Johdanto

Metatiedot ovat tietoa tiedosta: strukturoitua kuvailutietoa, joka auttaa materiaalin käyttämisessä, löytämisessä ja hallinnoinnissa. Oppimateriaalien metatietoja on mallinnettu usein eri standardein, joista osa on vanhentuneita tai hylättyjä. Merkittävimpinä laajasti käytössä olevina metatietomalleina voidaan pitää seuraavia malleja: Learning Object Metadata (LOM), Dublin Core Element Set / DCMI Metadata terms, Metadata for Learning Resources (MLR) ja Learning Resources Metadata Initiative (LRMI). Tämä dokumentaatio seuraa LRMI-spesifikaatiota ja osoittaa miten sitä voidaan käyttää osana suomalaistan opetuskontekstia. Dokumentaatio, sen referoima spesifikaatio ja siinä käytetyt koodistot on avoimesti käytettävissä ja hyödynnettävissä eri palveluissa. LRMI on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0:lla.

LRMI perustuu Schema.org-merkkaukseen, joka on käytössä yli 10 miljoonalla sivulla. Schema.org on hakukonejättien yhteinen projekti, jolla pyritään parantamaan hakutuloksia hierarkisen metatiedon keinoin. Mappaukset LOMiin sekä yleisessä käytössä niin oppimateriaaleilla kuin esim. kirjastoaineistolla olevaan Dublin Coreen kuitenkin edistävät kansainvälistä yhteistyötä, nämä ovat merkattu myös osaksi tätä dokumentaatiota. Kansainvälistä löydettävyyttä voi parantaa myös pyrkimällä yleisesti koneluettavaan muotoon ja yleiskäytettyihin formaatteihin.

Oppimateriaalien kuvailussa tärkeintä on yleistasoisen sisällönkuvailun lisäksi suhde opetuskontekstiin. Opetussepsifit metatietokentät mahdollistavat haun tarkentamisen ja täten käyttäjälle tämän tarpeeseen vastaavien hakutulosten nopean löytämisen. Tässä dokumentaatiossa matetriaalin suhden oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen on rakennettu suhteessa suomalaisiin opetuksenkonteksteihin.


Tämä sivu dokumentoi LRMI-mallin Suomen opetuskontekstiin sovitetun profiilini LRMI_FI:n. Tätä dokumentaatiota ja profiilia voi hyödyntää CC BY 4.0 -lisenssillä. Löydät tietomallin kuvattuna myös tietomallit.suomi.fistä. Mikäli sinulla on kysyttävää profiilista, ota yhteyttä oppimateriaalivaranto(at)csc.fi.


Versionumero1.2.
Päivitetty3.12.2021
MuutoshistoriaYhteenmukaistettu LRMIn 2020-11-12 -version kanssa: erotettu lrmi:n lisäykset schema.orgiin yleisistä suositeltavista ominaisuuksista, lisätty luokka LearningResource ja ominaisuudet lrmi:assesses, lrmi:educationalLevel ja lrmi:teaches . Selkeytetty dokumentaation rakennetta ja kieliasua.Sanasto ja lyhenteet

termikuvaus
DCDublin Core Metadata Initiative Metadata terms. Dublin Core Metadata Initiativen ylläpitämä spesifikaatio aineistojen yleiseen kuvailuun. Laajasti käytössä. http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
LOMLearning Object Metadata.  Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Associationin (IEE) vuonna 2002 julkaisema metatietostandardi oppimateriaaleille.
LRMILearning Resources Metadata Initiative. Creative Commonsin ja Association of Educational Publishersin vuonna 2011 kehittämä standardi, joka on otettu käyttöön suurimpien hakukoneiden perustamassa Schema.orgissa. LRMI:tä hallinnoi vuodesta 2014 lähtien Dublin Core Metadata Initiative.
luokkaKäsite. Asia, johon liitetään ominaisuuksia.
ominaisuusOminaisuus, asian piirre, joka tietyllä käsitteellä on. 
statusOminaisuuden suositeltu pakollisuusarvo osana mallia. Tässä dokumentaatiossa on käytetty seuraavia arvot on selitetty kohdassa LRMI:n luokat ja ominaisuudet.
tietotyyppiMuoto, jossa ominaisuuden informaatio esitetään.LRMI:n luokat ja ominaisuudet

LRMI_FI:hin on määritelty osa ominaisuuksista pakollisiksi. Tämä tieto löytyy taulukkojen status-kohdasta. Statukset ovat selitettävissä näin:

pakollinenominaisuus on vaadittu yhteensopivissa LRMI_FI:tä käyttävissä sovellusprofiileissa
suositeltuominaisuus on suositeltava ja se parantaa kuvailun laatua. Kaikki soveltamisprofiilit eivät hyödynnä näitä ominaisuuksia.
vapaaehtoinenominaisuus on mahdollinen. Kaikki soveltamisprofiilit eivät hyödynnä näitä ominaisuuksia.

Luokat

Arvo propertyURIStatusKuvausKuvaus englanniksi
alignmentObjecthttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/AlignmentObjectpakollinen

Linkittyminen opetuksen tai koulutuksen viitekehykseen.

An alignment to an established educational framework.
learningResourcehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/LearningResourcepakollinenPysyvä materiaali, jolla on yksi tai useampi digitaalinen tai fyysinen representaatio, ja joka sisältää, koostuu tai ohjeistaa oppimistapahtuman tai -kokemuksen.A persistent resource that has one or more physical or digital representations, and that explicitly involves, specifies or entails a learning activity or learning experience.
educationalAudiencehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/EducationalAudiencepakollinenYksilö tai ryhmä, jolle oppimateriaali on luotu tai jolle se on hyödyllinen.An individual or group for whom the learning resource was created or useful.


LearningResourcesin ominaisuudet

Arvo propertyURI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi

expected type

StatusSuositeltu sanastoKuvausKuvaus englanniksiVastaavuus DC ja LOM 
assesseshttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/assesses

arvioi

assesses

utvärderar

http://schema.org/DefinedTerm
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
vapaaehtoinen-Kuvailtu resurssi on tarkoitettu referoitavan termin ilmaiseman kompentessin tai oppimistuloksen arvioimiseen.The item being described is intended to assess the competency or learning outcome defined by the referenced term.
educationalAlignmenthttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/educationalAlignment-http://purl.org/dcx/lrmi-terms/AlignmentObjectpakollinen-Linjautuminen viralliseen opetuksen viitekehykseen.An alignment to an established educational framework.
teacheshttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/teaches

tavoite

learning objective

Mål

http://schema.org/DefinedTerm
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
suositeltu
Kuvailtu resurssi on tarkoitettu referoitavan termin ilmaiseman kompentessin tai oppimistuloksen oppimiseen.The item being described is intended to help a person learn the competency or learning outcome defined by the referenced term.
educationalLevelhttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/educationalLevel

koulutusaste

educational level

Utbildningsstadium

http://schema.org/DefinedTerm
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
pakollinenKoulutus- ja opetussanasto OKSA:n mukainen jaottelu koulutusasteisiin YhteentoimivuusalustallaKuvailtavan resurssin taso suhteessa opetus- tai koulutuskontekstiin.The level of a resource in terms of progression through an educational or training context.
learningResourceTypehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/learningResourceType

Oppimateriaalin tyyppi

Learning Resource Type

typ av läromaterial

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string


pakollinenLOM:n konsepteista suomalaiseen koulutuksen kontekstiin laajennettu sanasto YhteentoimivuusalustallaPääasiallinen luokitus oppimateriaalin muodolle, esim. esitys, oppikirja, videoThe predominant type or kind characterizing the learning resource.
  • Ex: "presentation"
  • Ex: "handout"

lom:learningResourceType

dc:type

typicalAgeRangehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/typicalAgeRange

Kohderyhmän ikä

Typical Age Ragne

Målgruppens ålder

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringvapaaehtoinen-Ikäryhmä, jolle oppimateriaali on tarkoitettu, esim. 7-9, 18-The typical range of ages the content’s intended end user. Ex: "7-9"

lom: typical Age Range

educationalUsehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/educationalUse

Käyttötarkoitus

Educational Use

Användningsområde

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
suositeltuLRMI:n konsepteista suomalaiseen koulutuksen kontekstiin laajennettu sanasto YhteentoimivuusalustallaTeoksen käyttötarkoitus koulutuksen kontekstissa. Esim. ryhmätyö, itseopiskelu, oppitunnin osaThe purpose of the work in the context of education.
  • Ex: "group work"


isBasedOnUrlhttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/isBasedOnUrl

Hyödynnetyt materiaalit

The material is based on

Materialet drar nytta av följande material

schema.org/CreativeWork

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource

vapaaehtoinen-Materiaalit, joita kuvailtavassa materiaalissa käytetään tai johon kuvailtava materiaali pohjaaA resource that was used in the creation of this resource. This term can be repeated for multiple sources.

lom: Relation

dc:relation

LRMI suosittelee myös interactivityType-luokan käyttöä, joka kertoo opiskelun pääasiallisesta muodosta. LRMI:n suosittelemat arvot nähtävillä spesifikaatiossa


AlignmentObjectin ominaisuudet

ArvoURI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi / expected typestatusSuositeltu sanastoKuvausKuvaus (englanniksi)
alignmentTypehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/alignmentType-http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
pakollinen
Oppimateriaalin suhde opetuksen viitekehykseen. Suositellut arvot: oppiaine, vaikeustaso, aiempi osaaminen ja lukutaitovaatimus.A category of alignment between the learning resource and the framework node. Recommended values include: 'assesses', 'teaches', 'requires', 'textComplexity', 'readingLevel', 'educationalSubject', and 'educationLevel'. Kts concept schemes
educationalFrameworkhttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/educationalFramework

opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteet

educational framework

Läroplans- eller examensgrunderna

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringsuositeltu
Opetuksen viitekehys johon oppimateriaali on suhteessaThe framework to which the resource being described is aligned.
targetDescriptionhttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/targetDescription-http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringvapaaehtoinen
Kuvaus kyseisestä osasta opetuksen viitekehyksessä. The description of a node in an established educational framework.
targetNamehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/targetName-http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stringsuositeltu
Opetuksen viitekehyksen mukaisen osan nimi.The name of a node in an established educational framework.
targetUrlhttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/targetUrl-http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURIvapaaehtoinen
Opetuksen viitekehyksen mukaisen osan url.

The URL of a node in an established educational framework.

EducationalAudiencen ominaisuudet

Property

URI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi

Expected Type

StatusSuositeltu sanastokuvaus

kuvaus englanniksi

Vastaavuus DC ja LOM 
educationalRolehttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/educationalRole

Kohderyhmä

educational role

målgrupp

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
pakollinenLRMI:n konsepteista suomalaiseen koulutuksen kontekstiin laajennettu sanasto YhteentoimivuusalustallaRooli joka kuvaa sisällön tarkoitettua kohdeyleisöä.The role that describes the target audience of the content.

lom:Intended End User Role

CreativeWorkiin lisätyt ominaisuudet

ArvoURI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi / expected typestatusSuositeltu sanastoKuvausKuvaus (englanniksi)Vastaavuus DC ja LOM 
timeRequiredhttp://purl.org/dcx/lrmi-terms/timeRequired

Kesto

Time Required 

Längd

http://schema.org/Durationvapaaehtoinen-Arvio ajasta, joka keskimäärin kuluu oppimateriaalin opiskeluunApproximate or typical time it takes to work with or through this learning resource for the typical intended target audience.

lom: typical learning time

Suositeltavat luokat ja ominaisuudet Schema.orgista tai DC:stä

Seuraavaksi on kuvattu yleisesti aineistoista kertovat luokat ja ominaisuudet, jotka on suositeltavaa kuvailla myös oppimateriaalista esimerkiksi schema.orgin tai DublinCoren notaatiota noudattaen. Oheinen kuvaus on schema.orgin mukaisesti taulukoitu ja jokaiseen luokkaan tai ominaisuuteen on laitettu vastaavuus DublinCoreen.

Suositellut ominaisuudet ovat LRMI:n version 1.1. mukaisia ja ne sijoittuvat CreativeWork-luokkaan.

CreativeWork-luokan suositeltavat ominaisuudet schema.orgin ja LRMI 1.1 mukaisesti

Arvo propertyURI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi

expected type

StatusSuositeltu sanasto

Kuvaus

Kuvaus englanniksiVastaavuus DC ja LOM 
namehttps://schema.org/name 

Nimi

name

namn

schema.org/Text pakollinen-Materiaalin nimi.The title of the resource.

lom:title

dc:title

authorhttps://schema.org/author 

Tekijä

author

upphovsperson

schema.org/Person or

schema.org/Organization

pakollinen-Materiaalin tekijäThe individual credited with the creation of the resource.

lom:contirbute

dc:creator

descriptionhttps://schema.org/description 

Kuvaus

description

beskrivning

schema.org/Text pakollinen-Lyhyt kuvaus oppimateriaalin sisällöstä, mistä oppimateriaali kertoo.An account of the resource.

lom:description

dc:description

dateCreatedhttps://schema.org/dateCreated 

Luotu

Date Created

schema.org/Datevapaaehtoinen-Se hetki, jolloin oppimateriaali on tehty.The date on which the resource was created.

lom:date

dc:date

dateModifiedhttps://schema.org/dateModified 

Muokattu

Date Modified

schema.org/Datevapaaehtoinen-Hetki, jolloin oppimateriaalia on päivitetty.The date on which the resource was modified after publication.lom: version status
datePublishedhttps://schema.org/datePublished 

Lisäämisajankohta

Date Published

utgivningsdag

schema.org/Datepakollinen-Se hetki, jolloin oppimateriaali julkaistaanThe date on which the resource was first published.
abouthttps://schema.org/about 

Asiasana

About

nyckelord

https://schema.org/ThingpakollinenYSO-ontologiaMateriaalin tarkemmat aiheet, esim. luonto, digipedagogiikka, ohjelmointi.The subject of the content.

lom:keyword

dc:subject

licensehttps://schema.org/license 

Lisenssi

Licence

licens

schema.org/CreativeWork
schema.org/URL

schema.org/text

pakollinen
Lisenssidokumentti, joka suojaa materiaalia, esim. CC-BY-4.0A license document that applies to this content, typically indicated by URL.

lom: copyrights and other restrictions

dc: rights

inLanguagehttps://schema.org/inLanguage 

Kieli

Language

språk

schema.org/Language

schema.org/text

pakollinen
Materiaalin kieli tai kieletThe primary language of the resource.

lom: language

dc: language

identifierhttps://schema.org/identifier 

Tunniste

Identifier

identifikation

https://schema.org/URL

https://schema.org/PropertyValue

schema.org/text

pakollinen
Oppimateriaalille luotava uniikki tunnisteAn unambiguous reference to the
resource within a given context.
Recommended best practice is to
identify the resource by means of a
string conforming to a formal
identification system.
Eks. Ex.: URI, URL, DOI, ISBN

lom: identifier

dc: identifier

publisherhttps://schema.org/publisher 

Julkaisija

Publisher

utgivare

schema.org/Organization

schema.org/Person

vapaaehtoinen
Materiaalin julkaisijaThe organization credited with publishing the resource.

lom: contribute

dc: publisher

accessibilityFeaturehttps://schema.org/accessibilityFeature

Saavutettavuusominaisuudet

accessibility feature

Tillgänglighetsegenskaper

schema.org/textsuositeltuW3C:n sanaston tiivistys ja käännös Yhteentoimivuusalustalla

Resurssin sisällön ominaisuudet, kuten saavutettava sisältö, saavutettavuuden ja vaihtoehtojen tuetut vahvistamiset.

Indicates that the resource is compatible with the referenced accessibility API. (WebSchemas wiki lists possible values).
accessibilityHazardhttps://schema.org/accessibilityHazard 

Saavutettavuuden esteet

accessibility hazard

Hinder för tillgänglighet

schema.org/textsuositeltuW3C:n sanaston tiivistys ja käännös YhteentoimivuusalustallaKuvatun resurssin ominaispiirre, joka on fysiologisesti vaarallinen joillekin käyttäjille.


A characteristic of the described resource that is physiologically dangerous to some users. Related to WCAG 2.0 guideline 2.3. (WebSchemas wiki lists possible values).
accessibilityControlhttps://schema.org/accessibilityControl

Saavutettavuuden hallinta

accessibility control

schema.org/textvapaaehtoinenW3C:n sanaston tiivistys ja käännös YhteentoimivuusalustallaTunnistaa yhden tai useamman syöttötavan, joka mahdollistaa pääsyn kaikkiin sovelluksen toimintoihin.Identifies input methods that are sufficient to fully control the described resource. (WebSchemas wiki lists possible values).

Henkilö ja Organisaatio

Henkilö

Arvo propertyURI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi

expected type

StatusSuositeltu sanastoKuvausKuvaus englanniksi
namehttps://schema.org/name 

Nimi

Name

namn

schema.org/Text pakollinen
Henkilön nimi.The name of a Person.
affiliationhttps://schema.org/affiliation 

Organisaatio

Affiliation

organisation

schema.org/Organizationvapaaehtoinen

Organisaatio, johon tekijä on sidoksissa. Esimerkiksi koulu, korkeakoulu tai hanke.

An organization that this person is
affiliated with. For example, a
school or university, a club, or a
team.

Organisaatio

Arvo propertyURI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi

expected type

StatusSuositeltu sanastoKuvausKuvaus englanniksi
legalNamehttps://schema.org/legalName

Nimi

Name

namn

schema.org/Text vapaaehtoinen
Organisaation virallinen nimi.The official name of an organization.
urlhttps://schema.org/url 

-


schema.org/url vapaaehtoinen

Organisaation URL.


URL of the organization.


fi_LRMI:n lisäsuositus CreativeWorkin ominaisuuksista

Arvo propertyURI

Termin käännökset (käyttäjänäkymiä varten) fi/sv/en

Tietotyyppi

expected type

StatusSuositeltu sanastoKuvausKuvaus englanniksi
expireshttps://schema.org/expires

Oppimateriaali vanhenee

The resource expires at

Läromaterialet föråldras

schema.org/Datevapaaehtoinen-Päiväys jolloin oppimateriaali vanhenee, se tulee tarkaistaa tai ei ole enää relevanttiThe date on which the resource becomes outdated or irrelevant.


  • No labels