Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

InCites Benchmarking & Analytics (InCites) on Clarivate Analytics:n maksullinen analyysityökalu, jonka avulla voi tehdä monipuolisia analyysejä Web of Science (WoS) -julkaisudatan pohjalta. InCites-aineisto perustuu WoS Core Collection -tietokantojen sisältöihin vuodesta 1980 lähtien. InCites-palvelun käyttäjät pystyvät analyyseissään hyödyntämään kaikkia Core Collection -tietokantoja, lisenssisopimuksista riippumatta. WoS-data päivittyy InCites -palveluun muutaman kuukauden viiveellä.

Analyysien tekeminen InCites-palvelussa perustuu monipuolisten suodattimien (filters) käyttämiseen. Kaikissa kuudessa analyysinäkökulmassa on käytettävissä samoja suodattimia ja sama julkaisujen aikaikkuna vuodesta 1980 nykyhetkeen. Suodattimien avulla voi määritellä, halutaanko tarkastella julkaisujen pohjalta esimerkiksi tietyn tutkimusorganisaation suoriutumista vai tehdä yhteistyö- tai vertailuanalyysejä. Analyysin pohjadatana voi käyttää joko InCitesin valmista datasettiä tai palveluun voi siirtää itse valmistelemansa datasetin. Oman datasetin voi tuoda joko WoS-tietokannasta tai sen voi ladata palveluun CSV- tai TXT-tiedostoina. On kuitenkin hyvä huomata, että ainoastaan sellaiset julkaisutietueet, jotka ovat indeksoitu WoS Core Collection-tietokantoihin, siirtyvät InCitesin omaan datasettiin. Itse tehtyjen datasettien käyttäminen mahdollistaa esimerkiksi organisaatioiden tarkempien hierarkiatasojen kuten tiedekunta, laitos tai tutkimusryhmä tarkastelun.


InCitesin analyysityökalun perusnäkymä kun tarkastellaan organisaatioita

Kuva 1. InCitesin ominaisuudet ja toiminnallisuudet Organisaatiot analyysinäkymässä. © Clarivate, 2020.

Tarkastelun kohteet

InCitesin avulla on mahdollista tehdä analyysejä kuudesta eri näkökulmasta (Analysis type):

Tutkijat: mahdollista tarkastella miljoonien eri tutkijoiden julkaisutuotantoa. Työkalun avulla voi saada vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: ketkä ovat tietyn tieteenalan, maan tai organisaation julkaisutuotannoltaan tarkasteltuna tuottavimpia tutkijoita. Työkalun avulla voi tarkastella myös tutkijoiden välistä yhteistyötä yhteisjulkaisujen kautta ja esimerkiksi seurata, ovatko yhteistyössä tehdyt julkaisut keränneet keskimääräistä enemmän vai vähemmän viittauksia.

InCites-tutkijaprofiileissa on pyritty tunnistamaan tietylle henkilölle kuuluvat julkaisut huomioimalla henkilön nimen lisäksi affiliaatiotiedot, henkilön julkaisuhistoria, julkaisujen aihealue ja julkaisujen muut kirjoittajat sekä hyödyntämällä kirjoittajien ylläpitämiä tutkijatunnisteita sekä niihin liitettyjä julkaisuja. Läheskään kaikkien tutkijoiden tietoja ei ole pystytty tunnistamaan oikein ja palvelussa on paljon julkaisuja, joita ei ole kytketty oikeaan kirjoittajaan. Ongelma on erityisen suuri aasialaisten nimien osalta, koska julkaisuja ei ole pystytty nimien yleisyyden vuoksi tunnistamaan oikealle kirjoittajalle.

Organisaatiot: mahdollista tarkastella lähes 16000 InCitesin tunnistaman organisaation tietoja. Työkalun avulla voi tarkastella esimerkiksi yksittäisen organisaation julkaisutietoja, valita tietyn maan kaikki tutkimusorganisaatiot tarkasteluun, verrata organisaatioiden julkaisutietoja keskenään tai tarkastella organisaatioiden mahdollista yhteistyötä yhteisjulkaisujen kautta. Lisäksi organisaatiot näkymässä on mahdollista tarkastella Clarivatesin tutkimusorganisaatioille teetettyjen mainekyselyiden tuloksia.

Organisaatioprofiilit perustuvat WoS Organization-Enhanced profiileihin. Kyseisissä profiileissa on huomioitu yksittäisten organisaatioiden kaikki eri nimivariantit. Organisaatiot pystyvät itse huolehtimaan omien Organization-Enhanced profiileidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Organisaatiot, joilla ei ole käytössä WoS Organization-Enhanced -profiilia, puuttuvat kokonaan InCitesin organisaatiot-näkymästä. Tällaisten organisaatioiden julkaisut kyllä löytyvät työkalusta, mutta niitä ei ole liitetty mihinkään organisaatioon.

Maantieteelliset sijainnit: mahdollista tarkastella eri maiden ja maantieteellisten alueiden julkaisutoimintaa. Työkalun avulla voi tarkastella esimerkiksi tietyn maan julkaisutoimintaa, verrata eri maita keskenään tai tarkastella maidenvälistä yhteistyötä yhteisjulkaisujen kautta. Filttereitä käyttämällä aineiston voi rajata myös tiettyyn organisaatioon, jolloin voidaan tarkastella esimerkiksi kyseisen organisaation ja tietyn maan välistä yhteistyötä.

Tieteenalat: mahdollistaa tarkemmat tieteenaloittain tehtävät tarkastelut. Tarkasteluun voi valita eri tieteenalaluokituksia. Valittavana on Web of Sciencen oman luokituksen lisäksi mm. OECD, UK REF ja Leidenin yliopiston CWTS-yksikön tuottama julkaisutasolla tehty tieteenalaluokitus.

Julkaisukanavat: mahdollistaa WoS Core Collection -aineistoon kuuluvien lehtien, kirjojen ja konferenssijulkaisujen tarkemman tarkastelun. Työkalun avulla voi esimerkiksi selvittää, missä julkaisukanavissa tietyn maan tai organisaation tutkijat julkaisevat eniten tai mihin julkaisukanaviin he viittaavat eniten.

Rahoittajat: mahdollista tarkastella julkaisuja ja niitä rahoittaneita tahoja. Työkalun avulla voi esimerkiksi tutkia, onko tietyn tahon rahoittamat julkaisut keränneet keskimääräistä enemmän vai vähemmän viittauksia tai kuinka paljon tietyn projektin nimissä on tuotettu julkaisuja. On kuitenkin hyvä huomata, että WoS Core Collection -tietokantoihin on alettu keräämään tietokannasta riippuen rahoitustietoja vasta vuodesta 2008 lähtien ja tiedot ovat osin puutteellisia.

Indikaattorit

InCites tarjoaa yli 80 erilaista indikaattoria, joiden avulla voi tarkastella halutun yksikön julkaisujen tuottavuutta, vaikuttavuutta ja yhteistyötä. Lisäksi palvelussa on mahdollista tarkastella Clarivatesin tutkimusorganisaatioille teetettyjen mainekyselyiden tuloksia. Palvelun käyttämät indikaattorit ovat kansainvälisesti käytössä olevia vakiintuneita tutkimustoiminnan tarkasteluun käytettäviä mittareita kuten julkaisujen, Open Access -julkaisujen, kansainvälisten yhteisjulkaisujen ja näiden keräämien viittausten määrät sekä osuudet, tieteenalanormalisoitu ja julkaisukanavanormalisoitu viittausindikaattori sekä Top X%- indikaattorit.

Indikaattoreita laskettaessa on hyvä huomioida, ettei InCites tarjoa mahdollisuutta itseviittausten poistamiseen. Myöskään viittausikkunaa ei ole mahdollista itse määritellä. Viittaukset lasketaan tarkasteluajankohdasta nykyhetkeen eli esimerkiksi tarkasteltaessa julkaisujoukkoa julkaisuvuosilta 20102015, lasketaan viittausmäärät ja viittausperusteiset indikaattorit lasketantahetken viittausmäärien mukaan.

Keskeisimmistä yksittäisistä indikaattoreista on kerrottu enemmän oppaan indikaattoreita kuvaavassa luvussa. InCites tarjoaa myös erillisen Indikaattorikäsikirjan, jossa on kuvattu tarkasti jokaisen käytössä olevan indikaattorin toiminta. 

Tieteenalaluokitukset

InCites-työkalussa on käytössä oletusluokituksena WoS:n oma Research Areas -luokitus. InCitesissa on lisäksi valittavana monia muita kansallisesti ja kansainvälisesti käytettyjä monitieteisiä tieteenalaluokituksia. Monitieteisistä luokituksita keskeisimmät ovat Sustainable Development Goals (SDGs), Field of Research (FoR), ANVUR Category Scheme, Database of Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKEN), UK REF 2014 ja 2021 sekä OECD:n mukainen luokitus.

Lisäksi käytössä on Leidenin yliopiston CWTS-yksikön tuottama julkaisutasolla tehty tieteenalaluokitus, jossa kaikki WoS Core Collection -tietokantaan kuuluvat yksittäiset julkaisut vuodesta 1980 lähtien on algoritmiperusteisesti luokiteltu kolmitasoiseen julkaisuperusteiseen luokitusjärjestelmään. Tarkimmassa mikrotason hierarkiassa tieteenalaluokkia on yli 2400. CWTS:n kehittämä ns. Leidenin Algoritmi on esitelty tarkemmin artikkelissa: Traag, V.A., Waltman, L. & van Eck, N.J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Sci Rep 9, 5233 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z. Kaikki eri InCitesin sisältämät tieteenalaluokitukset ovat käytössä työkalun kaikissa kuudessa analyysinäkymässä.

Tieteenalaluokituksista ja niiden merkityksestä julkaisumetriikassa voi lukea lisää Tieteenalojen välisiä eroja -luvun yhteydestä.

Tulosten esittäminen, jakaminen ja tallennusmahdollisuudet

Kaikki InCites-työkalulla tehdyt analyysit saa palvelun omassa käyttöliittymässä esille taulukkomuodossa tai visualisoituna esityksenä. Visualisoinnin voi valita parhaiten tarpeeseen sopivaksi ja tarjolla on perinteisiä piirakka- ja pylväsdiagrammeja, trendikäyriä sekä maantieteellinen karttavisualisointi. Tulokset voi myös importoida CSV-muodossa mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi palvelun omaan käyttöliittymään voi tallentaa ja jakaa muille käyttäjille valmiita raporttipohjia.

Työkalun rajoitteet

Merkittävin rajoite on saatavuus, sillä InCites on maksullinen työkalu. Vuosilisenssin hinta määräytyy organisaation koon mukaan.

Toinen merkittävä rajoite on palvelun sisältävän aineiston kattavuus. Koska InCites käyttää pohjadatana WoS Core Collection -aineistoa, jää aineiston kattavuus joidenkin tieteenalojen osalta heikoksi. Aiheesta voi lukea lisää luvun Web of Science yhteydessä. Lisäksi on hyvä huomioida, että InCites sisältää WoS Core Collection -aineiston vasta vuodesta 1980 lähtien.

InCites-työkalussa on myös joitakin teknisiä rajoitteita. Itse valmisteltujen datasettien enimmäiskoko on 50000 tietuetta. Itseviittauksien poistaminen ei ole työkalussa mahdollista eikä viittausikkunaa ole mahdollista itse määritellä. Viittaukset lasketaan tarkasteluajankohdasta nykyhetkeen. Osa InCitesin henkilöprofiileista on virheellisiä, myös organisaatio- ja rahoittajatiedoissa on puutteita. Erityisesti yritysten affiliaatiotiedot ovat puutteelisesti indeksoitu julkaisuihin, mikä heikentää yritysyhteistyötä mittaavien indikaattoireiden luotettavuutta.

Hyödyllisiä ohjesivustoja

Hyödyllisiä ohjeita erilaisten raporttien ja analyysien tekemiseen InCites-työkalulla sekä lisätietoa palvelun ominaisuuksista löytyy palveluntarjoajan LibGuides-sivuilta sekä InCites-Indikaattorikäsikirjasta.

Lähteet

Clarivates (2022) InCites Help. [verkkoartikkeli] Saatavilla: https://incites.help.clarivate.com/Content/home.htm [Viitattu 21.1.2022]

Clarivates (2020) InCites at a Glance [kuva]. Saatavilla: https://clarivate.libguides.com/incites_ba [Viitattu 21.1.2022]

Traag, V.A., Waltman, L. and van Eck, N.J. (2019) From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Scientific Reports 9, p. 5233. Saatavilla: https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z

  • No labels