Child pages
  • Toimintasuunnitelmat:
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toimintasuunnitelma 2016

Digitaalisen aineiston hankinta ja käytön edistäminen
Strateginen tavoite on, että AMK-kirjastoilla on edellytyksiä hankkia digitaalisia aineistoja kilpailukykyisillä kustannuksilla ammattikorkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti ja että kirjastojen tarjoamat palvelut tunnetaan paremmin.

Painotus
AMK-kirjastojen yhteistyön lisääminen digitaalisten aineistojen markkinoinnissa, esimerkiksi yhteinen markkinointikampanja.

Tavoite
Digitaalisten aineistojen osuus ammattikorkeakoulukirjastojen kokoelmista on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Painotetaan digitaalisia aineistoja, varsinkin e-kurssikirjoja hankinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Lisätään e-kirjojen käyttöä markkinoinnin, viestinnän, opetuksen ja ohjauksen kautta. Edistetään kirjastojen hyvien käytänteiden jakamista digitaalisten aineistojen käytössä, opetuksessa ja markkinoinnissa kertomalla hyvistä käytänteistä amk-kirjastojen sähköpostilistalla, AMKIT-wikissa ja sosiaalisessa mediassa.

Digitaalisten aineiston käytön edistäminen lisäämällä yhteistyötä e-aineisto-, metatieto-, pedagogiikka- ja viestintäryhmän kesken. Yhteisen markkinointikampanjan suunnittelu ja toteuttaminen, yhteiset materiaalit ja roll-upit. Kampanjaan liittyvän kilpailun järjestäminen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kilpailun tuotoksia voidaan käyttää digitaalisten aineistojen markkinoinnissa ammattikorkeakoulukirjastoissa.

Uusien viestintä- ja markkinointityövälineiden kartoittaminen ja käytön opastus, kokemusten jakaminen kirjastojen henkilökunnalle.

Mittarit

Digitaalisten aineistojen käytön tilastot. Visualisointityökalut käyttöön.

 

Toimintasuunnitelma 2015

Digitaalisen aineiston hankinta ja käytön edistäminen
Strateginen tavoite on, että AMK-kirjastoilla on edellytyksiä hankkia digitaalisia aineistoja kilpailukykyisillä kustannuksilla ammattikorkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti ja että kirjastojen tarjoamat palvelut tunnetaan paremmin.

Painotus
AMK-kirjastojen yhteistyön lisääminen e-aineistojen markkinoinnissa.

Tavoite
Digitaaliset aineistot ovat tulevaisuuden aineistoja ammattikorkeakoulukirjastoissa. Painotetaan e-aineistoja hankinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Pyritään lisäämään e-kirjojen käyttöä.
Edistetään kirjastojen hyvien käytänteiden jakamista e-aineistojen käytössä, opetuksessa ja markkinoinnissa.

Edistetään e-aineistojen markkinointia yhteistyössä Amkit-konsortion viestintäryhmän ja pedagogiikkaryhmän kanssa.
Selvitetään e-aineistojen yhteishankintamahdollisuuksia amk-kirjastoissa esim. yhteisten tarjouspyyntöjen ja mahdollisten aineistolisenssien muodossa. Tarjotaan välittäjille ja kustantajille mahdollisuutta e-aineistojen pilotointiin yhteistyössä ammattikorkeakoulukirjastojen kanssa.
Tiivistetään FinELib-yhteistyötä mm. Kotimaiset kurssikirjat –työryhmän kanssa. Koordinoidaan ammattikorkeakouluille tärkeiden e-aineistojen saamista FinELibin aineistoneuvotteluiden piiriin.

Mittarit
Tarkoituksenmukaisten mittareiden löytäminen digitaalisen aineiston käytön seurantaan.

 

Toimintasuunnitelma 2014

Elektroniset aineistot ovat tulevaisuuden aineistoja ammattikorkeakoulukirjastoissa. Painotetaan e-aineistoja hankinnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Pyritään lisäämään e-kirjojen käyttöä.
Edistetään kirjastojen hyvien käytänteiden jakamista e-aineistojen käytössä, opetuksessa ja markkinoinnissa. Tarjotaan välittäjille ja kustantajille mahdollisuutta e-aineistojen pilotointiin yhteistyössä työryhmän kirjastojen kanssa.
Edistetään e-aineistojen markkinointia yhteistyössä Amkit-konsortion viestintäryhmän ja pedagogiikkaryhmän kanssa.
Selvitetään e-aineistojen yhteishankintamahdollisuuksia amk-kirjastoissa esim. yhteisten tarjouspyyntöjen ja mahdollisten aineistolisenssien muodossa.
Tiivistetään FinELib-yhteistyötä mm. Kotimaiset kurssikirjat –työryhmän kanssa.

  • No labels