Tämä on vanha käsikirja.


OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2015

Johdanto 2015

AMK 2. Tietojen toimittaminen 2015

AMK 3. Tiedonkeruut 2015

AMK 3.1. Henkilostotiedonkeruu 2015

AMK 3.2. Opintopistetiedonkeruu 2015

AMK 3.3. Julkaisutiedonkeruu 2015

AMK 3.4. Toimipistetiedonkeruu 2015

AMK 3.5. Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilokunnasta 2015

AMK 3.6. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat 2015

AMK 3.7. Maahanmuuttajien valmentava koulutus 2015

AMK 3.8. Opinnäytetyöt 2015

AMK 3.9. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus 2015

AMK 3.10. Taloustiedonkeruu 2015

AMK 4. Luokitukset 2015

AMK 4.1. Ammattikorkeakoulut ja niiden oppilaitosnumerot 2015

AMK 4.2. Koulutusalaluokittelu 2002_2015

AMK 4.3. Tieteenalaluokitus 2010_2015

AMK 4.4. Henkilotyovuosien laskentaohje 2015

AMK 4.5. Julkaisutyypit 2015

AMK 4.6. OKM:n ohjauksen alat 2015

 

1. Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on aiemmin määritelty suhteessa Korkeakoulujen tietomalliin (”XDW-tietovaraston käsitemalli”), joka valmisteltiin RAKETTI-XDW-hankkeessa (2008–2011) osana korkeakouluille suunnattua tietovarastopalvelua. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirja on aiemmin sisältänyt useiden tiedonkeruiden kohdalla kunkin kohdan suhteen korkeakoulujen tietomalliin. Vuoden 2014 tiedonkeruusta lähtien viittaussuhteita korkeakoulujen tietomalliin eli XDW-tietovaraston käsitemalliin ei enää ylläpidetä käsikirjassa. Korkeakoulut voivat kuitenkin soveltuvin osin riippuen omista tietovarastototeutuksistaan edelleen hyödyntää aiempia määrityksiä ja tietomalli on saatavilla verkossa osoitteesta http://tietomalli.csc.fi.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kehitystyön edetessä sisällytetään sen määritykset osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita ja käsikirjoja siltä osin kun tiedonkeruu toteutetaan tietovarannosta. Vuotta 2015 koskevissa tiedonkeruissa tietovarantoa hyödynnetään opintopistetiedonkeruussa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

Korkeakoulujen yhteisten tietomallien ja yhteentoimivuuden määritysten kehittämistä jatketaan osana CSC:n palveluja korkeakouluille. Työssä keskitytään jatkossa tuottamaan toimintokohtaisia (esim. opintohallinto, tutkimushallinto) tietomäärityksiä niiltä osin kuin standardoinnille ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle on konkreettisia tarpeita tai tietoa tarvitaan yhteismitallisessa raportoinnissa. Nämä sidotaan yhteen tarvittavilta osin. Myös Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon määritykset ja muut viranomaisten tarpeisiin liittyvät yhteentoimivuuden määritykset liitetään osaksi kokonaisuutta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2015 kerättäviä tietoja. Vuodelta 2016 kerättäviin tietoihin tulee seuraavia sisällöllisiä muutoksia. Sisällöllisten muutosten lisäksi tiedonkeruun ohjeistusta saatetaan tarkentaa ja kehittää 2016 tiedonkeruun osalta.

 

 1. Tiedonkeruissa siirrytään käyttämään koulutusala 2002 luokituksen sijasta OKM:n ohjauksen ala -luokittelua. Luokitus otetaan käyttöön kaikissa tiedonkeruissa joissa aiemmin on käytetty koulutusala 2002 luokitusta.
  • Henkilöstötiedonkeruun ja julkaisutiedonkeruun osalta OKM:n ohjauksen ala -luokitus johdetaan 2016 tiedoista lähtien vastuualue / organisaation alayksikkötiedosta. Ohjauksen ala -tietoa ei lisätä henkilön eikö julkaisun tietoihin, vaan tiedonkeruun yhteydessä toimitetaan vuosittain listaus yliopiston vastuualueista / organisaation alayksiköistä ja näihin liittyvistä ohjauksen aloista (maks 6 ohjauksen alaa).
 2.  Henkilöstötiedonkeruuseen lisätään ORCID id vapaaehtoisena kenttänä.
 3. Opintopistetiedonkeruussa opintopisteet tilastoidaan suorituspäivän mukaan tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa hyväksilukemispäivän mukaan. Muutoksen myötä ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluetut opintopisteet voidaan vuodesta 2016 lähtien tilastoida samassa tahdissa muiden opintopisteiden kanssa.

 4. Ulkomailla suoritetuista harjoittelusta  hyväksiluettuihin  tullaan keräämään tullaan vuoden 2016 osalta vuoden 2017 tiedonkeruussa erikseen.
 5. Julkaisutiedonkeruseen tulee seuraavia muutoksia. Julkaisutiedonkeruun muutokset on lisäksi esitetty marraskuussa julkaistavassa julkaisutiedonkeruun tutkijan ohjeistuksessa. Julkaisutiedonkeruun tiedonkeruumuoto muuttuu xml-muotoiseksi ja tiedot kerätään Virta-julkaisutietopalvelun kautta (VIRTA-julkaisutietopalvelu).

  • Vapaaehtoisia uusia kenttiä: Avainsanat (vapaaehtoinen jo 2015 tietojen keruussa), ORCID ja hankenumero

  • Poistetaan kansallinen yhteisjulkaisu -kentät, näiden tilalla kenttä ”yhteisjulkaisu yrityksen kanssa”.

  • Kustantajan nimi kenttä pakollinen julkaisutyypeille A3, C1 ja C2.

  • Julkaisun avoimuus merkitään uusilla kentillä ”Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu”, ”Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu”, ” Ei vastausta”. Lisäksi erillinen kenttä julkaisun rinnakkaistallentamisesta. Nämä kentät korvaavat nykyisen avoin saatavuus -kentän.

 6. Opetus- ja kulttuuministeriö tulee lisäämään uuden tiedonkeruun henkilöstön rekrytoinnista. Rekrytointitiedonkeruu toteutetaan kahdessa vaiheessa, vuodesta 2016 lähtien kerätään tiedot avoinna olleista paikoista ja hakijoiden määristä. Vuodesta 2017 lähtien kerätään tarkempia tietoja valittujen henkilöiden taustoista.

 7. Henkilöstön liikkuvuus

  • Tiedot kerätään kaikista yli yhden vuorokauden (24h) pituisista liikkuvuusjaksoista.

 

 

 • No labels

6 Comments

 1. Unknown User (tiinah@metropolia.fi)

  Tässä johdannossa voisi vielä mainita, että ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluettuihin opintopisteisiin ei kuulu ulkomailla suoritetun harjoitteluvaihdon opintopisteet, jotka tullaan keräämään jatkossa (vuoden 2016 osalta vuoden 2017 tiedonkeruussa) erikseen.

 2. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
  Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.

 3. Anonymous

  Toivottavasti vuoden 2016 julkaisujen tiedonkeruun ohjeet saadaan valmiiksi mahdollisimman aikaisin, vuoden alusta jo. On todella hankalaa tiedonkeruun kannalta saada viimeisin ohje vasta vuoden lopussa. Tämä on ollut toiveena amk-sektorilla jo useamman vuoden ajalta ja toivottavasti nyt saataisiin tähän korjaus. Keräisimme julkaisutietoja jo alkuvuodesta, ettei kaikki ruuhkaudu loppuvuoteen. Tänä vuonnakin tiedonkeruu on viivästynyt ja henkilökunta ei edes muista enää ilmoittaa julkaisujaan. Julkaisun tietoja on turha ottaa vastaan, ennenkuin ohjeet ovat valmiit. Jälkikäteen on ikävä lähteä täydentämään tietoja. Työllistää aivan liian paljon vähäisillä nykyresursseilla.

  Terveisin, Kukka-Maritta Taskinen / Savonia-amk

 4. Anonymous

  Voisiko käsikirjaan (ja tutkijan ohjeisiin) saada selkeän maininnan siitä, että pelkästään korkeakoulun omaan sisäiseen viestintään tarkoitetut jutut eivät kelpaa julkaisutiedonkeruuseen?

  Terveisin, Katri Hollo / Haaga-Helia amk

 5. Anonymous

  "Henkilöstötiedonkeruun ja julkaisutiedonkeruun osalta OKM:n ohjauksen ala -luokitus johdetaan 2016 tiedoista lähtien vastuualue / organisaation alayksikkötiedosta. Ohjauksen ala -tietoa ei lisätä henkilön eikö julkaisun tietoihin, vaan tiedonkeruun yhteydessä toimitetaan vuosittain listaus yliopiston vastuualueista / organisaation alayksiköistä ja näihin liittyvistä ohjauksen aloista (maks 6 ohjauksen alaa)."

  Lahden ammattikorkeakoulussa on Liiketalouden yksikössä koulutusta kolmella ohjauksen alalla. Jos opettaja opettaa useammalla ohjauksen alalla, jaetaanko hänen työnsä eri ohjauksen aloille, kuten tähän mennessä on jaettu useammalle koulutusalalle? Mikäli kyllä, onko syytä jakaa Liiketalouden yksikkö kolmeen alaorganisaatioyksikköön, vai tulkitaanko opettajan työ kohdistumaan ohjauksen alalle koulutuksen mukaisesti? Eli matkailun koulutukseen kohdistunut työ palveluiden ohjauksen alalle ja tietojenkäsittelyn koulutukseen kohdistunut työ ohjauksen alalle 7?

  Terveisin Heli Peltola, LAMK


 6. Anonymous

  OKM:n kirjeessä 25.11.2015 "Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruu ammattikorkeakoulujen vuoden 2015 toiminnasta" kohdassa "Vuotta 2016 koskevan tiedonkeruun muutokset" sanottiin näin:

  "Opintopistetiedonkeruussa opintopisteet tilastoidaan jatkossa niiden kirjauspäivän mukaan,

  eikä suorituspäivän mukaan. Muutoksen myötä ulkomailla suoritetuista opinnoista

  hyväksiluetut opintopisteet voidaan vuodesta 2016 lähtien tilastoida samassa tahdissa

  muiden opintopisteiden kanssa."

  Kuitenkin tällä sivulla kerrottaessa sisällöllisistä tulevista muutoksista kohdassa 3 sanotaan näin:

  "Opintopistetiedonkeruussa opintopisteet tilastoidaan suorituspäivän mukaan tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa hyväksilukemispäivän mukaan. Muutoksen myötä ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluetut opintopisteet voidaan vuodesta 2016 lähtien tilastoida samassa tahdissa muiden opintopisteiden kanssa."

  Hieman ristiriitaiset ohjeistukset siis tällä hetkellä.