Sivulle on koottu ohjeet MPASSId:n oppimateriaalien maksullisuustiedon käyttöönottoa varten.

Tämä ohje on sekä koulutuksen järjestäjille, jotka järjestävät toisen asteen koulutusta että palveluntarjoajille, jotka hyödyntävät MPASSid-kirjautumisratkaisua.

Sinulle, joka:

 • työskentelet oppilaitoksesi tietohallinnossa ja vastaat käyttäjähakemistonne MPASSid-integraatiosta,
 • ylläpidät opiskelijoiden tietoja oppilaitoksesi henkilörekisterissä esimerkiksi pääkäyttäjänä,
 • käsittelet ja jaat oppilaille digioppimateriaaleja esimerkiksi opettajalle tai koulusihteerille sekä
 • palveluntarjoajien edustajille, jotka vastaavat MPASSid-yhteensopivien palveluiden kehittämisestä.

 Ohjeen sisältö:


Mikä muuttuu, kun MPASSid:n tietomalliversio 1.3. otetaan käyttöön?

 1. MPASSid ryhtyy välittämään tietoa toisen asteen opiskelijan oppimateriaalien maksullisuudesta.
 2. Koulutustoimija välittää MPASSid:lle toisen asteen opiskelijoilta maksullisuustiedon koodiarvoina 0 ”maksuton” tai 1 ”maksullinen”.
  1. Avaa linkki koulutustoimijan toimittamiin tietoihin MPASSid:lle: MPASSid-tietomalli 1.3 - käytössä!#Kotiorganisaatio
 3. Palveluntarjoajille MPASSid toimittaa maksullisuuskoodin yhdistettynä oppilaitostunnukseen attribuutissa ”urn:mpass.id:learningMaterialsCharge” .
  1. Avaa linkkii MPASSid tietomalliversioon 1.3: MPASSid-tietomalli 1.3 - tulossa!
 4. Elokuusta 2.8.2022 alkaen MPASSid:ssä sallitaan oppimateriaalien maksullisuustiedon toimittaminen palveluille käyttäjän MPASSid:kirjautumisessa.


Mitä hyötyä oppimateriaalien maksullisuustiedosta on MPASSid:ssä?

 • Koulutustoimijoilla on pysyvä tarve seurata toisen asteen opiskelijoilta, kenelle koulutustoimija kustantaa maksuttomat oppimateriaalit ja ketkä opiskelevat omakustanteisesti. 
 • Tavoitteena on, että kaikki toisen asteen opiskelijat, riippumatta oppimateriaalien maksutavasta, pystyvät käyttämään digioppimateriaaleja yhdenvertaisesti MPASSid:n kautta.
 • Tavoitteena on, että palveluntarjoajat hyödyntävät maksullisuustietoa ja että tieto helpottaa sekä koulutustoimijoiden että palveluiden lisenssien jakamisen ja seurannan työtä.
 • Maksullisuustiedon taustalla on koulutustoimijoiden pysyvä tarve hallinnoida opiskelijoiden oppimateriaalien maksullisuutta toisen asteen laajennetun oppivelvollisuuden myötä.
  • Toisella asteella tulee aina olemaan opiskelijoita, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin ja jotka opiskelevat omakustanteisesti.
  • Lisäksi koulutustoimija voi tarjota halutessaan maksuttomat oppimateriaalit myös ei-oppivelvollisille opiskelijoille.


Keneltä koulutustoimija välittää tiedon oppimateriaalien maksullisuudesta?

 • Kaikilta toisen asteen opiskelijoilta eli tarkemmin:
  • lukion ja ammatillisen koulutuksen sekä,
  • nivelvaiheen koulutuksiin osallistuvilta opiskelijoilta.
   • Esimerkiksi tutkintoon valmistava koulutus (tuva).
 • Maksullisuustieto toimitetaan sekä laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilta että ei-oppivelvollisilta toisen asteen opiskelijoilta.
 • Maksullisuustietoa ei toimiteta peruskoulun oppilailta (vuosiluokat 1–9).

Miten koulutustoimija toimittaa tiedon MPASSid:lle?

 • Koulutustoimija toimittaa MPASSid:lle oppimateriaalien maksullisuustiedon seuraavina sallittuina koodiarvoina:
  • 0 = maksuton. Oppimateriaalit ovat maksuttomia opiskelijalle.
  • 1 = maksullinen. Oppimateriaalit ovat maksullisia opiskelijalle.
 • Koodiarvo oppimateriaalien maksullisuudesta voidaan toimittaa moniarvoisena.
  • Mikäli opiskelija opiskelee useammassa kuin yhdessä oppilaitoksessa, voi koodiarvoja toimittaa yhtä monta kuin opiskelijalla on Tilastokeskuksen oppilaitostunnuksia.
  • Mikäli kuitenkin maksullisuuskoodeja toimitetaan vain yksi ja oppilaitostunnuksia on useita, MPASSid tulkitsee maksullisuuskoodin liittyvän kaikkiin käyttäjän oppilaitoksiin.
  • Nämä asiat on kerrottu myös MPASSid:n moniarvoisten attribuuttien käsittelysäännöissä: https://wiki.eduuni.fi/x/ya-gDQ
 • Maksullisuustietoa koskevat validoinnit MPASSid:ssä:
  • MPASSid ei toimita palveluille maksullisuustietoa muilla kuin sallituilla koodiarvoilla.
   • Mikäli maksullisuuskoodin sijasta MPASSid:lle välitetään "tyhjä" tai "null" arvo, maksullisuustietoa ei toimiteta palveluille opiskelijan kirjautumisessa.
  • MPASSid toimittaa maksullisuustiedon vain käyttäjältä roolilla ”oppilas”.

Miten MPASSid toimittaa maksullisuustiedon palveluille?

 • Palveluille MPASSid muodostaa maksullisuustiedon attribuutissa nimettynä ”urn:id:learningMaterialsCharge”.
  • Attribuutti koostuu kahdesta osasta eroteltu puolipisteellä (;) eli oppimateriaalien maksullisuuskoodista yhdistettynä käyttäjän Tilastokeskuksen 5-numeroiseen oppilaitostunnukseen.
  • Attribuutti voi olla moniarvoinen.
   • Esimerkiksi jos opiskelija opiskelee useammassa kuin yhdessä oppilaitoksessa.
 • MPASSid:n sallimat koodiarvot maksullisuudesta ovat:
  • 0 = maksuton. Oppimateriaalit ovat maksuttomia opiskelijalle.
  • 1 = maksullinen. Oppimateriaalit ovat maksullisia opiskelijalle.
 • Esimerkit attribuutin sisällöstä: 
  • Esimerkki oppimateriaalit ovat maksuttomia oppilaalle:
   • 0;00000
  • Esimerkki oppimateriaalit ovat maksullisia oppilaalle:
   • 1;00000
 • MPASSid ei toimita palveluille maksullisuustietoa kuin sallituilla koodiarvoilla 0 tai 1.
  • Esimerkiksi tyhjää arvoa tai ”null” arvoa ei toimiteta tässä attribuutissa koodiarvona oppilaitostunnukseen yhdistettynä.
  • Mikäli MPASSid saa kotiorganisaatiosta muun kuin sallitun koodiarvon, palvelulle ei toimiteta maksullisuustietoa käyttäjän kirjautumisessa.


Pilotoinnista

Miten tiedon välittymistä pilotoidaan?

 • Ennen uuden maksullisuusattribuutin käyttöönottoa Opetushallitus testaa maksullisuustietoa pilottikumppaniensa kanssa.
 • Testaus tehdään MPASSid:n tuotantokäytössä, jolloin MPASSid välittää maksullisuustietoa rajatusti vain pilotoijille
  • Pilotointi kestää 05-06/2022.

Pilotointikumppanit:

 • Koulutustoimijat: Vantaan kaupunki, Oulunkylän yhteiskoulu ja Helsingin suomalainen yhteiskoulu (SYK)
 • Palveluntarjoajat: SanomaPro, Kustannusyhtiö Otava, Edustore/Visma


Käyttöönotto koulutustoimijalle

Läpikäytävät asiat ennakkoon:

 1. Varmista, että henkilörekisterissä on olemassa tietokentät, joista voidaan tulkita opiskelijalta MPASSid:lle koodiarvot oppimateriaalien maksullisuudesta joko 0 ”maksuton” tai 1 ”maksullinen”.
 2. Varmista, että henkilörekisterissä on kaikilla toisen asteen opiskelijoilla tarvittavat tietokentät tallennettuna.
 3. Teillä on sovittuna toimintaprosessi ylläpitää kyseisiä tietoja, jotta MPASSid:lle pystytään toimittamaan aina ajankohtainen ja oikea tieto maksullisuudesta.
 4. Varmista, että kaikki ao. osapuolet esim. opettajat ja koulusihteerit ovat tietoisia maksullisuustiedon käyttöönotosta.
 5. Ilmoita myös oppimateriaalipalveluille, kun tietoa ryhdytään kattavasti ja luotettavasti välittämään.

Esimerkki Visman opiskelijarekisterin tietokentistä, joita MPASSid voi hyödyntää:


Tarkemmat ohjeet riippuen koulutustoimijan MPASSid-integraatiosta. Vaihtoehdot A tai B.

Vaihtoehto A: Teillä on käytössä valmis MPASSid-integraatioratkaisu kuten Wilma-mpassid, Opinsys taikka amc-mallin integraatioratkaisu.

 • Järjestelmätoimittajasi vastaa uuden attribuutin lisäämisestä käyttämäänne MPASSid:n rajapintaratkaisuun.
 • Kysy järjestelmätoimittajaltasi tarkemmat ohjeet ja aikataulu MPASSid:n maksullisuustiedon käyttöönotosta.

Vaihtoehto B: Teillä on käytössä MPASSid-käyttäjähakemiston integraatio, jonka ylläpidosta ja kehittämisestä koulutustoimija itse vastaa.

 • Hallinnoitte itse MPASSid:n integroitua käyttäjähakemistoa kuten azure/google/adfs.
 • Ilmoitatte Opetushallitukselle mpass(at)oph.fi attribuutin nimen, jossa toimitatte MPASSid:lle tiedon oppimateriaalien maksullisuudesta ja koodiarvoista (0 tai 1).
  • Esim. Google- ja ADFS-integraatiossa voitte käyttää attribuuttia ”mpassLearningMaterialsCharge”. Tämä attribuutti on oletuksena kaikilla 2.8.2022 alkaen.
 • Koulutustoimijan integraatioon attribuutti voidaan lisätä aikaisemminkin.
 • Testaatte tiedon oikeellisuuden ja toimivuuden MPASSid:n käyttäjätietojen testipalvelun avulla: https://wiki.eduuni.fi/x/MWPICw
 • Ilmoitatte palveluntarjoajille, että maksullisuustieto on otettu käyttöön oppilaitoksessanne.

Milloin MPASSid välittää maksullisuustiedon palveluille?

 • MPASSid alkaa 2.8.2022 lähtien ja tietomalliversion 1.3 käyttöönoton yhteydessä toimittamaan tietoa palveluille.
 • Opetushallitus suosittelee, että koulutustoimija ilmoittaa oppimateriaalipalveluille, kun koulutustoimija alkaa uutta tietoa kattavasti välittämään toisen asteen opiskelijoiden MPASSid-kirjautumisessa.


Käyttöönotto palveluntarjoajalle

 • Palveluntarjoaja vastaa MPASSid:n tietomallin mukaisten tietojen hyödyntämisestä ja ominaisuuksien kehittämisestä omassa MPASSid:n kirjautumista käyttävässä palvelussaan.
 • Palveluntarjoaja voi testata maksullisuusattribuuttia MPASSid:n testitunnuksilla ennen virallista maksullisuustiedon sallimista palveluille: https://wiki.eduuni.fi/x/mUeGD
 • MPASSid:n tietomallin 1.3 päivityksen yhteydessä 2.8.2022 MPASSid sallii ja alkaa välittämään oppimateriaalien maksullisuustietoa, niiltä koulutustoimijoilta, joille se on lisätty MPASSid-integraatioon.
 • Opetushallitus suosittelee, että palveluntarjoaja ilmoittaa ja ohjeistaa omille asiakkailleen, miten koulutustoimijat voivat hyödyntää MPASSid:n välittämää maksullisuustietoa.
 • No labels