LUONNOS

Johdanto

Opetushallituksen vapaata sivistystyötä koskevan arkkitehtuurin nykytila

Vapaassa sivistystyössä järjestettyä oppivelvollisille suunnattua koulutusta koskevat tiedot viedään valtakunnalliseen Opetuksen ja koulutuksen tietovarantoon. https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201221

KOSKI-palvelun vapaata sivistystyötä koskeva tietomalli: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koski-oppija-schema.html?entity=vapaansivistysty%C3%B6nopiskeluoikeus#vapaansivistysty%C3%B6nopiskeluoikeus

Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021 löytyyy ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/vapaasivistystyo/7512390/tiedot

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma suositus 2017  löytyy ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/vapaasivistystyo/7675670/tiedot

VST-työkalu on vapaan sivistystyön paikallisten suunnitelmien luomiseen ja muokkaamiseen ePeruisteissa tarkoitettu selainsovellus: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/8378322/tiedot

Opintopolusta löytyy tietoa opiskelusta kansanopistossa ja kansalais- ja työväenopistoissa. Varsinainen opintotarjonta ei ole saatavilla Opintopolun koulutustarjonnassa vaan tarjonta on saatavilla keskitetysti kansanopistot.fi ja kansalaisopistot.fi -palveluissa.


Osaamismerkit taustaa

Digitaaliset osaamismerkit

Digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) on sähköinen ja visuaalinen dokumentti osaamisesta. Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista. Osaaminen voi liittyä esimerkiksi johonkin tietoon, taitoon, pätevyyteen, rooliin, tehtävään tai asenteeseen. Osaamismerkkien avulla voidaan rakentaa visualisoituja kokonaisuuksia ja oppimispolkuja, jotka toimivat henkilön kehittymisen tukena. Näin osaamismerkit voivat ohjata oppimista ja toimintaa järjestössä.

Osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liitetyistä metatiedoista. Metatiedoista selviää mm. merkin nimi, myöntäjän tiedot ja osaamiskriteerit. Merkin saaja voi myös itse lisätä merkkiin todisteita ja näyttöjä omasta osaamisestaan. Organisaatiot voivat luoda ja myöntää osaamismerkkejä esimerkiksi suomalaisessa Open Badge Factory -palvelussa (OBF). Osaamismerkin saaja voi kerätä kaikki osaamismerkkinsä esimerkiksi Open Badge Passport -palveluun (OBP), jonka kautta hän voi itse hallita merkkien näyttämistä ja jakamista muille.

Lähde: https://www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/osaamisen-tunnustaminen-ja-osaamismerkit/osaamismerkit.html

Open Badge spesifikaatio

Open Badges on Mozilla-säätiön kehittämä avoin tekninen standardi digitaalisten osaamismerkkien luomiseen ja myöntämiseen. Mozilla julkaisu Open Badges version 1.0 vuonna 2012. Standardia ylläpiti alunperin Badge Alliance Standard Working Group mutta ylläpito siirtyi IMS Global Learning konsortiolle 1.1, 2017. Nykyisen spesifikaation version on 2.1 ja kehitteillä on versio 3.0.

Open Badges ovat kuvakkeita, joihin on upotettu metatietona osaamismerkin sisältö, kenelle myönnetty, kenen toimesta, milloin ja miten aitous varmistetaan. Versiossa 2.x metatieto on JSON-LD muodossa kuvan sisällä.

Viralliset sivut: https://openbadges.org/

Open Badge spesifikaatio: https://www.imsglobal.org/activity/digital-badges

OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä hanke

OsaOppi III - Osaamispisteet pelissä hanke oli Opetushallituksen  rahoittama pelillinen ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma, joka toteutettiin vuosina 2014-2015. Se pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin, keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytännön kehittäminen ja edistäminen ammatillisessa koulutuksessa. Kaikki koulutusmateriaalit ja tallenteet on julkaistu täydennyskoulutuksen verkkosivulla http://www.oppiminenonline.com/ , josta ne ovat Creative Commons-lisenssillä hyödynnettävissä ei-kaupalliseen toimintaan.

Oppiminen Online on ammatillisten opettajien pelillinen täydennyskoulutus ja palvelun kautta voi hakea osaamismerkkejä: http://www.oppiminenonline.com/osaamismerkinhakemuslinkit/

Osaamismerkkien hakemista varten hakijan on avattava tili Open Badge Passport palveluun (https://openbadgepassport.com/1etusivu/).

Lähde: http://www.oppiminenonline.com/osaoppi-hankkeet/

Osuvat taidot hanke

Osuvat taidot hankkeessa on määrittelty  digitaitojen osaamismerkistö. Merkistöä hallinnoi Tieke. Merkkien myöntäjänä voi toimia mikä tahansa koulutusta järjestävä taho – esimerkiksi oppilaitos tai vapaan sivistystyön toimija. Osaamismerkistö sisältää selkeät osaamistavoitteet ja osaamisen osoittamisen tavat. Merkistöön rakennetaan merkkikohtaiset hakemuslomakkeet, jolloin jokainen merkin hakija osoittaa osaamisensa yhtenäisellä tavalla. Hakemusten arvioinnin tueksi luodaan selkeät arviointiohjeet.  Osaavat taidot hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja hanke toteuttiin ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja hankeverkostossa ovat mukana Hämeen ammattikorkeakoulu, TIEKE, Suomen eOppimiskeskus, Omnia, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Luksia, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Sedu ja Opintokeskus Sivis.

Osaamismerkistö on rakennettu Open Badge Factoryyn (https://openbadgefactory.com/fi/). Jokaisen merkkejä myöntävän tahon tulee hankkia OBF-lisenssi. Erityisesti oppilaitoskentällä voi olla käytössään Moodle, jolloin OBF-integraatio mahdollistaa myös näiden osaamismerkkien hyödyntämisen Moodlen kautta.

Lähde: https://tieke.fi/valtakunnalliset-osaamismerkit-helposti-kayttoon/

Digitukija -osaamismerkit

Digi- ja väestövirasto halllinnoi erilaisia Digitukija-osaamismerkkejä. Osaamismerkkejä voi hakea Open Badge Factorystä (https://openbadgefactory.com/fi/).

Lähde: https://dvv.fi/digituki/osaamismerkki

Pelialan osaamistavoitekartta

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa ja Metropolian toteuttamassa projektissa yhtenä päätavoitteena oli pelialan osaamiskartoitus ja osaamisten muuntaminen osaamismerkeiksi. 

Lähde: https://pelimerkit.metropolia.fi/2020/06/04/osaamisen-tunnistaminen-osaamismerkeilla-pelialan-osaamistavoitekartta/

EU Digital Credentials - Europass

https://europa.eu/europass/en/european-digital-credentials-learning
https://github.com/european-commission-empl/European-Learning-Model

Julkaisuja

Brauer, S., Halttunen, T., Hartikainen, A. & Juntunen, E. 2021. Osaamismerkit työelämässä. ePooki. Oulun
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103238026

Brauer, S. & Ruhalahti, S. (2014). Osoita osaamisesi osaamismerkein. Teoksessa A-M. Korhonen & S. Ruhalahti (toim.): Oppimisen digiagentit. HAMK julkaisut,87-92.

WikiPedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Digitaaliset_osaamismerkit

Toiminta-arkkitehtuuri

Toimijat ja roolit

Vapaan sivistyön oppilaitosten ylläpitäjät ja oppilaitokset

Vapaan sivistyön oppilaitosten ylläpitäjiä ovat kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai osakeyhtiöt. Oppilaitosten ylläpitäjät päättävät koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Osaamismerkkitietojen tuottajat ja hyödyntäjät


Vapaan sivistystyön osaamismerkkien tietojen tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät toimijat ja roolit on kuvattu yllä. Opetushallitus toimii osaamismerkkikuvausten tuottajana ja tietojen hallinnoijana sekä osaamismerkkisuoritustietojen hallinnoijana. Vapaan sivistystyön oppilaitos voi olla osaamismerkkejä myöntävä oppilaitos, joka toimii osaamismerkkisuoritustietojen hallinnoijana Opetushallituksen rinnalla ja osaamismerkkisuoritusten myöntäjänä. Osaamismerkkejä myöntävässä oppilaitoksessa toimii opettajia, jotka ovat osaamisen arvioijia. Oppijat voivat olla osaamismerkkien suorittajia. Lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut voivat olla osaamismerkkejä hyödyntäviä oppilaitoksia, jotka yhdessä työnantajien kanssa ovat osaamismerkkisuoritustietojen hyödyntäjiä.


RooliKuvaus
Osaamismerkkisisällön tuottajaOsaamismerkkisisällön tuottaja on työryhmä, joka luo osaamismerkin ja sen sisällön. Osaamismerkin luomisen lähtökohtana on työelämän osaamisvaatimukset.
Osaamismerkkikuvausten tuottaja Osaamismerkkikuvausten tuottaja on virkailija, joka kuvaa osaamismerkkiin liittyvät osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja osaamisen näytön menetelmät. 
Osaamiskuvaustietojen hallinnoijaOsaamiskuvaustietojen hallinnoija on organisaatio, jonka tehtävänä on ylläpitää osaamismerkkien kuvausten hallintaan tarkoitettua tietojärjestelmää. Tietojärjestelmään tallennetaan osaamismerkkikuvaukset ja kuvaukset jaetaan järjestelmän tarjoamien palveluiden kautta eri toimijoiden käyttöön.
Osaamismerkkisuoritustietojen hallinnoijaOsaamimerkkisuoritustietojen on organisaatio, jonka tehtävänä on ylläpitää osaamismerkkisuoritusten hallintaan tarkoitettua tietojärjestelmää. Tietojärjestelmään tallennetaan oppijoiden osaamismerkkisuoritukset ja suoritukset ovat osaamismerkin suorittajan käytettävissä tietojärjestelmän tarjoamien palveluiden kautta.
Osaamismerkkisuoritusten myöntäjäOsaamismerkkisuoritusten myöntäjä on oppilaitos, joka myöntää osaamismerkkisuorituksen osaamismerkin suorittajalle osaamisen arvioijan arvioinnin perusteella ja kirjaa osaamismerkkisuorituksen osaamismerkkisuoritusten hallintaan tarkoitettuun tietojärjestelmään, jos suorittaja on antanut suostumuksen tietojen jakamiseen tietojärjestelmän kautta.
Osaamismerkkien suorittajaOsaamismerkkien suorittaja on oppija, joka pyytää oppilaitosta arvioimaan osaamistaan ja saa hyväksytyn arvioinnin jälkeen osaamismerkin. Suorittaja antaa halutessaan suostumuksen tietojen käsittelyyn, jolloin suoritukset siirtyvät osaamismerkkien hallintaan tarkoitettuun tietojärjestelmään. Suorittaja voi jakaa osaamismerkkisuorituksia osaamismerkkien hyödyntäjille halutessaan.
Osaamismerkkien hyödyntäjä

Osaamismerkkien hyödyntäjä on oppilaitos tai työnantaja.

Oppilaitos voi hyväksilukea osaamismerkkisuoritukset. https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/aikaisempien-opintojen-hyvaksilukeminen

Työnantaja voi katsoa osaamismerkit työnhakijan/-tekijän eduksi.

Toimijoiden välinen vuorovaikutus

Vapaan sivistystyön osaamismerkkien roolien välinen vuorovaikutus on kuvattu yllä. Osaamismerkkisisällön tuottaja luo osaamismerkin ja sisällön osaamismerkille. Osaamismerkkikuvausten tuottaja tuottaa kuvaukset osaamismerkkikuvaustietojen hallinnoijalle, joka huolehtii tietojen jakelusta ja saatavuudesta eri tietoa tarvitseville tahoille. Osaamismerkkikuvaustietojen hallinnoija koostaa osaamismerkkien myöntäjien osaamismerkkitarjonnan keskitettyyn paikkaan ja tarjoaa tarjonnan palveluna oppijoille. Osaamismerkkien myöntäjä voi tarjota paikallisen tarjonnan palveluna suoraan oppijalle. Osaamismerkkisuoritusten myöntäjä tarjoaa osaamismerkkien myöntämisen palvelua osaamismerkkien suorittajalle. Palvelua käyttäessään suorittaja antaa omien tietojensa lisäksi suostumuksen osaamismerkkitietojen tallentamiseen valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin. Osaamismerkkien suorittaja maksaa arviointimaksun osaamismerkkien myöntäjälle, jonka jälkeen osaamisen arvioija saa tiedot suorittajasta sekä kuvauksen suorituksen kohteena olevasta osaamismerkistä. Osaamisen arviointi on kuvattu palveluna arvioijalta suorittajalle. Arvioinnin yhteydessä suorittaja antaa osaamisestaan näytön arvioijalle. Arvioinnin jälkeen arvioija ilmoittaa suorituksen tiedot osaamismerkkisuorituksen myöntäjälle. Osaamismerkkissuorituksen myöntäjä antaa hyväksytyn suorituksen tiedot osaamismerkkitietojen hallinnoijalle suostumuksen rajoissa. Osaamismerkkisuoritustietojen hallinnoija tuottaa palvelua, jonka kautta osaamismerkkien suorittaja saa tiedot omista osaamismerkeistään.  Palvelun avulla suorittaja voi halutessaan jakaa tiedot osaamismerkkisuoritustietojen hyödyntäjälle.

Palvelut

Osaamismerkkeihin liittyvät palvelut on kuvattu yllä. Palvelut on tunnistettu toimijoiden välisistä vuorovaikutuksista.

PalveluPalvelun kuvausAsiakkaatPalvelun omistaja
OsaamismerkkikuvauksetOsaamismerkkikuvaukset -palvelu sisältää sekä kuvausten hallinnan että niiden julkaisun. Opetushallituksen virkailijat lisäävät palvelun avulla osaamismerkit ja niiden sisällöt sekä kuvaukset palveluun. Palvelun kautta osaamismerkkien tiedot ovat kaikkien saatavillla. Palvelu sisältää myös osaamismerkkeihin sisältyvän tiedon viemisen vapaan sivistystyön oppilaitosten paikallisiin opetussuunnitelmiin.Opetushallituksen virkailijat (tietojen hallinta), kaikki (tietojen katselu), oppilaitokset (osaamismerkkikuvausten vieminen paikallisiin opetussuunnitelmiin)Opetushallitus
OsaamismerkkitarjontaOsaamismerkkitarjonta -palvelu tarjoaa tiedot valtakunnallisesti saatavilla olevista osaamismerkeistä ja niiden suorituspaikoista (vapaan sivistystyön oppilaitoksista, joissa osaamismerkin voi suorittaa).OppijatOpetushallitus
Paikallinen osaamismerkkitarjontaPaikallinen osaamismerkkitarjonta -palvelu tarjoaa tiedot oppilaitoksen omasta osaamismerkkitarjonnasta.OppijatOppilaitos
Osaamisen arviointiOsaamisen arviointi palvelussa oppija voi arvioituttaa oman osaamismerkkiä koskevan osaamisensa.OppijatOppilaitos
Osaamismerkin myöntäminenOsaamismerkin myöntäminen palvelussa oppija saa osaamismerkin hyväksytyn arvioinnin jälkeen.OppijatOppilaitos
OsaamismerkkisuorituksetOsaamismerkkisuoritukset -palvelun avulla virkailija hallinnoi oppijoiden osaamismerkkisuorituksia. Palvelun avulla virkailija kirjaa oppijalle osaamismerkin hyväksytyn suorituksen jälkeen. Palvelu voi olla toteutettu oppilaitoksen omissa järjestelmissä ja sen lisäksi myös valtakunnallisesti tarjotaan palvelua suoritusten kirjaamiseen. Paikallisista toteutuksista tieto siirtyy valtakunnalliseen palveluun.OppilaitosOppilaitos, Opetushallitus
Omat osaamismerkitOmat osaamismerkit palvelussa oppija voi katsella omia osaamismerkkisuorituksiaan.OppijatOpetushallitus
Oppijan osaamismerkitOppijan osaamismerkit palvelun kautta osaamismerkkien hyödyntäjät (työnantajat, oppilaitokset) voivat katsella oppijan osaamismerkkisuorituksia.Työnantajat, toisen asteen oppilaitokset, korkeakoulutOpetushallitus

Palveluiden toteutus

Osaamismerkkikuvaukset

Palvelun tuotetaan osaamismerkkikuvausten tuottamisen ja osaamismerkkien sisällyttäminen paikalliseen opetussuunnitelmaan prosesseilla. Ensimmäisessä tuotetaan osaamismerkkien tieto ja siitä vastaa Opetushallitus. Jälkimmäisessä osaamismerkit viedään osaksi oppilaitosten opetussuunnitelmia ja siitä vastaa oppilaitos itse.

Osaamismerkkitarjonta palvelun toteutus

Paikallisen osaamismerkkitarjonta palvelun toteutus

Osaamisen arviointi

Osaamismerkin myöntäminen


Prosessit

Osaamismerkin hankinta asiakaspolku

Oppijan osaamismerkin hankinta asiakaspolku on kuvattu yllä. Osaamismerkin hankinta on jaettu vaiheisiin, jotka tapahtuvat eri aikoina. Oppija perehtyy osaamismerkkeihin ja selvittää niihin liittyvät osaamisvaatimukset. Oppija kehittää osaamistaan osaamismerkkin osaamisvaatimusten mukaisesti. Osaamisen kehittäminen voi myös tapahtua ajallisesti aiemminkin.  Oppija käy suorittamassa osaamismerkin, jonka jälkeen oppija voi tarkastella omia suorittamiaan osaamismerkkejä ja jakaa tiedot oppilaitoksille tai työnantajille.

Osaamismerkin hankinta tarkempi prosessikuvaus

Osaamismerkin hankinta koko prosessi on kuvattu tarkemmin yllä. Prosessi on kuvattu vaiheittain seuraavissa kappaleissa.

Osaamismerkin hankinta: perehtyy osaamismerkkeihin

Osaamismerkkeihin perehtymisen vaihe on kuvattu yllä. Oppija avaa selaimella osaamismerkkitarjotin palvelun ja löytyy palvelun kautta saatavilla olevat osaamismerkit. Oppija voi perehtyä jokaiseen osaamismerkkiin tarkemmin ja avata osaamismerkin kuvauksen. Löydettyään sopivan osaamismerkin oppija siirtyy kehittämään osaamistaan. Osaamisen kehittämisen vaihetta ei ole kuvattu tarkemmin.

Osaamismerkin hankinta: käy suorittamassa osaamismerkin

Osaamismerkin suorittamisen vaihe on kuvattu yllä. Oppija ottaa yhteyttä oppilaitokseen ja varaa arviointiajankohdan ja samalla suorittaa osaamismerkkimaksun. Oppilaitos varaa arvioijan oppijan arviointia varten. Arvioija valmistautuu arviointiin perehtymällä osaamismerkkikuvaukseen. Oppija käy osoittamassa osaamisensa oppilaitoksessa ja arvioija arvioi ja dokumentoi oppijan suorituksen.  Oppilaitos tiedottaa oppijalle suorituksesta ja oppija voi hylätyn suorituksen jälkeen joko pyytää arvioinnin uusimista tai kehittää osaamistaan ja mahdollisesti yrittää suoritusta uudelleen. Oppilaitos siirtää oppijan suorituksen Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon.

Osaamismerkin hankinta: tarkastelee omia suoritusmerkkejään

Omien suoritusmerkkien tarkastelu vaihe on kuvattu yllä. Oppija kirjautuu palveluun ja tarkistaa suorituksensa palvelun kautta.

Osaamismerkin hankinta: jakaa omat osaamismerkit

Omien osaamismerkkien jakamisen vaihe on kuvattu yllä. Oppija lähettää järjestelmän tuottaman linkin osaamismerkkisuoritustietojen hyödyntäjälle (oppilaitos tai työnantaja). Hyödyntäjä vastaanottaa linkin ja tarkastelee oppijan osaamismerkkejä linkin takana. Hyödyntäjä voi perehtyä tarkemmin osaamismerkkien kuvauksiin.

Osaamismerkkikuvausten tuottaminen ja tuominen osaksi tarjontaa

Osaamismerkkikuvausten tuottaminen

Osaamismerkkien sisällyttäminen paikalliseen koulutustarjontaan

Tietoarkkitehtuuri

Käsitteet

Osaamismerkkeihin liittyvät keskeiset käsitteet on kuvattu yllä.

Osaamismerkki on osaamismerkin myöntäjän määrittelemä osaamista kuvaava kokonaisuus.

Osaamismerkkikuvaus on osaamismerkin Opetushallituksen määrittelemä ohjaava tieto, jolla pyritään yhdenmukaistamaan osaamismerkkisuoritusten arviointia ja mahdollistaa saman merkin myöntämisen eri oppilaitoksista. Osaamismerkkikuvaus sisältää osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja osaamisenäytön osoittamisen ohjeistuksen.

Osaamismerkkisuoritus on oppijan hankkima osaamismerkki, joka osoittaa minkä osaamismerkin oppija on hankkinut, milloin ja mistä.  Osaamismerkkisuoritus on opintosuorituksen erikoistapaus ja opintosuoritukseen liittyy opintokokonaisuus, joka kuvaa suorituksen sisällön.

Osaamismerkkiopinto-oikeus on lisätty malliin kuvaamaan oppijan asiakkuutta oppilaitoksessa. Olettamus on, että osaamismerkkien suorittajat kirjataan paikallisiin opintohallintojärjestelmiin ja tällöin syntyy eräänlainen opinto-oikeus kyseisessä oppilaitoksessa. Opinto-oikeus on myös keskeinen käsite KOSKI-palvelussa, koska kaikkia suoritukset liittyvät johonkin opinto-oikeuteen. Osaamismerkkisuoritukset tulisi näin ollen kytkeä jonkinlaisen osaamismerkkiopinto-oikeuden alle.

Osaamismerkkitarjonta kuvaa oppilaitoksen koulutustarjonnassa olevia osaamismerkkejä. Osaamismerkkejä voi suorittaa useassa eri oppilaitoksessa mutta oppilaitoksen on järjestettävä mahdollisuus arviointiin ja päätettävä resurssoinnista.

Tietoryhmät

Osaamismerkkien tietoryhmät on kuvattu yllä. Osaamismerkkien tietoryhmät on muodostettu sen perusteella, miten tiedot jakautuisivat eri Opetushallituksen palveluissa.

Tietomalli

Osaamismerkkin ja osaamismerkkisuorituksen looginen tietomalli on kuvattu yllä.

Osaamismerkillä on yksilöllisen tunniste, joka on OID-tunniste. OID-tunniste edellyttää, että osaamismerkeille varataan OID-tunnisteavaruudesta oma juuri tunniste, jonka alle osaamismerkkien yksilölliset tunnisteet luodaan. OID-tunnisteavaruuden alle voidaan luoda alitunnisteavaruuksia jollakin jaotteluperusteella. Jaotteluperusteita voisivat olla esimerkiksi osaamismerkin kategoria, luoja tai vuosi. Osaamismerkeillä on kuvaava nimi ja esitystä varten linkki visuaaliseen ilmeeseen.  Osaamismerkillä on luoja, joka  viittaa osaamismerkin sisällön määritelleeseen organisaatioon OID-tunnisteen avulla. Osaamismerkillä on luontipäivämäärä ja poistopäivämäärä (onko tarpeen?). Ylätason osaamismerkin tunniste mahdollistaa hierarkian muodostamisen osaamismerkkien välillä. Yksi osaamismerkki voi kuulua johonkin toiseen osaamismerkkiin. (Onko mahdollista, että osaamismerkki kuuluu useampaan osaamismerkkiin? Tämä ratkaisu ei mahdollista sitä.)

Osaamismerkkisuoritus liittyy osaamismerkkiin yksilöllisen tunnisteen kautta. Suorittaja liittyy henkilöön oppijanumeron kautta. Myöntäjä liittyy oppilaitokseen organisaation OID-tunnisteen kautta. Osaamisen arvioija on opettajan nimi (ovatko aina myös rekisterissä? esim. oppijanumerorekisteri?). Osaamistavoitteet ja niiden arviointimenettelyt löytyvät suoritukseen liitettävän linkin (URI) kautta.  Suoritus- ja myöntämisajankohdat ovat päivämääriä.

OpenBadge spesifikaatiossa jokainen myönnetty badge on kuva ikoni, jonka metatiedoissa on suorituksen tiedot JSON-LD muodossa koodattuna mukana. Metatietojen avulla badge voidaan validoita, joko perustuen kryptografiseen avaimeen tai varmistuspalvelun avulla.

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Sovelluspalvelut

Osaamismerkkiprosesseja tukevat sovelluspalvelut on kuvattu yllä. Sovelluspalvelut on tunnistettu prosessien yhteydessä (tästä puuttuu vielä  osittain osaamismerkkikuvausten tuottamisen näkökulma). 

Osaamismerkkitarjotin tarjoaa avoimesti tietoa tarjolla olevista osaamismerkeistä.

Osaamismerkkikuvaukset tarjoaa avoimesti osaamismerkkien kuvaukset.

Osaamismerkkisuoritus sovelluspalvelun kautta tallennetaan oppijan suoritukset. Palvelu on merkitty sekä Opetushallituksen että oppilaitoksen palveluksi olettaen, että osaamismerkkisuorituksia voidaan tallentaa paikallisesti oppilaitoksen omaan järjestelmään. Opetushallituksen on tarjottava palvelu kansallisesti niille toimijoille, joilla ei ole omaa järjestelmää.

Omat osaamismerkit sovelluspalvelu tarjoaa tunnistautuneelle oppijalle tiedot oppijan suorittamista osaamismerkeistä.

Oppijan osaamismerkit sovelluspalvelu tarjoaa tunnistautumattomalle käyttäjälle tiedot oppijan suorittamista osaamismerkeistä. Oppijan osaamismerkkeihin ohjaudutaan luodun linkin kautta, jolloin ainoastaan ne, joille oppija on jakanut linkin pääsevät näkemään oppijan osaamismerkit.

Oppijan tunnistaminen sovelluspalvelu tarjoaa kirjautumisen ja oppijan tunnistamisen kirjautumisen yhteydessä.

Paikalliset opetussuunnitelmat palvelun kautta oppilaitokset voivat tallentaa paikalliset suunnitelmat keskitettyyn tietovarantoon ja tiedot ovat palvelun kautta saatavilla.

Osaamismerkkitarjonta palvelun kautta oppilaitokset voivat tallentaa oman osaamismerkkitarjontansa keskitettyyn tietovarantoon.

Sovellustoiminnot

Osaamismerkkeihin liittyvät sovellustoiminnot on kuvattu yllä. Tarvittavat sovellustoiminnot on tunnistettu prosessikuvauksista. Poikkeus on myöntäjäorganisaation tietojen tallentaminen, mikä tapahtuu tunnistettujen prosessien ulkopuolella. Oppilaitoksen tiedot tallennetaan organisaatiopalveluun. Sovellustoiminnot on ryhmitelty karkeasti erilaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Sovellustoiminnot kuvaa karkealla tasolla kehittämisvaatimuksia: mitä eri toiminnallisuuksia eri sovelluksissa tulisi olla.

Sovelluspalveluiden toteutus

Osaamismerkkikuvaukset

Opetushallituksen virkailija tallentaa ja muokkaa osaamismerkkien kuvauksia Osaamismerkkikuvaukset -sovelluspalvelun avulla.

Osaamismerkkitarjonta

Osaamismerkkitarjotin listaa anonyymille käyttäjälle saatavilla olevat osaamismerkit ja näyttää osaamismerkkien sisällön sekä niihin liittyvät kuvaukset.

Osaamismerkkisuoritukset

Oppilaitoksen virkailija tallentaa  Osaamismerkkisuoritukset -sovelluspalvelun kautta oppijan osaamismerkkisuorituksen hyväksytyn suorituksen jälkeen.

Jos oppilaitoksella on käytössään paikallinen opintohallintojärjestelmä, joka tukee osaamismerkkisuoritusten merkitsemistä, niin suoritus voidaan tallentaa ensin paikallisen opintohallintojärjestelmään. Osaamismerkkisuoritustiedot siirretään tämän jälkeen Koskeen järjestelmien välisenä integraationa.

Oppilaitoksen virkailija voi myös tallentaa osaamismerkkisuoritukset suoraan Koskeen. Tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että Kosken yhteyteen on toteutettu käyttöliittymä, jonka kautta suorituksen voi kirjata.

Oppijan tunnistaminen

Oppija kirjautuu Oma Opintopolkuun Oppijan tunnistaminen palvelun avulla. Oppija tunnistautuu ja järjestelmä myöntää tunnistautumisen jälkeen käyttöoikeuksia kuvaavan roolin käyttäjälle. Roolin avulla oppija pääsee katsomaan omia suorittamiaan osaamismerkkejä. Tunnistautumisen yhteydessä oppijan oppijanumero kulkeutuu selainistunnon mukana taustapalveluihin, jolloin käyttäjä voidaan yksilöidä ja yhdistää oppijan tietoihin.

Omat osaamismerkit

Tunnistautunut oppija voi katsella omia osaamismerkkejään Omat osaamismerkit -sovelluspalvelun kautta. Sovellus listaa oppijan suorittamat osaamismerkit, jotka saadaan osaamismerkkisuoritusten hallintasovelluksesta (Koski -järjestelmästä).  Oppija voi tutustua myös osaamismerkkien sisältöön ja kuvaukseen, jotka saadaan osaamismerkkien hallintasovelluksesta. Oppija voi luoda jaettavan linkin omiin osaamismerkkeihin palvelun avulla.

Oppijan osaamismerkit

Oppijan jaettua linkin omiin osaamismerkkeihin linkin vastaanottaja voi avata oppijan osaamismerkit ja tutustua myös osaamismerkkien kuvauksiin.


Kerrosarkkitehtuurit

Osaamismerkkikuvaustiedon tuotanto

Osaamismerkkikuvaustiedon hyödyntäminen

Arkkitehtuurianalyysi

Havainnot

Arkkitehtuuria on kuvattu ratkaisukeskeisesti ja pyritty luomaan tavoitetila pohjautuen Opetushallituksen olemassa oleviin palveluihin ja järjestelmiin. Nykytilassa on kuitenkin tunnisettu olemassa olevia kaupallisia palveluita ja laajasti käytössä oleva osaamismerkkeihin liittyvä standardi OpenBadge. Julkishallinnon tuottaman palvelun tuominen markkinoille voi olla riski, josta tulee tehdä linjaus opetus- ja kulttuuriministeriössä. 

Tavoitetilassa kuvattu osaamismerkkikokonaisuus lähtee liikkeelle ajatuksesta, jossa viranomainen päättää osaamismerkkien sisällöistä ja kuvauksista ja keskittyvät pelkästään työelämässä tarvittavien osaamisten osoittamiseen. Open Badge mallissa kuka tahansa voi luoda merkkejä ja niiden käyttöä ei ole rajattu pelkästään osaamisen osoittamiseen vaan merkillä voidaan kuvata esimerkiksi kuulumista johonkin yhteisöön. Open Badge on laajalle levinnyt ja järjestöt ja työnantajat hyödyntävät sitä sekä myös muutamat valtionhallinnon toimijat. Open Badge pohjautuu ajatukseen, jossa osaamismerkkien myöntäminen on kustannustehokasta ja palvelu tuotetaan pääsääntöisesti sähköisillä palveluilla. Arvioinnin tekee kuitenkin ihminen vaikka hakemukset lähetetään sähköisesti. Tavoitetilan osaamismerkkiarkkitehtuurissa oppijan on mentävä paikan päälle oppilaitokseen arvioitavaksi ja tätä varten on varattava arvioijan aika. Oppija on myös maksettava arvioinnista maksu. Oppijan näkökulmasta osaamismerkkiin tehdään ajallinen ja rahallinen investointi, jonka pitäisi tuoda hänelle hyötyä myöhemmin työelämässä tai opiskelussa. Osaamismerkin arviointi tuo myös lisää hallinnollisia tehtäviä oppilaitoksille ja myös opettajien työmäärä kasvaa. Osaamismerkkeihin liittyvän osaamisen osoittaminen mahdollisuutta etäyhteydellä tulisi selvittää.

Osaamismerkkisisältöjen ja -kuvausten hallinta on suunniteltu osaksi ePerusteet -järjestelmää. ePerusteissa on vapaalle sivistystyölle tarkoitettu oma työkalunsa, jolla voidaan tuoda vapaan sivistystyön paikallisia opetussuunnitelmia ePerusteisiin. Osaamismerkkien mahdollinen laajentaminen muihin koulutussektoreihin tulisi huomioida kehityksessä ja osaamismerkkikuvaukset tulisi olla koulutusektoririippumattomasti hallittavissa. Osaamismerkkien tuominen osaksi paikallista opetussuunnitelmaa tulisi myös toteuttaa siten, että eri koulutussektorien työkalut voivat hyödyntää samaa ratkaisua. Jokainen oppilaitos voi itsenäisesti päättää mitä osaamismerkkejä on mukana heidän suunnitelmissaan ja tarjonnassa ja paikallisten opetussuunnitelmatyökalujen tulisi näyttää tarjolla olevat osaamismerkit, joista kukin oppilaitos voi poimia haluamansa.

Osaamismerkkikuvausten tallentaminen ePerusteisiin voidaan toteuttaa nykyistä sisältöä laajentamalla olemassa olevia toiminnallisuuksia hyödyntämällä tai kehittämällä uusia toiminnallisuuksia, jotka tarjoavat Opetushallituksen ja oppilaitosten virkailijoille käytettävyydeltään korkeat ja intuitiiviset käyttöliittymät osaamismerkkien hallintaan ja sisällyttämiseen osaksi paikallisia suunnitelmia. Minimitoteutuksessa osaamismerkkikuvauksia pyrittäisiin hallitsemaan ePerusteiden olemassa olevilla rakenteilla ja yleiskäyttöisillä osioilla. Paikallisiin opetussuunnitelmaan osaamismerkit sisällytettäisiin esimerkiksi yhtenä tekstiosiona. Mitä enemmän osaamismerkkien rakenteellisuutta halutaan viedä perusteista paikallisiin suunnitelmiin tai mitä enemmän osaamismerkki kohtaisia toiminnallisuuksia halutaan niiden hallintaan sitä todennäköisimmin joudutaan kehittämään jotain uutta.

Vapaan sivistystyön koulutustarjonta ei ole tällä hetkellä Opetushallituksen ylläpitämässä koulutustarjonta palvelussa vaan muiden tuottamissa keskitetyissä palveluissa. Osaamismerkkitarjottimen rakentaminen Opintopolkuun tulisi tehdä harkiten, jotta VST tarjonta ei hajaudu eri palveluihin. Osaamismerkkeihin ei kohdistu myöskään hakuja, jos arvioijan ajanvarausta ei lueta sellaiseksi, jolloin koulutustarjontapalvelu voi olla turhan järjeä työkalu yksinkertaisen luettelon näyttämiseen. 

Osaamismerkit muodostavat hierarkian, jossa osaamismerkki voi koostua muista osaamismerkeistä. Koodistopalvelu voisi toimia osaamismerkkihierarkian hallinnan välineenä, mutta ongelmaksi muodostuu se, että hierarkia voi elää ajan saatossa ja uusia ylätason merkkejä voi ilmaantua myöhemminkin, jolloin tavanomainen koodistohierarkia ei välttämättä toimi. Lisäksi haasteena ovat mahdolliset erilaiset säännöt, joiden perusteella ylätason oaaamismerkki katsotaan suoritetuksi. Koodistopalvelu toimisi, jos sääntöjä olisi vain yksi eli kaikki alimerkit tulee olla suoritettuna ennen kuin ylätason merkki ansaitaan. Ylätason osaamismerkki voidaan kuitenkin ansaita muillakin säännöillä, joissa vain osa alimerkeistä riittää ylätason suoritukseksi. Jos ylätason osaamismerkin suorittamisen tunnistamista ei automatisoida, niin säännöt voidaan kuvata osaksi osaamismerkkikuvauksia ja päätöksen ylätason merkinsuorittamisesta tekee oppilaitos. Prosessissa tulisi kuitenkin huomioida se, että osaamismerkkejä myöntävät eri tahot ja voiko jokin oppilaitos ottaa vastuuta muista osaamismerkkisuorituksista hyväksymällä ylätason osaamismerkin. Jos hyväksyntä aiotaan automatisoida, niin erilaiset säännöt tulisi kuvata johonkin järjestelmään, joka tekisi automaattisen päätöksen aina kun uusi osaamismerkkisuoritus lisätään. Joka tapauksessa koodistossa voidaan hallita yksittäisten osaamismerkkien tunnisteita ilman, että ne muodostavat koodistossa minkäänlaista hierarkiaa. Hiearkian toteutuksessa suositellaan European Learning Module mukaista mallia, jossa osaamismerkille määritellään mihin ylätason merkkiin se kuuluu. Toisin sanoen, osaamismerkillä on attribuuttina ylätason merkin tunniste.

Tavoitetilassa osaamismerkkisuorituksen viedään Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon. Tietovarannossa suoritukset on aina kytketty opinto-oikeuteen ja osaamismerkkien tapauksessa tulisi miettiä luodaanko tietovarantoon erillinen osaamismerkkejä koskeva opinto-oikeus, jonka alle oppijan osaamismerkit kertyvät. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin usean oppilaitoksen kautta tapahtuva tietojen päivitys ja mahdollinen riski samanaikaisesta päivittämisestä. Tietojen päivitys tapahtuu lataamalla ensin oppijan opinto-oikeus paikalliseen järjestelmään, jossa tietoa päivitetään ja koko opinto-oikeus lähetetään takaisin valtakunnalliseen tietovarantoon. Samanaikainen päivittäminen voi johtaa siheen, että toinen osaamismerkki katoaa päivittämisen yhteydessä. Tästä johtuen suoritukset kirjataan oppilaitoksen omistamaan opinto-oikeuteen ja tässä ratkaisussa osaamismerkit kertyvät näin ollen eri opinto-oikeuksien alle. Kolmas vaihtoehto olisi luoda osaamismerkkejä varten Koski-järjestelmään erillinen ratkaisu, jossa osaamismerkkisuoritukset ovat omassa tietokantataulussaan ja niiden hallintaan on selkeä rajapinta.

Osaamismerkkikuvausten muuttuessa merkittävästi jo suoritettujen osaamismerkkien kuvaukset tulisi jäädä kuitenkin voimaan. Vaihtoehtoina on joko luoda kokonaan uusi osaamismerkki uudella kuvauksella tai mahdollistaa kuvausten versiointi tietojärjestelmässä. Versioimalla kuvaukset vanha ja uusi kuvaus voivat olla saatavilla samanaikaisesti. Versiointi edellyttäisi ohjelmistokehitystä ePerusteissa. Versiointi vaikuttaisi myös osaamismerkkisuorituksiin ja niihin tulisi liittää tieto siitä mihin osaamismerkkikuvauksen versioon suoritus liittyy. Molemmissa vaihtoehdoissa osaamismerkeissä voisi näkyä jokin versionumero, esimerkiksi juokseva numero tai vuosiluku.


Ratkaisuvaihtoehdot

Vaihtoehto 1: minimaaliset muutokset Opetushallituksen järjestelmiin

Vaihtoehdossa 1 Opetushallitus luo osaamismerkkikuvaukset ePerusteisiin ja oppilaitokset sisällyttävät osaamismerkit paikallisiin suunnitelmiin mutta osaamismerkkitarjonta ja  osaamismerkkisuoritukset hallitaan Opetushallituksen ulkopuolisissa järjestelmissä, esimerkiksi samaan tapaan kuin OpenBadgeen liittyvät osaamismerkit tällä hetkellä. Oppilaitokset myöntäisivät osaamismerkkejä Opetushallituksen ohjauksen mukaisesti mutta suoritukset kirjattaisiin olemassa oleviin osaamismerkkijärjestelmiin.

Vaihtoehto 2: Opetushallituksen palveluiden laaja hyödyntäminen

Vaihtoehdossa 2 Opetushallitus luo osaamismerkkikuvaukset ePerusteisiin ja oppilaitokset sisällyttävät osaamismerkit paikallisiin suunnitelmiin. Osaamismerkkitarjonta viedään Opetushallitukseen koulutustarjontapalveluun ja Opintopolkuun saataville. Osaamismerkkisuoritukset viedään Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon ja oppija voi katsella suorituksiaan Oma Opintopolussa.

Vaihtoehto 3: Opetushallitus toteuttaa erillisen ratkaisun osaamismerkkien hallintaan

Vaihtoehdossa 3 Opetushallitus toteuttaa kokonaan uuden palvelun, jossa hallitaan sekä osaamismerkkien kuvaukset, tarjonta että suoritukset.

Vaikutukset


VaikutusRatkaisuvaihtoehto

Koodistopalvelu

Sisällön laajentaminen. Luodaan osaamismerkkikoodisto ja OID-tunnisteavaruus.1, 2 (,3)
OrganisaatiopalveluSisällön laajentaminen. Lisätään vapaan sivistystyön oppilaitokset, jotka tarjoavat osaamismerkkejä.1, 2
KäyttöoikeuspalveluSisällön laajentaminen. Lisätään osaamismerkkejä hallinoivat virkailijat.1, 2, 3
KOSKI

Sovelluskehitys Lisätään osaamismerkkisuoritukset KOSKI-tietomalliin. Mahdolliset integraatiot paikallisiin järjestelmiin.

2
ePerusteetMinimitoteutuksessa sisällön laajentaminen. Lisätään osaamismerkkisisällöt ja -kuvaukset. Laajempana toimenpiteenä sisältää ohjelmistokehitystä osaamismerkkien hallintaan.1, 2
VST-työkaluMinimitoteutuksessa sisällön laajentaminen. . Mahdollisuus lisätä osaamismerkit paikalliseen suunnitelmaan. Minimitoteutuksessa paikalliseen opetussuunnitelmaan vietävät osaamismerkit tallennetaan käsin tekstikappaleena. Laajempana toimenpiteenä vaatii ohjelmistokehitystä, jolloin osaamismerkit esiintyvät omina kappaleinaan ja sisällytettävät osaamismerkit valitaan listasta.1, 2, 3
Paikalliset järjestelmätSovelluskehitys. Osaamismerkkien hallinta paikallisesti. Mahdollinen integraatio KOSKI-järjestelmään.2


Kehittämistoimenpiteet

Osaamismerkkien tavoitetila arkkitehtuurin mukaan on tunnistettu seuraavia kehittämistoimenpiteitä. Ratkaisuvaihtoehto sarakkeessa on kuvattu mihin ratkaisuvaihtoehtoon toimenpide liittyy.


KehittämistoimenpideTehtävätTehtävän kuvausRatkaisuvaihtoehto
Osaamismerkkisisältöjen ja -kuvausten hallintasovellus osaksi ePerusteet -järjestelmääOsaamismerkkikoodiston luominen koodistopalveluunVarataan erillinen OID-avaruus osaamismerkeille ja nimetään omistaja kyseiselle avaruudelle. Eri koulutussektorien osaamismerkeille voisi olla oma OID-avaruutensa.1,2 (,3)

Osaamismerkkisisältöjen ja kuvausten rakenne ePerusteisiinMahdollistetaan osaamismerkkisisältöjen ja -kuvausten tallentaminen ePerusteisiin.1,2

Osaamismerkkien poiminta paikalliseen suunnitelmaan paikallisella opetussuunnitelmatyökalullaTyökalu listaa osaamismerkkivalikoiman, josta käyttäjä voi valita mitkä tulevat osaksi paikallista suunnitelmaa.1,2
Osaamismerkkisuoritusten hallintasovellus osaksi Koski-järjestelmääOsaamismerkkien tietomalliMääritellään kerättävien tietojen KOSKI-tietomalli, viedään osaksi KOSKI-määräystä ja mahdollistetaan tietojen talennus järjestelmään.2

Paikallisten oppilashallintojärjestelmien integraatiotToteutetaan osaamismerkkisuoritusten siirto paikallisista järjestelmistä KOSKI-järjestelmään.2

Osaamismerkkisuoritusten tallennuksen käyttöliittymäToteutetaan käyttöliittymä, jonka kautta oppilaitos voi tallentaa oppijan osaamismerkkisuorituksen.2
Omien osaamismerkkien katselu osaksi Oma Opintopolku -palveluaOsaamismerkki näkymä osaksi Oma Opintopolku -palvelua
2,3
Erillinen osaamismerkkisovellusOsaamismerkkikuvausten hallinta toiminnallisuus.
3

Osaamismerkkitarjonnan hallinta toiminnallisuus
3

Osaamismerkkisuoritusten hallinta toiminnallisuus
3

Kustannusvaikutukset
  • No labels