På denna sida hittar du en sammanställning av länkar till anvisningar i anknytning till tjänster på administratörens arbetsbord i Studieinfo för anordnare av yrkesutbildning, huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete samt anordnare av annan än reglerad utbildning, som finansieras av statsunderstöd eller upphandlingsutbildningens finansiering av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS). Du kommer till utbildningsanordnares tjänstespecifika anvisningar via länkarna nedan.

Observera att om en anordnare av yrkesutbildning eller huvudman för en läroanstalt för fritt bildningsarbete ordnar annan än reglerad utbildning som finansieras av SKOLS, ska utbildningsanordnaren för dess del bekanta sig med anvisningarna för annan än reglerad utbildning och spara uppgifter om annan än reglerad utbildning enligt de anvisningar som utfärdats för dessa utbildningar.

Innehåll


Anordnare av yrkesutbildning

ePUK-tjänsten

ePUK-tjänstens anvisningar:
eHOKS-palvelun ohjeet

Kontaktuppgifter:
ehoks@opintopolku.fi

KOSKI-tjänsten

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) kan bevilja statsunderstöd för anordnande av examina och examensdelar som nämns i 5 § i lagen om yrkesutbildning. Genom ändringen i lagen om nationella studie- och examensregister som träder i kraft 1.1.2023 ska en anordnare av utbildning i den mening som avses i lagen om yrkesutbildning i KOSKI-datalagret spara uppgifter i enlighet med lagen om sina studerande vid situationer där en anordnare av yrkesutbildning ordnar reglerad yrkesutbildning med statsunderstöd som SKOLS beviljat. Lagändringen omfattar också yrkesutbildning som finansieras av statsunderstöd enligt lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och som genomförts 1.1.2022 eller senare. En anordnare av yrkesutbildning som fått statsunderstöd ska i KOSKI-informationsresursen retroaktivt spara uppgifter om yrkesutbildning som genomförts mellan 1.1.2022 – 31.12.2022 så att uppgifterna om studierätter och prestationer är registrerade senast 30.4.2023. 

Sammanställning av KOSKI-anvisningar för anordnare av yrkesutbildning:
7. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittamat ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeudet (på finska)
9. Studierätter inom yrkesutbildning med statsunderstödfinansiering av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA) (på svenska)

Studierätter inom yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten (på finska):
Ammatillisten opiskeluoikeuksien tiedot KOSKI-palvelussa

Finansieringsformen för studierätter inom yrkesutbildning som finansieras av SKOLS (på finska):
1.1. Ammatillisten opiskeluoikeuksien läsnäolotiedot ja opiskeluoikeuden rahoitusmuodon tiedot#1.1.Ammatillistenopiskeluoikeuksienl%C3%A4sn%C3%A4olotiedotjaopiskeluoikeudenrahoitusmuodontiedot-Opiskeluoikeudenrahoitusmuoto

KOSKI-tjänstens kundtjänst och rådgivning:
koski(at)opintopolku.fi

Anvisningar för anordnande av kontinuerliga ansökningar (utbud, ansökan, urval) (på finska)

Allmänt: Anvisningar för kontinuerlig ansökan


Huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete

Ansvariga användare i Studieinfo och tjänstespecifika huvudanvändarrättigheter

Om upprätthållaren av en läroanstalt för fritt bildningsarbete är en privat utbildningsaktör, som inte ännu har någon ansvarig användare i Studieinfo eller användarrättigheter till någon tjänst i tjänstemannens Studieinfo, behöver upprätthållaren av läroanstalten eller läroanstalten först en ansvarig användare i Studieinfo som kan bevilja huvudanvändarrättigheter för olika tjänster (eGrunder, KOSKI). Om det inte är känt om läroanstalten eller dess upprätthållare har en ansvarig användare i Studieinfo eller vem som utsetts som ansvarig användare i Studieinfo, kan du be om råd från Utbildningsstyrelsen på adresserna yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi eller koski(at)opintopolku.fi.

Utseende av ansvariga användare i Studieinfo och anhållan om användarrättigheten:

Anvisningar till ansvariga användare i Studieinfo

Om upprätthållaren av en läroanstalt redan har en ansvarig användare i Studieinfo, men inte alla nödvändiga tjänstespecifika huvudanvändare, bekanta dig med eGrunder-tjänsten och anvisningarna för KOSKI-tjänstens användaradministration. Länken hittar du nedan.

eGrunder-tjänsten

Lokala beskrivningar för utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig mot kontinuerligt lärande ska föras in i eGrunder-tjänsten senast då utbildningen inleds. Planen förs in och publiceras genom verktyget för fri bildning och Skols.

Användning av verktyget för fri bildning och Skols för huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/opas/8378322/tiedot 

Lokala läroplaner för utbildningar inom det fria bildningsarbetet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/vapaasivistystyo 

eGrunder-tjänstens kundtjänst och rådgivning:
eperusteet(at)opintopolku.fi

OBS! Innan en studierätt för fritt bildningsarbete kan skapas måste läroanstaltens huvudman publicera den lokala planen genom att använda eGrunder-tjänstens verktyg för fri bildning och Skols. I eGrunder-tjänsten genereras automatiskt en fyrsiffrig kod för studiehelheten på studiehelhetens nivå vid publiceringen. Läroanstaltens huvudman sparar studiehelhetens kod från den publicerade planen och lägger till den i studierättens uppgifter i KOSKI-tjänsten när studierätten skapas. Studiehelhetens kodvärde är en obligatorisk uppgift då studierätten för fritt bildningsarbete som syftar till kontinuerligt lärande förs in i KOSKI-tjänsten. Med studiehelhetens uppgift om kodvärde bildas en länk från studierätten i KOSKI-tjänsten till utbildningens beskrivning som finns i eGrunder-tjänsten.

KOSKI-tjänsten

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) kan bevilja statsunderstöd till utbildning som anordnas av en huvudman av en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete. Enligt lagen om nationella studie- och examensregister ska huvudmannen av läroanstalten som avses i lagen om fritt bildningsarbete i KOSKI-informationsresursen lagra uppgifter om sina studerande i utbildning inom fritt bildningsarbete som syftar till kontinuerligt lärande. Uppgifter om studierätter lagras i enlighet med anvisningarna för studierätter för fritt bildningsarbete för studerande i utbildning i situationer där huvudmannen för läroanstalten för fritt bildningsarbete anordnar utbildning inom fritt bildningsarbete med statsunderstöd som SKOLS beviljat.

Studierätterna skapas när utbildningen inleds 1.1.2023 eller senare. Vid lagring av uppgifterna följs anvisningarna för lagring av studierätter för fritt bildningsarbete som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Dessutom ska huvudmannen för en läroanstalt som fått statsunderstöd som beviljas av SKOLS lagra uppgifter om studierätter för utbildning inom fritt bildningsarbete som anordnats mellan 1.1.2022 och 31.12.2022 i KOSKI-informationsresursen så att uppgifterna om studierätterna och prestationerna i fråga är lagrade senast 30.4.2023.
Anvisningar för skapande av studierätter för fritt bildningsarbete som syftar till kontinuerligt lärande i KOSKI-tjänsten och anvisningar för lagring av uppgifter om studierätter i KOSKI-inmatningsgränssnittet:
5. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksilla rahoittamat vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet (på finska)
Grundfunktioner i KOSKI-tjänstens användargränssnitt
KOSKI-tjänstens användaradministration och dataskydd

Anvisningar för att skapa en länk från KOSKI-tjänsten till den lokala beskrivningen i eGrunder-tjänsten (på finska):
6. Koulutuksen kuvauksen linkittäminen ePerusteet-palvelusta vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle 

KOSKI-tjänstens kundtjänst och rådgivning:
koski(at)opintopolku.fi

Anvisningar för anordnande av kontinuerlig ansökan (utbud, ansökan, urval) (på finska)

Allmänt: Anvisningar för kontinuerlig ansökan

Anordnare av annan än reglerad utbildning

Registreringstjänst för organisationer

Ibruktagandet av Studieinfos arbetsbord för administratörer (https://virkailija.opintopolku.fi) förutsätter att uppgifter om organisationer (utbildningsaktör, läroanstalt) och användare (administratörer) finns i tjänsten.

Användning av arbetsbordet för administratörer börjar med att organisationen registrerar sig på adressen https://rekisterointi.opintopolku.fi/jotpa. Företrädaren för utbildningsaktören, som har anteckning om rättighet att företräda på organisationens vägnar, registrerar uppgifterna om utbildningsaktören och utser huvudanvändaren. Efter att SKOLS-administratören godkänt uppgifterna skapas utbildningsaktörens och läroanstaltens uppgifter i Studieinfos arbetsbord för administratörer och en kallelse att skapa ett användarnamn skickas till huvudanvändaren. Huvudanvändaren kan bjuda in andra användare till tjänsten. Anvisningar för registreringen: Anvisningar för organisationernas registreringstjänst

OBS! I Studieinfos Organisationstjänst finns redan uppgifterna om anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning, anordnare av utbildning på andra stadiet, huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete samt uppgifter om universitet och yrkeshögskolor, d.v.s. dessa organisationer ska inte separat registrera sig i Studieinfos Organisationstjänst. De utbildningsanordnare som behöver inte separat registrera sig ska dock ändå ombesörja att användarrättigheter skaffas och administreras. Högskolornas ”Huvudanvändare (hs)” -användare kan bevilja Skols-huvudanvändarrättigheter till personer i sin egen organisation.

Skols-huvudanvändare och administrering av användarrättigheter

Organisationens Skols-huvudanvändare som utnämnts vid registreringen samt de Skols-huvudanvändare, som Huvudanvändare (hs) -användarrättighetsrollen beviljar, har rättighet att bevilja KOSKI-tjänstens huvudanvändare, registrerare och granskare (ej särskilda personuppgifter) -användarrättigheter till andra personer i samma organisation.

Vid behov kontakta adressen yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi eller koski(at)opintopolku.fi, om du har frågor som anknyter till administrering av användarrättigheter.

eGrunder-tjänsten

Lokala beskrivningar för annan än reglerad utbildning ska föras in i eGrunder-tjänsten senast då utbildningen inleds. Planen förs in och publiceras genom verktyget för fri bildning och Skols.

Användning av verktyget för fri bildning och Skols för anordnare av annan än reglerad utbildning:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/opas/8378322/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ajankohtaista/8457540

eGrunder-tjänstens kundtjänst och rådgivning:
eperusteet(at)opintopolku.fi

OBS! Innan en studierätt för annan än reglerad utbildning kan skapas måste utbildningsaktören publicera den lokala planen genom att använda eGrunder-tjänstens verktyg för fri bildning och Skols. I eGrunder-tjänsten genereras automatiskt en fyrsiffrig kod för studiehelheten på studiehelhetens nivå vid publiceringen. Läroanstaltens huvudman sparar studiehelhetens kod från den publicerade planen och lägger till den i studierättens uppgifter i KOSKI-tjänsten när studierätten skapas. Studiehelhetens kodvärde är en obligatorisk uppgift då studierätten för annan än reglerad utbildning förs in i KOSKI-tjänsten. Med studiehelhetens uppgift om kodvärde bildas en länk från studierätten i KOSKI-tjänsten till utbildningens beskrivning som finns i eGrunder-tjänsten.

KOSKI-tjänsten

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) kan anskaffa utbildning och andra kompetenstjänster. Enligt lagen om nationella studie- och examensregister ska en aktör, som anordnar annan än reglerad utbildning som upphandlats av servicecentret enligt lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, lagra uppgifterna om sina studerande i utbildningen i KOSKI-informationsresursens register över annan än reglerad utbildning. Studierätternas uppgifter lagras i enlighet med anvisningarna för studierätter för annan än reglerad utbildning för studeranden i utbildningen i fråga. Studierätterna skapas då utbildningen inleds 1.1.2021 eller senare. Vid lagring av uppgifter följs föreskrifterna och anvisningarna för lagring av studierätter för annan än reglerad utbildning. Dessutom ska en utbildningsaktör som fått finansiering av SKOLS för anordnande av annan än reglerad utbildning lagra uppgifter om studierätter för annan än reglerad utbildning som anordnats mellan 1.1.2022 och 31.12.2022 i KOSKI-informationsresursen så att uppgifterna om studierätterna och prestationerna i fråga lagras senast 30.4.2023.

Anvisningar för skapandet av studierätter för annan än reglerad utbildning i KOSKI-tjänsten:
Muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeudet
Grundfunktioner i KOSKI-tjänstens användargränssnitt
KOSKI-tjänstens användaradministration och dataskydd

Anvisningar för att skapa en länk från KOSKI-tjänsten till den lokala beskrivningen i eGrunder-tjänsten (på finska):
Koulutuksen kuvauksen linkittäminen ePerusteet-palvelusta muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeudelle

KOSKI-tjänstens kundtjänst och rådgivning:
koski(at)opintopolku.fi

OBS! Webbinariet "KOSKI-tjänstens grunder och användaradministration" som är avsedd för nya användare och dem som vill repetera sina kunskaper samt inspelningar från andra utbildningstillfälle finns här:
Webbinarier på svenska

Du kan också få rådgivning på KOSKI-klinikerna:
KOSKI-kliniker

Utbildningsutbud

Beroende på om er organisation redan finns i Studieinfos organisationstjänst och vilken typ av organisation ifrågavarande organisation har kan ni behöva tillämpa de tidigare nämnda anvisningarna för kontinuerlig ansökans del eller för högskoleutbudets del följande anvisningar (på finska):

Om du registrerat din organisation genom organisationernas självregistreringstjänst kan du spara utbildningar av formet "annan utbildning" i Studieinfos utbildningsutbud för att visa dem på opintopolku.fi:

Kontaktuppgifter och rådgivning

Utbildningar som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning i tjänstemannens Studieinfos tjänster

Uppgifterna om reglerad yrkesutbildning och utbildning inom fritt bildningsarbete som finansieras med statsunderstöd från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt annan än reglerad utbildning som finansieras genom upphandling lagras i tjänster som Utbildningsstyrelsen upprätthåller. Om du har tjänstespecifika frågor, vänligen kontakta ifrågavarande tjänstens serviceadress. Du hittar serviceadressernas kontaktuppgifter på den här sidan under avsnitten för olika utbildningsaktörer.

Uppgifter om reglerad högskoleutbildning som finansieras genom anskaffning eller statsunderstöd från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning lagras i Virta tjänsten som underhålls av CSC. Om du har frågor relaterade till dem, vänligen kontakta CSC:
Virta-informationsresurs

Om du har frågor som har att göra med SKOLS finansieringsbeslut, vänligen kontakta Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning:
info(at)jotpa.fi eller rahoitus(at)jotpa.fi.


Exempelbild:
  • No labels