Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietojen syöttämistä ja siirtämistä koskevia kysymyksiä - miten tiedot saadaan tutkimustietovarantoon? Mitä vaaditaan?

1. Voiko tutkimustietovarantoon syöttää itse tietoja?

Tutkimustietovarannon tiedot haetaan useista lähdejärjestelmistä. Siihen ei tule käyttöliittymää tietojen syöttämistä varten. 

2. Kuinka tutkijoiden omat tiedot tuodaan tutkimustietovarantoon?

Tutkijoiden julkaisujen, aineistojen ja hankkeiden tiedot saadaan muista lähdejärjestelmistä, joita ylläpitävät yliopistot ja muut tutkimuksen piirissä toimivat organisaatiot. Joissakin organisaatioissa tutkijat syöttävät esimerkiksi julkaisutietonsa itse tutkimustietojärjestelmään, kun toisissa ne tallennetaan sinne keskitetysti. Lähdejärjestelmien omistajien ja tutkimustietovarannon kesken on sovittu siitä mitkä tiedot siirtyvät edelleen eteenpäin tutkimustietovarantoon. Rahoituspäätöksiin liittyvät tiedot saadaan tutkimusrahoittajilta, joiden järjestelmiin tutkijat syöttävät tietoja haku- tai raportointivaiheessa.

Tutkijan useissa eri lähdejärjestelmissä olevat tiedot tulevat yhdistymään valtakunnallisessa tutkimustietovarannossa. Yhdistelyn helpottamiseksi on toivottavaa, että tutkijat käyttävät ORCID-tunnistettaan aina, kun se on mahdollista.

Myöhemmässä vaiheessa tutkimustietovarantoon tarjotaan tutkijoille mahdollisuus myös oman tutkijaprofiilin luomiseen. Tutkija voi antaa luvan tietojensa siirtämiseen esimerkiksi ORCID-profiilistaan tai kotiorganisaatiostaan sekä niiden näyttämiseen tiedejatutkimus.fi-sivustolla.

3. Lisääkö tutkimustietovaranto raportointia viranomaisille ja tutkimustoiminnan arvioimista?

Tutkimustietovarannon päätavoitteena on helpottaa tiedonsiirtoa erillisten järjestelmien välillä, vähentää tietojen manuaalista ja moninkertaista syöttämistä sekä parantaa tutkimustiedon löydettävyyttä. Sen tarkoituksena ei ole laajentaa viranomaisten tiedonkeruuta nykyisestä. Tutkimustietovarantoon koottavista tiedoista julkaisutiedot sisältyvät jo OKM:n vuosittain korkeakouluilta keräämiin tietoihin. Tutkimustoiminnan arvioinneissa käytettävät tiedot riippuvat arvionnin tekijästä.

Tiedon sisältöä koskeavia kysymyksiä - mitä kaikkea tietoa tutkimustietovarantoon kerätään? Kenen tiedot portaalissa näytetään?

4. Voiko tutkimustietovarantoon tallentaa tutkimusaineistoja tai julkaisuja?

Tutkimustietovaranto sisältää vain metatietoja, jotka kuvaavat tutkimusta. Metatietoja ovat esimerkiksi julkaisujen viitetiedot ja tutkimusaineiston kuvailutiedot. Varsinaisia tutkimusaineistoja tai julkaisuja ei tallenneta tutkimustietovarantoon. Metatietoihin sisältyy usein pysyvä osoite, josta julkaisun tai aineiston voi ladata.

5. Miten päätellään mihin organisaatioon tutkija kuuluu? Kuka lasketaan tutkijaksi?

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yliopistolliset sairaalat raportoivat omien tutkijoidensa tiedot ja määrittelevät, ketkä tutkijat kuuluvat omaan organisaatioon. Tutkijaprofiilia luodessaan tutkija voi tuoda affiliaatiotietonsa myös ORCID-profiilistaan. Kuka tahansa, jolla on ORCID-tunniste, voi luoda palveluun profiilin. Asiaton käyttö määritellään palvelun käyttöehdoissa (tulossa).

6. Voiko portaalissa esiintyä tutkimusryhmänä?

Tutkimusryhmät määritellään kotiorganisaatioissa. Tutkimustietovarannnossa pyritään huomioimaan myös ei-viralliset organisaatiorakenteet, mikäli tieto on saatavilla lähdejärjestelmistä.

Tietojen käyttöä ja käsittelyä koskevia kysymyksiä - kuka tietoja saa käyttää? Mihin tietoja käytetään?

6. Kuka tutkimustietovarannon tietoja saa käyttää?

Tiedot julkaistaan kaikille selailtavaksi Tutkimustietovarannon yhteyteen rakennettavan avoimen portaalin kautta. Myöhempi tavoite on rakentaa koneluettavia rajapintoja, joiden kautta tiedot olisivat avoimesti tutkimustietoa tarvitsevien järjestelmien ja palveluiden hyödynnettävissä.

5. Miten henkilötietoja käsitellään tutkimustietovarannossa?

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat yhdistettävissä henkilöön. Siksi määritelmän mukaisesti tutkimustietovarantoon tallennetaan henkilötietoja. Tiedot ovat julkaisujen, tutkimusaineistojen, rahoituspäätösten ja tutkimusinfrastruktuurien kuvailutietoja ja tulevaisuudessa mahdollisesti tutkijoiden aktiviteettitietoja (ks 2). Kaikki tutkimusietovarantoon koottavat tiedot ovat jo saatavissa useista eri kansallisista ja kansainvälisistä palveluista. Suomessa Juulista, Etsimestä, rahoittajien sivuilta, tutkimusinfrastruktuuripankista. Tarkemmin asiasta sivulla: henkilötietojen käsittelyperusteet tutkimustietovarannossa sekä tutkimustietovarannon tietosuojaselosteessa.

Tutkimustietovarannon vaikutukset muihin palveluihin - mitä jo olemassa oleville palveluille tapahtuu?

7. Tehdäänkö tutkimustietovarannon toteutuksessa päällekkäistä työtä, koska tiedot on jo kerätty muihin järjestelmiin?

Tutkimustietovarantoon ei kerätä tietoa uudelleen, jos se on jo kerättynä johonkin toiseen tietojärjestelmään tai palveluun. Tarkoituksena on, että tutkimustietovarantoon siirtyy automaattisesti kopio  lähdejärjestelmien tiedoista. Tutkimustietovaranto kokoaa useiden eri lähdejärjestelmien tietoa ja välittää sitä edelleen muille tiedon tarvitsijoille. Ratkaisun ansiosta jokaisen järjestelmän ei tarvitse rakentaa omaa yhteyttä kaikkiin muihin järjestelmiin.

Miten tutkimustietovarannon portaali eroaa Juulista? Mitä Juulille tapahtuu?

Tiedejatutkimus.fi-portaali tulee olemaan sisällöltään  JUULIa (www.juuli.fi) laajempi. Julkaisujen lisäksi Tiedejatutkimus.fi sisältää tietoa myös mm. tutkijoista, hankkeista, aineistoista, infrastruktuureista sekä suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä. JUULI-portaalia ylläpidetään ainakin toistaiseksi rinnalla erityisesti OKM:n julkaisutiedonkeruun tarpeita varten.

Milloin tutkimustietovaranto on valmis?

Tutkimustietovaranto rakentuu vaiheissa. Osa (esim. VIRTA-julkaisutietopalvelu) on jo käytössä ja niiden tiedot ovat hyödynnettävissä eri palveluissa. Muiden osioiden toteuttaminen on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on julkaista 9.6.2020 mennessä valmiit osiot: julkaisut, hankkeet (rahoituspätökset), infrastruktuurit, organisaatiot, tiedeuutiset, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä, tiede ja tutkimus lukuina. Vuoden 2021 aikana palvelu laajenee kattamaan lisäksi mm. tutkijoita, tutkimusaineistoja ja muita tutkimusaktiviteetteja koskevat tiedot. Aikataulu