Osaamisen tunnustaminen (ent. AHOT, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) tarkoittaa opintosuoritusten tai muun osaamisen tunnustamista osaksi opiskelijan nykyisiä opintoja, jonka perusteella opiskelijalle kirjataan opintosuorituksen tai sen osan hyväksiluku.

Osaamisen tunnustaminen voi sisältää esimerkiksi

 • aiempien opintojen
 • opiskelijavaihdon
 • harjoittelun
 • työkokemuksen
 • tai muun osaamisen hyväksilukua osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin.

Osaamisen tunnustamista suositellaan haettavaksi mahdollisimman pian opintojen alkuvaiheessa tai mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hyväksiluettavat opinnot on suoritettu tai muu osaaminen hankittu. Hyväksiluettujen opintojen tulee sisältyä tutkintoon tai opintokokonaisuuteen. Osaamisen tunnustaminen voi edellyttää osaamisen täydentämistä.

Päätös hyväksiluvusta tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kesäkuukausina jätettyihin hakemuksiin tehdään päätös syyskuun loppuun mennessä. Päätöksessä on tuotava esille mahdollisten lisänäyttöjen osuus sekä annettava määräaika lisänäyttöjen esittämiselle. Lopullinen päätös tehdään kuukauden kuluessa lisänäytön antamisesta. Puutteellinen hakemus, jota ei pyynnöstä huolimatta täydennetä kuukauden sisällä täydennyspyynnöstä, johtaa hylkäävään päätökseen.

Hyväksilukua ei voi hakea jo suoritetulle opintojaksolle. Hyväksiluetun opintojakson arvosanaa voi korottaa suorittamalla opintojakson kokonaan uudelleen.

Osaamisen tunnustamisen linjaukset löydät Osaamisen tunnustamisen verkkosivuilta.

Ennen hakemuksen aloittamista

 • Selvitä millainen hakemus sinun tulee tehdä ja kenelle hakemus tulee lähettää. Erilaisissa hakemustyypeissä hakemus lähetetään eri henkilöille. Kun hakemus lähetetään oikealle henkilölle, se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Lue alta lisää hakemustyypeistä ja hakemusten käsittelijät. Voit hakea:

  Korvaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan HOPSissa oleva opintojakso(t) korvataan aiemmin suoritetulla opinnolla tai osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa olevan opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden kanssa. Aiemmat opinnot voivat olla suoritettu suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa.

  Opiskelija voi anoa opintojakson täysimääräistä korvaavuutta, kun hän on suorittanut opintoja niin paljon, että vajaus on enintään yksi opintopiste täysimääräisesti korvattavan opintosuorituksen ja jo suoritetun opintosuorituksen välillä, mikäli opintosuoritusten osaamistavoitteet vastaavat toisiaan.


  Esimerkki 1. Opintojakson korvaaminen: 
  Opiskelija on suorittanut Helsingin yliopistossa Valtiotieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella Talouspolitiikan (5 op) opintojakson. Tämän opintojakson osaamistavoitteet vastaavat sisällöllisesti Oulun yliopiston Talouspolitiikan perusteet (5 op) opintojakson osaamistavoitteiden sisältöä. Opintojakso voidaan korvata opiskelijan HOPSista.

  Esimerkki 2. Opintokokonaisuuden korvaaminen: 
  Opiskelijalla on HOPSissaan Kasvatustieteen perusteet 25 op. Opiskelija on kuitenkin jo aikaisemmin suorittanut Jyväskylän yliopistossa Kasvatustieteen perusteet 25 op opintokokonaisuuden. Opiskelija voi hakea koko opintokokonaisuuden korvaamista HOPSistaan, koska opintokokonaisuus vastaa myös sisällöllisesti HOPSissa olevia opintoja. Opiskelija hakee erikseen korvaavuutta jokaiseen kokonaisuuteen kuuluvaan opintojaksoon.


  Korvaamisen prosessi

  1. Opiskelija hakee korvaavuutta, jos aiemmin suoritettu opinto tai muu osaaminen vastaa HOPSissa olevan opintojakson osaamistavoitteita. Hakemus tehdään Pepissä.
  2. Opiskelija lähettää hakemuksen opintojakson vastuuhenkilölle (sen opintojakson vastuuhenkilölle, josta hakee HOPSista hyväksilukua), joka tekee hakemukselle esityksen. Tarkista opintojakson vastuuhenkilö Pepistä opintojakson tiedoista. Lähettämällä hakemuksen oikealle henkilölle nopeutat hakemuksen käsittelyä.
  3. Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö päättää TAI jos kieli- tai viestintäopinto, Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtaja.
  4. Koulutusassistentti tallentaa päätöksen Peppiin.

  Sisällyttäminen tarkoittaa toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa. Opinnot eivät vastaa minkään opintojakson osaamistavoitteita, mutta vastaavat tutkinnon osaamistavoitteita ja voisivat sisällöllisesti kuulua tutkintoon.Muualla suoritettu opintojakso tai opintokokonaisuus hyväksytään tutkintoon sellaisenaan.

  Esimerkki 1. Opintojakson sisällyttäminen: 
  Opiskelija on suorittanut Helsingin yliopistossa Valtiotieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella Julkistalouden perusteet (5 op) opintojakson. Tämän opintojakson osaamistavoitteet eivät vastaa sisällöllisesti minkään Oulun yliopiston tutkintoon kuuluvan opintojakson osaamistavoitteiden sisältöä, mutta opintojakso voidaan sisällyttää opiskelijan Oulun yliopiston tutkintoon. 

  Esimerkki 2. Opintokokonaisuuden sisällyttäminen: 
  Opiskelija on aikaisemmin suorittanut Lapin yliopistossa Hyvinvointijohtamisen 25 op opintokokonaisuuden. Opiskelija voi hakea kokonaisuuden sisällyttämistä Oulun yliopiston johtamisen alan tutkintoon, jos se vastaa hänen tutkinnon osaamistavoitteita, vaikka sitä ei ole hänen HOPSillaan.


  Sisällyttämisen prosessi

  1. Opiskelija hakee sisällyttämistä, jos osaaminen on ennakollinen hyväksiluku, vaihto-opintojen hyväksiluku, valmiin aikaisemman tutkinnon hyväksiluku, iso opintokokonaisuus (josta on annettu arvosana ja joka on lukittu tai siitä on todistus) tai yksittäinen opintojakso, jolle ei löydy tutkinnosta vastaavaa opintojaksoa, mutta joka vastaa tutkinnon osamistavoitteita. Hakemus tehdään Pepissä.
  2. Opiskelija lähettää hakemuksen omalle tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle, joka tekee hakemukselle päätöksen. Tarkista oman tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö Patiosta: vastuuhenkilöiden nimet löytyvät Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön nimeäminen (linkki) -sivulta kohdasta 4. Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmat ja niiden vastuuhenkilöt -dokumentista. (Patioon kirjaudutaan O365-tunnuksilla). Lähettämällä hakemuksen oikealle henkilölle nopeutat hakemuksen käsittelyä.
  3. Koulutusassistentti tallentaa päätöksen Peppiin.  Vapautus² koskee kieliopintoja. Opiskelija voi saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimuksesta, jos hän on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai jos opiskelija on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista alemmissa koulutusasteissa (todistus vapautuksesta). Lisäksi opiskelija, jolle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, voidaan vapauttaa toisen kotimaisen kielen taidon osoituksesta, jos hänellä on lähtötasovaatimukseen nähden selvästi riittämätön määrä hyväksytysti suoritettuja toisen kotimaisen kielen lukio-opintoja. 

  Tällaisessa tapauksessa opiskelija vapautetaan toisen kotimaisen kielen opintojen tekemisestä kokonaan, ja opetussuunnitelma määrittelee mitä opintoja opiskelija suorittaa näiden opintojen sijaan, jotta tutkintovaatimus täyttyy. Opiskelijalle on tiedotettava, että henkilö, jolta puuttuu suoritus julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta³, ei ole pätevä Suomessa valtion/kuntien virkoihin.

  Lisäksi voidaan erityisistä syistä yksilöllisillä opintojärjestelyillä suositella vapautusta tutkintoon kuuluvien kieliopintojen suorittamisesta. Suositukset perustuvat terveydenhuollon asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin ja opintopsykologin arvioon. Opetussuunnitelma määrittelee mitä opintoja opiskelija suorittaa näiden opintojen sijaan, jotta tutkintovaatimus täyttyy. Vapautuksen antaa kieli- ja viestintäopintojen keskus.

  Jos opiskelija on jo aiemmin suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot muussa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi hakea hyväksilukua (ei vapautusta) normaalisti. 

  ²Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6 §).

  ³Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).

  Vapautuksen prosessi

  1. Opiskelija hakee vapautusta. Vapautus koskee tiettyjä kieliopintoja erikseen määrätyissä tilanteissa. Hakemus tehdään Pepissä.
  2. Opiskelija lähettää hakemuksen opintojakson vastuuhenkilölle, joka tekee hakemukselle esityksen. Tarkista opintojakson vastuuhenkilö Pepistä opintojakson tiedoista. Lähettämällä hakemuksen oikealle henkilölle nopeutat hakemuksen käsittelyä.
  3. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtaja tekee hakemukselle päätöksen.
  4. Koulutusassistentti tallentaa päätöksen Peppiin. • Tarkista, että osaamisesi on HOPSissasi olevan opinnon osaamistavoitteiden mukaista.
 • Keskustele tarvittaessa hyväksilukemisesta HOPS-ohjaajasi, koulutussuunnittelijan, opintojakson vastuuopettajan tai muun vastaavan, tiedekuntasi määrittelemän henkilön kanssa.
 • Hyväksilukuhakemus tehdään Pepissä. Tarkista ennen hakemuksen tekemistä, että olet kirjautunut oikealle opinto-oikeudelle. Pääset vaihtamaan opinto-oikeutta sivun oikeasta yläkulmasta nimesi kohdalta. Sinulle avautuu lista opiskeluoikeuksistasi. Valitse se opiskeluoikeus, jolle haluat hyväksilukea suorituksia.
 • Tarkista, että sinulla on oikeaksi todistetut kopiot vaadituista liitteistä. Tarvitset liitteitä hakemuksen teossa. Pyydettäessä sinun on esitettävä myös alkuperäiset todistukset.
 • Huomioi, että hakiessasi hyväksilukua muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella, sinulta voidaan vaatia lisänäyttöä tai sinut voidaan kutsua kuulusteluun tai testiin osoittamaan osaamisesi taso.

Opintosuorituksilla hyväksilukemiseen vaadittavat liitteet

 • Todistukset suoritetuista opinnoista
  • Esim. opintorekisteriote: pdf-kopio alkuperäisestä (suomeksi ja englanniksi) tai tiedosto, joka sisältää linkin Oma Opintopolku-palveluun, josta näkee täydelliset tiedot suorituksesta).
 • Ulkomailla suoritetuista opinnoista tai osaamisesta on toimitettava lisäksi selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä korkeakoulussa käytetystä arvosteluasteikosta.
 • Opintojaksokuvaukset
  • Tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet).
  • Jos kuvaus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, on kuvaus toimitettava myös englanninkielisenä.
 • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen
  • Pdf-kopio alkuperäisestä todistuksesta ja vähintään tutkinnon nimi englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista).
  • Jos tutkintotodistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.
 • Todistus kokonaisuudesta, mikäli haetaan hyväksilukua tietyn kokonaisuuden perusteella (esim: psykologian perusopinnot, 25 op).

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemiseen vaadittavat liitteet

 • Liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan esimerkiksi
  • työtodistus
  • kurssitodistus
  • julkaisu
  • oppimispäiväkirja
  • todistus luottamustehtävästä.

Opintosuoritusten siirto ja kopiointi opiskeluoikeudelta toiselle

Suorituksen näkyvät Pepissä sillä opiskeluoikeudella, jolla olet suorittanut opinnot. Suorituksia voidaan siirtää tai kopioida opiskeluoikeudelta toiselle tietyin rajoituksin. Tarkista alta voidaanko suorituksesi siirtää, kopioida vai tuleeko sinun hakea opintojen hyväksilukua osaamisen tunnustamisen prosessin kautta.

Opintosuoritusten siirtäminen

 • Siirtäminen on mahdollista samaan opiskeluoikeuskokonaisuuteen liittyvien alemman ja ylemmän opiskeluoikeuden (kandidaatti- ja maisteriopiskeluoikeuksien) välillä.
 • Jos haluat siirtää opintoja, ota yhteys koulutuksen lähipalveluihin.

Opintosuoritusten kopiointi

Toiselta opiskeluoikeudelta voidaan kopioida suoritettuja opintoja/kokonaisuuksia, jotka ovat samat kuin opiskelijan nykyisen opiskeluoikeuden HOPSissa/tiedekunnan opetussuunnitelmassa. Esimerkki: HOPSiisi kuuluu opinto Talousmatematiikka ja olet suorittanut toisella opiskeluoikeudella opinnon nimeltä Talousmatematiikka. Voit tällöin pyytää suorituksen kopiointia nykyiselle opiskeluoikeudellesi. Ota yhteyttä sähköpostitse koulutuksen lähipalveluihin ja ilmoita nykyinen opiskeluoikeutesi ja opiskeluoikeus, jolla olet opinnot suorittanut.

Kopioitavia opintoja ovat esimeriksi

 • Toisessa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot
 • Erillisellä opiskeluoikeudella suoritetut opinnot
 • Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot, sivuaineopinnot, väyläopinnot (jos ovat samat kuin tiedekunnan opetussuunnitelmassa)
 • Erikoistuvan lääkärin aiemmassa erikoistuvan lääkärin pätevyydessä suoritetut opinnot (johtamisopinnot, terveyskeskusharjoittelu, koejakso), jos suoritettu Oulun yliopistossa.

Hyväksilukua tulee hakea seuraavissa tilanteissa

 • Jos olet suorittanut opinnon, jolla haluaa korvata jonkin opinnon HOPSissasi, tulee sinun hakea korvaavuutta.
 • Jos haluat tuoda opinnon uutena, esim. vapaasti valittaviin, tulee sinun hakea sisällytystä.
 • Jos haluat tuoda sivuaineen uutena, tulee sinun hakea sisällytystä.  

Huom! Vapaasti valittavissa ja sivuaineissa on tiedekuntakohtaisia eroja. Suoritukset voi kopioida, mikäli ne ovat tiedekunnan ohjeistuksen mukaiset. Varmista koulutuksen lähipalveluista voidaanko toisella opiskeluoikeudella suoritettu vapaasti valittava tai sivuaine kopioida vai tuleeko sinun hakea sisällytystä.


 • No labels