Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2022 on lukittu.

21.2.2023 - Muutettu kohtaa 4.1.1.21 Henkilötyövuosi  Htv-summaa ei enää tarkisteta toimipistetiedonkeruusta.

8.12.2022 - Muutettu kohtaa 4.1.1.4 Laitos tai vastaava (alayksikkö) Tarkistus tehdään vastaisuudessa ohjauksen alojen lomakkeen alayksikkökoodista.4.1.1 Henkilöstötiedonkeruu

Tiedonkeruulomake AMK-1-henkilosto:

Kuva AMK-henkilöstön tiedonkeruulomakkeen sisällöstä


Tiedot kerätään palvelussuhdejaksoittain vuositasolla. Jokaisesta palvelussuhdejaksosta tulee oma rivi tiedonkeruuseen, mikäli jokin tiedonkeruun ulottuvuus muuttuu. Käytännössä palvelussuhdejakso tarkoittaa useimmissa tapauksissa yhden vuoden palvelussuhdejaksoa, eli henkilölle tulee tiedonkeruuseen yksi rivi. Ammattikorkeakoulun päätettäväksi jää, merkitäänkö tiedonkeruuseen jokainen palvelusuhdejakso erikseen, vaikka tiedonkeruun ulottuvuuksissa ei tapahtuisi muutoksia.

Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja ja vastaavasti rekrytointitiedonkeruussa hyödynnetään henkilöstötiedonkeruun tietoja. Tästä syystä lataukset pitää tehdä seuraavassa järjestyksessä 1. toimipistetiedonkeruu, 2. henkilöstötiedonkeruu, 3. rekrytointitiedonkeruu. Virheellisestä latausjärjestyksestä ei tule suoraa virheilmoitusta, mutta väärä latausjärjestys näkyy rivikohtaisissa virheilmoituksissa.

Henkilön palvelussuhde voidaan jakaa enintään kolmeen osaan tieteenalan suhteen, mikäli henkilön tehtävät liittyvät useammalle tieteenalalle. Tällöin henkilöltä merkitään useampi rivi ja työajan jakautuminen tieteenaloille merkitään henkilötyövuosien kautta (esim. 0,5 htv tieteenala x ja 0,5 htv tieteenala y).

Huom. Koulutusalatietoa ei enää kerätä, vaan vuodesta 2016 alkaen tiedonkeruissa on siirrytty käyttämään OKM:n ohjauksen aloja. Ohjauksen aloja ei kuitenkaan kerätä henkilöstötiedonkeruussa, vaan ne johdetaan palvelussuhteeseen merkitystä laitostiedosta 4.1.1.4 (alayksikkö). Laitosten yksikkökoodit toimitetaan KOTA-järjestelmän kautta csv-tiedostona. Kuhunkin yksikköön liitetään 1–12 OKM:n ohjauksen alaa sekä niiden osuudet yksikön toiminnasta (1–100 %) 4.1.8 AMK Alayksikkökoodistot. Samaa koodistoa käytetään myös julkaisutiedonkeruussa.

Henkilöpohjainen tiedonkeruu koskee ammattikorkeakouluissa ainoastaan päätoimista henkilöstöä. Sivutoimisen henkilökunnan tiedot kerätään luvun 4.1.3 mukaisesti.

Henkilöstön perustiedot (kohdat 4.1.1.1–4.1.1.14) ovat yleisiä tietoja, jotka todennäköisesti löytyvät ammattikorkeakoulujen henkilöstötietojärjestelmistä. Mikäli jonkin palvelussuhdejakson osalta jokin edellä mainituista tiedoista ei ole saatavilla, jätetään kyseinen kohta tyhjäksi. Poikkeuksena ovat henkilötunnus (4.1.1.1), toimipaikkatieto (4.1.1.5) ja sukupuoli (4.1.1.10) jotka täytyy merkitä jokaisen palvelussuhdejakson osalta. Mikäli puutteet lähtöjärjestelmissä ovat suuria, pyydetään ammattikorkeakoulua ottamaan yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Vain tiettyä henkilöstöryhmää koskevat kohdat jätetään muilta kuin ao. henkilöstöryhmiltä tyhjiksi.

Henkilöstötiedonkeruun tietojen latauksessa vaadittavat pakolliset tiedot:

KenttäTiedonkeruun kohtaPakollinen tieto
4.1.1.1HenkilötunnusX
4.1.1.2Henkilönumero

4.1.1.3

AmmattikorkeakouluX
4.1.1.4Laitos tai vastaava (alayksikkö)
X
4.1.1.5Toimipaikka
X
4.1.1.6Nimike
4.1.1.7Merkittävimmän tutkinnon taso
4.1.1.8Henkilön suorittama merkittävin tutkinto
4.1.1.9Tutkinnon suoritusmaa
4.1.1.10SukupuoliX
4.1.1.11Syntymävuosi
4.1.1.12Kansalaisuus
4.1.1.13Äidinkieli
4.1.1.14Nimitystapa (työsuhteen vakituisuus / määräaikaisuus)
4.1.1.15Tieteenala 2010X*
4.1.1.16TehtävänjaotteluX
4.1.1.17Päätoimiset opettajatX
4.1.1.18Muun henkilökunnan henkilöstöryhmäX
4.1.1.19Työajan käyttötiedotX
4.1.1.20Kelpoisuustieto
4.1.1.21HenkilöstötyövuosiX
4.1.1.22ORCID-tunniste
4.1.1.23SopimusnumeroX**
4.1.1.24Sopimuksen alkupäivämääräX**
4.1.1.25Sopimuksen loppupäivämääräX**
4.1.1.26Hakunumero

X

pakollinen henkilöillä, jotka raportoidaan rekrytointitiedonkeruussa


* Käsikirjan ko. kohdan ohjeiden mukaisesti

**Pakollinen tieto: Tilastovuonna alkaneet työsuhteet opetus- ja tutkimushenkilöille / tki-henkilöille

(4.1.1.16 Tehtävänjaottelu:

1 Opetushenkilökunta, 2 TKI-toiminnan henkilökunta)

Kerättävät tiedot

Tiedonkeruu koskee korkeakouluun tilastovuonna palvelussuhteessa olleita työntekijöitä (henkilöitä) ja heihin liittyviä palvelujaksoja.

4.1.1.1 Henkilötunnus

Kuvaus

Henkilön suomalainen henkilötunnus tai ulkomaiselle henkilölle annettu väliaikainen henkilötunnus (väliaikaisen henkilötunnuksen kahdeksas merkki, eli loppuosan ensimmäinen merkki on 9, esim. 010170-9XXX). Syntymävuoden (4.1.1.11) on vastattava henkilötunnuksen vuosiosaa.

Tiedon muoto

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128, esim. 121280-781F.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128

4.1.1.2 Henkilönumero

Kuvaus

Henkilön korkeakoulukohtainen muuttumaton henkilönumero.

Tiedon muoto

Korkeakoulun oman koodiston mukainen arvo.

4.1.1.3 Ammattikorkeakoulu

Kuvaus

Korkeakoulu

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen oppilaitosluokituksen mukainen 5-numeroinen arvo, esim. 02469 (Karelia-ammattikorkeakoulu). Huom! Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa (esimerkki näin ollen muodossa 2469). Koodisto on luvussa 7.1.

4.1.1.4 Laitos tai vastaava (alayksikkö)

Kuvaus

Henkilön sijoitusyksikkö/vastuualue tai muu alayksikkö. Alayksikkökoodit on ilmoitettu ammattikorkeakouluista luvussa 4.1.8 Alayksikkökoodistot esitetyllä lomakkeella.

Tiedon muoto

Korkeakoulun oman koodiston mukainen koodiarvo.  Koodit tarkistetaan saman tilastovuoden uusimmasta hyväksytystä lomakkeen 7B (Alayksikkökoodistot ja ohjauksen alat) latauksesta.


4.1.1.5 Toimipaikka

Kuvaus

Toimipisteen toimipaikan numeerinen tunnus, sama joka esiintyy toimipistetiedonkeruussa kohdassa 4.1.2. Toimipaikan sekä ammattikorkeakoulun tunnukset muodostavat yhdessä avaimen, jota kautta saadaan tieto tiettyyn toimipaikkaan kohdistuvista henkilötyövuosista. Samaa tunnusta tulee käyttää myös toimipistetiedonkeruussa kohdassa 4.1.2.6 Toimipaikan koodi.

Tiedon muoto

Korkeakoulun itse toimittaman toimipaikkaluettelon mukainen enintään 5-numeroinen koodi.


4.1.1.6 Nimike

Kuvaus

Henkilön työnimike kuten se on henkilöstöjärjestelmässä. Mikäli tieto syötetään käsin, riittää tieto henkilön pääasiallisesta nimikkeestä, ts. koko henkilön työnkuvaa ei tarvitse kirjata nimikkeiden yhdistelmällä (esim. tietohallintojohtaja-koulutusohjelmapäällikkö-tutkija – tietohallintojohtaja riittää em. tapauksessa)

Tiedon muoto

Vapaamuotoinen teksti.

4.1.1.7 Merkittävimmän tutkinnon taso

Kuvaus

Henkilön suorittaman merkittävimmän tutkinnon tutkintotaso seuraavan Tilastokeskuksen tutkintotasojaottelun mukaisesti: yleissivistävä koulutus, alempi perusaste, ylempi perusaste, toinen aste, erikoisammattikoulutusaste, alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste, tutkijakoulutusaste. (Tilastokeskuksen 6-numeroisen tutkintokoodin ensimmäinen numero.) 

Tutkintotason esimerkkejä http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2014/koko_luokitus.html

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaisen 6-numeroisen tunnuksen ensimmäisen numeron muodostaman koodiston mukainen arvo.

Koodi             Selite

0                    Varhaiskasvatus ja esiopetusaste
1                    Alempi perusaste
2                    Ylempi perusaste
3                    Toinen aste
4                    Erikoisammattikoulutusaste
5                    Alin korkea-aste
6                    Alempi korkeakouluaste
7                    Ylempi korkeakouluaste
8                    Tutkijakoulutusaste
9                    Koulutusaste tuntematon

4.1.1.8 Henkilön suorittama merkittävin tutkinto

Kuvaus

Merkittävin henkilön suorittama tutkinto. Merkittävin tutkinto on yleensä se tutkinto, jonka koulutusaste on korkein. Tilastokeskuksen koulutuskoodisto.

Mikäli henkilö on suorittanut tutkinnon ulkomailla, jätetään tuo tutkintokoodi-kohta tyhjäksi tai vaihtoehtoisesti hänelle voidaan halutessa etsiä Tilastokeskuksen tutkintokoodistosta vastaava koodi, esim. 613999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste.

Kohtien 4.1.1.7 ja 4.1.1.8 tulee olla linjassa keskenään: jos merkittävimmän tutkinnon taso on 7, tulee tutkintokoodinkin olla 7-alkava.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 2014 mukainen 6-numeroinen arvo, esim. 712104.

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2014/koko_luokitus.html

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/versio.html

4.1.1.9 Tutkinnon suoritusmaa

Kuvaus

Merkittävimmän suoritetun tutkinnon suoritusmaa, Tilastokeskuksen maakoodisto, 3-numeroinen tunnus (ISO 3166-standardi).

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 246 (Suomi).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

Kosovo: koodi 997.

4.1.1.10 Sukupuoli

Kuvaus

Henkilön sukupuoli. 1 = mies, 2 = nainen.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen sukupuoliluokituksen mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1 (Miehet).

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sukupuoli/001-1970/index.html


4.1.1.11 Syntymävuosi

Kuvaus

Henkilön syntymävuosi. Syntymävuoden on vastattava henkilötunnuksen (4.1.1.1) vuosiosaa.

Tiedon muoto

4-numeroinen vuoden esitysmuoto. Esim. 1976.

4.1.1.12 Kansalaisuus

Kuvaus

Henkilön kansalaisuus tilastovuoden lopussa, Tilastokeskuksen maakoodisto. Jos henkilöllä on kaksoiskansalaisuus (esim. Suomi-Espanja), niin henkilölle merkitään Suomen kansalaisuus.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 246 (Suomi).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

Kosovo: koodi 997.

4.1.1.13 Äidinkieli

Kuvaus

Henkilön äidinkieli, Tilastokeskuksen kielikoodisto.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen Kieli 2010 -luokituksen mukainen 2-merkkinen arvo, esim. fi (suomi).

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/kieli/001-2010-11-15/index.html

4.1.1.14 Nimitystapa (työsuhteen vakituisuus / määräaikaisuus)

Kuvaus

Henkilön nimitystapa. Tarkoittaa työsopimuksen ominaisuutta, ei henkilön ominaisuutta.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo


1 vakinainen kokoaikainen

2 vakinainen osa-aikainen

3 määräaikainen kokoaikainen

4 määräaikainen osa-aikainen


4.1.1.15 Tieteenala 2010

Kuvaus

Tieteenalat merkitään kohdan 4.1.1.16 tehtäväjaottelun mukaisille ryhmille seuraavasti:

1. Opetushenkilökuntaan kuuluville merkitään tieteenala, johon henkilön työ pääasiallisesti liittyy. Ei välttämättä sama kuin henkilön tutkintotieto. Kaikille opetushenkilökuntaan kuuluville merkitään tieteenala, erittelemätön tieteenala ei ole vaihtoehto.

2. TKI-toiminnan henkilökunnalle merkitään tieteenala, johon työ pääasiallisesti liittyy. Mikäli TKI-toiminnan henkilöstöön kuuluvan työ ei liity selkeästi mihinkään tieteenalaan, merkitään heille erittelemätön tieteenala.

3. Muuhun henkilökuntaan kuuluville merkitään erittelemätön tieteenala.  Ainoan poikkeuksen muodostaa kohdassa 4.1.1.18 määritetty opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (ryhmät 5 tai 6), joille merkitään tieteenala johon henkilön työ pääasiallisesti liittyy. Mikäli opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön kuuluvan työ ei liity selkeästi mihinkään tieteenalaan, merkitään heille erittelemätön tieteenala.

Henkilön palvelussuhde voidaan jakaa enintään kolmeen osaan koulutusalan ja/tai tieteenalan suhteen mikäli henkilön tehtävät liittyvät useammalle koulutusalalle ja/tai tieteenalalle. Tällöin henkilöltä merkitään useampi rivi ja työajan jakautuminen koulutusaloille merkitään henkilötyövuosien kautta (esim. 0,5 htv tieteenala x ja 0,5 htv tieteenala y).

Tieteenalakoodisto on luvussa 7.3.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen tieteenala 2010 -luokituksen mukainen 3- tai 4 -numeroinen arvo, esim. 212 (Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka) lisättynä erittelemätön tieteenalakoodilla (NNN).

4.1.1.16 Tehtävänjaottelu

Kuvaus

Henkilön tehtävien mukainen tehtäväjaottelu. 1. opetushenkilökunta, 2. TKI-toiminnan henkilökunta, 3. Muu henkilökunta. Pääryhmien tarkempi alajaottelu seuraa jäljessä, kohdissa 4.1.1.17 18.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo.

Koodi             Selite

1                    Opetushenkilökunta
2                    TKI-toiminnan henkilökunta
3                    Muu henkilökunta

AMK-henkilöstön henkilöstöryhmät

Kuvassa jaottelu henkilöstöryhmiin. Alatasot summautuvat ylätasolle:  2. TKI-henkilökunta ei saa alaryhmiä

4.1.1.17 Päätoimiset opettajat 

Kuvaus

Kerätään vain kohdan 4.1.1.16 mukaiselta opetushenkilökunnalta. 1. Yliopettaja 2. Lehtori 3. Päätoiminen tuntiopettaja. Tieto sivutoimisista opettajista kerätään luvussa 4.1.3.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 2.

Koodi             Selite

1                    Yliopettaja
2                    Lehtori
3                    Päätoiminen tuntiopettaja

4.1.1.18 Muun henkilökunnan henkilöstöryhmä

Kuvaus

Kerätään vain kohdan 4.1.1.16 mukaiselta muulta henkilökunnalta:

1. Atk- henkilöstö (tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö)
2. Kirjastohenkilöstö
3. Huoltohenkilöstö
4. Hallintohenkilöstö (henkilöstöhallinto, opetuksen hallinto, taloushallinto, yleishallinto)
5. Opetuksen tukihenkilöstö
6. Tki-toiminnan tukihenkilöstö
7. Muu (edellisiin kategorioihin sopimaton)

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 3.

Koodi             Selite

1                    Atk-henkilöstö
2                    Kirjastohenkilöstö
3                    Huoltohenkilöstö
4                    Hallintohenkilöstö
5                    Opetuksen tukihenkilöstö
6                    Tki-toiminnan tukihenkilöstö
7                    Muu

4.1.1.19 Työajan käyttötiedot

Kuvaus

Merkitään henkilön työajan käyttötiedot alla olevien kategorioiden mukaisesti. Tiedot merkitään henkilötyövuosina, ts. kategorioiden summa on sama kuin kohdan 4.1.1.21 henkilötyövuoden määrä. Tiedot tulee merkitä numeroarvoina, eli tyhjä kenttä ei ole mahdollinen vaan tyhjän kentän tilalta pitää merkitä 0.

1. Opetus
2. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
3. Muu

Esimerkkejä työajan käyttötiedon jakamisesta:

Opetus: opetuksen valmistelu, kontaktiopetus, kirjalliset ja suulliset kuulustelut, koulutusohjelman opetussuunnitelman kehittämistyö

TKI-integroitu opetus jaetaan työajan käyttötiedoissa tasan opetuksen ja TKI-toiminnan välille. Jos henkilön työajankäytöstä 0,4 on TKI-integroitua opetusta, jakautuu se opetukseen: 0,2 ja TKI-toimintaan 0,2.

Esimerkki:

Jos opettaja toteuttaa 5 op laajuisen opintojakson, joka koostuu kontaktiopetuksesta (2 op) ja projektityöstä (3 op) ja opiskelijoita opintojaksolla on 20.

Neljän opiskelijan projektityöt voidaan luokitella TKI-toiminnaksi. Jos opettajan kokonaistyöpanos opintojakson (5 op) toteuttamiseksi on x, niin mikä osuus siitä voidaan osittaa integroiduksi TKI-toiminnaksi?

V: V0,5 *x eli puolet koko opintojaksoon käytetystä panostuksesta

TKI-toiminta: sisäinen tai ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvat TKI-työ, tutkimusprojektien hallinnointi, taiteellinen työ, osallistuminen tieteellisiin kokouksiin, muu itsensä kouluttaminen (tutkintoon johtava/muu), TKI-sidosryhmäyhteistyö

Seuraavat asiat eivät ole TKI- toimintaa: yksikön hallinnon ja organisaation kehittäminen, koulutus (=oppilasryhmien kouluttaminen), tieteellisen informaation etsintä, välittäminen ja saaminen, rutiininomainen testaus- ja laaduntarkkailutoiminta

Muu:  Edellisiin kategorioihin kuulumaton työ, mm. hallinto, osallistuminen sisäiseen toiminnan kehittämiseen, koulutusohjelman viestintä- ja markkinointitehtävät sekä osallistuminen opiskelijavalintaan.

Tiedon muoto

Tieto jaetaan kolmeen eri kenttään "Työajan käyttötiedot, opetus", "Työajan käyttötiedot, TKI-toiminta" ja "Työajan käyttötiedot, muu". Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Neljän desimaalin tarkkuudella ilmaistu luku väliltä 0–1. Jokaiseen kolmeen kohtaan tulee merkitä numeroarvo, tyhjä kenttä ei ole mahdollinen.

4.1.1.20 Kelpoisuustieto

Kuvaus

Ammattikorkeakoulun päätoimisten opettajien kelpoisuustieto. Kelpoisuustieto kirjataan ainoastaan henkilöstöryhmältä 4.1.1.17 (päätoiminen opetushenkilökunta). Kelpoisuudessa voi olla seuraavanlaisia puutteita:

1. Tutkinto

Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai toimeen voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan.

2. Työkokemus

Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

3. Opettajankoulutus

35 opintoviikon / 60 opintopisteen laajuiset opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot

Tiedon muoto

Tieto jaetaan kolmeen eri kenttään "Kelpoisuus, tutkinto", "Kelpoisuus, työkokemus" ja "Kelpoisuus, opettajankoulutus". Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo.

Koodi             Selite

1                    Kelpoisuus on
2                    Kelpoisuus puuttuu

4.1.1.21 Henkilötyövuosi

Kuvaus

Henkilötyövuosikertoimen laskennassa sovelletaan Valtiokonttorin laskentatapa. Kokoaikaisen henkilön henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi. Henkilötyövuosilla tarkoitetaan säännöllistä normaalia vuosityöaikaa, johon ei lasketa yli­töitä eikä muuta normaalin työajan ylittävää työaikaa. Palkallinen ja osapalkallinen sairaus­aika eivät pienennä henkilötyövuotta.

Kokoaikainen työsuhde = 1 htv, henkilön todellinen työtuntimäärä ei vaikuta kaavaan

Tarkempi ohje henkilötyövuosien laskennasta löytyy luvusta 7.4 Henkilötyövuosien laskentaohje

Huom! Summa on sama kuin kohdan 4.1.1.19 (työajan käyttötiedot) kategorioiden summa.  Htv-summaa ei enää tarkisteta toimipistetiedonkeruusta.

Tiedon muoto

Neljän desimaalin tarkkuudella ilmaistu luku väliltä 0–1.

4.1.1.22 ORCID-tunniste

Kuvaus

Henkilön ORCID-tunniste.

Tiedon muoto

Esim. 0000-0000-0000-0000, ks. http://www.orcid.org


4.1.1.23 Sopimusnumero

Kuvaus

Sopimusnumero. Yhdellä henkilötunnuksella voi olla useampi sopimus. Sopimusnumerolla voidaan erotella työntekijöiden eri sopimuksista koostuvaa työhistoriaa. Pakollinen rekrytointitiedonkeruun kohderyhmälle (opetushenkilökunta ja TKI-toiminnan henkilökunta, tilastovuonna alkaneet yli 6 kk työsuhteet).

Tiedon muoto

Merkkijono


4.1.1.24 Sopimuksen alkupäivämäärä

Kuvaus

Sopimuksen alku- ja loppupäivämäärät. Pakollinen rekrytointitiedonkeruun kohderyhmälle (opetushenkilökunta ja TKI-toiminnan henkilökunta, tilastovuonna alkaneet yli 6 kk työsuhteet).

Tiedon muoto

Päivämäärä muodossa 31.12.2017


4.1.1.25 Sopimuksen loppupäivämäärä

Kuvaus

Sopimuksen alku- ja loppupäivämäärät. Jos työsuhde on toistaiseksi voimassa, loppupäiväksi merkitään 31.12.9999. Pakollinen rekrytointitiedonkeruun kohderyhmälle (opetushenkilökunta ja TKI-toiminnan henkilökunta, tilastovuonna alkaneet yli 6 kk työsuhteet).

Tiedon muoto

Päivämäärä muodossa 31.12.2017


4.1.1.26 Hakunumero

Kuvaus

Hakunumero on korkeakoulun määrittämä hakunumero haulle. Hakunumero helpottaa henkilöstötiedonkeruun ja rekrytointitiedonkeruun yhdistämistä. Pakollinen rekrytointitiedonkeruun kohderyhmälle (opetushenkilökunta ja TKI-toiminnan henkilökunta, tilastovuonna alkaneet yli 6 kk työsuhteet). Numero toimitetaan myös sellaisista hauista, joilla sitä ei välttämättä automaattisesti ole (kutsuhaku). Huom. numeron on oltava yksilöivä.

Tiedon muoto

Hakunumero voi olla mikä tahansa haulle määritelty uniikki merkkijono.  • No labels