Toisen asteen koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmät:

Pedagogisessa tietojohtamisessa hyödynnetään eri järjestelmistä saatavaa dataa suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Yleisesti tietojohtamisessa hyödynnettyjä tietolähteitä ovat oppimisympäristöjen ja opintohallintojärjestelmien lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä valtakunnalliset tietovarannot. (OA-hanke, 2023) Alla oppilaitoksen tietojärjestelmät, joihin tietoa kirjataan ja joista tietoa pitäisi pystyä hyödyntämään. 

Lue lisää ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmistä KARKKI-hankkeen eduunista.


Ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäkartta (KARKKI-hanke)

Kirjauskäytänteet

Tiedon kirjaamiskäytännöillä on suuri vaikutus tiedon laatuun ja siten tiedon hyödynnettävyyteen. Kirjavat tai puutteelliset kirjaamiskäytännöt voivat aiheuttaa sen, ettei tiedot ole enää vertailukelpoisia keskenään yksiköiden kesken. Mikäli lähtötiedot ovat vajavaisia, ei raporttien laatu vastaa todellisuutta. Yhdellä klikkauksella – tai klikkaamatta jättämisellä – voi olla kauaskantoisia seurauksia. Mikäli tietoja esimerkiksi kirjataan jatkuvasti puutteellisesti, antaa se vääristyneen kuvan tilanteesta. Jatkuva henkilökunnan koulutus, kirjatun tiedon laadun tarkastelu ja tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen ovat avain laadukkaaseen tietoon ja sen hyödyntämiseen. (Mölläri & Saukkonen, 2021)


  • No labels