Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen prosessit

Prosesseilla kuvataan toimintaa, joilla ammatillisen koulutuksen järjestäjä mahdollistaa palvelunsa toteuttamisen. Karkki-hankkeen viitearkkitehtuurissa prosessit on kuvattu ylätasolla prosessikarttana ja niitä on täydennetty tarkemmilla prosessien etenemistä kuvaavilla kaavioilla. Prosessien välillä liikkuvaa informaatiota on kuvattu prosessien välisillä vuorovaikutuksilla.

Resurssit ja hallinto- sekä tukipalvelut

Organisaation resursseilla tarkoitetaan henkilöstöä, työ- ja toimintaympäristöä, tietoa, järjestelmiä, toimittajia, yhteistyökumppaneita, luonnonvaroja sekä taloudellisia resursseja.

Resursseja hallitaan ja johdetaan erilaisilla hallintopalveluilla, jotka vastaavat tarvittavien tuki- ja asiantuntijapalveluiden tuottamisesta. Tällaisia palveluja ovat mm.: opinto-, henkilöstö-, talous-, tila-, viestintä- ja tietohallintopalvelut sekä toiminnan seurantaan, mittaristoon ja raportointiin liittyvät palvelut.

Opintohallinto

Koulutuksen järjestäjän tärkein ja keskeisin tuki- ja asiantuntijapalvelu on opintohallinto, jolla tarkoitetaan koulutuksen sekä opetuksen ja ohjauksen järjestämisen hallintakokonaisuutta, joka kattaa koulutuksen suunnittelun sekä toteuttamisprosessin hallinnan hakeutumisesta tutkinnon suorittamiseen. 

Opintohallinto on pedagogisen johtamisen työväline, jonka avulla laaditaan opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin toteutussuunnitelmat, henkilökohtaistetaan, varataan ja jaetaan resurssit, suoritetaan oppimisen ja osaamisen arviointi, tuotetaan todistukset ja muut dokumentit sekä koulutuksen seuranta, suoritus-, tilasto- ja raportointitiedot. Opintohallinto palvelee kokonaisvaltaisesti myös oppijan tarpeita opiskelun kaikissa vaiheissa.

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset

Karkki-hankkeen viitearkkitehtuurissa tukiprosessit on tunnistettu ja nimetty prosessikarttatasolla, mutta niistä ei ole tehty vastaavia prosessin etenemistä kuvaavia visuaalisia prosessin kulkukaavioita kuten yhtenäisen oppijan polun mahdollistamiseksi tarvittavista prosesseista.

Prosessien välinen vuorovaikutus

Karkki-hankkeen prosessien välisissä vuorovaikutuskaavioissa tunnistetaan oppijan polun prosessien välillä liikkuvan informaation lisäksi myös keskeiset tukiprosessit, jotka mahdollistavat laadukkaan tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen.

Toimijat ja roolit

Toimijoiden tunnistaminen antaa kokonaiskuvan toimintaympäristöstä. Kokonaisuus on helpompi ymmärtää, kun keskeiset toimintaan liittyvät osapuolet on tunnistettu ja heidän roolinsa ammatillisen koulutuksen kokonaisuudessa on kuvattu.

Lue lisää: Toimijat ja roolit - KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen - Eduuni-wiki

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille yhteiset kyvykkyydet

Kyvykkyys tarkoittaa kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti palvelujen toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.  Kyvykkyydet voidaan JHS 179:n mukaan jakaa toiminnallisiin, toimintaa tukeviin ja strategisiin kyvykkyyksiin. Kyvykkyyksien toteuttamisessa tarvitaan kolmen osatekijän yhdistelmää: osaaminen ja henkilöstö, toimintamallit ja prosessit sekä tieto ja tietojärjestelmät. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille yhteiset kyvykkyydet ja yhteiset strategiset tavoitteet tukevat eri vaiheissa olevia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä johtamisessa ja toiminnan systemaattisessa kehittämisessä. 

Lue lisää: Kyvykkyydet - KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen - Eduuni-wiki

 

 


  • No labels