Seuraavassa on esitetty Haka-resurssirekisterissä suoritettavat toimenpiteet, joilla Hakaan rekisteröidyn IdP-palvelimen ylläpitäjä saa IdP-palvelimensa näkymään eduGAIN:iin.

 1. Merkitse IdP's Basic Information -välilehdellä federaatiot, joihin haluat metadatasi julkaistavan (tässä: eduGAINiin). 2. Välilehdellä Contact Information oleva yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen tulisi olla rooliin perustuva (esim. techadmin@..) eikä henkilökohtainen.
 3. Metadata UI -elementit tulisi olla täytetty mahdollisimman täydellisesti. Tämä tapahtuu täyttämällä tiedot Ui Extensions -välilehdellä. Erityisen tärkeät elementit ovat:
  1. Displayname englanniksi ja itse palvelun kielellä.
  2. Description englanniksi ja itse palvelun kielellä.

IdP Trust Rules

eduGAIN Rules -välilehdellä IdP-ylläpitäjä voi määritellä, mihin Service Provider palvelimiin IdP-palvelin luottaa (luovuttaa attribuutteja). Määritysten perusteella resurssirekisteri tuottaa IdP-palvelimen tarvitseman SAML-metadatatiedoston.

Määrittely voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Basic eduGAIN Rules: IdP luottaa kaikkiin SP-palvelimiin, jotka ovat sitoutuneet tiettyyn Entity Category -ryhmään
 • Advanced eduGAIN Rules: IdP-ylläpitäjä määrittelee yksitellen, mihin SP-palvelimiin IdP luottaa

Muistathan määrittelyjä tehdessäsi, että kyse on henkilötietojen luovuttamisesta toiselle rekisterinpitäjälle, mitä säätelee henkilötietolaki.

Basic eduGAIN Rules: Entity Categories

Entity Categoryt ovat Entity Category Attribute Types -määrityksen mukaisia kokoelmia samantyyppisistä SAML-palvelimista. Haka-resurssirekisterissä IdP-ylläpitäjä voi yksinkertaisesti konfiguroida IdP:n luottamaan (luovuttamaan attribuutteja) kaikille SP-palvelimille, jotka kuuluvat tiettyyn Entity Categoryyn. Tällä hetkellä Haka-resurssirekisteri tuntee seuraavat kategoriat:

Tällöin resurssirekisteri tuottaa IdP-ylläpitäjälle SAML-metadata tiedoston, joka sisältää valittuun kategoriaan kuuluvat SP-palvelimet. Jos valitset useamman kategorian, SP-palvelin tulee poimituksi mukaan, jos se kuuluu ainakin yhteen valitsemistasi kategorioista (joukko-opillisesti kyse on siis unionista).

Advanced eduGAIN Rules

Basic-tason sääntöjen lisäksi/sijaan IdP-ylläpitäjä voi poimia yksitellen ne SP-palvelimet, joihin haluaa luottaa. Advanced-tason säännöt ohittavat aina Basic-tason säännöt, jos sellaisia on tehty. Toimintaperiaate on sama kuin "SP Trust Rules" sivulla SP:n luottamat Identity Provider -palvelimet.

'Advanced eduGAIN Rules' - kohdan alasvetovalikoissa SP-palvelimen kotifederaatio ilmaistaan sen eduGAIN-metadatasta poimitun Registration Authority -arvon perusteella. Vaikka arvo on pakollinen, niin valitettavasti ainakin tällä hetkellä kaikki entityt eivät kerro eduGAIN-metadatassaan kotifederaatiotaan. Haka-resurssirekisteri on niputtanut kyseiset kodittomat 'Homeless'-kotifederaation alle.

Seuraava kuva selventää yleistä periaatetta. Esimerkkikonfiguraatiota ei tule käyttää tuotantokonfiguraation pohjalla, sen ainoa tarkoitus on valaista sääntöjen käyttöä.

Esimerkin konfiguraation säännöt tulkitaan seuraavasti: "Luota (#0) kaikkiin eduGAIN SP -entityihin, paitsi niihin, jotka on rekisteröinyt (#1) Brasilian Café-luottamusverkosto."

Luottamus tiettyyn Entityyn evaluoidaan seuraavasti:

 1. Tutki Entity-tason säännöt. Jos evaluoitavalle Entitylle löytyy sääntö, noudata sitä. Muuten siirry seuraavaan kohtaan.
 2. Tutki federaatiotason säännöt (#1). Jos evaluoitavan Entityn kotifederaatiolle löytyy sääntö, noudata sitä. Muuten siirry seuraavaan kohtaan.
 3. Noudata eduGAIN-tason sääntöä (#0).

Attribuuttien luovutuksen konfiguroiminen

Sen lisäksi, että IdP-ylläpitäjä voi määritellä entity-, kotifederaatio- tai eduGAIN-tason säännöt niistä SP-palvelimista, joihin IdP-palvelin luottaa, IdP-ylläpitäjä voi myös asettaa perälaudan kullekin SP-palvelimille luovutettavien attribuuttien listalle. 'eduGAIN Rules' -välilehdellä on toiminto, jolla voi rakentaa sääntöjä attribuutti- ja SP-kohtaisesti.

Alla oleva esimerkkikonfiguraatio selventää sääntöjen toimintaa eikä ole sellaisenaan malli tuotantokonfiguraatiolle.

Periaattena, on, että kukin attribuutti luovutetaan,

 • jos kohdasta IdP Trust Rules (ks. yllä) seuraa, että IdP ylipäätään luottaa kyseiseen SP-palvelimeen JA
 • jos SP pyytää kyseistä attribuuttia (käyttämällä SAML-metadatan md:RequestedAttributes-elementtiä) JA
 • jos "Attributes this IdP releases to eduGAIN" -kohta sallii kyseisen attribuutin luovuttamisen kyseiselle SP-palvelimelle.

Attribuuttien luovutussäännöt evaluoidaan entity-tasolta ylöspäin seuraavasti:

 1. Tutki Entity-tason säännöt (#2). Jos evaluoitavalle Entitylle löytyy sääntö, noudata sitä. Muuten siirry seuraavaan kohtaan.
 2. Tutki federaatiotason säännöt (#1). Jos evaluoitavan Entityn kotifederaatiolle löytyy sääntö, noudata sitä. Muuten siirry seuraavaan kohtaan.
 3. Noudata eduGAIN-tason sääntöä (#0).

Kuvan esimerkkikonfiguraatio ilmaisee, että "Lähetä attribuutti 'cn' kaikille sitä pyytäville (#0) eduGAIN SP-palvelimille paitsi, jos palvelun kotifederaatio on (#1) Norjan Feide. Norjan federaation palveluiden joukossa (#2) tee kuitenkin poikkeus foodl.org-palvelun osalta ja lähetä sille cn pyydettäessä".

Näiden sääntöjen perusteella Haka-resurssirekisteri muodostaa kunkin IdP-palvelimen metadatatiedostoon 'RequestedAttribute' osuudet kullekin SP:lle. Tämän perusteella Shibboleth IdP-palvelin päättää, mitä attribuutteja lähetetään kullekin SP-palvelimelle.

Luottamuksen ja attribuuttien luovutuksen testaaminen

IdP-ylläpitäjä voi tarkastella omien sääntöjensä vaikutusta kunkin eduGAIN SP-palvelimen kohdalla:

Ensimmäinen taulukko kertoo, että foodl.org -niminen SP on sääntöjen perusteella luotettu ja sisällytetty IdP-palvelimen saamaan eduGAIN-metadataan. Toisesta taulukosta näet attribuuttisääntöjesi vaikutuksen luovutettaviin attribuutteihin. 

Tekemäsi muutokset heijastuvat IdP-kohtaiseen eduGAIN-metadataasi noin tunnin viiveellä siitä, kun Haka-operaattori on hyväksynyt ne. Haka-resurssirekisteri generoi kerran tunnissa IdP-palvelimellesi näiden sääntöjen perusteella metadatan (ks. alla), joka sisältää valitsemasi eduGAIN-SP-palvelimet. Jos tiettyä attribuuttia ei sääntöjesi mukaan saa luovuttaa kohteelle, kyseinen attributti kommentoidaan ulos metadatasta.

IdP-palvelimen eduGAIN downstream metadata (Shibboleth)

Alla taulukossa käytetyn id-arvon saat IdP-palvelimellesi Resurssirekisteristä IdP-palvelimen tiedoista (Resource Registry ID) . Resurssirekisteri luo jokaiselle eduGAINiin rekisteröidylle IdP-palvelimelle räätälöidyn tiedoston palvelimelle määritetyjen eduGAIN-sääntöjen pohjalta. Erillisestä attribute-filter.xml tiedoston luomisesta on luovuttu koska sama tieto on nyt saatavilla IdP:n metadata tiedostosta.

Selitys URL
IdP-palvelimelle räätälöity metadatahttps://haka.funet.fi/edugain-nightly/gen-edugain/idp-[id]-metadata-eduGain.xml

eduGAIN metadatan allekirjoitusvarmenne

Esimerkki IdP-palvelimen konfiguroinnista (Shibboleth)

Esimerkki näyttää suuntaa kuinka ottaa käyttöön Resurssirekisterin luoma IdP-kohtainen metadata-tiedosto Haka-metadatan rinnalle (mukana allekirjoituksen tarkistus), huomaathan myös vaihtaa oman IdP:si ID:n edugain osioon.

shibboleth IdP, metadata-providers.xml
.
.
<!-- Haka MetadataProvider -->
<MetadataProvider backingFile="%{idp.home}/metadata/haka-metadata.xml" id="HTTPHakaMetadata" maxRefreshDelay="PT2H" metadataURL="https://haka.funet.fi/metadata/haka-metadata.xml" refreshDelayFactor="0.5" xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider">
 <MetadataFilter certificateFile="%{idp.home}/credentials/haka-sign-v5.pem" xsi:type="SignatureValidation"/>
 <MetadataFilter xsi:type="EntityRoleWhiteList">
  <RetainedRole>md:SPSSODescriptor</RetainedRole>
 </MetadataFilter>
 <MetadataFilter xsi:type="Algorithm"> <!-- Legacy algorithm for these entities -->
  <md:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc"/>
  <Entity>http://enity.id.com/adfs/</Entity>
 </MetadataFilter>
</MetadataProvider>

<!-- eduGAIN MetadataProvider -->
<MetadataProvider backingFile="%{idp.home}/metadata/edugain-metadata.xml" id="HTTPEdugainMetadata" maxRefreshDelay="PT2H" metadataURL="https://haka.funet.fi/edugain-nightly/gen-edugain/idp-XX-metadata-eduGain.xml" refreshDelayFactor="0.5" xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider">
 <MetadataFilter certificateFile="%{idp.home}/credentials/haka-edugain-sign.csc.fi.2021.pem" xsi:type="SignatureValidation"/>
 <MetadataFilter xsi:type="EntityRoleWhiteList">
  <RetainedRole>md:SPSSODescriptor</RetainedRole>
 </MetadataFilter>
</MetadataProvider>
.
.


Esimerkki näyttää suuntaa kuinka ottaa käyttöön eduGain attribute-filter-edugain.xml -tiedoston Haka-filtterin rinnalle, mukana myös erillinen exceptions tiedosto kustomoituja sääntöjä varten:

shibboleth IdP, services.xml
.
.
<util:list id="shibboleth.AttributeFilterResources">
 <value>%{idp.home}/conf/attribute-filter.xml</value>
 <value>%{idp.home}/conf/attribute-filter-edugain.xml</value>
 <value>%{idp.home}/conf/attribute-filter-exceptions.xml</value>
</util:list>
.
.

Esimerkki eduGain filtteri säännöstöstä jossa kaikille IdP:n eduGain metadatassa löytyville entiteeteille sallitaan joukko attribuutteja jos niitä SP on ilmoittanut tarvitsevansa:

shibboleth IdP, attribute-filter-edugain.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AttributeFilterPolicyGroup id="edugain-coc-onlyifrequired" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:afp" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:mace:shibboleth:2.0:afp http://shibboleth.net/schema/idp/shibboleth-afp.xsd">

<AttributeFilterPolicy id="releaseToCoC">

<PolicyRequirementRule xsi:type="AND">
 <Rule xsi:type="InEntityGroup" groupID="http://edugain.org/" />
</PolicyRequirementRule>

<AttributeRule attributeID="eduPersonTargetedID">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="eduPersonPrincipalName">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="eduPersonAffiliation">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="eduPersonScopedAffiliation">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="eduPersonEntitlement">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="eduPersonAssurance">
  <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="schacHomeOrganization">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="schacHomeOrganizationType">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="mail">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="sn">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="cn">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="displayName">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="givenName">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>
<AttributeRule attributeID="o">
 <PermitValueRule xsi:type="AttributeInMetadata" onlyIfRequired="false"/>
</AttributeRule>

</AttributeFilterPolicy>
</AttributeFilterPolicyGroup>
.
.

eduGAINin palvelut ja IdP-palvelimen kirjautumissivu (Shibboleth)

eduGAINiin rekisteröitävän IdP-palvelimen kirjautumissivu kannattaa muokata siten, että palveluun kirjautuva loppukäyttäjä näkee ainakin palvelun nimeen (<idpui:serviceName>) ja kuvaukseen (<idpui:serviceDescription>) ja että hänellä on mahdollisuus tutustua palvelun tietosuojaselosteeseen (<idpui:servicePrivacyURL>) ennen attribuuttien luovutusta. Shibboleth IdP -ohjelmiston kirjautumissivun muokkaamista koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

eduGAIN-kirjautumisen testaaminen

Haka IdP -palvelimen oikeanlaista konfiguraatiota ja attribuuttien luovutuksen onnistumista voi testata vaikkapa Sveitsin SWITCHaai-luottamusverkoston testipalvelinta vasten. Testipalvelin on sitoutunut GÉANT-tietosuojakäytäntöön.


4 Comments

 1. Unknown User (talatalo@tut.fi)

  "Alla taulukossa käytetyn id-arvon saat IdP-palvelimellesi kirjautumalla Resurssirekisteriin."

  Mistähän resurssirekisterissä tuo IdP-palvelimen id-arvo, jota kyseiselle palvelimelle räätälöidyn metadatan kanssa käytetään, löytyy? Itselleni ei pitkällisen etsimisenkään jälkeen osunut silmiin.

  1. Unknown User (timmusto@csc.fi)

   Resurssirekisteriä päivitetty, IdP-palvelimen id:n löydät IdP:n tiedoista kohdasta "Resource Registry ID".

    

 2. Oikea linkki Sveitsin Switch aai-luottamusverkoston testipalvelimelle lienee https://attribute-viewer.aai.switch.ch/interfederation-test/test/

  edit: keksin juuri että tämä on wiki, olisin siis voinut itse korjata tuon linkin. Joku oli vain nopeampi (smile)

 3. Kohdassa "Attribuuttien luovutuksen konfiguroiminen"; sisältääkö tuotettu eduGain Metadata-tiedosto md:RequestedAttribute kohdat jokaiselle entityID:lle vai tulevatko nämä ainoastaan Shibbolethin afp-tiedostoon?