Tälle sivulle on koottu Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen tuottamat ohjepohjat.

Ristiinopiskelun perusasioista kannattaa laatia korkeakoulukohtainen yleisohje, jonka avulla ristiinopiskeluprosessi  on mahdollisimman johdonmukainen ja selkeä kaikille kohderyhmille. 

Yleisohjeessa kuvataan kaikkia yhteisesti koskevat periaatteet ja tukipalveluiden vastuunjako korkeakouluissa ja verkostoissa. Opiskelija saattaa olla hyvinkin erilaisissa tilanteissa yhteydessä sekä kotikorkeakoulun että kohdekorkeakoulun henkilöstöön. Opetuksen aikana ristiinopiskelijat ovat opettajan näkökulmasta osa opetusryhmää samaan tapaan kuin muutkin korkeakoulun opiskelijat. Myös opettajan on tärkeää tietää, mihin opiskelija ohjataan esimerkiksi ristiinopiskelun opintohallintoon liittyvissä kysymyksissä. Opettajalla voi olla yhteistyön toteuttamisessa laajempikin rooli opiskelijan ohjauksessa verkostossa sovitusta tehtäväjaoista riippuen.

Yleisohjeen pohja

 • Mitä ristiinopiskelulla tarkoitetaan? Linkkaa Ristiinopiskeupalvelun etusivulle eDuunissa.
 • Ristinopiskelumahdollisuuksia "markkinoiva" koontisivu (lista opintoja tarjoavista verkostoista ja tarjonnan kohderyhmät)
 • Ristiinopiskelun tukipalveluiden roolit ja vastuut korkeakoulussa
  • lähtevän - ja saapuvan opiskelijan palveluosoitteet
  • henkilökunnan palveluosoitteet ja yhteyshenkilöt
  • eri verkostojen yhteyshenkilöt korkeakoulussa mm. korkeakoulun sisäiseen koordinointiin sekä toisten korkeakoulujen yhteydenottoja varten
  • Korkeakoulutason verkostoyhteyshenkilö
  • Linkit kohderyhmäkohtaisiin ohjeisiin korkeakoulussa (Ristiinopiskelupalvelun sivustolta löytyy ohjepohjat kohderyhmäkohtaisten ohjeiden laatimiseen)
   • Lähtevän opiskelijan ohje
   • Saapuvan opiskelijan ohje
   • Opettajan ohje
   • Opetussuunnitelman ja opetustarjonnan laatimista koskevat ohje

Lähtevän opiskelijan ohjepohja

Ristiinopiskelupalveluun liittyvän korkeakoulun on hyvä tehdä ohje, jossa kerrotaan korkeakoulun opiskelijoille ristiinopiskelukäytännöistä.

 • Mitä ristiinopiskelu tarkoittaa?
 • Mitä opintoja voi suorittaa ristiinopiskeluna?
  • Verkostojen kohderyhmät?
  • Pitääkö opiskelijan käydä hops-keskustelu?
 • Mistä ristiinopiskelutarjonta löytyy?
 • Mitä järjestelmää ilmoittautumiseen käytetään (kotikorkeakoulun HOPS/jokin muu)?
 • Arvosanan saaminen oman korkeakoulun rekisteriin: onko käytössä ristiinopiskelupalvelu vai käytetäänkö esim. Puro-palvelua vai tuleeko sisällyttämistä hakea kohdekorkeakoulusta saatavalla opintorekisteriotteella?
 • Tuleeko opinnoista opiskelijalle kustannuksia?
 • Lisätietoa antava toteutuksen yhteyshenkilö
 • GDPR-tietosuoja-asetuksen huomiointi

  • Jos kotikorkeakoulussa on ristiinopiskelupalvelu käytössä, opiskelija hyväksyy tietojensa siirron tietosuojakäytäntöjen mukaan koti- ja kohdekorkeakoulujen välillä

Saapuvan opiskelijan ohjepohja

Jos lähdekorkeakoulu on liittynyt ristiinopiskelupalveluun, tieto toteutukselle hyväksymisestä ja arvosanan saamisesta näkyy opiskelijan työpöydällä.

Saapuvalle opiskelijalle on hyvä luoda ohjesivu tai vastaava, johon on koostettu korkeakoulun ohjeistukset. Linkitä ohjesivusto esimerkiksi oppimisalustalle tai muulle informaatiokanavalle. v

Opiskelijan tärkeät tiedot

  • Mihin opintoihin opiskelija on hyväksytty?
  • Ilmoittautumisen peruminen ja peruutusehdot
  • Toteutuksen suorittamisen aikataulut, lukujärjestykset
  • Lisätietoa antava toteutuksen yhteyshenkilö
  • Linkit digitaalisiin kanaviin
  • Mitä järjestelmiä on käytössä? Millä tunnuksilla niihin kirjaudutaan?
  • Jos opiskelijan pitää aktivoida kohdekorkeakoulun tunnuksia, miten se tapahtuu?
  • Pääseekö opiskelija kohdekorkeakoulun järjestelmiin oman korkeakoulunsa HAKA-tunnuksin?
  • Kampuskartat
  • Kulkuoikeudet ja tulostus kampuksella
  • Tenttimismahdollisuudet ja mahdollisuus EXAM-suorittamiseen
  • Arvosanan saaminen oman korkeakoulun rekisteriin: onko käytössä ristiinopiskelupalvelu vai käytetäänkö esim. Puro-palvelua vai tuleeko sisällyttämistä hakea kohdekorkeakoulusta saatavalla opintorekisteriotteella?
  • Opintosuoritusten arvioinnin oikaisupyynnön prosessi 
  • Liittyykö opintosuoritukseen opintojen hyväksyntämenettelyä kotikorkeakoulussa?

  • Opiskeluoikeus päättyy kohdekorkeakoulussa samalla, kun kotikorkeakoulun opinto-oikeus päättyy (esim. valmistuminen) 
  • GDPR-tietosuoja-asetuksen huomiointi

   • Jos kotikorkeakoulussa on ristiinopiskelupalvelu käytössä, opiskelija hyväksyy tietojensa siirron tietosuojakäytäntöjen mukaan koti- ja kohdekorkeakoulujen välillä

Opettajan ohjepohja

Tämä on yleisohje opettajalle ristiinopiskeluun liittyen.

Ilmoittautuminen

Verkoston ristiinopiskelijat ilmoittautuvat muiden korkeakoulujen opintoihin pääsääntöisesti kotikorkeakoulunsa opintotietojärjestelmän kautta. Siirtymäajalla (jolloin kaikki eivät ole mukana RIPAssa) voi olla muitakin ilmoittautumistapoja esim. eLomake tai web-palveluita.


 • Ristiinopiskelupalvelun käyttäminen ei vaikuta kohdekorkeakoulun muihin tietojärjestelmiin tarvittavien käyttövaltuuksien muodostamisesta.
 • Opintosuoritustietojen master-järjestelmä on kotikorkeakoulun opintotietojärjestelmä, jonne suoritustiedot siirtyvät automaattisesti.

Opiskelija hakeutuu kohdekorkeakouluun ilmoittautumalla toteutukselle. Opiskelija voi suunnitella opintojaan valitsemalla niitä HOPSiinsa, mutta tästä ei lähde mitään pyyntöä kohdekorkeakouluun. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään rekisteröintipyyntö ja virallinen opiskeluoikeus syntyy ilmoittautumisen hyväksynnän yhteydessä. Rekisteröitymispyynnön yhteydessä lähetetään myös tieto siitä, mitkä (1-n) opintojaksot opiskelija on valinnut hopsiinsa ja/tai mille (1-n) opintojakson toteutukselle opiskelija on ilmoittautunut.

Kukin korkeakoulu kuvaa oman prosessinsa ja mahdolliset siirtymäkauden ratkaisut.

Kohdekorkeakoulun opettajat käsittelevät toteutusten ilmoittautumiset omassa järjestelmässään korkeakoulun omien prosessien mukaisesti. Toteutustasolla verkostotarjontaan asetetuille toteutuksille on suunniteltu kiintiöt, jotka määrittävät, kuinka paljon kunkin verkoston opiskelijoita toteutukselle voidaan ottaa.

Suoritusten arviointi

Opettajat arvioivat opetusyhteistyöverkostojen kautta toteutuksilleen tulleet muiden korkeakoulujen opiskelijat normaalimenettelyllä korkeakoulun omassa järjestelmässä. (Linkitys/liitos oman korkeakoulun arviointisääntöihin/-käytäntöihin) Suoritus kirjautuu korkeakoulun omaan järjestelmään alkuperäisenä suorituksena, ja se välittyy kansallisen ristiinopiskelun tiedonvälityspalvelun kautta opiskelijan kotikorkeakouluun muualla suoritettuna opintona. Korkeakoulu kuvaa käytössä olevat ratkaisut.

Mikäli opiskelija uusii suorituksen, tieto välittyy vastaavalla menettelyllä kotikorkeakoulun järjestelmään.

 • No labels