Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurissa arkkitehtuurin kerrosnäkymä kuvaa, mitkä tietojärjestelmät sekä tietojärjestelmäpalvelut tukevat toiminnan prosesseja.


Seuraavista viitearkkitehtuurin prosesseista on laadittu kerrosnäkymät: Hakeutumisen ohjaus ja koulutukseen valinta

Opintojen aloittaminen mahdollistetaan hakeutumisen ohjauksen ja koulutukseen valinnan prosesseilla. Hakeutumisen ohjauksen tavoitteena on antaa opintoihin hakeutujalle ohjausta ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen. Koulutukseen valinnan tavoitteena on, että hakija aloittaa opinnot ammatillisessa koulutuksessa. Vaihtoehtoisesti tavoitteena on ohjata hakija hakeutumaan muihin, soveltuvampiin palveluihin.Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.
Henkilökohtaistaminen

Opinnot suunnitellaan ja niiden etenemistä seurataan henkilökohtaistamisen prosesseissa. Tavoitteena on rakentaa opiskelijalle yksilöllinen, oppijalähtöinen ja osaamisperusteinen opintopolku.


Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.

Opetus ja osaamisen hankkimisen ohjaus eri oppimisympäristössä

Koulutuksessa opiskelija hankkii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaista tai muuta tarvittavaa osaamista. Osaaminen hankitaan opetuksen ja oppimisen ohjauksen prosesseissa. Tavoitteena on kouluttaa osaavia ammattilaisia.


Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.

Osaamisen arviointi ja todentaminen

Osaamisen karttumista arvioidaan osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen prosesseissa. Tavoitteena on dokumentoida opiskelijan osaamisen taso.

Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.

Opinto- ja uraohjaus

Opiskelija saa ohjausta opiskelua ja uraa koskevien valintojen tekemiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen ohjauksen prosesseissa. Ohjauksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä auttaa opiskelijaa kehittämään opiskelu- ja työelämätaitojaan, vahvuuksiaan ja itsetuntemustaan. 


Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.

Oppimisen tuki

Opiskelijalle tarvittaessa tarjottavia tukimuotoja ovat opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki. Oppimisen tuen tavoitteena on auttaa oppijaa saavuttamaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukainen ammattitaito ja osaaminen.


Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.


Opiskeluhuolto ja hyvinvointi - Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoon ja opiskelijan hyvinvointiin liittyviä prosesseja ovat yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto, opiskeluarjen tuki sekä opiskelijakunta, tutortoiminta ja muu vaikuttaminen. Tavoitteena on edistää ja tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia, opiskelukykyä ja sen edellytyksiä. Lähtökohtana on oppijalähtöinen, arvostava, mielipiteitä kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koko oppilaitokseen kohdentuvia toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, opiskelukykyä, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. 

Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.

Opintojen päättäminen - Valmistuminen

Tavoitteena on, että opiskelija saa todistuksen HOKSinsa mukaisen tavoitteensa saavuttamisesta tai suorittamistaan opinnoista opintojen päättyessä. Opiskelija valmistuu ja hänen opiskeluoikeutensa päättyy, kun hän on suorittanut tavoitteensa mukaisen tutkinnon tai koulutuksen.

Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.

Opintojen päättäminen - Eroaminen ja eronneeksi katsominen

Opiskelijan opiskeluoikeus sen hetkisissä opinnoissa päättyy opiskelijan erotessa, katsottaessa opiskelija eronneeksi tai opiskeluoikeuden peruuntuessa.


Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.

Työelämään, jatko-opintoihin tai palveluun siirtyminen - Jatko-opintoihin ohjaus

Tavoitteena on pyydettäessä tukea valmistuneen opiskelijan urasuunnittelua, siirtymistä koulutuksesta jatko-opintoihin tai palvelujen piiriin moniammatillisen yhteistyön ja verkostojen avulla. Alumnitoiminnan tavoitteena on tiivistää yhteistyöstä oppilaitosten ja niistä valmistuneiden henkilöiden välillä kehittäen näin ammatillista koulutusta.

Jatko-opintoihin ohjaus on ammatilliseen perustutkintoon valmistuneen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaista ohjausta, jonka tarkoituksena on auttaa henkilöä jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Prosessin kuvaus: Prosessin tarkempaan kuvaukseen pääset tästä linkistä.

Tietojärjestelmäarkkitehtuurielementit: Tietojärjestelmäpalveluelementit löytyvät tästä linkistä ja tietojärjestelmäelementit tästä linkistä.
  • No labels