Ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäpalvelukartta

 

Tietojärjestelmät edellyttävät ns. tietojärjestelmäpalvelun (käytetään myös nimitystä sovelluspalvelu) olemassa oloa. Sovelluspalvelut on jaettu seuraavasti:

1) Ammatillisen koulutuksen sovelluspalvelut

2) Ammatillisen koulutuksen kansalliset sovelluspalvelut.  

Ammatillisen koulutuksen sovelluspalvelut sisältävät kolme eri osa-aluetta: Opiskelua ja opintohallintoa tukevat sovelluspalvelut, Johtamisen sovelluspalvelut ja Hallinnon sovelluspalvelut .

Ammatillisen koulutuksen kansalliset sovelluspalvelut -ryhmään kuuluvat osa-alueet ovat OKM:n sovelluspalvelut ja OPH:n sovelluspalvelut. Lisäksi tähän on luokiteltu muita ammatilliseen koulutukseen liittyviä keskeisiä sovelluspalveluita.


Tämän sivun sisältö
Ammatillisen koulutuksen sovelluspalvelut


Opiskelua ja opintohallintoa tukevat sovelluspalvelut


Tietojärjestelmäpalvelun nimiKuvaus
AsiakashallintapalveluPalvelu yhdistää asiakastietojen hallinnan, ylläpidon ja analysoinnin, integroituen muihin järjestelmiin ja tukien asiakassuhteiden hallintaa, asiakaspalvelun parantamista sekä strategista päätöksentekoa asiakasdatan perusteella.
 
AsiakasvuorovaikutuspalveluPalvelu mahdollistaa asiakasvuorovaikutuskanavan asiakaspalvelu- ja viestintäjärjestelmille.
Haku- ja valintatietopalveluPalvelu tehostaa koulutusohjelmien hakuprosessien hallintaa ja opiskelijavalintaa tarjoamalla työkaluja hakijatietojen käsittelyyn ja valintaprosessien koordinointiin, sekä tukee päätöksentekoa ja prosessien läpinäkyvyyttä.
HOKS palveluHenkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman palvelu, sisältäen urasuunnitelman.
Koulutuksien hallintapalveluKoulutuksien hallintapalvelu on koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmäpalvelu, joka keskittyy koulutusten suunnitteluun, seurantaan ja hallintaan sekä opiskelija- ja opettajarekisterien ylläpitoon.
Koulutustarjonnan suunnittelun hallintapalveluKoulutustarjonnan suunnittelun hallintapalvelu on koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmäpalvelu, joka  tukee oppilaitosten koulutustarjonnan suunnittelussa ja hallinnassa. 
Opintojen etenemisen tietopalveluOpintojen etenemisen tietopalvelu mahdollistaa opiskelijoiden opintojen etenemistietojen keräämisen eri oppimisympäristöistä ja opintojen aikaisen palautteen kirjaamisen.
OpiskelijaetupalveluOpiskelijaetupalvelu on opiskelijoille tarjottavia etuuksia tai alennuksia tarjoava palvelu, joka liittyy usein opiskelijakorttiin.
Opiskelijan perustietopalveluOpiskelijan perustietopalvelussa hallinnoidaan ja ylläpidetään opiskelijoiden perustietoja.
Opiskelijan sopimuksien hallintapalveluOpiskelijan sopimuksien hallintapalvelussa luodaan, hallitaan ja seurataan opiskelijan opintoihin liittyviä sopimuksia, kuten koulutus- ja oppisopimukset sekä työvälineiden luovutukset.
Opiskeluoikeuden hallintapalveluOpiskeluoikeuden hallintapalvelulla rekisteröidään ja hallitaan opiskelijoiden opiskeluoikeuksia. 
OppimisympäristöpalveluOppimisympäristöpalvelu tukee opetus- ja oppimisprosesseja digitaalisissa ympäristöissä.
Oppivelvollisuuden hallintapalveluOppivelvollisuuden hallintapalvelu on koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmäpalvelu oppivelvollisuuden valvontaan ja hallintaan sekä tietojen jakamiseen viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kanssa.
Osaamisen arvioijien hallintapalveluOsaamisen arvioijien hallintapalvelu on koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmäpalvelu, jossa ylläpidetään osaamisen arvioijien ja asiantuntijoiden tietoja.
Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman hallintaOsaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman hallintapalvelu on koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmäpalvelu, joka keskittyy osaamisen arvioinnin suunnitelmien luomiseen ja hallintaan. 
Osaamisen kartoituspalveluOsaamisen kartoituspalvelu on koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmäpalvelu, joka sisältää oppimisen tuen tarpeen tunnistamisen ja arvioinnin.
Tutkinto- ja koulutustietopalveluTutkinto- ja koulutustietopalvelu on koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmäpalvelu, joka mahdollistaa koulutuksien markkinoinnin ja myynnin. 
Työelämäjakson hallintaTyöelämäjakson hallinta on koulutussopimus- ja oppisopimusjaksojen hallintaan tarkoitettu palvelu.
TyöpaikkatietojenhallintaTyöpaikkatietojenhallintapalvelu on työpaikkojen hallintaan ja opiskelijoiden työssäoppimisen koordinointiin tarkoitettu palvelu.
Väline- ja materiaalien hallintapalveluVäline- ja materiaalien hallintapalvelu on opetus- ja opiskelumateriaalien sekä välineiden hallintaan ja jakeluun tarkoitettu palvelu.
 

Johtamisen sovelluspalvelut


Tietojärjestelmäpalvelun nimiKuvaus
AsianhallintapalveluAsianhallinta tukee organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja asiakirjojen käsittelyn ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan.
Ennakointi-, seuranta- ja tilastotietopalveluPäätöksentekoa, strategista suunnittelua ja tiedolla johtamista tukevat palvelut.
Kehittämistoiminnan hallintapalveluKehittämistoiminnan hallintapalvelu tukee organisaation kehitysprojekteja ja innovaatiotoimintaa. 
LaadunhallintapalveluLaadunhallintapalvelu keskittyy oppilaitoksen toiminnan laadun valvontaan ja kehittämiseen. 
Palautteiden ja vaikuttavuuden tietopalveluPalautteiden ja vaikuttavuuden tietopalvelu on palautteen keräämiseen ja koulutusohjelmien vaikuttavuuden seurantaan tarkoitettu palvelu.
SopimushallintaSopimushallintapalvelu on sopimusten luomiseen, hallintaan ja seurantaan tarkoitettu palvelu.
Strategia- ja tavoitetietopalveluStrategia- ja tavoitetietopalvelu on organisaation strategisten tavoitteiden ja suunnitelmien hallintaan ja seurantaan tarkoitettu palvelu.


Hallinnon sovelluspalvelut


Tietojärjestelmäpalvelun nimiKuvaus
AllekirjoituspalveluSähköinen allekirjoituspalvelu asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittamiseen digitaalisesti.
Hankintatoimen palveluHankintatoimen palvelu tukee esim. erilaisiin palveluhankintoihin liittyviä kilpailutuksia sekä sopimusten ja toimittajien hallintaa.
Henkilöstöhallinnon palveluHenkilöstöhallinnon palvelu, joka keskittyy koulutusorganisaation henkilöstöhallintaan. Palvelu tarjoaa myös raportointityökaluja ja analytiikkaa, jotka auttavat organisaatiota tekemään strategisia päätöksiä ja varmistamaan henkilöstön tehokkaan hallinnan.
Henkilöstön osaamisen ja kehittämisen hallintapalveluOrganisaation henkilöstön osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen keskittyvä palvelu.
IlmoituskanavapalveluKoulutuksen järjestäjän anonymisoitu ilmoituskanava.
ICT-infrapalveluICT-infrapalvelu kattaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) palvelut infrastruktuurin hallintaan ja ylläpitoon. 
Kiinteistöhallinnan palveluKiinteistöhallinnan palvelu, joka keskittyy oppilaitosten kiinteistöjen ja tilojen hallintaan. 
KulunvalvontapalveluKulunvalvontapalvelulla hallinnoidaan ja valvotaan oppilaitosten tilojen ja resurssien käyttöä.
LaadunhallintapalveluLaadunhallintapalvelu keskittyy oppilaitoksen toiminnan laadun valvontaan ja kehittämiseen. 
Omaisuuden hallintapalveluOmaisuuden hallintapalvelulla hallinnoidaan ja ylläpidetään koulutusorganisaation omaisuutta, kiinteistöjä ja laitteita.
PalkkahallintaPalkkahallinta on henkilöstön palkkojen ja taloushallinnon hallintaan tarkoitettu palvelu.
Palvelussuhteen hallintapalveluPalvelussuhteen hallintapalvelu on henkilöstön palvelussuhteiden ja työsuhdeasioiden hallintaan tarkoitettu palvelu.
RekrytointipalveluRekrytointipalvelu on henkilöstön rekrytointiin tarkoitettu palvelu.
Säilyttäminen ja arkistointipalveluSäilyttäminen ja arkistointi tietojärjestelmäpalvelu on digitaalisten tietojen ja asiakirjojen hallinnointiin, säilyttämiseen ja järjestämiseen tarkoitettu palvelu.
TaloushallintapalveluTaloushallintapalvelu on taloushallinnon prosessien hallintaan ja kirjanpitoon tarkoitettu palvelu.
Tilojen hallintapalveluTilojen hallintapalvelu on koulutusorganisaation tilojen, resurssien ja aikataulujen hallintaan tarkoitettu palvelu.
TurvallisuushallintapalveluTurvallisuushallintapalvelu on kouluympäristön ja opetuksen turvallisuuden hallintaan ja seurantaan tarkoitettu palvelu.
Työhyvinvoinnin hallintapalveluTyöhyvinvoinnin hallintapalvelu on henkilöstön hyvinvoinnin seurantaan ja hallintaan tarkoitettu palvelu.
TyösuojelutietopalveluTyösuojelutietopalvelu on työsuojeluasioiden hallintaan ja seurantaan koulutuksen järjestäjän työympäristössä tarkoitettu palvelu.
OpiskelijaetupalveluOpiskelijaetupalvelu on opiskelijoille tarjottavia etuuksia tai alennuksia tarjoava palvelu, joka liittyy usein opiskelijakorttiin.Ammatillisen koulutuksen kansalliset sovelluspalvelut


OKM sovelluspalvelut

Tietojärjestelmäpalvelun nimiKuvaus
Koulutusmuotojen lupapalvelu (OKM)Koulutusmuotojen lupapalvelu on Opetus- ja kulttuuriministeriön tietojärjestelmäpalvelu, joka keskittyy koulutusmuotojen lupien ja rekisteröintien hallintaan. 
Oppimateriaalipalvelu (OKM)Oppimateriaalipalvelulla hallitaan ja jaetaan digitaalisia oppimateriaaleja opetuskäyttöön. 
Tilastopalvelu (OKM)Tilastopalvelu on koulutussektorin tilastotiedon keräämiseen, analysointiin ja raportointiin tarkoitettu palvelu.


OPH sovelluspalvelut


Tietojärjestelmäpalvelun nimiKuvaus

Arviointipalvelu (KARVI)

Palvelu tarjoaa työkalut ja resurssit opetuksen ja oppimisen laadun arviointiin, tukien tiedonkeruuta, analysointia ja raportointia, mikä edistää päätöksentekoa ja koulutuksen laatua.

ARVO palautepalvelu (OPH)

Palvelu tukee koulutusalan palautteen keräämistä ja analysointia, edistäen koulutuslaadun parantamista ja avointa viestintää oppilaitosten ja sidosryhmien välillä.

eHOKS palvelu (OPH)

Palvelu henkilökohtaisten opetussuunnitelmien ja opintokokonaisuuksien hallintaan.
 
Hakemuspalvelu ja Liiteri (OPH)Hakemuspalvelu tarjoaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden hakulomakkeen luontiin. Liiteri-palveluun tallennetaan hakulomakkeiden liitteet.
Hakeutumisen- ja opintojen suunnittelun palvelu (OPH)Palvelu opintojen suunnitteluun sekä hakuprosessiin. Edistää koulutusvalintojen tekemistä ja opintojen etenemistä.
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut (OPH)Opetushallituksen palvelu, joka tarjoaa tietoa ja resursseja kansainvälisen opiskelijavaihdon ja liikkuvuusohjelmien tukemiseen. 
Koepankkipalvelu (OPH)Opetushallituksen tietojärjestelmäpalvelu, joka tarjoaa koulutusorganisaatioille ja opettajille resursseja ja työkaluja kokeiden ja tenttien hallintaan. 
Koodistopalvelu (OPH)Koodistopalvelu on Opetushallituksen tarjoama tietojärjestelmäpalvelu, joka keskittyy koulutuksen ja oppimisen koodistojen hallintaan ja ylläpitoon. 
Koulutustarjonnan ylläpitopalvelu (OPH)Koulutustarjonnan ylläpitopalvelussa koulutuksen järjestäjät tallentavat ja ylläpitävät koulutustarjontatietojaan.
OmaOpintopolku palvelu (OPH)OmaOpintopolku palvelu tarjoaa opiskelijoille ja hakijoille mahdollisuuden seurata ja hallita omaa koulutuspolkuaan. Palvelu mahdollistaa opintojen suunnittelun, hakemusten jättämisen ja opiskelijan tiedonhallinnan, mikä helpottaa opiskelijoiden liikkuvuutta ja koulutusvalintojen tekemistä.
Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu (OPH)Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu (KOSKI-palvelun yhteydessä) yhdistää ja luovuttaa tietoja opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon lisäksi ylioppilastutkintorekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Virta) sekä valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä.  
Opiskelijoiden tietojen hallinnointi (OPH)Opiskelijoiden tietojen hallinnointipalveluun tallennetaan ja hallinnoidaan opiskelijatietoja kuten haku- ja valintatiedot.
Oppijanumeropalvelu (OPH)Oppijanumeropalvelulla hallinnoi opiskelijoiden ja oppijoiden yksilöllisiä tunnisteita.
Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (OPH)Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu on Opetushallituksen tietojärjestelmäpalvelu, joka keskittyy oppivelvollisuuden toteutumisen valvontaan ja seurantaan.

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Valpas-+palvelukortti
Organisaatiotietojen hallinta (OPH)Organisaatiotietojen hallintapalvelu on Opetushallituksen tarjoama tietojärjestelmäpalvelu, joka keskittyy koulutusorganisaatioiden ja oppilaitosten tietojen hallintaan ja ylläpitoon.

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Organisaatiopalvelu
Raportointipalvelu (OPH)Raportointipalvelu tarjoaa koulutussektorille tietojen keruuta, analysointia ja raportointia, edistäen informoitua päätöksentekoa ja koulutuksen laadun sekä vaikuttavuuden seurantaa.
Suoritustietopalvelu (OPH)Suoritustietopalvelu on koulutuksen suoritustietojen keräämiseen ja hallintaan tarkoitettu palvelu.
Toteutussuunnitelmapalvelu (OPH)Toteutussuunnitelmapalvelu on koulutusohjelmien ja kurssien toteutussuunnitelmien hallintaan ja seurantaan tarkoitettu palvelu.
Tunnistautumisen välityspalvelu (OPH)Tunnistautumisen välityspalvelu tarjoaa keskitetyn ja turvallisen tavan hallita käyttäjien identiteettejä ja heidän oikeuksiaan päästä käsiksi erilaisiin digitaalisiin resursseihin ja palveluihin.
Tutkintojen perusteet -palvelu (OPH)Tutkintojen perusteet -palvelu on koulutusohjelmien ja tutkintojen opetussuunnitelmien perusteiden hallintaan ja jakeluun tarkoitettu palvelu.
Virkailijan työpöytä (OPH)Opintopolun virkailijan työpöytä tarjoaa keskitetyn alustan opetushallinnon palveluihin kirjautumiseen.
Yhteishaun opiskelijavalinnat (OPH)Opetushallituksen Yhteishaun opiskelijavalinnat -tietojärjestelmäpalvelu tukee korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijavalintaprosesseja.

Kansalliset sovelluspalvelut


Tietojärjestelmäpalvelun nimiKuvaus
Ammattioikeuden hallinta (Valvira)Palvelu tukee terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen sekä pätevyyden hallintaa, ja edistää potilasturvallisuutta sekä ammatillista vastuullisuutta.
Arviointipalvelu (KARVI)Palvelu tarjoaa työkalut ja resurssit opetuksen ja oppimisen laadun arviointiin, tukien tiedonkeruuta, analysointia ja raportointia, mikä edistää päätöksentekoa ja koulutuksen laatua.
Asiakastietopalvelu (TEM)Palvelu keskittyy työvoima- ja elinkeinopalvelujen asiakastietojen hallintaan ja mahdollistaen tietojen keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin. Tukee päätöksentekoa, palvelujen suunnittelua sekä yksilöllistä tukea työllistymiseen ja elinkeinotoimintaan. Hyödynnetään koulutukseen hakeutumisessa TE-toimistojen kautta.
EU-rakennerahasto hakemusten hallintopalvelu (TEM)Palvelu hakemusten luomista, hallintaa ja seurantaa varten. Mahdollistaa koulutuksen järjestäjälle EU-rahoituksen hankkimisen.
 
Henkilötietojen hallintapalvelu (DVV)Palvelu vastaa suomalaisten henkilötietojen turvallisesta hallinnasta ja säilytyksestä.
Ilmoituskanavapalvelu (TSVT)Tietosuojavaltuutetun toimiston Ilmoituskanavapalvelu mahdollistaa tietosuojailmoitusten tekemisen ja käsittelyn organisaatioille.
Kansallinen palvelutietovaranto (DVV)Kansallinen palvelutietovaranto, joka toimii keskitettynä tietolähteenä erilaisten julkisten palveluiden tarjoamiseen. 
Koulutuksien ilmoittaminen (KELA)Koulutuksien ilmoittaminen on Kansaneläkelaitoksen tarjoama tietojärjestelmäpalvelu, jossa koulutuksen järjestäjät ilmoittavat järjestämistään koulutuksista ja kursseista. 
Lupa- ja valvontapalvelu (AVI)Lupa- ja valvontapalvelu keskittyy lupien myöntämiseen ja valvontaan.
Oppilashuollon palvelut (HVA)Oppilashuollon palvelulla hallinnoidaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveydenhuollon toimintoja.
Palautepalvelu (TEM)Opiskelijapalautepalvelu on Työ- ja elinkeinoministeriön tarjoama tietojärjestelmäpalvelu, joka keskittyy opiskelijoiden antaman palautteen keräämiseen, hallintaan ja raportointiin.

https://asiointi.mol.fi/opal/
Rekrytointi- ja työnhakupalvelu (FCG)Kunnallinen rekrytointi- ja työnhakupalvelu on työvoiman rekrytointiin ja työpaikkojen tarjoamiseen tarkoitettu palvelu.
Siviilipalvelussuhde tietopalvelu (TEM)Siviilipalvelussuhde tietopalvelu on siviilipalveluksessa olevien henkilöiden tietojen hallintaan ja seurantaan tarkoitettu palvelu.
Sähköinen henkilöarviointi (TEM)Sähköinen henkilöarviointipalvelu on henkilöiden ammatillisten taitojen ja osaamisen arviointiin tarkoitettu palvelu.
Tilastopalvelu (Tilastokeskus)Tilastokeskuksen Tilastopalvelu on tilastotiedon keräämiseen, käsittelyyn, analysointiin ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu.
Tukien hakeminen (KELA)Tukien hakeminen -palvelu on erilaisten sosiaalietuuksien ja tukien hakemiseen tarkoitettu palvelu.
Tunnistautumispalvelu (DVV)Tunnistautumispalvelu tarjoaa digitaalisen tunnistautumisen ratkaisuja ja turvallisuusmekanismeja eri verkkopalveluille ja organisaatioille.
Työsuojelutietopalvelu (AVI)Työsuojelutietopalvelu on työsuojeluun liittyvien tietojen hallintaan ja jakeluun tarkoitettu palvelu.
Valtuutus (DVV)Valtuutus on käyttäjävaltuutusten ja tunnistautumisen hallintaan tarkoitettu palvelu.
Verohallinnon palvelu (VERO)Verohallinnon palvelu on verotukseen ja verohallintoon liittyvien asioiden hallintaan tarkoitettu palvelu.
Yhteentoimivuusalustan palvelut (DVV)Yhteentoimivuusalustan palvelut edistävät eri järjestelmien ja tietokantojen yhteentoimivuutta, parantaen tietojenvaihtoa ja integraatiota eri toimijoiden välillä, mikä tehostaa tietojärjestelmien kehittämistä ja hallintaa.
Yritystietojen hakupalvelu (PRH)Yritystietojen hakupalvelu tarjoaa kattavaa tietoa Suomessa toimivista yrityksistä, mukaan lukien perustiedot, omistajuuden ja tilinpäätöstiedot.  • No labels