilla, suostumuksen perumalla käynnistyy prosessi, jossa Opetushallitus poistaa kyseisen koulutuksen suoritus- ja opiskeluoikeustiedot KOSKI-palvelusta sekä ilmoittaa suostumuksen peruuttamisesta tiedot tallentaneen oppilaitoksen ylläpitäjälle, jonka tulee huolehtia siitä, ettei saman opiskeluoikeuden tietoja siirretä eikä tallenneta enää uudelleen KOSKI-tietovarantoon. Opiskeluoikeuden tiedot poistetaan peruutustilanteissa vain KOSKI-tietovarannosta, mutta ei oppilaitoksen omista opintohallintojärjestelmistä. Oppilaitoksen ylläpitäjän on Opetushallitukselta tiedon peruutuksesta saatuaan huolehdittava, ettei tietoja siirretä tai tallenneta enää uudelleen tietovarantoon.

Jos suostumus peruutetaan ja opintosuoritustiedot poistetaan KOSKI-tietovarannosta, tulee oppilaitoksen ylläpitäjän silti säilyttää suostumus pysyvästi ja merkitä siihen tiedoksi, että suostumus tietojen siirtämiseksi KOSKI-tietovarantoon on peruttu. Mikäli oppija peruu suostumuksensa ja Opetushallitus ilmoittaa asiasta oppilaitoksen ylläpitäjälle, ilmoitus toimitetaan ensisijaisesti oppilaitoksen tai sen ylläpitäjän KOSKI-pääkäyttäjälle. Oppilaitoksen ylläpitäjän tulee huolehtia siitä, että KOSKI-pääkäyttäjällä ja/tai muilla asian käsittelyyn oppilaitoksessa osallistuvilla on näissä tilanteissa riittävät tiedot ylläpitäjän noudattamista toimintatavoista, kuten esimerkiksi suostumusten arkistointikäytännöistä peruutusmerkinnän tekemistä varten.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeudesta peruuttaa antamansa suostumus:
KOSKI-palvelun tietosuojaseloste

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus suostumusten hallinnan suunnitteluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ohjeistuksesta, joka liittyy lainsäädännön tulkintaan. Opetushallitus vastaa KOSKI-palvelun teknisestä toteutuksesta ja käytännön toimeenpanosta ja ohjeistaa oppilaitoksia näiden osalta. Mikäli suostumusten hallintaan liittyen oppilaitoksissa ja niiden ylläpitäjissä herää laintulkintaa vaativia kysymyksiä, ne voi lähettää KOSKI-tiimille, joka välittää ne jälleen opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje suostumusten hallintaan vapaassa sivistystyössä sekä malliasiakirjat löytyvät OKM:n verkkosivuilta, Tutustu myös-osiosta:
https://okm.fi/koski-ja-osaamisen-tunnistaminen


Koulutuksen osaamisperusteinen kuvaus ePerusteet-palvelussa

Koulutuksen osaamisperusteinen kuvaaminen tapahtuu viemällä paikallinen opetussuunnitelma tai kurssisuunnitelma arviointikäytäntöineen Opetushallituksen ePerusteet-palveluunJulkaistut opetussuunnitelmat ovat saatavilla Paikalliset opetussuunnitelmat- kohdasta.  

Miten linkitys ePerusteet-palvelun ja KOSKI-palvelun välillä toimii?

Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet

Kun 9 a §:ssa tarkoitetulle oppivelvolliselle oppijalle luodaan ohjeiden mukaisesti vapaan sivistystyön opiskeluoikeus KOSKI-palveluun, löytyy oppijan opiskeluoikeuden perustiedoista linkki, joka vie KOSKI-palvelun opiskeluoikeudelta ePerusteet-palvelusta löytyviin oppivelvollisille suunnattujen koulutusten opetussuunnitelmien valtakunnallisten perusteiden sisältötietoihin.  Oppivelvollisten oppijoiden opiskeluoikeuksille, joiden päätason suoritus on jokin oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu koulutus, ei erikseen muodosteta linkitystä paikalliseen opetussuunnitelmaan. Linkitys valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin tai opetussuunnitelmasuositukseen muodostuu automaattisesti opiskeluoikeutta luodessa, kun opiskeluoikeuden päätason suoritustyyppi valitaan ohjeiden mukaisesti.

Opintokokonaisuuden koodi

Sekä 9 d §:ssä tarkoitetun vapaatavoitteisen, että 9 a §:ssa tarkoitetun jatkuvaan oppimiseen suunnatun (JOTPA) vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksien linkitys puolestaan tapahtuu ePerusteet-palvelun opintokokonaisuuden koodiarvotiedon kautta. KOSKI-palvelun ja ePerusteet-palvelun välinen linkitys tapahtuu julkaistun opetussuunnitelman opintokokonaisuuden tasolle muodostuvan nelinumeroisen koodiarvon kautta. KOSKI-palveluun opiskeluoikeuden tietoja tallentaessa opiskeluoikeuden tietoihin on tekninen edellytys lisätä ePerusteet-palvelun kuvaukselta löytyvä nelinumeroinen opintokokonaisuuden koodiarvo, jotta linkitys muodostuu oikein. Tieto opintokokonaisuuden koodiarvosta siirretään tai tallennetaan opiskeluoikeuden luomisen yhteydessä. 

Opiskeluoikeuden luominen KOSKI-palveluun siis edellyttää teknisesti, että ePerusteet-palvelusta löytyy paikalliselta kuvaukselta opintokokonaisuuden tasolle tehty kuvaus ja suunnitelman julkaisun yhteydessä muodostuva koodiarvo talletaan tai siirretään opiskeluoikeuden tiedoissa opiskeluoikeutta luodessa. Koulutuksen kuvauksen on oltava julkaistuna ePerusteet-palvelussa, ennen kun oppijalle luodaan opiskeluoikeus KOSKI-palveluun.

Suunnitelmaa luodessa ja julkaistessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että koulutuksen kuvaus löytyy suunnitelmassa opintokokonaisuuden tasolta, jotta KOSKI-palvelun ja ePerusteet-palvelun välinen linkitys on luotavissa opiskeluoikeudelle. KOSKI-palvelun ja ePerusteet-palvelun välinen linkitys tapahtuu opintokokonaisuuden tasolle muodostuvan nelinumeroisen koodiarvon kautta. KOSKI-palveluun opiskeluoikeuden tietoja tallentaessa opiskeluoikeuden tietoihin on tekninen edellytys lisätä ePerusteet-palvelun kuvaukselta löytyvä nelinumeroinen opintokokonaisuuden koodiarvo, jotta linkitys muodostuu oikein.  Julkaistuun kuvaukseen sisältyvän opintokokonaisuuden koodiarvon saa tarvittaessa tarkistettua ePerusteet-palvelun syöttökäyttökäyttöliittymästä.

Mikäli koodi ei ole ePerusteet-palvelussa muodostunut oikein tai tarvittavalle tasolle, ja tämä huomataan vasta suunnitelman julkaisun jälkeen siten, ettei muokkaaminen enää onnistu, olethan tarvittaessa yhteydessä ePerusteet-asiakaspalveluun. 

KOSKI-palvelun ohjeet linkitystä varten: 
6. Koulutuksen kuvauksen linkittäminen ePerusteet-palvelusta vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle

Löydät ePerusteet-palvelun käyttöoikeuksiin liittyvän ohjeistuksen täältä: 
ePerusteet

ePerusteet -palvelun VST-työkalun ohjeet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/8378322/tiedot

Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä:
Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä


TestiOpintopolku

KOSKI-palvelun testiympäristöön on mahdollista tutustua Testiopintopolku-palvelussa. Käyttäjätunnuksia ja käyttöoikeuksia Testiopintopolkuun voi tiedustella osoitteesta koski@opintopolku.fi. Voit nopeuttaa pyyntösi ratkaisemista kertomalla heti ensimmäisessä viestissä, onko tarve testata tietojen tallentamista manuaalisesti syöttökäyttöliittymän avulla, testata tiedonsiirtoja opintohallinnon järjestelmästä, vai onko tarvetta testata molempia vaihtoehtoja. Tutustu KOSKI-palvelun käyttöoikeusroolien kuvauksiin tämän sivun seuraavien otsikoiden alta löytyvistä ohjelinkeistä. Testaamiseen tarvitset myös eDuuni-wikistä löytyvät ohjeet tietojen tallentamiseen ja tarkistamiseen. 

HUOM! Testiopintopolkuun ei saa koskaan siirtää oikeita opiskelija- eikä henkilötietoja! 

Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset Virkailijan Opintopolussa 

Oppilaitoksille ja niiden ylläpitäjille KOSKI-palvelun käyttöliittymä löytyy Virkailijan Opintopolun virkailijasovelluksesta.  Jokaisen virkailijan tarvittavat käyttöoikeudet myöntää koulutuksen järjestäjän ja/tai oppilaitoksen käyttäjähallinnasta vastaava virkailija(t), jotka vastaavat myös käyttöoikeuksien uusimisesta ja sulkemisesta.

Opintopolun vastuukäyttäjä

Opintopolun vastuukäyttäjä on yleinen käyttäjähallinnasta vastaava henkilö lähes kaikissa Opintopolun palveluissa sekä Opintopolun organisaatiotietojen ylläpidossa ja voi hallinnoida myös KOSKI-palvelun pääkäyttäjäoikeuksia. Vastuukäyttäjän käyttöoikeuksien tulee olla haettuna siten, että koulutuksen järjestäjän vastuukäyttäjä ehtii myöntää tarvittavat KOSKI-pääkäyttäjäoikeudet koulutustoimijan KOSKI-tietojen oikeellisuudesta vastaaville henkilöille ennen KOSKI-palvelun käyttöönottoa.  Jos oppilaitoksen ylläpitäjällä ei ole vielä ennestään Opintopolun vastuukäyttäjää, tulee sellainen nimetä ja hakea henkilölle vastuukäyttäjän oikeudet. 

Jos sama henkilö toimii sekä Opintopolun vastuukäyttäjänä, että KOSKI-pääkäyttäjänä, hänellä tulee olla molemmat käyttöoikeudet. Toinen Opintopolun vastuukäyttäjä voi myöntää toiselle vastuukäyttäjälle KOSKI-pääkäyttäjäoikeudet. Itselleen ei ole mahdollista myöntää uusia käyttöoikeuksia.

Opintopolun vastuukäyttäjä vastaa myös siitä, että Opintopolun organisaatiopalvelussa ovat oppilaitoksen ylläpitäjän ja/tai oppilaitoksen organisaatiotiedot oikein ja ajan tasaiset.  Opetushallitus lähettää kirje- ja sähköpostia opetuksen järjestäjille, oppilaitoksille ja niiden toimipisteille organisaatiotietoihin tallennettuihin osoitteisiin. Opetushallituksessa ei ylläpidetä opetuksen järjestäjän, oppilaitosten tai niiden toimipisteiden yhteystietoja. Tietojen oikeellisuus on opetuksen järjestäjän vastuulla.

Ohjeet vastuukäyttäjän nimeämiseen:
Opintopolun vastuukäyttäjän ohjeet

KOSKI-palvelukäyttäjä (opintohallintojärjestelmälle)

Mikäli opintohallintojärjestelmätoimittaja on mahdollistanut vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksien tietojen siirtämisen oppilaitoksen omasta opintohallintojärjestelmästä ja opiskeluoikeustietoja siirretään sieltä KOSKI-palveluun, tarvitaan muiden käyttöoikeuksien lisäksi tiedonsiirtoja varten myös opintohallintojärjestelmään asetettava palvelukäyttäjätunnus, jolle myönnetään käyttöoikeudet alla olevan ohjelinkin mukaan. Palvelukäyttäjätunnuksen voi luoda Opintopolun vastuukäyttäjä alla olevan linkin ohjeen mukaan.

Ohje Opintopolun vastuukäyttäjälle:
Palvelukäyttäjien hallinta

HUOM. Jos KOSKI-palveluun tallennetaan tiedot manuaalisesti Virkailijan Opintopolun syöttökäyttöliittymässä, eikä tietoja siirretä opintohallintojärjestelmästä, ei opintohallintojärjestelmään asetettavaa palvelukäyttäjätunnusta tarvita. 

KOSKI-palvelun käyttöoikeudet

KOSKI-pääkäyttäjä

KOSKI-pääkäyttäjä on ensisijainen vastuu- ja yhteyshenkilö liittyen KOSKI-palveluun tallennettuihin tietoihin. KOSKI-pääkäyttäjä käsittelee ja vastaa muiden KOSKI-käyttöoikeuksien myöntämisestä  muille oppilaitoksen KOSKI-käyttäjille, joille oppilaitoksella tai sen ylläpitäjällä on tarve myöntää käyttöoikeudet ja joiden tarvitsee tallentaa ja/tai käsitellä opiskelijoiden KOSKI-tietoja.

KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja eri käyttäjäroolit on kuvattu sivulla:
KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja tietosuoja
KOSKI-pääkäyttäjän käyttäjähallinnan toiminnallisuudet

Koulutustoimijan ja/tai oppilaitoksen muiden KOSKI-käyttäjien käyttöoikeudet

 Kun oppilaitoksen ylläpitäjällä (koulutustoimija) on Opintopolun vastuukäyttäjä ja koulutustoimijalla ja/tai oppilaitoksella KOSKI-pääkäyttäjä, hän/he voi myöntää Virkailijan Opintopolun kautta tarvittavat muut KOSKI-käyttöoikeudet, kuten katselija- ja tallentajaoikeudet niille henkilöille, joille oppilaitoksella on tarve myöntää käyttöoikeudet ja joiden tarvitsee tallentaa ja/tai käsitellä opiskelijoiden KOSKI-tietoja 1.8.2021 alkaen. 

KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja eri käyttäjäroolit on kuvattu sivulla: 
KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja tietosuoja

Löydät ohjeet uusien käyttöoikeuksien anomiseen täältä:
Käyttöoikeuksien anominen KOSKI-palveluun

HUOM. Opetushallitus ei myönnä, uusi eikä sulje tuotantoympäristön KOSKI-käyttäjätunnuksia eikä käyttöoikeuksia. Itselleen ei ole mahdollista myöntää eikä uusia käyttöoikeuksia, joten on suositeltavaa huolehtia siitä, että käyttöoikeudet ovat voimassa siten, että yllättävissä poissaolotilanteissa kuten sairastapauksissa tai lomien aikana ei pääse syntymään tilanteita, joissa käyttöoikeutta ei saada myönnettyä tai uusittua. 

HUOM. Käyttöoikeudet ovat paitsi henkilökohtaisia, myös palvelukohtaisia, eli esimerkiksi ePerusteet-palvelun käyttöoikeuksilla ei pääse käyttämään KOSKI-palvelua, eikä KOSKI-palvelun käyttöoikeuksilla ePerusteet-palvelua. Huolehdi kuhunkin tarvitsemaasi palveluun tarvittavat käyttöoikeudet palvelukohtaisten ohjeiden mukaan ajan tasalle. 

KOSKI-palvelun käyttö

KOSKI-palvelun käyttäminen ja tietojen tallentaminen onnistuu joko

 • siirtämällä ja päivittämällä tiedonsiirroilla omasta opintohallinnon järjestelmästä. Tietojen siirtäminen on ollut 1.8.2021 alkaen mahdollista vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksien osalta, jos oppilaitoksen käytössä oleva oma opintohallintojärjestelmä mahdollistaa tiedonsiirrot. Siirrettyjä tietoja pääsee tarkastelemaan syöttökäyttöliittymästä KOSKI-katselijaoikeuksilla. Opintohallintojärjestelmää varten tarvitaan lisäksi palvelukäyttäjätunnus. Ole tarvittaessa yhteydessä oman opintohallintojärjestelmätoimittajaasi järjestelmäkohtaisten ohjeiden saamiseksi. 

 • tai tallentamalla ja manuaalisesti päivittämällä syöttökäyttöliittymän kautta. KOSKI-käyttöliittymä löytyy Opintopolun palvelukokonaisuuden Virkailijan Opintopolku-virkailijasovelluksesta, missä on myös palvelun katselukäyttöliittymä tietojen tarkistamista varten. 


KOSKI-palveluun kirjautuminen

Löydät ohjeet Virkailijan Opintopolun virkailijasovellukseen kirjautumisesta alla olevista linkeistä. 

Lue lisää:
Kirjautuminen KOSKI-palveluun

Virkailijan Opintopolkuun pääset kirjautumaan omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi täällä:
https://virkailija.opintopolku.fi/virkailijan-tyopoyta/

Löydät KOSKI-palvelun Virkailijan Opintopolussa Rekisterit ja tiedonsiirrot-valikosta, mikäli käyttöoikeutesi ovat voimassa. Jos KOSKI ei näy valikossa, käyttöoikeus ei ole vielä voimassa tai se on vanhentunut.


Tietojen tallentaminen ja tarkistaminen KOSKI-palvelussa 


Tutustu KOSKI-palvelussa käytettäviin tunnistenumeroihin ja sanastoon sekä palvelun perustoiminnallisuuksiin ja navigaatioon. 

Lue lisää:
KOSKI-palvelun käyttämät tunnistenumerot ja sanasto
Perustoiminnot KOSKI-palvelun käyttöliittymässä
KOSKI-palveluun tallennettavat tiedot ja tiedonsiirto / tietojen manuaalinen tallentaminen

Oppijan tiedot

Ensimmäisessä tiedonsiirrossa / syöttökäyttöliittymässä oppijan tietoja syöttäessä tarvitaan oppijan henkilötunnus sekä nimitiedot. Nimitietoina ovat etunimet, kutsumanimi (jokin virallisista etunimistä) sekä sukunimi. Jos opiskelijalla on aiempia opiskeluoikeuksia KOSKI-palvelussa, henkilötunnuksen syöttämisen jälkeen uutta opiskeluoikeutta luodessa KOSKI-palvelu tuo opiskelijan nimitiedot esitäytettyinä. Kun oppijalla on suomalainen henkilötunnus, Opintopolun oppijanumerorekisteri yksilöi henkilön automaattisesti, ja KOSKI osaa liittää opiskeluoikeuden tiedot oikealle henkilölle.

Lue lisää:
Oppijan ja opiskeluoikeuden lisääminen palveluun

KOSKI-palvelu edellyttää uuden henkilön tietoja tallennettaessa, että henkilöllä on joko henkilötunnus tai oppijanumero. Jos opiskelijalla ei ole opiskeluoikeuden luontihetkellä henkilötunnusta, tulee KOSKI-pääkäyttäjän tulee luoda virkailijan opintopolussa henkilötunnuksettomalle oppijalle oppijanumero, jotta oppijan tiedot voidaan tallentaa KOSKI-palveluun. Jos opiskelijalla ei ole opintojen alkaessa suomalaista henkilötunnusta, tulee hänelle ennen opiskeluoikeuden luomista käydä luomassa oppijanumero.

Oppijanumeron luomiseen ja henkilötunnustietojen päivittämiseen löytyy ohje täältä: 

Oppijan henkilötiedot / oppijanumero ja henkilötunnus
Oppijan henkilötiedotTarvittavat henkilötiedot opiskeluoikeutta luodessa, kohta "Oppijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta / Oppijanumeron luonti".

Luotu oppijanumero tallennetaan opintohallintojärjestelmään ennen ensimmäistä tiedonsiirtoa / otetaan talteen opiskeluoikeuden luomista varten syöttökäyttöliittymässä.

HUOM! Kun aiemmin hetuton oppija saa pysyvän henkilötunnuksen, tulee KOSKI-pääkäyttäjän käydä lisäämässä oppijanumero myös Virkailijan Opintopolun oppijanumerorekisteriin välittömästi. Ei riitä, että oppijanumero lisätään pelkästään omaan opintohallintojärjestelmään. Ohjeet oppijan tietojen muokkaamiseen ja henkilötunnuksen lisäämiseen oppijan tietoihin: Oppijan henkilötiedotHenkilötietojen korjaaminen / muuttaminen kun opiskeluoikeus on luotu ja kohta "Oppija saa suomalaisen henkilötunnuksen sen jälkeen, kun hänelle on luotu opiskeluoikeus pelkällä oppijanumerolla". Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa tallennetaan 9 d § mukaisia tietoja oppijan suostumuksella, jotta oppija pääsee Oma Opintopolku-palvelussa näkemään tietonsa ja hallinnoimaan antamaansa suostumusta. 

Koulutuksen tai osaamismerkin tiedot opiskeluoikeudella

Yksityiskohtaiset ohjeet vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksien luomiseksi ja päivittämiseksi sekä opintosuoritustietojen tallentamiseksi löytyvät Vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet -sivulta. Kansanopistojen ylläpitäjille, jotka päivittävät oppivelvollisten oppijoiden opintosuoritustietoja, löytyy omat ohjeensa, ja kaikille vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille, jotka päivittävät vapaatavoitteisten koulutusten tietoja, puolestaan omansa. Ohjeista löytyvät myös jatkuvaan oppimiseen suunnatun vapaan sivistystyön (JOTPA) opiskeluoikeuksien tietojen tallennusohjeet. Keväällä 2024 julkaistaan myös osaamismerkkien tietojen tallentamiseksi. 

Ohjeita voi käyttää paitsi tietojen tallentamiseen syöttökäyttöliittymässä, myös tietojen tarkistamiseen tallennustavasta ja -välineestä riippumatta. Tietojen tarkistaminen on olennainen ja tärkeä osa tallentamisen prosessia. 

KOSKI-palvelun käytön tueksi

Edellä kuvattujen ohjeiden lisäksi saatavilla on muuta tukimateriaalia ja neuvontaa. 

 • Tutustu Koulutuksen järjestäjän ylläpitämä tiedonlaatu KOSKI-tietovarannossa -ohjeeseen. 

 • Tutustu Käyttäjäohjeet koulutuksen järjestäjille -ohjesivuun. Löydät sivulta kootusti kaikki KOSKI-palvelun käyttöohjeet. Viimeksi päivitetyt ohjeet -sivulta näet koosteen, mitä ohjeita ja milloin on edellisen kerran päivitetty ja voit seurata ohjemuutoksia. 

 • Ota seurantaan Koulutukset ja tilaisuudet -tapahtumakalenteri. Löydät sivulta myös aiemmin pidettyjen käyttäjäkoulutusten tallenteita. 

 • Yleissivistävän koulutuksen KOSKI-klinikat joka toinen klo 9.30 - 10.30 Teamsissa. Tilaisuuteen voi tulla kuuntelemaan tai esittämään omia kysymyksiä KOSKI-asioista. Klinikat ovat avoimia vapaan sivistystyön oppilaitosten KOSKI-käyttäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

 • Seuraa KOSKI-tiedotteita, joihin on koottu tietoa ajankohtaisista asioista. Tiedotteet tulevat sähköpostitse kaikille, joilla on voimassa oleva KOSKI-palvelun käyttöoikeus tai Opintopolun vastuukäyttäjän käyttöoikeus. Tiedotteet julkaistaan myös KOSKI-tiedotteet -sivulla.
 • Ongelmatilanteissa, ota yhteyttä:

  • koski(at)opintopolku.fi - palveluosoite
  • tai/ja tarvittaessa oman opintohallintojärjestelmän toimittajaan.


Ruotsinkieliset ohjeet / Anvisningar på svenska

Ruotsinkieliset vastaavat käyttöohjeet löytyvät eDuuni-wikistä omasta osiostaan. 

Lue lisää:
Anvisningar för olika utbildningar
8. Fritt bildningsarbete