Ohjaavat lait ja määräykset kuvaavat ammatillisen koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavia ja rajaavia keskeisiä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä.

Ammatillisen koulutuksen toimintaa ja koulutuksen kehittämistä sekä julkisia digitaalisia palveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö ja viranomaismääräykset on koottuna alla olevalle listalle. 

Ohjaavat lait ja määräykset on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 1. Toimialakohtaiset lait
 2. Toimialakohtaiset asetukset
 3. Toimialakohtaiset viranomaismääräykset
 4. Tietoon, tiedonhallintaan, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät säädökset
 5. Digitaalisiin palveluihin liittyvät säädökset
 6. Asiakirjojen laatimiseen ja säilyttämiseen liittyvät säädökset
 7. Sähköiseen asiointiin liittyvät säädökset
 8. Viranomaisten toimintaan liittyvät säädökset
 9. Muut toimintaan vaikuttavat säädökset
 10. Muut viranomaismääräykset, suositukset ja linjaukset

Kokonaisuuksien alla ohjaavat lait ja säädökset on listattu aakkosjärjestyksessä. Lainsäädännön sisältöä on kuvattu vain ylätasolla menemättä yksityiskohtiin tai lain tulkintaohjeisiin. 

Erityisesti digitalisaatiota ohjaava ja digitalisaatioon liittyvä lainsäädäntö kehittyy nopeasti. Keskeisiä valmistelussa olevia säädöksiä ovat EU:n datastrategian mukaisesti datasäädös, datahallintasäädös, digimarkkinasäädös, digipalvelusäädös ja tekoälyasetus sekä Yhteentoimiva Eurooppa -säädös. 

Ammatillista koulutusta ohjaavaksi lainsäädännöksi on tunnistettu EU:n datastrategiaan liittyviä lainsäädäntöehdotuksia (DA ja AIA), jotka ovat viitearkkitehtuurityötä tehdessä vasta valmisteluvaiheessa. Toisaalta listan ulkopuolelle on jätetty sellaiset EU:n säädökset, joiden soveltamisalaan ammatillinen koulutus ei suoraan kuulu (avoimen datan direktiivi) tai joiden pääasiallinen soveltamisala koskee suuria verkkoalustoja (DMA), vaikka näillä asetuksilla voi olla välillinen vaikutus myös ammatilliseen koulutuksen toimintaan.

Kuva: Ammatillisen koulutuksen toimintaa ja koulutuksen kehittämistä sekä julkisia digitaalisia palveluja ohjaavat lait ja määräyksetTaulukko: Ohjaavat lait ja säädökset (versio 17.3.2023) 

RyhmäNimiKattavuus / velvoittavuusKuvaus
 1. Toimialakohtaiset lait
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)ToimialakohtainenLaissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvista ammatillisista tutkinnoista. Laissa säädetään ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisestä, hakeutumisesta ja opiskelijaksi ottamisesta, henkilökohtaistamisesta, osaamisen hankkimisesta ja arvioinnista, ohjauksesta ja tuesta, työpaikalla oppimisesta ja opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Laissa säädetään myös opiskelijaa koskevien tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta. Laki sisältää myös ns. SORA-säädökset opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta. Lisäksi laissa säädetään koulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitteesta, osaamistarpeiden ennakoinnista sekä koulutuksen arvioinnista ja laadunhallinnasta. 
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (618/2021)ToimialakohtainenLakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin kuntien tehtäviin (valtionosuustehtävä), joista säädetään muun muassa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ja oppivelvollisuuslaissa.  
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)ToimialakohtainenLaissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle tai valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään muun muassa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa ja oppivelvollisuuslaissa. 
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)ToimialakohtainenLaissa säädetään  opiskeluhuollon kokonaisuudesta, järjestämisvastuista ja toteuttamisesta. Yhteisöllinen opiskeluhuolto nähdään opiskeluhuollon ensisijaisena toimintamuotona. Laki säätää myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluista, monialaisen työn toteuttamisesta, tietosuojakäytänteistä ja kirjaamisesta.
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020)ToimialakohtainenLaissa säädetään tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteista, sisällöistä ja suorittamisesta sekä koulutuksen järjestämisestä. 
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)ToimialakohtainenLaissa säädetään oppijanumerosta ja oppijanumerorekisteristä, opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta, oppivelvollisuusrekisteristä, ylioppilastutkintorekisteristä, opiskelijavalintarekisteristä sekä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Laissa säädetään myös Opetushallituksen ylläpitämästä opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta.
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998)ToimialakohtainenLaissa säädetään valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta. 
Ohjaavat lait ja säädöksetOppivelvollisuuslaki (1214/2020)ToimialakohtainenLaissa säädetään oppivelvollisuudesta, oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus- ja valvontavastuusta ja koulutuksen maksuttomuudesta. Lisäksi laissa säädetään oikeudesta saada oppivelvollista koskevia tietoja. 
2. Toimialakohtaiset asetukset
Ohjaavat lait ja säädöksetAsetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)ToimialakohtainenAsetuksessa säädetään muun muassa ammatillisesta koulutuksesta annetusta laissa tarkoitettujen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista. Laissa säädetään myös tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opettajien kelpoisuudesta. 
Ohjaavat lait ja säädöksetOpetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (1244/2020)ToimialakohtainenAsetuksessa säädetään ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista: opiskelijavuoteen kuuluvista päivistä, perus- ja suoritusrahoituksesta ja vaikuttavuusrahoituksesta. 
Ohjaavat lait ja säädöksetOpetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (680/2017)ToimialakohtainenAsetuksessa säädetään ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta. 
Ohjaavat lait ja säädöksetOpetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (699/2017) ToimialakohtainenAsetusta sovelletaan hakijan hakeutuessa ammatilliseen perustutkintokoulutukseen valtakunnallisessa hakumenettelyssä (yhteishaku). Asetuksen 19 ja 20 §:ää sovelletaan jatkuvassa haussa silloin, kun kysymys on koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvasta valinnasta. Asetusta ei sovelleta hakijan hakeutuessa vaativan erityisen tuen tehtävän perusteella järjestettävään ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.
Ohjaavat lait ja säädöksetOpetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista (679/2017) ToimialakohtainenAsetuksessa säädetään oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista. 
Ohjaavat lait ja säädöksetValtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017)ToimialakohtainenAsetuksessa säädetään muun muassa ammatillisista perustutkinnoista, yhteisistä tutkinnon osista, henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävistä tiedoista, osaamisen arvioinnista ja todistuksista sekä työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvistä sopimuksista
Ohjaavat lait ja säädöksetValtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)ToimialakohtainenAsetuksessa säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Asetus määrittää muun muassa ammatillisen koulutuksen indeksin. 
Ohjaavat lait ja säädöksetValtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä (834/2021)ToimialakohtainenAsetuksessa säädetään perusopetuksen jälkeisestä valtakunnallisesta hakumenettelystä (yhteishaku). Asetuksessa säädetään muun muassa yhteishaun soveltamisalasta, valintakelpoisuudesta, hakurekisteriin tallennettavista tiedoista ja opiskelijavalinnasta. 
3. Toimialakohtaiset viranomaismääräykset
ViranomaismääräysAmmatillisten tutkintojen perusteetToimialakohtainenAmmatillisten tutkintojen perusteet määrittävät eri tutkintojen ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet sekä osaamisen arvioinnin kriteerit. Opetushallitus päättää tutkinnon perusteista. 
ViranomaismääräysMääräys suunnitelmasta kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä (OPH-1106-2022)ToimialakohtainenMääräys sisältää Opetushallituksen ohjeet koulutuksen järjestäjälle kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä. 
ViranomaismääräysOpetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (OPH -5214-2022)ToimialakohtainenMääräys, jonka mukaan opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 7−9 § tarkoitettuja tietoja siirretään KOSKI-tietovarantoon. Määräys tarkentaa tallennettavia tietoja, tietojen tallentajia ja tietojen ajantasaisena pitämistä sekä tietorakenteita. eHOKSia koskeva määräys tietojen tallentamisesta ja ohjeistuksesta annetaan osana KOSKI-määräystä. KOSKI-määräykset ja eHOKS ohjeet on koottu eDuuniWikiin: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613276
ViranomaismääräysOpiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuolto-suunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa (OPH-4609-2022)ToimialakohtainenMääräys sisältää opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä Opetushallituksen ohjeet opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ammatillisessa koulutuksessa. Määräyksessä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuuseen liittyvät muutokset.  
ViranomaismääräysOsaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa (OPH-1634-2021)ToimialakohtainenMääräys sisältää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntamisen ohjeet ammatillisessa koulutuksessa. Määräys ohjaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. 
ViranomaismääräysTodistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa (OPH-4251-2022)ToimialakohtainenJulkaisu sisältää Opetushallituksen määräyksen (OPH-2147-2020, sisältäen muutokset OPH-1793-2021, OPH-5347-2021) todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. Määräys auttaa koulutuksen järjestäjiä laatimaan opiskelijoille annettavat todistukset ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisina.
4. Tietoon, tiedonhallintaan, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät säädökset
Ohjaavat lait ja säädöksetAsetus datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös) (EU 2022/0047) - EHDOTUSKaikkia koskevaEU:n datasäädös (DA) säätäisi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä. Asetuksen tavoitteena on helpottaa käyttäjien ja pienempien yritysten pääsyä dataan, turvata oikeudenmukaisuus dataan perustuvissa arvoketjuissa, edistää kilpailua datamarkkinoilla ja mahdollistaa datavetoisia innovaatioita. Asetuksen vaatimukset datan siirrettävyydestä mahdollistavat palveluiden (ml. pilvipalvelut) vaihtamisen helpommin.
Ohjaavat lait ja säädökset Asetus digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaalisista kyberturvavaatimuksista (kyberresilienssisäädös) (EU 2022/0272) EHDOTUSKaikkia koskevaEU:n kyberresilienssisäädös määrittelisi tietoturvavaatimuksia laitteille ja järjestelmille, jotka sisältävät digitaalisia elementtejä. Ehdotus on osa EU:n laajempaa strategiaa digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kyberturvallisuuden parantamiseksi. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että digitaaliset tuotteet, kuten laitteet, ohjelmistot ja palvelut, ovat turvallisempia käyttäjille heti markkinoille tullessaan ja ovat kestävämpiä kyberuhkia vastaan. Tietoturvavaatimuksiin liittyvät myös henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen salaamisen mekanismit.  
Ohjaavat lait ja säädöksetAsetus digitaalisesta palveluväylästä (EU) 2018/1724Kaikkia koskevaEU:n asetuksen tarkoituksena on lisätä, täydentää ja selkeyttää sisämarkkina-asioita koskevaa verkossa jo olevaa tietoa. Lisäksi halutaan helpottaa EU-kansalaisten ja yritysten pääsyä menettelyihin sähköisesti myös rajat ylittävissä tilanteissa. Asetuksessa on myös lueteltu menettelyt, joissa pitää noudattaa yhden kerran periaatetta eli kansalaisen tai yrityksen pyynnöstä viranomaiset voivat siirtää tietoa välillään, jos tieto on jo jonkin maan viranomaisen rekisterissä. Yhden kerran periaatetta varten rakennetaan tekninen järjestelmä, joka mahdollista jäsenmaiden välisen tiedonvaihdon asetuksessa luetelluissa menettelyissä.
Ohjaavat lait ja säädöksetAsetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista (datanhallinta-asetus) (EU 2022/868)Kaikkia koskevaEU:n datanhallinta-asetus (DGA) tavoitteena on luoda puitteet datan hallinnalle, jotta julkisen sektorin hallussa olevaa suojattua dataa voidaan uudelleen käyttää. Asetus yhtenäistää datan jakamisen menettelyitä koko EU:n alueella ja luo puitteet puolueettomille datan välityspalveluille, jotka edistävät datan jakamista eri osapuolten välillä. Asetusta sovelletaan dataan, joka on kulttuuri- ja oppilaitosten hallussa ainoastaan tutkimustoiminnan osalta.  Asetus muuttaa digitaalisesta palveluväylästä annettua asetusta (EU 2018/1724) liiketoiminnan aloittamisen, hoitamisen ja lopettamisen osalta. Liikenne- ja viestintävirasto on asettanut EU:n datanhallinta-asetusta tukevan kansallisen työryhmän, joka muodostaa kokonaisnäkemyksen asetuksen sisällöistä ja vaatimuksista.  Lisätietoa: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM038:00/2022
Ohjaavat lait ja säädöksetAsetus tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä (tekoälysäädös)  (EU 2021/0106)- EHDOTUSKaikkia koskevaEU:n tekoälysäädös (AIA) säätäisi tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä. Tekoälyä koskevan säädösehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että EU:n sisämarkkinoille tuodut ja niissä käytetyt tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja noudattavat noudattavat olemassa olevia perusoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on varmistaa oikeusvarmuus tekoälyn investointien ja innovoinnin helpottamiseksi. Ehdotus perustuu pääasiassa riskiperusteisuuteen. Ehdotuksessa erotetaan tekoälyn mahdolliset käyttötavat ja niiden riskiluokitus. Ehdotus määrittelee suuririskisiksi muun muassa tekoälyjärjestelmät, joita käytetään yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa erityisesti määritettäessä pääsyä oppilaitoksiin tai osoitettaessa henkilöitä koulutukseen tai arvioitaessa henkilöitä kokeissa osana heidän koulutustaan. 
Ohjaavat lait ja säädöksetDirektiivi toimenpiteistä kyberturvallisuuden yhteisen korkean tason varmistamiseksi kaikkialla unionissa (EU 2022/2555)Kaikkia koskevaKyberturvallisuusdirektiivi (NIS2-direktiivi) yhdenmukaistaa eräiden yhteiskunnan kannalta kriittisten tai häiriöherkkien sektoreiden vähimmäistason kyberturvallisuus-, riskienhallinta- ja raportointivelvoitteita. Velvoitteet vastaavat muuttuneeseen kybertoimintaympäristöön. Jäsenvaltiot voivat päättää, että direktiiviä sovelletaan myös paikallistason julkishallinnon toimijoihin tai opetus- ja koulutusalan laitoksiin, etenkin jos niissä harjoitetaan olennaisen tärkeää tutkimustoimintaa. Suomessa on aloitettu hanke, jonka tarkoituksena on saattaa kyberturvallisuusdirektiivin velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä.  Lisätietoa: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM044:00/2022
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)Kaikkia koskevaLaissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Tiedonhallintalaissa säädetään myös tietoaineistojen muodostamisesta ja sähköisestä luovutustavasta.

Tiedonhallintalain tarkoitus on tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistäminen, tietoaineistojen ajantasaisuuden, virheettömyyden ja käyttökelpoisuuden sekä tietoturvallisuuden varmistaminen ja hyvän hallinnon toteuttaminen tehokkaiden tiedonhallintamenettelyjen avulla. Tiedonhallintalakia sovelletaan tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön, kun viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettuun lakiin lisätään säädökset muun muassa automatisoidun toimintaprosessin kehittämisen dokumentoinnista, laadunvarmistamisesta, laadunvalvonnasta ja käyttöönotosta sekä velvollisuudesta tiedottaa automaattisista toimintaprosesseista. Lakimuutos on osa automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön kokonaismuutosta. 
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista (1406/2011)Kaikkia koskevaLaissa säädetään viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista.
Ohjaavat lait ja säädöksetTietosuojalaki (1050/2018)Kaikkia koskevaTietosuojalaki täsmentää ja täydentää yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen kansallista soveltamista.
Ohjaavat lait ja säädöksetTietosuoja-asetus (EU 2016/679)Kaikkia koskevaYleinen tietosuoja-asetus (ns. GDPR-asetus) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Asetuksessa säädetään muun muassa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tietosuojaperiaatteista. 
5. Digitaalisiin palveluihin liittyvät säädökset
Ohjaavat lait ja säädöksetAsetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös) (EU 2022/2065)Kaikkia koskevaEU:n digipalvelusäädöksen (DSA) tavoitteena on parantaa kuluttajien ja heidän perusoikeuksiensa suojelua verkossa sekä edistää verkkoalustojen läpinäkyvyyttä ja vastuuvelvollisuutta.  Digipalvelusäädöksen välityspalveluja koskevat velvoitteet koskevat käytännössä myös oppilaitoksia. 
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)Kaikkia koskevaLain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Laki sisältää digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimukset sekä viranomaisten digitaalisten palvelujen suunnittelua ja ylläpitoa sekä sähköisen tunnistamisen perusteita koskevat vaatimukset. Useimmat lain sisältämät perusvaatimukset ovat yleisellä tasolla, ja niitä on tulkittava samaan aikaan muun muassa tiedonhallintalain, julkisuuslain ja tietosuojalainsäädännön kanssa. Saavutettavuudessa tulee huomioida myös yhdenvertaisuuslaki.

Laki velvoittaa viranomaisen tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa asiointiinsa liittyvät asiakirjat ja viestit sähköisesti tietoturvallisella tavalla.

Lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 (saavutettavuusdirektiivi).
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)Kaikkia koskevaLaissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä. Lisäksi laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä palvelujen käytön edellytyksistä.
6. Asiakirjojen laatimiseen ja säilyttämiseen liittyvät säädökset
Ohjaavat lait ja säädöksetArkistolaki (831/1994)Kaikkia koskevaLaissa säädetään arkistotoimesta ja sen järjestämisestä sekä asiakirjojen laatimisesta, säilyttämisestä ja käytöstä. Arkistolain uudistaminen on käynnissä. Arkistolaki sekä Kansallisarkistosta annettu laki ajantasaistetaan vastaamaan julkishallinnon digitaalisen toimintaympäristön vaatimuksia. Lisätietoja: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM057:00/2021
ViranomaismääräysKunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset.Kaikkia koskevaJulkaisu sisältää arkistolaitoksen määräyksen kunnallisten sivistystoimen asiakirjojen säilytysajoista. Arkistolaki sekä Kansallisarkistosta annettu laki ajantasaistetaan vastaamaan julkishallinnon digitaalisen toimintaympäristön vaatimuksia. Lakimuutos heijastuu myös niiden nojalla annettuihin määräyksiin ja suosituksiin. 
ViranomaismääräysKunnalliset opetustoimen pysyvästi säilytettävät asiakirjat 2003 (KA 321/43/03)ToimialakohtainenArkistolaitos määrää arkistolain (831/1994) 8 §:n perusteella, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. Arkistolaitoksen määräyksen liite sisältää luettelon pystyvästi säilytettävistä opetustoimen asiakirjoista. Arkistolaki sekä Kansallisarkistosta annettu laki ajantasaistetaan vastaamaan julkishallinnon digitaalisen toimintaympäristön vaatimuksia. Lakimuutos heijastuu myös niiden nojalla annettuihin määräyksiin ja suosituksiin. 
7. Sähköiseen asiointiin ja asiakkuuteen liittyvät säädökset
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)Kaikkia koskevaLaissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä. Lisäksi tässä laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä palvelujen käytön edellytyksistä.
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)Kaikkia koskevaLaissa säädetään viranomaisten ja näiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista sähköisessä asioinnissa. Lain tarkoitus on lisätä asioinnin sujuvuutta ja joutuisuutta sekä tietoturvallisuutta hallinnossa. Hyvän hallinnon takeet on turvattava myös sähköisessä asioinnissa viranomaisen kanssa. Asiakkaalla on oikeus halutessaan asioida viranomaisessa sähköisesti. Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös sähköinen asiakirja.
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009)Kaikkia koskevaLaissa säädetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta sekä tunnistuspalveluiden tarjoamisesta palveluntarjoajille, yleisölle ja toisille tunnistuspalvelun tarjoajille. 
Ohjaavat lait ja säädöksetValtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta (169/2016)Kaikkia koskevaAsetuksessa säädetään luottamusverkoston teknisistä rajapinnoista sekä hallinnollisista vastuista ja käytänteistä.
8. Viranomaistoimintaan  liittyvät säädökset
Ohjaavat lait ja säädöksetHallintolaki (434/2003)Kaikkia koskevaLaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Hallintolakiin on lisätään säädökset asian automaattisen ratkaisemisen edellytyksistä, oikeussuojaedellytyksestä sekä viranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa asianosaiselle asian ratkaisemisesta automaattisesti osana automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön muutosta. Viranomainen voi ratkaista automaattisesti asian, johon ei sisälly seikkoja, jotka ennakkoharkinnan mukaan edellyttäisivät tapauskohtaista harkintaa, tai johon sisältyvät tapauskohtaista harkintaa edellyttävät seikat virkamies tai muu asian käsittelijä on arvioinut. Hallintolain muutos on osa automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön kokonaismuutosta.
Ohjaavat lait ja säädöksetKuntalaki (410/215)Kaikkia koskevaLaissa säädetään kunnan tehtävistä ja valtion ja kuntien suhteesta.
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)Kaikkia koskevaLaissa säädetään ns. julkisuusperiaatteesta. Laissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista rajoituksista. Lain ajantasaistamista valmistellaan. Lisätietoa: https://oikeusministerio.fi/julkisuuslain-ajantasaistaminen
Ohjaavat lait ja säädöksetSuomen perustuslaki (731/1999)Kaikkia koskevaPerustuslaissa säädetään muun muassa kansalaisen perusoikeuksista, hallinnon lainalaisuusperiaatteesta, hyvän hallinnon takeista, julkisuusperiaatteesta, yksityisyyden suojasta, kielellisistä oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. 
Ohjaavat lait ja säädöksetYhdenvertaisuuslaki (1325/2014)Kaikkia koskevaYhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laissa säädetään viranomaisen, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslakia on uudistettu osittain. Uudistuksessa selkeytettiin muun muassa viranomaisen ja koulutuksen järjestäjän velvoitetta edistää yhdenvertaisuuslain toteutumista. Häirinnän määritelmää muutettiin niin, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään. Yhdenvertaisuuslain muutokset astuvat voimaan kesäkuussa 2023. 
9. Muut toimintaan vaikuttavat säädökset
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 2021/682ToimialakohtainenLaissa säädetään Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistää työikäisen väestön osaamisen kehittymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen yksi tehtävä on rahoittaa täydentävää koulutusta ja osaamispalveluita sekä työssä että työvoiman ulkopuolella oleville. Palvelukeskus voi rahoittaa muun muassa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen ja tutkinnon osien järjestämistä sekä koulutukseen hakeutumista ja osallistumista tukevaa toimintaa.
Ohjaavat lait ja säädöksetLaki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2012/916ToimialakohtainenLaissa säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista. Laissa säädetään muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai työ- ja elinkeinotoimiston hankkimasta työvoimakoulutuksesta. Lain säädöksiä sovelletaan osin myös ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen.

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista korvataan lailla työvoimapalveluiden järjestämisestä. Laissa säädetään kuntien järjestämisvastuulle kuuluvista julkisista työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Laissa säädetään muun muassa työvoimaviranomaisen järjestämästä työvoimakoulutuksesta. Lain säädöksiä sovelletaan osittain myös ammatillisesta koulutuksessa annetun lain perusteella järjestettyyn työvoimakoulutukseen. Laki työvoimapalvelujen järjestämisestä on hyväksytty eduskunnassa, ja se astuu voimaan 1.1.2025. 
10. Muut viranomaismääräykset, suositukset ja linjaukset
ToimintaohjeJulkisen hallinnon API-periaatteetKaikkia koskevaJulkisen hallinnon API-periaatteet muodostavat yhteiset toimintaohjeet ja suositukset API-kehitykselle ja digitalisaation edistämiselle.
ViranomaismääräysJulkisen hallinnon pilvipalvelulinjaukset (VM/276/00.01.00.01/2018)Kaikkia koskevaJulkisen hallinnon pilvipalvelulinjaukset määrittävät, miten julkisen hallinnon organisaation omistamaa tietoa voidaan käsitellä pilvipalveluissa. 
ViranomaismääräysJulkisen hallinnon tietoliikennepalvelulinjaukset (VM 36/2018)Kaikkia koskevaJulkisen hallinnon tietoliikennepalvelulinjausten tukevat valtion, maakuntien ja kuntien päätöksentekoa niiden suunnitellessa ja hankkiessa uusia ICT-palveluita. Linjaukset käsittelevät jaettuja resursseja tarjoavia ICT-palveluita (ns. pilvipalveluita).
SuositusJulkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristö (Julkri)Kaikkia koskevaTiedonhallintolautakunnan antamassa suosituksessa kuvataan julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristö (Julkri), ja ohjeistetaan sen käytöstä. Arviointikriteeristö tukee koko julkishallinnon tietoturvallisuuden kehittämisen ja arvioinnin tarpeita. Sitä voidaan käyttää apuna arvioitaessa tiedonhallintalaissa, turvallisuusluokitteluasetuksessa sekä osin myös tietosuoja-asetuksessa säädettyjen tietoturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymistä.
 • No labels