Tältä sivulta löydät kootusti vastauksia usein kysyttyihin tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koskeviin KOSKI-kysymyksiin. KOSKI-palveluun tehtäviin merkintöihin liittyvissä kysymyksissä neuvoo koski(at)opintopolku.fi.  Opetussuunnitelman perusteen tulkintaan tai todistuksiin liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä TUVA-koululutuksen sisältöasiantuntijoihin tuva(at)oph.fi tai tutustut tarvittaessa TUVA-koulutuksesn sisältöohjeisiin: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva tai opetussuunnitelman perusteeseen https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot.

Opintohallintojärjestelmiin tehtäviin merkintöihin liittyvissä kysymyksissä, käännythän oman opintohallintojärjestelmätoimittajan puoleen.

Siirtymäsäännöksen piirissä olevat opiskelijat


Kun opiskelija siirtyy tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 1.8.2022 alkaen perusopetuksen lisäopetuksesta, VALMA-koulutuksesta taikka LUVA-koulutuksesta


Lain siirtymäsäännöksen nojalla siirtyvälle opiskelijalle on luotava 1.8.2022 alkava TUVA-opiskeluoikeus KOSKI-palveluun, mikäli hän tosiasiassa aloittaa TUVA-opinnot 1.8.2022 tai sen jälkeen. Ne opiskelijat, jotka ovat tosiasiassa suorittaneet kaikki opintonsa ennen 1.8.2022, eivät ole 29 §:n siirtymäsäännöksen piirissä, vaikka todistus annettaisiin vasta 1.8.2022 jälkeen. Niille opiskelijoille, jotka ovat tehneet kaikki opintosuoritukset valmiiksi 31.7.2022 mennessä, mutta suoritusten arviointipäivät tai valmistumispäivä on 1.8.2022 tai sen jälkeen, ei luoda TUVA-koulutuksen opiskeluoikeutta, vaan opiskeluoikeus- ja suoritustiedot päivitetään aiemmalle opiskeluoikeudelle.

Mikäli siirtymäsäännöksessä tarkoitettu opiskelija tosiasiassa palaa koulutukseen eikä kaikkia opintoja ole suoritettu 31.7.2022 mennessä, hänelle tulee luoda TUVA-koulutuksen opiskeluoikeus:
 1.1 Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tilatiedot ja rahoitusmuodon tiedot


Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 29 §:ssä säädettyä ei kuitenkaan sovelleta lain 28 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. Jos koulutuksen järjestäjä on järjestänyt tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta (LUVA), mutta sillä ei ole 1.8.2022 tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämislupaa, se saa lain mukaan järjestää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta 31.7.2023 asti lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita edellä tarkoitettuun koulutukseen 31.7.2022 jälkeen. Edellä mainituissa tapauksissa, joissa LUVA-koulutuksen järjestäjä järjestää LUVA-koulutusta siirtymäajalla 1.8.2022 – 31.7.2023, jatketaan 31.7.2022 aktiivisina olevien LUVA-opiskeluoikeuksien päivittämistä normaalisti opiskeluoikeuden tosiasialliseen päättymisajankohtaan asti tämän ohjeen mukaisesti. Siirtymäajalla opiskelevien LUVA-opiskelijoiden aktiiviset opiskeluoikeudet päätetään kuitenkin viimeistään 31.7.2023 terminaalitilaan.

Uusia VALMA-koulutuksen, LUVA-koulutuksen taikka perusopetuksen lisäopetuksen opiskeluoikeuksia, jotka alkavat 1.8.2022 tai myöhemmin, ei luoda KOSKI-palveluun.

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain opiskelijaa koskevan siirtymäsäännöksen (29 §) mukaan Opetushallitus voi määrätä siirtymiseen liittyvistä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista ja menettelyistä. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman peruste ei määrää osaamisen tunnistamisen eikä tunnustamisen menettelyistä. Opetushallituksen TUVA-sisältöasiantuntijoilta saadun ohjeen mukaisesti, jos opiskelija siirtyy 1.8.2022 lukien VALMAsta, LUVAsta taikka perusopetuksen lisäopetuksesta TUVA-koulutukseen, henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmakeskustelussa sovitaan opiskelijan kanssa TUVA-todistukselle aiemmista opinnoista siirrettävät viikot. Kukin TUVA-koulutuksen järjestäjä voi kirjata aiemmat VALMA-, LUVA- ja lisäopetuksen opinnot TUVAn todistuksella TUVA-koulutuksen osille sen mukaan, miten paikallisesti katsotaan vastaavuuksien olevan ja opiskelijan kanssa henkilökohtaisessa suunnitelmassa sovitaan. TUVA-koulutukseen siirtyneen opiskelijan TUVA-opiskeluoikeudelle tallennetaan KOSKI-palvelussa edellä kuvattua periaatetta noudattaen koulutuksen osille aiemmista perusopetuksen lisäopetuksessa, LUVA-koulutuksessa suoritetuista opinnoista taikka VALMA-koulutuksessa suoritetut opinnot. Koulutuksen järjestäjät voivat näin ollen merkitä KOSKI-palvelussa TUVA-opiskeluoikeuden koulutuksen osille aiempien VALMA-, LUVA-tai lisäopetuksen opintojen aikana tehdyt suoritukset opiskelijan TUVA:n henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sovitun mukaisesti. Koulutuksen osille kirjataan suoritusten laajuudet viikkoina.

TUVA-opiskeluoikeudella koulutuksen osan suorituksen laajuuden yksikkö on viikko. Tutkintokokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaan opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta eri oppimisympäristöissä keskimäärin 22 tuntia viikkoa kohti (1215/2020, 19 §). Tämä tarkoittaa 22 tuntia (60 minuuttia) viikossa tai noin 29 opetus- ja ohjaustuntia (45 minuuttia) viikon aikana. Opetus- ja ohjaustuntien määrän tarkastelua tehdään keskimäärin koulutukseen käytettyjen kalenteriviikkojen aikana. Osaamisen tunnustamisen menettelyistä ei ole määrätty opetussuunnitelman perusteessa eikä muilla määräyksillä, joten koulutuksen järjestäjät voivat tehdä suoritusmerkinnät siirtyneen opiskelijan aiemmista LUVA-, VALMA- taikka lisäopetuksen suorituksista henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sovitun mukaisesti.  (ks. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva)

Ohje suoritusten kirjaamisesta koulutuksen osille KOSKI-palvelussa:
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/2.1+Tutkintokoulutukseen+valmentavan+koulutuksen+osasuoritukset


TUVA-koulutuksen järjestämislupa ja opiskeluoikeuden lisätiedot


Miksi TUVA-opiskeluoikeudella on pakollisena tietona, millaisella järjestämisluvalla koulutuksen järjestäjä järjestää TUVA-koulutusta?


KOSKI-tietovarantoon tallennetusta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeudelta poimittavat rahoituksen lisätiedot riippuvat siitä, millaisella järjestämisluvalla koulutuksen järjestäjä järjestää TUVA-koulutusta.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa. Kunta voi myös järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta ilman järjestämislupaa. Koulutuksen on tällöin täytettävä 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuksen järjestämislupa myönnetään, jos koulutuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen järjestämislupia. (Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 2 § - 5 §)

TUVA-koulutuksen järjestämisessä sovelletaan, mitä asianomaisen järjestäjän osalta perusopetuslaissa, lukiolaissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa lain 26 § mukaisesti. Jos kunta järjestää koulutusta ilman järjestämislupaa, sovelletaan 26 § tarkoitetun osalta, mitä mainituista asioista perusopetuslaissa säädetään.

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on tallennettava tietovarantoon lain mukaisessa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetun rahoituksen laskentaperusteena olevat koulutuksen järjestämistä koskevat tiedot. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 b §)

Rahoituksen määräytymisestä eri koulutuksen järjestäjien järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa. Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa rahoitus määräytyy opiskelijamäärien sekä opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella, ja perusopetuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Rahoituksen määräytymisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 – 11 §:ssä.  (Lue lisää: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705 tai https://www.oph.fi/fi/palvelumme/valtionosuudet.)

KOSKI-palveluun tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeutta luodessa on pakollista valita opiskeluoikeudelle tieto koulutuksen järjestäjän järjestämisluvasta, jonka nojalla TUVA-koulutusta järjestetään. KOSKI-tietovarannosta poimittavat valtionosuusrahoituksen laskennan lisätiedot poimitaan opiskeluoikeudelta koulutuksen järjestäjän järjestämislupavalinnan mukaisesti. Kullekin opiskeluoikeudelle voi siirtää tai tallentaa ainoastaan opiskeluoikeudelle valitun järjestämisluvan mukaisia rahoituksen laskennan lisätietoja.

Opiskeluoikeudelle valittua järjestämislupavalintaa ei voi myöhemmin muuttaa, eli mikäli opiskeluoikeutta luodessa on valittu väärä järjestämislupatieto, tulee virheellinen opiskeluoikeus mitätöidä ja siirtää opiskeluoikeus uudelleen korjattuna oikeilla tiedoilla.


Lisätietoa järjestämisluvista:
https://okm.fi/tuva

Rahoituksen laskennan lisätietoja koskeva ohje löytyy täältä:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=288459200#id-1.2Tutkintokoulutukseenvalmentavankoulutuksenopiskeluoikeuksienlis%C3%A4tiedot(rahoitukseenjatilastointiinvaikuttavattiedot)-Rahoituksenlaskennanlis%C3%A4tiedot

Rinnakkaiset opiskeluoikeudet


Kuinka monta opiskeluoikeutta TUVA-opiskelijalla tulee olla KOSKI-palvelussa?


Mikäli TUVA-opiskelija suorittaa ainoastaan TUVA-koulutuksen osien paikallisia sisältöjä, jotka arvioidaan TUVA-koulutuksen lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, opiskelijalla täytyy olla TUVA-koulutuksen opiskeluoikeus.

Jos TUVA-opiskelija korottaa TUVA-koulutuksen aikana perusopetuksen arvosanoja, suorittaa lukio-opintoja tai ammatillisen koulutuksen opintoja, jotka arvioidaan noiden koulutusmuotojen lainsäädännön ja tutkinnon tai opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti ja henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on sovittu huomioitavan nämä suoritukset TUVA-koulutuksen osien suorituksiksi, luodaan opiskelijalle rinnakkainen opiskeluoikeus/tarvittava määrä rinnakkaisia opiskeluoikeuksia.

  • Jos opiskelija korottaa perusopetuksen arvosanoja erityisessä tutkinnossa, luo perusopetuksen järjestäjä tälle perusopetuksen opiskeluoikeuden, jonka päätason suoritus on aineopiskelu/oppiaineen oppimäärä. Korotukset merkitään nuorten tai aikuisten perusopetuksen opiskeluoikeuteen sen mukaan, minkä opetussuunnitelman mukaisesti opetus on järjestetty. Ohjeet: Perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen korottaminen
  • Jos opiskelija suorittaa lukio-opintoja, jotka arvioidaan lukiokoulutuksen lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, luo lukiokoulutuksen järjestäjä tälle lukion aineopiskelijan opiskeluoikeuden. Ohjeet: 2.3. LOPS 2019 aineopiskelijat

  • Jos opiskelija suorittaa ammatillisen koulutuksen opintoja, jotka arvioidaan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden mukaisesti, luo ammatillisen koulutuksen järjestäjä tälle ko.  suoritukselle tarvittavan ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden. Ohjeet: Osatutkintotavoitteisten opiskeluoikeuksien suoritustiedot / Tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista koostuva suoritus
  • Jos esimerkiksi perusopetuksen arvosanojen korotuksia tehdään useissa eri oppilaitoksissa eri koulutuksen järjestäjillä, kukin järjestämistään opinnoista todistuksen kirjoittava oppilaitos siirtää/tallentaa ko. suoritustiedot luomalleen opiskeluoikeudelle.

  • Jos opiskelija suorittaa vapaatavoitteisesti vapaan sivistystyön opintoja esimerkiksi kansalaisopistossa tai muussa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa, vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden saa luoda vain opiskelijan suostumuksella. Tutustu ohjeeseen opiskelijan suostumuksesta ja opiskeluoikeuden luomisesta vapaatavoitteiselle opiskelijalle: Suostumusten hallinta ja opiskelijan informointi suoritustietojen tallentamisesta ja 3.1 Opiskeluoikeus vapaatavoitteisen koulutuksen opiskelijalle


TUVA-koulutuksen järjestäjän tulee lisäksi huolehtia, että mikäli opiskelijalla on muiden koulutusmuotojen suorituksia, joita on suoritettu osana TUVA-koulutusta, TUVA-opiskeluoikeudelle tallennetaan koulutuksen osille muissa koulutusmuodoissa suoritetut viikot.

Linkitetäänkö TUVA-opiskeluoikeuden rinnakkaiset opiskeluoikeudet?


TUVA-opiskeluoikeuksia ja rinnakkaista opiskeluoikeuksia ei linkitetä.


Suoritusten laajuus


Miksi TUVA-koulutuksen suoritusten laajuuden yksikkö on 'viikko', kun ammatillisessa koulutuksessa käytetään osaamispisteitä?


TUVA-koulutuksen suoritusten laajuudesta on säädetty tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa sekä määrätty TUVA-koulutuksen opetussuunnitelman perusteessa. Näiden mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostuu koulutuksen osista, joiden suoritusten laajuuden yksikkö on viikko.

Miten määritellään suorituksen laajuuden yksikkönä viikko TUVA-koulutuksessa?


Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta eri oppimisympäristöissä keskimäärin 22 tuntia viikkoa kohti (1215/2020, 19 §). Tämä tarkoittaa 22 tuntia (60 minuuttia) viikossa tai noin 29 opetus- ja ohjaustuntia (45 minuuttia) viikon aikana. Opetus- ja ohjaustuntien määrän tarkastelua tehdään keskimäärin koulutukseen käytettyjen kalenteriviikkojen aikana. Ohje viikon laajuuden määrittelyyn ohjaus- ja opetustuntien perusteella löytyy täältä: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva)


Koulutuksen osien suoritukset


Onko tarkoitus siirtää myös koulutuksen osia alemman tason paikallisia osasuorituksia TUVA-opiskeluoikeudelle?


TUVA-opiskeluoikeudelle siirrettäville osasuorituksille (koulutuksen osille) ei siirretä alempien tasojen paikallisia alaosasuorituksia. Ainoastaan Valinnaiset koulutuksen osat -koulutuksen osalle (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/koulutuksenosa/7535298) on mahdollista, mutta ei kuitenkaan pakollista, siirtää paikallisia alaosasuorituksia.


Muita yleisiä kysymyksiä


Pitääkö TUVA-opiskelijan rinnakkaisesta opiskeluoikeudesta tehdä opiskelijaksi ottamisen päätös?

KOSKI-tiimi ei ohjeista opiskelijaksi ottamiseen liittyvästä sääntelystä eikä opiskelijaksi ottamisen prosesseista. OPH:n sisältöasiantuntijoiden antaman ohjeen mukaan TUVA-koulutuksen järjestäjä on vastuullinen koulutuksen järjestäjä ja opiskelija on TUVA-opiskelija niin kauan, kunnes hänet hakeutumisen ja opiskelijaksi ottamisen menettelyn kautta valitaan tutkinto-opiskelijaksi.

Jos TUVA-opiskelija opiskelee TUVA-koulutuksen aikana ammatillisen koulutuksen opintoja, jotka huomioidaan TUVA-koulutuksen suorituksiksi, tulee TUVA-koulutuksen järjestäjän tallentaa tai siirtää TUVA-opiskeluoikeudelle koulutuksen osalle arviointi sekä opintojen laajuus viikkoina. OPH:n sisältöasiantuntijan antaman ohjeen mukaan käytännön esimerkkinä voi olla tilanne, jossa TUVA-opiskelija suorittaa yksittäisiä yhteisiä tutkinnon osia tai osa-alueita, tai valmistaa työsaleissa tutustumistarkoituksessa yksittäisiä harjoitustöitä ja -tuotteita, häntä ei silti tuolloin määriteltäisi tutkinnon opiskelijaksi, vaan TUVA-opiskelijaksi.

Kun TUVA-opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon osia, osatutkintoja tai tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia, jotka arvioidaan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden mukaisesti, opiskelijalle luodaan suoritusta vastaava rinnakkainen ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus.

KOSKI-ohjeet:

Osatutkintotavoitteisten opiskeluoikeuksien suoritustiedot
Tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista koostuva suoritus

TUVA-koulutuksen järjestäjä hankkii TUVA-koulutuksen osia toiselta TUVA-koulutuksen järjestäjältä

Kun TUVA-koulutuksen järjestäjä hankkii toiselta TUVA-koulutuksen järjestäjältä sellaisia koulutuksen osien sisältöjä, jotka järjestetään ja arvioidaan TUVA-koulutuksen lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, hankintana koulutuksen tuottava TUVA-järjestäjä ei luo TUVA-opiskeluoikeutta.

Opiskeluoikeuden luonut TUVA-koulutuksen järjestäjä kirjaa luomalleen TUVA-opiskeluoikeudelle opiskelijan hankintana järjestetyssä TUVA-koulutuksessa suorittamat viikot ja arvioinnin.

Muihin palveluihin liittyviä kysymyksiä


Mistä löydän TUVA-koulutuksen opetussuunnitelman perusteen diaarinumeron?

Koulutuksen perusteissa mainittu määräyksen diaarinumero löytyy ePerusteet-palvelusta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot 

Mitä suoritustietoja oppilaitoksemme KOSKI-käyttäjä näkee silloin, kun TUVA-opiskelija suorittaa opintoja toisella koulutuksen järjestäjällä?


Koulutustoimijatasoisilla KOSKI-käyttöoikeuksilla näkee kaikkien kyseisen koulutustoimijan oppilaitoksien opiskeluoikeuksien tiedot, oppilaitostasoisilla oikeuksilla näkee vain kyseisen oppilaitoksen opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tiedot. Muiden koulutuksen järjestäjien ja tämän oppilaitosten opiskeluoikeustietoja ei kuitenkaan ole mahdollista KOSKI-palvelusta nähdä.

Käyttäjähallintaan ja tietosuojaan liittyvät ohjeet löydät kootusti täältä:
KOSKI-palvelun käyttäjähallinta ja tietosuoja