Taustaa

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen on osa jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjausten toimeenpanoa. Parlamentaarinen ryhmä linjasi joulukuussa 2020 jatkuvan oppimisen visiosta ja tavoitteista sekä 27 toimenpidettä niiden saavuttamiseksi. Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on yksi keskeisistä toimenpiteistä ja kytkeytyy tiiviisti myös muihin toimenpiteisiin, kuten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseen, ennakoinnin ja ohjauksen kehittämiseen sekä työn ja osaamisen liiton vahvistamiseen.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on toinen jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman kahdesta osakokonaisuudesta. Toinen osakokonaisuus on korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelma (ks. Korkeakoulujen digivisio 2030 -hanke). Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

JOD-hanke

JOD-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteishanke, jonka tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen digitaalinen palvelukokonaisuus tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä yksilöiden eri elämänvaiheissa koko elämän ajan. Ministeriöiden lisäksi hankkeessa ovat mukana Opetushallitus, KEHA-keskus sekä korkeakoulut Digivisio 2030-ohjelman kautta. Työhön osallistuu myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus eli Jotpa. 

Tarkoituksena on parantaa yksilöiden ja työelämän mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksiin tukemalla osaamisen kehittämistä sekä vahvistamalla työllistymisen ja työssä pysymisen edellytyksiä ja yksilöiden osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä että toimintatapojen ja -kulttuurin ja lainsäädännön kehyksen uudistamista.

Palvelukokonaisuus rakentuu sekä olemassa olevien palveluiden ja niiden taustatietovarantojen (Työmarkkinatorin ja Opintopolku.fi-palvelun), että täysin uusien palveluiden, tietovarantojen ja omadataratkaisujen varaan tarjoamalla

  • palveluita, joilla kartoitetaan, tunnistetaan ja kuvataan yksilön olemassa oleva osaaminen ja kiinnostukset suhteessa hänen kokonaistilanteeseensa
  • yksilölle relevanttia tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista, työmarkkinoista ja joustavista koulutusmahdollisuuksista helposti ja ymmärrettävästi
  • ennakointitietoa, jota voidaan hyödyntää yksilöiden urasuunnittelun tukena, koulutustoimijoiden suunnittelutyössä sekä strategisessa osaamisen kehittämisessä työpaikoilla
  • palvelut itseä koskevan koulutus- ja osaamistiedon hallinnointiin ja hyödyntämiseen elämän eri tilanteissa (omadata-periaatteiden mukaan, eli käyttäjällä on oikeus omaan tietoonsa)
  • ohjaajille ja asiantuntijoille tietoa ja välineitä opinto- ja uraohjauksen tueksi
  • palvelut, joilla etsitään, löydetään ja räätälöidään yksilöiden ja työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Tässä hyödynnetään tekoälyä ja muita uusimpia teknologioita.

Hanke toteutetaan vuosien 2021-2025 aikana. Vähintään 70 % tavoitearkkitehtuurin mukaisista uusista palveluista on otettu käyttöön ja ne ovat eri asiakasryhmien käytettävissä vuoden 2025 loppuun mennessä.


Ihmislähtöisiä palveluja jokaiseen elämäntilanteeseen 

- jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus 

  • No labels