Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

4.6. OKM:n korkeakoulujen ohjauksen alat

Käsikirjan status

AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu

4.6. OKM korkeakoulujen ohjauksen alat

Korkeakoulujen ohjauksen ja tilastoinnin yhdenmukaistamiseksi sekä kansainvälisen vertailun helpottamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa ohjauksessa ja tilastoinnissa nykyisin käytössä olevat opetushallinnon 1995 ja 2002 luokitukset uudella kansainväliseen ISCED-luokitukseen pohjautuvalla luokituksella vuoden 2016 tiedoista lähtien. Pääsääntöisesti uudet ohjauksen tulevat koskemaan vuonna 2017 tehtäviä tilastovuotta 2016 koskevia tiedonkeruita. Poikkeuksen muodostavat ammattikorkeakoulujen taloustiedonkeruun ja siellä tiedonkeruut ammattikorkeakoulujen tutkimusrahoituksesta (lomake 4) sekä perustehtävän kokonaiskustannuksista (lomake 5). Näissä tiedonkeruissa uudet ohjauksen alat otetaan käyttöön jo vuotta 2015 koskevissa tiedonkeruissa. Aikaisempi käyttöönotto johtuu siitä, että tiedonkeruut toteutetaan OKM:n toimesta ensimmäisen kerran, eikä niissä ole hyötyä ottaa yhdeksi vuodeksi käyttöön vanhoja luokituksia. Korkeakoulujen sopimuskauden 2017-2020 tutkintotavoitteet tullaan asettamaan uuden luokituksen kehyksen mukaisina, siten että tutkintotavoitteissa tiettyjä aloja yhdistetään toisiinsa.

Uusi luokitus perustuu kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen, joka uudistettiin 2013. Tilastokeskus on laatinut avaimen koulutusluokituksen ja uuden ISCED-koulutusalaluokituksen välille (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/isced/001-2011/kuvaus.html). Avainta on mahdollista käyttää myös ISCED-luokitukseen pohjautuvien OKM:n ohjauksen alojen määrittelyssä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ohjauksen alaluokittelu

1                   Kasvatusalat
2                   Taiteet ja kulttuurialat
3                   Humanistiset alat
4                   Yhteiskunnalliset alat
5                   Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6                   Luonnontieteet
7                   Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
8                   Tekniikan alat
9                   Maa- ja metsätalousalat
10                 Lääketieteet
11                 Terveys- ja hyvinvointialat
12                 Palvelualat

 

  • No labels