Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Voiko tutkimustietovarantoon syöttää itse tietoja?

Tutkimustietovarannon tiedot haetaan useista lähdejärjestelmistä. Siihen ei tule käyttöliittymää tietojen syöttämistä varten. 

2. Kuinka tutkijoiden omat tiedot tuodaan tutkimustietovarantoon?

Tutkijoiden julkaisujen, aineistojen ja hankkeiden tiedot saadaan muista lähdejärjestelmistä, joita ylläpitävät yliopistot ja muut tutkimuksen piirissä toimivat organisaatiot. Sen vuoksi tutkijalta tarvittava työ riippuu lähdejärjestelmän tiedon keräyskäytännöistä. Joissan organisaatioissa tutkijat syöttävät esimerkiksi julkaisutietonsa itse tutkimustietojärjestelmään, kun toisissa ne tallennetaan sinne keskitetysti. Lähdejärjestelmien omistajien ja tutkimustietovarannon kesken on sovittu siitä mitkä tiedot siirtyvät edelleen eteenpäin tutkimustietovarantoon. Rahoituspäätöksiin liittyvät tiedot saadaan tutkimusrahoittajilta, joiden järjestelmiin tutkijat syöttävät tietoja haku- tai raportointivaiheessa.

Tutkijan useissa eri lähdejärjestelmissä olevat tiedot tulevat yhdistymään valtakunnallisessa tutkimustietovarannossa. Yhdistelyn helpottamiseksi on toivottavaa, että tutkijat käyttävät ORCID-tunnistettaan aina kun se on mahdollista.

Myöhemmin tutkimustietovarantoon suunnitellaan koottavaksi myös tutkijoiden muuta tutkimustoimintaa kuvaavia tietoja esimerkiksi affiliaatioita, tutkimusaloja, ja asiantuntijatehtäviä. Tiedot helpottaisivat mm. asiantuntijoiden löytämistä ja tietyn tutkimusalan tutkijoiden kartoittamista. Tietoja koottaisiin esimerkiksi palveluista, joissa tutkijat ylläpitävät omaa tutkijaprofiiliaan. Tietojen kerääminen edellyttää kuitenkin tutkijan omaa suostumusta.

3. Voiko tutkimustietovarantoon tallentaa tutkimusaineistoja tai julkaisuja?

Tutkimustietovarantoon tallennetaan vain metatietoja, jotka kuvaavat tutkimusta. Metatietoja ovat esimerkiksi julkaisujen viitetiedot ja tutkimusaineiston kuvailutiedot. Varsinaisia tutkimusaineistoja tai julkaisuja ei tallenneta tutkimustietovarantoon. Metatietoihin sisältyy usein pysyvän osoitteen, josta julkaisun tai aineiston voi ladata.

4. Lisääkö tutkimustietovaranto raportointia viranomaisille ja tutkimustoiminnan arvioimista?

Tutkimustietovarannon tarkoituksena ei ole laajentaa viranomaisten tiedonkeruuta nykyisestä. Tutkimustietovarantoon koottavista tiedoista julkaisutiedot sisältyvät jo OKM:n vuosittain korkeakouluilta keräämiin tietoihin. Tutkimustoiminnan arvioinneissa käytettävät tiedot riippuvat arvionnin tekijän päätöksistä.

Tutkimustietovarannon päätavoitteena on helpottaa tiedonsiirtoa erillisten järjestelmien välillä, vähentää tietojen manuaalista ja moninkertaista syöttämistä sekä parantaa tutkimustiedon löydettävyytt. 

5. Miten henkilötietoja käsitellään tutkimustietovarannossa?

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat yhdistettävissä henkilöön. Siksi määritelmän mukaisesti tutkimustietovarantoon tallennetaan henkilötietoja. Tiedot ovat julkaisujen, tutkimusaineistojen, rahoituspäätösten ja tutkimusinfrastruktuurien kuvailutietoja ja tulevaisuudessa mahdollisesti tutkijoiden aktiviteettitietoja (ks 2). Kaikki tutkimusietovarantoon koottavat tiedot ovat jo saatavissa useista eri kansallisista ja kansainvälisistä palveluista. Suomessa Juulista, Etsimestä, rahoittajien sivuilta, tutkimusinfrastruktuuripankista. Tarkemmin asiasta sivulla: henkilötietojen käsittelyperusteet tutkimustietovarannossa sekä tutkimustietovarannon tietosuojaselosteessa.

6. Kuka tutkimustietovarannon tietoja saa käyttää?

Tiedot julkaistaan kaikille selailtavaksi Tutkimustietovarannon yhteyteen rakennettavan avoimen portaalin kautta. Myöhempi tavoite on rakentaa koneluettavia rajapintoja, joiden kautta tiedot olisivat avoimesti tutkimustietoa tarvitsevien järjestelmien ja palveluiden hyödynnettävissä.

7. Tehdäänkö tutkimustietovarannon toteutuksessa päällekkäistä työtä, koska tiedot on jo kerätty muihin järjestelmiin?

Tutkimustietovarantoon ei kerätä tietoa uudelleen, jos se on jo kerättynä johonkin toiseen tietojärjestelmään tai palveluun. Tarkoituksena on, että tutkimustietovarantoon siirtyy automaattisesti kopio  lähdejärjestelmien tiedoista. Tutkimustietovaranto kokoaa useiden eri lähdejärjestelmien tietoa ja välittää sitä edelleen muille tiedon tarvitsijoille. Ratkaisun ansiosta jokaisen järjestelmän ei tarvitse rakentaa omaa yhteyttä kaikkiin muihin järjestelmiin.

8. Milloin tutkimustietovaranto on valmis?

Tutkimustietovaranto rakentuu vaiheissa. Osa (esim. VIRTA-julkaisutietopalvelu) on jo käytössä ja niiden tiedot ovat hyödynnettävissä eri palveluissa. Osan toteuttaminen on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on kaikkien komponenttien valmistuminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tutkimustietovarantoa voi kuitenkin käyttää jo ennen projektin päättymistä ja kaikkien komponenttien valmistumista. Aikataulu