Tältä sivulta löytyy ohjemateriaalia taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille KOSKI-palvelun käyttöönoton ja käyttöönotosta päättämisen tueksi. KOSKI-palvelun käyttöönotto ja tietojen tallentamisen mahdollistaminen on taiteen perusopetuksen osalta koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista.

Opetushallitus ei ohjeista eikä määrää koulutuksen järjestäjän sisäisestä päätösprosessista, siinä noudatettavista organisaation menettelyistä eikä siitä, kuka henkilö tai mikä taho koulutuksen järjestäjän organisaatiossa päätöksen voi tehdä.

Lisätietoa ja neuvontaa koulutuksen järjestäjät ja sopimusoppilaitosten ylläpitäjät sekä oppilaitokset voivat kysyä osoitteesta koski(at)opintopolku.fi. Aiheesta voi tulla kysymään ja keskustelemaan myös yleissivistävän koulutuksen KOSKI-klinikoille, joiden ajankohdat löydät sekä Opetushallituksen tapahtumakalenterista, että Koulutukset ja tilaisuudet-sivulta eDuuni-wikistä.

Sisällysluettelo:


Ennen palvelun KOSKI-palvelun käyttöönottoa on taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän tehtävä päätös mahdollistaa tietojen tallentaminen järjestämässään tai hankkimassaan koulutuksessa.  KOSKI-palvelun käyttöönotto on taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjälle vapaaehtoista ja käyttöönoton etenemisaikataulu on koulutuksen järjestäjän päätettävissä ja määriteltävissä. 

Koulutuksen järjestäjät voivat päättää KOSKI-palvelun käyttöönotosta

Koulutuksen järjestäjä voi päättää tarjota tietovarantoon tallentamista järjestämänsä tai hankkimansa samaan, opintopisteinä määriteltyyn (7 a §) taiteen perusopetukseen osallistuville oppilaille. Päätöksen opiskeluoikeus- ja opintosuoritustietojen KOSKI-tietovarantoon viemisen tarjoamisesta oppilaille järjestämässään tai hankkimassaan koulutuksessa voivat tehdä laissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjät. Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen sekä järjestämänsä, että hankkimansa koulutuksen osalta siitä, mahdollistetaanko taiteen perusopetuksen opintosuoritusten tallentaminen KOSKI-tietovarantoon opetuksessa oleville oppilaille.

Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan taiteen perusopetuksesta annetun lain 2 §:ssa määriteltyjä koulutuksen järjestäjiä. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää taiteen perusopetusta itse tai hankkia opetukseen tarkoitetut palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä taholta.

Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (2 §) tarkoitettuja koulutuksen järjestäjiä ovat:

  • kunnat

  • kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt luvan järjestää taiteen perusopetusta, minkä lisäksi
    OKM:n myöntämät järjestämisluvat OIVA-palvelussa: https://oiva.minedu.fi/fi/jarjestamis-ja-yllapitamisluvat/taiteen-perusopetus)

  • ministeriön päätöksen mukaisesti taiteen perusopetusta voidaan järjestää myös valtion oppilaitoksissa.


HUOM! Hankintana koulutuksen järjestäjille taiteen perusopetusta tuottavien sopimusoppilaitosten ylläpitäjät eivät ole laissa tarkoitettuja koulutuksen järjestäjiä, eikä näissä ohjeissa tarkoiteta koulutuksen järjestäjällä hankintakoulutusta koulutuksen järjestäjälle taiteen perusopetusta tuottavia sopimusoppilaitosten ylläpitäjäorganisaatioita hankintana tuotetun taiteen perusopetuksen osalta. Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ei ole mahdollistettu sitä, että muu toimija kuin ministeriö voisi myöntää taiteen perusopetuksen järjestämislupia.

Opetushallitus ei määrää eikä ohjeista siitä, kuka henkilö tai mikä taho koulutuksen järjestäjän organisaatiossa voi tehdä päätöksen KOSKI-palvelun käyttöönotosta ja tietojen tallentamisen mahdollistamisesta sen järjestämässä tai hankkimassa opetuksessa oleville oppilaille.

Koulutuksen järjestäjä on KOSKI-tietovarannon yhteisrekisterinpitäjä

Päätöksen KOSKI-palvelun käyttöönotosta järjestämässään tai hankkimassaan taiteen perusopetuksessa voi tehdä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä, joka on KOSKI-tietovarantoon tallennettujen tietojen osalta laissa tarkoitettu yhteisrekisterinpitäjä ja vastaa kaikista yhteisrekisterinpitäjälle säädetyistä velvoitteista.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetuksessa noudatetaan lakia ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjä vastaa myös sekä järjestämänsä, että hankkimansa koulutuksen osalta, mikäli koulutuksen opiskeluoikeus- ja opintosuoritustiedot tallennetaan koulutuksen järjestäjän päätöksestä KOSKI-tietovarantoon, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa säädetyistä yhteisrekisterinpitäjälle säädetyistä velvoitteista. (5 §)

Yhteisrekisterinpitäjänä toimiva koulutuksen järjestäjä vastaa sekä järjestämänsä, että hankkimansa koulutuksen osalta oppilaiden ja näiden huoltajien tietojen tallentamiseen antamien suostumusten tiedonhallintaprosessista sekä suostumuksiin liittyvistä yhteisrekisterinpitäjän velvoitteista.


Hankintana toteutettu taiteen perusopetus

Koulutuksen järjestäjä voi hankkia taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut palvelut myös julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa silloin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään mainitun lain mukaisesti. (4 §)

Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman ohjeen mukaan laissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä voi sopia hankintakoulutusta tuottavan sopimusoppilaitoksen ylläpitäjän kanssa, mahdollistetaanko tietojen tallentaminen koulutuksen järjestäjän hankkimassa taiteen perusopetuksessa oleville oppilaille. Koulutuksen järjestäjä, esimerkiksi kunta, voi siis päättää, mahdollistetaanko sen hankkimassa taiteen perusopetuksessa oleville samaan koulutukseen osallistuville oppilaille tietojen tallentaminen KOSKI-palveluun, ja sopia asiasta sopimusoppilaitoksen ylläpitäjän kanssa.

Koulutuksen järjestäjä on tällöin myös hankkimansa koulutuksen osalta tietovarannon yhteisrekisterinpitäjä ja vastaa yhteisrekisterinpitäjälle säädetyistä velvoitteista. (5 §, 9 e §)

Sopimusoppilaitos ja/tai sen ylläpitäjä, jolla on kiinnostusta mahdollistaa hankintakoulutuksessa oleville oppilaille tietojen tallentaminen KOSKI-palveluun, voi olla yhteydessä taiteen perusopetusta hankkivaan koulutuksen järjestäjäänsä, joka voi tehdä päätöksen KOSKI-palvelun käyttöönotosta myös hankkimansa koulutuksen osalta ja sopia asiasta sopimusoppilaitoksen ylläpitäjän kanssa.

Kun kyse ei ole koulutuksen järjestäjän itse järjestämästä taiteen perusopetuksesta, vaan jokin toinen organisaatio/koulutustoimija tuottaa taiteen perusopetusta koulutuksen järjestäjälle hankintakoulutuksena, ei hankintana taiteen perusopetusta tuottava toimija voi itsenäisesti tehdä päätöstä KOSKI-palvelun käyttöönotosta hankintana tuotetun taiteen perusopetuksen osalta. Hankintana taiteen perusopetusta tuottavien sopimusoppilaitosten ylläpitäjät ja koulutuksen järjestäjät voivat sopia tietojen tallentamisen mahdollistamisesta hankitakoulutuksessa oleville oppilaille koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjä ohjeistaa sopimusoppilaitosta ja sen ylläpitäjää päätöksestään ja niistä toimenpiteistä ja tiedonhallintaprosesseista, joita sopimusoppilaitoksen ylläpitäjän tulee noudattaa koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Mikäli sopimusoppilaitos osallistuu koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti tietojen tallentamiseen KOSKI-palveluun ja oppilaiden antamien suostumusten hallinnan tiedonhallinnan prosessiin, koulutuksen järjestäjä päättää ja ohjeistaa sopimusoppilaitosta hankkimansa koulutuksen osalta niistä prosesseista ja käytännöistä, joita sopimusoppilaitoksessa tulee noudattaa.

Mikäli hankintakoulutusta tuottava sopimusoppilaitos tai sen ylläpitäjä tuottaa taiteen perusopetusta hankintakoulutuksena useammalle kuin yhdelle koulutuksen järjestäjälle, jokainen koulutuksen järjestäjä päättää hankkimansa taiteen perusopetuksen osalta, mahdollistetaanko tietojen tallentaminen KOSKI-palveluun opetuksessa oleville oppilaille.

HUOM! Koulutuksen järjestäjän, joka päättää mahdollistaa tietojen tallentamisen sopimusoppilaitoksen hankintana toteutettamassa koulutuksessa, tulee lisäksi huomioida, että hankintakoulutuksessa olevien oppilaiden tietojen tallentaminen edellyttää aina toimenpiteitä myös koulutuksen järjestäjän omassa organisaatiossaan nimeämältä virkailijalta tai virkailijoilta. Oppilaiden opiskeluoikeudet KOSKI-palveluun luo hankintakoulutuksessa oleville taiteen perusopetuksen oppilaille aina koulutuksen järjestäjän nimeämä virkailija/virkailijat koulutuksen järjestäjän omassa organisaatiossa, minkä jälkeen sopimusoppilaitoksen virkailija pääsee tallentamaan ja päivittämään suoritustietoja oppilaiden henkilökohtaisille opiskeluoikeuksille. Koulutuksen järjestäjä vastaa myös yhteisrekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista, kuten oppilaiden antamien suostumusten pysyvästä säilyttämisestä ja suostumuksiin liittyvästä tiedonhallintaprosessista.

Koulutuksen järjestäjän on suositeltavaa perehtyä suostumuksista julkaistuihin tiedonhallintaprosessin ohjeisiin Opetushallituksen verkkosivuilla ja arvioida tiedonhallintaprosessin hoitamiseen sekä tietojen käsittelyyn tarvittavaa koulutuksen järjestäjän omaa resursointia ennen ennen päätöksen tekemistä.  Prosessin suunnittelu ja toteutus edellyttää yhteistyötä koulutuksen järjestäjältä sekä sopimusoppilaitokselta ja sen ylläpitäjältä. Lisätietoja tältä sivulta löytyvien tietojen lisäksi saat perehtymällä KOSKI-palvelun käyttöoikeuksia, organisaatiotietoja ja KOSKI-palveluun tallennettavia opiskeluoikeus- ja suoritustietoja koskeviin ohjeisiin sekä Opetushallituksen verkkosivuilta löytyvään, suostumukseen liittyvään tiedonhallintaprosessin ohjeeseen. Löydät lisätietoa ja tukimateriaalia siirtymällä takaisin 'KOSKI-palvelun käyttöönotto taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa' -sivun sisällysluetteloon. 

Mitä tarkoitetaan samaan koulutukseen osallistuvilla oppilailla?

Taiteen perusopetuksen tietoja voidaan tallentaa KOSKI-palveluun taiteen petusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän päätöksellä, mikäli koulutuksen järjestäjä on päättänyt tarjota mahdollisuutta tietojen tallentamiseen kaikille samaan koulutukseen osallistuville oppilaille. Tällä tarkoitetaan ensinnäkin sitä, että koulutusta annetaan samassa oppilaitoksessa. Esimerksi koulutuksen järjestäjänä toimiva kunta voi hankkia musiikin alan taiteen perusopetuksen palveluja eri musiikkioppilaitoksilta tai niitä ylläpitäviltä yhteisöiltä. Samalla koulutuksella tarkoitetaan tällöin yhdessä musiikkioppilaitoksessa annettua koulutusta, eikä esimerkiksi kaikkia kunnan eri musiikkioppilaitoksilta tai niitä ylläpitäviltä yhteisöiltä hankkimia musiikin alan taiteen perusopetuksen palveluja. (HE 160/2022)

Samalla koulutuksella viitataan lisäksi taiteen perusopetuksen oppimääriin, jotka Opetushallitus vahvistaa opetussuunnitelman perusteissa. Voimassa oleva taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman peruste, joka on tullut voimaan 1.8.2018, löytyy ePerusteet-palvelusta


Esimerkki:

Samassa koulutuksessa ovat esimerkiksi samassa musiikkioppilaitoksessa musiikin taiteenalan saman opintotason, eli esimerkiksi yleisen oppimäärän yhteisiä opintoja suorittavat oppilaat.

KOSKI-palvelun käyttöönottoaikataulu ja pilotointi

Koulutuksen järjestäjä päättää käyttöönoton ja sen etenemisen aikataulusta. Palvelun käyttöönoton mahdollistava laki on tullut voimaan 1.1.2023 (9 e §) ja taiteen perusopetuksen tietojen tallentaminen KOSKI-palveluun on mahdollista aloittaa huhtikuussa 2023. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön milloin tahansa tämän jälkeisenä aikana koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. 

Koulutuksen järjestäjä voi myös päättää, missä laajuudessa ja minkä järjestämiensä tai hankkimiensa taiteen perusopetuksen koulutusten osalta samaan koulutukseen osallistuville oppilaille ja näiden huoltajille tarjotaan mahdollisuutta tietojen tallentamiseen. Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että mahdollisuutta tarjotaan kaikille opetuksessa oleville oppilaille, vai esimerkiksi vain tietyn taiteenalan opintotason oppilaille. Palvelun käyttöä on myös ensin mahdollista pilotoida tietyllä, samaan koulutukseen osallistuvalla oppilasjoukolla, ja myöhemmin laajentaa mahdollisuutta muihinkin taiteen perusopetuksen koulutuksiin.

HUOM! Ennen tietojen tallentamisen aloittamista tulee koulutuksen järjestäjän olla suunnitellut siihen liittyvät tiedonhallinnan prosessinsa. Löydät lisätietoa ja tukimateriaalia siirtymällä takaisin 'KOSKI-palvelun käyttöönotto taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa' -sivun sisällysluetteloon.


KOSKI-palvelun testaaminen

Voit myös testata tietojen tallentamista KOSKI-palvelun testiympäristössä 1.4.2023 alkaen. Testiympäristössä tietojen tallentaminen ei edellytä, että suostumuksiin liittyvä tiedonhallintaprosessi olisi jo suunniteltu tai että paikallinen opetussuunnitelma olisi julkaistu ePerusteet-palvelussa. Testiympäristössä toimimista voi harjoitella myös suostumuksiin liittyvän tiedonhallintaprosessin suunnittelun aikana tai osana prosessin suunnittelua.

Virkailijan Opintopolussa KOSKI-palvelun käyttäjähallinnasta ja käyttöoikeuksista vastaa ja huolehtii organisaatio itse, mutta TestiOpintopolun KOSKI-testiympäristöön saat käyttäjätunnukset, käyttöoikeudet ja salasanat pyytämällä KOSKI-tiimiltä osoitteesta koski@opintopolku.fi. Laitathan viestiin puhelinnumeron, johon voit vastaanottaa salasanan tekstiviestinä. Kerro viestissä myös oppilaitoksen nimi sekä se, onko tarkoitus testata KOSKI-syöttökäyttöliittymää, vai tiedonsiirtoja opintohallintojärjestelmästä. Jos et ole varma, onko oma opintohallintojärjestelmätoimittajasi mahdollistanut tiedonsiirtoja tai mahdollistuuko se joskus tulevaisuudessa, tiedustele asiaa omalta opintohallintojärjestelmätoimittajalta.

HUOM! TestiOpintopolussa ei ole oletusarvoisesti organisaatiotietoja hankintakoulutusta tuottavista sopimusoppilaitoksista eikä niiden ylläpitäjistä. Löydät lisätietoa Opintopolun Organisaatiopalvelusta aloitussivun sisällysluetteloon palaamalla ja pyydä sen jälkeen lisäohjeet KOSKI-tiimiltä. KOSKI-palvelun käyttöoikeudet sidotaan aina organisaatioon (koulutustoimija tai sen ylläpitämä oppilaitos), joten käyttöoikeuksien antaminen testiympäristöön edellyttää, että organisaatio lisätään ensin Organisaatiopalveluun, mikäli se ei vielä siellä ole. Voit kysyä tarvittaessa neuvontaa KOSKI-tiimiltä. 

KOSKI-palvelun testiympäristö löytyy alla olevasta osoitteesta. Tarvitset kirjautumiseen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat pyytämällä KOSKI-tiimiltä.
https://virkailija.testiopintopolku.fi/virkailijan-tyopoyta/


HUOM! TestiOpintopolkuun ei missään tilanteissa tallenneta oppilaiden oikeita henkilötietoja. Käytä aina kuvitteellisia nimi- ja henkilötietoja. Voit käyttää testihetuissa esimerkiksi 1800-luvulle ajoittuvaa syntymäaikaa, jolloin testioppijalle ei generoidu käytössä olevaa henkilötunnusta.

Saat luotua testihetuja esimerkiksi täällä:
https://www.telepartikkeli.net/tunnusgeneraattori

Löydät testiympäristössä toimimiseen tarvittavat ohjeet näiltä sivuilta:
2. Taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuden tiedot KOSKI-palvelussa

  • No labels