3.9. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.9. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus

Tiedonkeruulomake AMK 10, opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus:

3.9.1. Kerättävät tiedot

Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuksissa kerätään tiedot sekä ammattikorkeakoulun henkilökunnan vierailuista ulkomaille sekä ulkomaalaisista korkeakouluista Suomeen tehtävistä opettaja- tai asiantuntijavierailuista.Tiedonkeruussa kerätään tiedot myös osana koulutusvientiä syntyneistä liikkuvuusjaksoista.  Vierailuksi lasketaan vain tutkimus- tai asiantuntijatyötä tai opetusta sisältävät vierailut. Esimerkiksi pelkkää konferenssiosallistumista ei lasketa vierailuksi.

Kuvaus

Tiedot kerätään erikseen lyhyistä ja pitkistä vierailuista. Lyhyt vierailu tarkoittaa vähintään viikon (viisi työpäivää) kestänyttä vierailua ja pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden tai kauemmin kestäneitä vierailuja.

Tiedot kerätään vierailukohtaisena, joten yhdellä henkilöllä voi olla useita vierailuja kalenterivuoden aikana. Vierailu merkitään sillä kalenterivuodelle, jona se on alkanut.  Ao. tilanteessa henkilöstä kirjataan niin monta riviä kuin henkilöllä on liikkuvuusjaksoja

3.9.1.1. Henkilötunnus

Kuvaus

Henkilön suomalainen henkilötunnus tai ulkomaiselle henkilölle annettu väliaikainen henkilötunnus (väliaikaisen henkilötunnuksen kahdeksas merkki, eli loppuosan ensimmäinen merkki on 9, esim. 010170-9XXX). Jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta, jätetään tyhjäksi.

Tiedon muoto

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128, esim. 121280-781F.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128

3.9.1.2. Tehtävänjaottelu

Kuvaus

Tehtäväjaottelu ilmoitetaan aina sen mukaan mihin toimintaan liikkuvuus liittyy. Esimerkiksi jos opetushenkilökuntaan kuuluva osallistuu TKI-toiminnan liikkuvuuteen, ko. henkilö ilmoitetaan opettaja- ja henkilöstöliikkuvuudessa TKI-toiminnan henkilökuntaan kuuluvana.

Tehtäväjaottelu: 1. opetushenkilökunta, 2. TKI-toiminnan henkilökunta, 3. Muu henkilökunta. Pakollinen tieto Suomesta lähtevälle henkilöstölle. Saapuvalle henkilöstölle tehtäväjaottelua ei tarvitse ilmoittaa.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo.

Koodi             Selite

1                    Opetushenkilökunta
2                    TKI-toiminnan henkilökunta
3                    Muu henkilökunta

3.9.1.3. Sukupuoli

Kuvaus

Henkilön sukupuoli. 1 = mies, 2 = nainen ja 9=ei tietoa.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen sukupuoliluokituksen mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1 (Miehet).

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sukupuoli/001-1970/index.html

3.9.1.4. Koulutusala 2002

Kuvaus

Koulutusala johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti liittyy. Koulutusala merkitään opintohallinnon vuoden 2002 koulutusalaluokituksen mukaisena. Pakollinen tieto.

 • Saapuvalla henkilöstöllä koulutusala aina koodiston mukainen 1-8
 • Lähtevän opetushenkilöstön tai TKI-henkilöstön koulutusala aina koodiston mukainen 1-8
 • Lähtevän henkilöstön muuhun henkilökuntaan (tehtäväjaottelun ryhmä 3) kuuluville merkitään erittelemätön koulutusala (N).

Tiedon muoto

Opetushallinnon koulutusluokituksen 2002 mukainen 1-numeroinen koodi (esim. 4). Koulutusalaluokitus löytyy luvusta 4.2.

3.9.1.5. Liikkuvuusohjelma

Kuvaus

Liikkuvuusohjelma johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti kuuluu. Ei pakollinen tieto.

Tiedon muoto

Kaksinumeroinen koodi alla olevan koodiston mukaisesti.

01 Erasmus+
02 Nordplus
03 Korkeakoulun oma (kahdenkeskinen tai monenkeskinen) sopimus
04 ISEP
05 Tempus
06 CIMO:n ohjelmat ja stipendit (esim. CIMO Fellowships, FIRST, North South South, Kahdenvälisen vaihdon apurahat)
07 Pohjoismaiden ministerineuvoston apurahaohjelma Baltiaan ja Venäjän lähialueille
08 Muut EU-ohjelmat (esim. EU-US, EU-Kanada, EU-Kiina, Alfa)
10 ASLA/Fulbright
11 Muu opiskelijavaihto-ohjelma
12 IAESTE
13 Opiskelija- ja kansalaisjärjestöjen harjoittelijavaihto (AIESEC, FIMSIC, Nordpraktik ym.)
14 CIMOn harjoittelijavaihto-ohjelma
15 Muu harjoittelijavaihto-ohjelma
16 Free mover -opiskelu tai -harjoittelu
99 Tuntematon

3.9.1.6. Kansalaisuus

Kuvaus

Henkilön kansalaisuus tilastovuoden lopussa. Tilastokeskuksen maakoodisto. Jos henkilöllä on kaksoiskansalaisuus (esim. Suomi-Espanja), niin henkilölle merkitään Suomen kansalaisuus. Pakollinen tieto saapuvalle henkilöstölle.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 724 (Espanja).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

3.9.1.7. Kohdemaa (lähtevät) tai lähtömaa (saapuvat)

Kuvaus

Liikkuvuusjakson kohdemaa tai saapuvan henkilöstön osalta lähtömaa. Tilastokeskuksen maakoodisto. Pakollinen tieto.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 056 (Belgia).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

3.9.1.8. Liikkuvuuden kesto

Kuvaus

Liikkuvuusjakson kesto kuukausina. Pakollinen tieto pitkille vaihdoille.

Pitkäkestoinen opettaja/asiantuntijavaihdon jakso on vähintään yksi kuukausi. Määräävänä tekijänä on vaihdon alkamispäivä: vaihto tilastoidaan alkamispäivän kalenterivuodelle.

Lyhytkestoinen opettaja/asiantuntijavaihdon kesto on yhdestä viikosta (5 päivää) kuukauteen. Vaihdon pituuden määrää ulkomailla oleskelun kesto, ei suoritettujen opintojen tai pidettyjen opetustuntien määrä. Viikon mittaiseksi vaihdoksi lasketaan vähintään viiden työpäivän (matkapäivät mukaan luettuna) mittainen ulkomailla oleskelu. Kyseessä on kaksi vaihtoa, mikäli opettaja palaa välillä varsinaiseen opiskelu- tai työskentelymaahansa.

Liikkuvuuden keston voi muuntaa kuukausiksi esimerkiksi jakamalla liikkuvuuden päivien määrän luvulla 30.

Tiedon muoto

Lukuarvo kahden desimaalin tarkkuudella, esim. 3,45.

3.9.1.9. Liikkuvuuden tyyppi

Kuvaus

Liikkuvuuden tyyppi (alla olevan koodiston mukaisesti)

1 = pitkä lähtevä
2 = pitkä tuleva
3 = lyhyt lähtevä
4 = lyhyt tuleva

Tiedon muoto

1-numeroinen koodi.

 • No labels

7 Comments

 1. Unknown User (kyhahusa@seamk.fi)

  Koskeeko tilastointi vain päätoimisia henkilöitä? Miten esim. sivutoimisten opettajien liikkuvuudet?

 2. Unknown User (mrissane@csc.fi)

  Liikkuvuuden kesto kerättäneen nyt 2:lla desimaalilla jos muistan oikein.

 3. Tarkistetaan liikkuvuusohjelmalistaus (E+- ohjelman suhteen).

 4. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
  Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.

 5. Anonymous

  Minkä vuoksi opetus-ja henkilöstöliikkuvuuden 2015 ammattikorkeakoulujen mallitiedostossa esitetään koulutusala edelleen kaksinumeroiselle koodilla, jos se kuitenkin pitäisi antaa vuoden 2002 koulutusalaluokituksen koodiston (1-8) mukaisesti?

  https://confluence.csc.fi/download/attachments/51899584/AMK-9-opettaja-%20ja%20henkilostoliikkuvuus.csv?api=v2

  Onko koulutusala mahdollista antaa myös koodilla 9 (tuntematon)?

   

   

   

 6. Anonymous

  2016: "Henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden tiedonkeruun liikkuvuusjakson alaraja muuttuu yhdeksi päiväksi ja liikkuvuus tilastoidaan päivätasolla."

  Miten määritellään yhden päivän vierailu? Onko tähän myös joitakin rajauksia? Lasketaanko 2 tunnin kokousvieraatkin tähän mukaan, jos he ovat lentäneet vaikkapa Saksasta kokoukseen?

 7. Unknown User (mrissane@csc.fi)

  Olet oikeassa noiden koulutusalakoodien suhteen. Tuossa mallitiedostossa on käytetty koulutusala 95 koodeja vaikka siellä pitäisi olla koulutusala 2002 koodeja. Sama virhe on ollut myös viime vuoden mallitiedostossa. Asia korjataan pikaisesti. Onneksi käsikirjan sivulla olevassa kuvassa kyseiset koodit ovat oikein.