Ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäkartta


Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tietojärjestelmät on jaettu kahteen ryhmään:

1) Ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmät

2) Ammatillisen koulutuksen kansalliset tietojärjestelmät

Ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmät sisältää kolme eri osa-aluetta: Opiskelua ja opintohallintoa tukeva järjestelmät, Johtamisen järjestelmät ja Hallinnon tukijärjestelmät

Ammatillisen koulutuksen kansalliset tietojärjestelmät -ryhmään kuuluvat osa-alueet ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön OKM -järjestelmät ja Opetushallituksen OPH -järjestelmät. Lisäksi tähän ryhmään on luokiteltu muita keskeisiä ammatilliseen koulutukseen liittyviä järjestelmiä.


Sivun sisällysluettelo:

 Ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmät


Opiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmät

TietojärjestelmäLyhyt kuvaus ja miten liittyy toisen
asteen ammatillisen koulutuksen organisaatioihin tai toimintaan.
Omistaja (mm. Järjestelmästä
vastaava viranomainen)
RyhmittelyTietojärjestelmän sovelluspalvelutLiittyvät tietovarannot
Asiakaspalvelu- ja asiakastietojärjestelmätJärjestelmillä hallitaan asiakasvuorovaikutuksia ja -tietoja. Järjestelmä sisältää tietoja asiakkaista, palvelupyynnöistä ja muista koulutuksenjärjestäjän toiminnan kannalta tärkeistä asiakas- sekä yhteistyökumppanitiedoista. Järjestelmillä voidaan toteuttaa asiakaspalvelua riippumatta teknisestä toteutuksesta.Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätAsiakashallintapalvelu; Osaamisen arvioijien hallintapalvelu; Asiakasvuorovaikutuspalvelu; Tutkinto- ja koulutustietopalveluSidosryhmien tietovaranto
Kirjastojärjestelmät Koulutuksenjärjestäjän kirjastotoimintaa tukevat aineistonhallinnan ja asiakaspalveluun liittyvät ominaisuudet kuten lainaus-, varaus- ja itsepalvelutoiminnallisuudet.Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätOpiskelijan perustietopalveluFyysisten resurssien tietovaranto
Koulutuksen- ja työjärjestyssuunnittelun järjestelmätKoulutuksen suunnittelun, vuosisuunnittelun, työjärjestyssuunnittelujen, lukujärjestyssuunnittelujen ja opetuksen suunnittelun järjestelmät. Auttaa koulutuksenjärjestäjää suunnittelemaan ja hallinnoimaan opetuksen aikatauluja. Järjestelmillä voidaan optimoida resursseja kuten tiloja ja opettajia. Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätKoulutustarjonnan suunnittelun hallintapalveluKoulutustietojen tietovaranto
Koulutuksen myyntijärjestelmätYksityisille sekä yrityksille myytävien koulutusten myynti.Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätKoulutuksien hallintapalvelu; Haku- ja valintatietopalveluOppijatietovaranto; Sidosryhmien tietovaranto
Kysely- ja palautejärjestelmät

Kyselyjen toteuttamiseen, raportointiin sekä analysointiin tarkoitetut järjestelmät. Järjestelmillä voidaan saadaan tietoa organisaation toiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätPalautteiden ja vaikuttavuuden tietopalveluJohtamisen tietovaranto
OpintohallintojärjestelmätOpintohallinnonjärjestelmä mahdollistaa opiskelijoiden, opettajien ja hallintohenkilöstön välistä yhteistyötä ja tiedonhallintaa koulutusorganisaatioissa. Opintohallinnonjärjestelmässä voidaan hallita opiskelijoiden ilmoittautumisten-, suoritusten-, opintosuunnitelmien- ja henkilötietoja. Järjestelmä tarjoaa opettajille työkaluja opetuksen suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan sekä helpottaa yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa. Hallintohenkilöstölle se tarjoaa raportointi- ja analysointityökaluja, jotka tukevat päätöksentekoa ja resurssien hallintaa. Kommunikointi kodin (huoltajien) ja oppilaitoksen kanssa. Voi sisältää myös sopimusten hallintaa kuten oppisopimukset.Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätHaku- ja valintatietopalvelu;
Koulutuksien hallintapalvelu;
Koulutustarjonnan suunnittelun hallintapalvelu; Opintojen etenemisen tietopalvelu;
Opiskelijan perustietopalvelu;
Opiskelijan sopimuksien hallintapalvelu; Opiskeluoikeuden hallintapalvelu;
Oppivelvollisuuden hallintapalvelu;
Osaamisen arvioijien henkilöstön hallintapalvelu; Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman hallinta;
Palvelussuhteen hallintapalvelu;
Tilojen hallintapalvelu;
HOKS palvelu                                                             
Arvioinnin hallintapalvelu
Oppijatietovaranto; Koulutustietojen tietovaranto
OpiskelijakorttijärjestelmäJärjestelmät mahdollistavat opiskelijakorttien hallinnan ja käytön.Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätOpiskelijaetupalveluOppijatietovaranto
OppimateriaalijärjestelmätUlkoiset ja sisäiset oppimateriaalin tuottamisen järjestelmät. Kustantajien sähköiset oppimateriaalit. Sisältää mm. sähköiset oppikirjat ja oppimateriaalin tuottamiseen tarkoitetut järjestelmät.Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätOpiskelijan perustietopalvelu(?); Väline- ja materiaalien hallintapalveluOppijatietovaranto, Koulutustietojen tietovaranto; Fyysisten resurssien tietovaranto
Oppimisympäristöt ja opetuksen järjestelmätTietojärjestelmät jotka tukevat opetuksen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätOsaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman hallinta; OppimisympäristöpalveluOppijatietovaranto; Koulutustietojen tietovaranto; Fyysisten resurssien tietovaranto
Osaamisen hallinta- ja kartoitusjärjestelmätOpiskelijoiden sekä henkilöstön osaamisen hallinnan ja kehittämisen järjestelmät. Järjestelmien avulla voidaan tunnistaa osaamisvajeet ja kehittämistarpeet sekä suunnitella koulutuksia ja muita kehittämistoimia. Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätHenkilöstön osaamisen ja kehittämisen hallintapalvelu; Osaamisen kartoituspalveluOppijatietovaranto; Henkilöstöhallinnon tietovaranto
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen järjestelmätMahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannan, dokumentoinnin, arvioinnin, kommunikoinnin oppilaitoksen, oppijan sekä työnantajan välillä. Järjestelmällä voidaan myös hallita työssä oppisen sopimuksiin liittyvät asiat.Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätTyöpaikkatietojenhallinta; Työelämäjakson hallintaOppijatietovaranto
Viestintä- ja markkinointijärjestelmät

Organisaation ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin järjestelmät, web-sivujen julkaisujärjestelmät ja sisällönhallintajärjestelmät

Koulutuksen järjestäjäOpiskelua ja opintohallintoa tukevat järjestelmätTutkinto- ja koulutustietopalveluKoulutustietojen tietovaranto


Johtamisen järjestelmät

TietojärjestelmäLyhyt kuvaus ja miten liittyy toisen
asteen ammatillisen koulutuksen organisaatioihin tai toimintaan.
Omistaja (mm. Järjestelmästä
vastaava viranomainen)
RyhmittelyTietojärjestelmän sovelluspalvelut

Liittyvät tietovarannot

Arkkitehtuurin hallintajärjestelmätOrganisaation kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen järjestäjäJohtamisen järjestelmätLaadunhallintapalvelu; Kehittämistoiminnan hallintapalveluJohtamisen tietovaranto
Asianhallinta - ja päätöksentekojärjestelmätAsianhallinnan järjestelmä on suunniteltu organisoimaan, tallentamaan ja jakamaan koulutuksenjärjestäjän asiakirjoja niiden koko elinkaaren ajan. Viranhaltijoiden hallintopäätösten toteuttaminen.  Tehdään mm. opiskelijaksi ottamisen päätökset, erityisen tuen päätökset. Koulutuksen järjestäjäJohtamisen järjestelmätAsianhallintapalvelu; SopimushallintaJohtamisen tietovaranto
Hanke- ja projektinhallinnan järjestelmätMahdollistavat hankkeiden ja projektien suunnittelun, seurannan ja hallinnan. Järjestelmällä seurataan projektin tavoitteiden saavuttamista.Koulutuksen järjestäjäJohtamisen järjestelmätKehittämistoiminnan hallintapalveluJohtamisen tietovaranto
RiskienhallintajärjestelmätJärjestelmät auttavat tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskien todennäköisyyksiä sekä vaikutuksia.Koulutuksen järjestäjäJohtamisen järjestelmätTurvallisuushallintapalvelu; TyösuojelutietopalveluTurvallisuuden tietovaranto
Tiedolla johtamisen ja raportoinnin järjestelmätTiedolla johtamisen järjestelmät mahdollistavat koulutuksenjärjestäjän toiminnan analysoinnin ja päätöksenteon perustan luomisen. Järjestelmät keräävät, tallentavat, analysoivat ja esittävät organisaation tietoja sekä visualisointeja päätöksenteon tueksi.Koulutuksen järjestäjäJohtamisen järjestelmätLaadunhallintapalvelu; Ennakointi-, seuranta- ja tilastotietopalveluJohtamisen tietovaranto
Tiedonhallintamallin työkaluTiedonhallinta työkaluilla toteutetaan tiedonhallintamallin ylläpitoa ja kehittämistä. Lisäksi järjestelmän tietoja voidaan hyödyntää päätöksenteossa, muutoksen hallinnassa ja toiminnan kehittämisessä.Koulutuksen järjestäjäJohtamisen järjestelmätLaadunhallintapalvelu; Kehittämistoiminnan hallintapalveluJohtamisen tietovaranto


Hallinnon tukijärjestelmät


TietojärjestelmäLyhyt kuvaus ja miten liittyy toisen
asteen ammatillisen koulutuksen organisaatioihin tai toimintaan.
Omistaja (mm. Järjestelmästä
vastaava viranomainen)
RyhmittelyTietojärjestelmän sovelluspalvelutLiittyvät tietovarannot
Arkistoinnin järjestelmätTietojärjestelmillä voidaan tallentaa, säilyttää ja hallinnoida asiakirjoja sähköisessä muodossa. Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin velvoitteen täyttäminen.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätSäilyttäminen ja arkistointipalvelu
HankintajärjestelmätHankintojen palvelu, jossa ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankinnoistaanKoulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätHankintatoimen palvelutTaloushallinnon tietovaranto
Henkilöstöhallinnon järjestelmätHenkilön perustietojen, työsuhteiden elinkaaren hallinta, rekrytoinnit hallinta, henkilöstön poissaolot, henkilöstön osaamisenhallinta. Työajan kirjaukset, seuranta ja raportointi.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätHenkilöstöhallinnon palvelu; Palvelussuhteen hallintapalvelu; Palkkahallinta; RekrytointipalveluHenkilöstöhallinnon tietovaranto
Hälytys- ja viestintäjärjestelmäMobiiliviestintä- ja hälytysjärjestelmä poikkeustilanteisiin. Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätTurvallisuushallintapalveluTurvallisuuden tietovaranto
ICT-infrastruktuurin ylläpito- ja tukijärjestelmätOppilaitosten tietoverkon, laitteiston ja sovellusten ylläpitoon, hallintaan sekä tukemiseen käytetyt sovellukset ja järjestelmät. Automatisoitua tiedon välittämistä tietojärjestelmien välillä.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätICT-infrapalveluTurvallisuuden tietovaranto, Fyysisten resurssien tietovaranto, Taloushallinnon tietovaranto
Identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmätIdentiteetinhallinnanjärjestelmillä hallitaan henkilöiden identiteettien elinkaarta sekä niihin liittyviä oikeuksia ja valtuutuksia. Pääsynhallintajärjestelmä mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen sekä autentikoinnin sekä varmistaa oikeuden käyttää määriteltyjä resursseja.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätICT-infrapalveluHenkilöstöhallinnon tietovaranto, Oppijatietovaranto, Turvallisuuden tietovaranto
IlmiantojärjestelmätJärjestelmät mahdollistaa organisaation sisäisten epäkohtien ilmiantamisen turvallisesti. Voidaan mahdollistaa ilmoituksenteko anonyymisti.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätIlmoituskanavapalveluTurvallisuuden tietovaranto
KassajärjestelmätKassajärjestelmällä koulutuksenjärjestäjä hallitsee myyntiä, kassavirtaa ja asiakaspalvelua. Kassajärjestelmällä hallitaan tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua ja maksujen käsittelyä.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätTaloushallintapalveluTaloushallinnon tietovaranto
Kiinteistön hallinta- ja turvallisuusjärjestelmätKiinteistön hallintaan ja turvallisuuteen liittyvät järjestelmät. Järjestelmien avulla voidaan valvoa ja hallita kiinteistön toimintaa. Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätKiinteistöhallinnan palvelu; KulunvalvontapalveluTurvallisuuden tietovaranto
Omaisuuden- ja varastonhallintajärjestelmätKoulutuksenjärjestäjän irtaimiston elinkaaren hallinta, kalustonhallinta ja käyttöomaisuuden hallinta. Järjestelmät mahdollistavat laitteiden inventaariotiedot, hankinnat, huollot, sijainnit ja käyttöhistorian tallentamisen. Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätOmaisuuden hallintapalveluFyysisten resurssien tietovaranto
RuokatuotantojärjestelmätKoulutuksenjärjestäjän opiskelijaruokailua, ruokatuotantoa ja ruokalatoimintaa tukevat järjestelmät. Järjestelmällä voidaan tuottaa ruokatuotantoon liittyviä raportteja sekä seurata kustannuksia.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmät<EI tunnistettu sopivia palveluja, tulee luoda uusi>
Sähköiset allekirjoitusjärjestelmätSähköinen allekirjoituspalveluKoulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätAllekirjoituspalvelu
SähköpostijärjestelmätSähköpostiviestien välittämiseen tarkoitettu järjestelmä. Sisältää turvapostijärjestelmät.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmät<EI tunnistettu sopivia palveluja, tulee luoda uusi>
Taloushallinnon järjestelmätTaloushallinnon järjestelmät auttavat koulutuksenjärjestäjää suunnittelemaan, seuraamaan ja raportoimaan talouden tiedoista. Järjestelmät kattavat mm. kirjanpidon, budjetoinnin, laskutuksen ja raportoinnin.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätTaloushallintapalveluTaloushallinnon tietovaranto, Ulosottorekisteri
Tiedon- ja dokumentinhallinnan järjestelmät Tiedonhallintajärjestelmällä voidaan tallentaa, hallita ja jakaa tietoa eri käyttäjäryhmille sekä sovelluksille. Järjestelmät mahdollistavat tiedostojen sähköisen, arkistoinnin ja haun sekä parantavat tiedon löydettävyyttä. Järjestelmillä hallitaan tiedon koko elinkaarta tiedon luomisesta, käsittelyyn ja arkistointiin sekä hävittämiseen asti. Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätAsianhallintapalveluJohtamisen tietovaranto
TilahallintajärjestelmätTilanhallintajärjestelmät mahdollistavat tilojen hallinnan sekä tilojen varaamisen. Tilahallintajärjestelmät auttavat koulutuksenjärjestäjiä hyödyntämään tilojaan tehokkaasti.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätTilojen hallintapalveluFyysisten resurssien tietovaranto
TulostusjärjestelmätTulostamiseen sekä turvatulostamiseen liittyvät järjestelmät ja palvelut.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätICT-infrapalvelu
Työaika- ja työvuorosuunnittelujärjestelmätJärjestelmillä toteutetaan koulutuksenjärjestäjän työvuorojen sekä työaikojen suunnittelun, hallinnan ja seurannan.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätHenkilöstöhallinnon palveluHenkilöstöhallinnon tietovaranto
TyöhyvinvointijärjestelmätHenkilöstön työhyvinvoinnin sekä etuuksien järjestelmät.Koulutuksen järjestäjäHallinnon tukijärjestelmätTyöhyvinvoinnin hallintapalveluHenkilöstöhallinnon tietovarantoAmmatillisen koulutuksen kansalliset tietojärjestelmät


OKM Järjestelmät


TietojärjestelmäLyhyt kuvaus ja miten liittyy toisen
asteen ammatillisen koulutuksen organisaatioihin tai toimintaan.
Omistaja (mm. Järjestelmästä
vastaava viranomainen)
RyhmittelyTietojärjestelmän sovelluspalvelutLiittyvät tietovarannot
Avoimen oppimateriaalin kirjasto (OKM)aoe.fi on palvelu, joka kokoaa avoimia oppimateriaaleja yhteen kaikkien koulutusasteiden yhteiseen näkymään. Palvelussa voi jakaa ja käyttää avoimia oppimateriaaleja.(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriöKansalliset tietojärjestelmätOppimateriaalipalvelu (OKM)Avoimet oppimateriaalit kirjasto (OKM)
Oiva (OKM)Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu. Oiva-palvelu pitää sisällään opetuksen ja koulutuksen toimialan eri koulutusmuotojen järjestämis- ja ylläpitämisluvat.(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriöKansalliset tietojärjestelmätKoulutusmuotojen lupapalvelu (OKM)
Vipunen (OKM)Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriöKansalliset tietojärjestelmätTilastopalvelu (OKM)Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (Koski), Opiskelijavalinta- rekisteri


OPH Järjestelmät


TietojärjestelmäLyhyt kuvaus ja miten liittyy toisen
asteen ammatillisen koulutuksen organisaatioihin tai toimintaan.
Omistaja (mm. Järjestelmästä
vastaava viranomainen)
RyhmittelyTietojärjestelmän sovelluspalvelutLiittyvät tietovarannot; laajat
ARVO, Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu (OKM)Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämisen järjestelmä. Palautteen avulla seurataan opiskelijoiden ja työelämän tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätARVO palautepalvelu (OPH)Amis-opiskelijapalautteet tietovaranto (OPH)
eHOKS (OPH)Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla. eHOKS-palvelu kokoaa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tietoja yhteen paikkaan ja tarjoaa mahdollisuuden katsella niitä Opintopolussa.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmäteHOKS palvelu (OPH)Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen -tietovaranto (Koski)
ePerusteet (OPH)Valtakunnalliset opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätTutkintojen perusteet -palvelu (OPH);
Toteutussuunnitelmapalvelu (OPH)

Hakemuspalvelu (OPH)Hakemuspalvelu tarjoaa eri koulutustoimijoille ja muille toimijoille mahdollisuuden hakulomakkeen luontiin koulutukseen hakeutumista varten.  Hakemuspalvelu tarjoaa lisäksi toimintoja tukemaan hakemusten käsittelyä ja opiskelijoiden valintaa.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätVirkailijan työpöytä (OPH);
Hakemuspalvelu ja Liiteri (OPH)

Kansainvälisen koulutusyhteistyön tukijärjestelmät (OPH)Kansainväliset koulutusyhteistyön tukijärjestelmät edistävät koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä ja tiedonjakoa. Järjestelmät mahdollistavat resurssien, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen osapuolten kesken, edistäen innovaatiota ja tehokkuutta koulutuksessa. Järjestelmät sisältävät esimerkiksi tietoa opiskelusta, työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdoista ulkomailla sekä sovelluksilla voidaan raportoida kansainvälisistä työharjoittelu- ja työelämäjaksoista.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätKansainvälisen liikkuvuuden palvelut (OPH)Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö tietovaranto (OPH); Europass-liikkuvuustodistukset tietovaranto (OPH)
Koodistopalvelu (OPH)Keskitetty tallennus- ja hallintapaikka koodistoille, johon voidaan tuoda myös ulkoisten toimijoiden ylläpitämät koodistot. Koodistoa ja luokituksia käytetään pohjatietoina ylläpidettäessä oppijan verkkopalveluiden muita tietoja (organisaatiotiedot, tarjontatiedot jne.). Koodistoa ja luokituksia käytetään pohjatietoina myös tiedon hakutilanteissa ja raportti- ja tilastotietojen luokittelutietoina.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätKoodistopalvelu (OPH)
KOSKI (OPH)Opetushallituksen kansallinen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu KOSKI sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetut tiedot oppijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista. KOSKI-palvelu sisältää myös erillisen kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoavan luovutuspalvelun sekä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterin.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätRaportointipalvelu (OPH); Suoritustietopalvelu (OPH);
Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu (OPH)
Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (koski), Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu
Ludos (OPH)Suunnitteilla oleva palvelu, käyttöön 2024. Ludos-palvelussa on suullisen kielitaidon, lukiodiplomin ja puheviestinnän päättökokeen materiaaleja. (OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätKoepankkipalvelu (OPH)
MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelu (OPH)MPASSid on kansallinen koulutuksen kertakirjautumisratkaisu. Palvelun käyttö perustuu luottamusverkostoon, jonka jäseniä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjät ja palveluntarjoajat ovat.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätTunnistautumisen välityspalvelu (OPH)
Opintopolku (OPH)Opintopolku-portaalia ylläpitää OPH. Ammatilliset koulutuksen järjestäjät ylläpitävät tietoja koulutuksistaan Opintopolku.fi-palvelussa. Yhteishaku ja siihen liittyvät opiskelijavalinnat toteutetaan palvelun kautta.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätHakeutumisen- ja opintojen suunnittelun palvelu (OPH); OmaOpintopolku palvelu (OPH); Opiskelijoiden tietojen hallinnointi (OPH); Virkailijan työpöytä (OPH); Yhteishaun opiskelijavalinnat (OPH); Koulutustarjonnan ylläpitopalvelu (OPH);
Hakemuspalvelu ja Liiteri (OPH)

Opiskelijavalintarekisteri (OPH)Opiskelijavalintarekisteri sisältää tietoa koulutukseen hakemisesta, opiskelijavalinnan tuloksista, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opiskelijaksi ilmoittautumisesta. Rekisterissä on lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen hakeneiden tiedot.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätYhteishaun opiskelijavalinnat (OPH)Opiskelijavalintarekisteri
Oppijanumerorekisteri (OPH)Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätOppijanumeropalvelu (OPH)Oppijanumero- rekisteri
Organisaatiopalvelu (OPH)Organisaatiopalvelussa on suomessa ja ulkomailla toimivat suomalaisen koulutusjärjestelmän koulutustoimijat, (koulutuksen järjestäjät, opetuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät), niiden ylläpitämät oppilaitokset ja toimipisteet sekä oppisopimustoimipisteet yhteystietoineen. (OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätOrganisaatiotietojen hallinta (OPH)Koulutushaku ja opiskelijavalinnat (Organisaatiopalvelu OPH)
TOTSU (OPH)Toteutussuunnitelmat
Uusien suunnitelmien luominen ja julkaistujen muokkaaminen
Koulutuksen järjestäjän yhteinen osuus
Tässä osuudessa voit kuvata koulutustoimijan yhteisen osuuden joka koskee kaikkia toteutussuunnitelmia (esim. osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma)
Päivitettävät ja siirrettävät toteutussuunnitelmat
Löydät tästä osiosta toteutussuunnitelmat, joiden perusteet ovat päivittyneet ja voit päivittää uusimmat perusteet suunnitelmiin
Organisaation hallinta
Voit lisätä koulutuksen järjestäjän kuvauksen ja tehdä yhteistyöpyyntöjä muille organisaatioille
(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätToteutussuunnitelmapalvelu (OPH)Kasvatus, koulutus ja tutkintojen ohjaus -tietovaranto (TOTSU,OPH)
TUVA (OPH)TUVA-työkalun, jolla koulutuksen järjestäjät voivat helposti luoda toteuttamissuunnitelman tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. TUVA-työkalu ohjaa toteuttamissuunnitelman luomista ja tukee sitä, että kaikki toteuttamissuunnitelmassa edellytettävät osa-alueet tulisivat huomioiduksi suunnitelmassa.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätToteutussuunnitelmapalvelu (OPH)
Valpas (OPH)Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu. Valpas- palvelun kautta tallennetaan tietoja oppivelvollisuusrekisteriin. Oppivelvollisuusrekisterin tietoja käytetään opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksen ylläpitäjille sekä kunnille oppivelvollisuuslaissa säädetyn ohjaus- ja valvontavastuun toteuttamiseen sekä maksuttoman koulutuksen toteuttamiseen.(OPH) OpetushallitusKansalliset tietojärjestelmätOppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu (OPH)Oppivelvollisuus- rekisteri

Kansalliset tietojärjestelmät


TietojärjestelmäLyhyt kuvaus ja miten liittyy toisen
asteen ammatillisen koulutuksen organisaatioihin tai toimintaan.
Omistaja (mm. Järjestelmästä
vastaava viranomainen)
RyhmittelyTietojärjestelmän sovelluspalvelutLiittyvät tietovarannot
Aluehallintovirastonjärjestelmät (AVI)Lupien myöntäminen, esim. ammatillisen koulutuksen kelpoisuusvaatimuksen erivapaus, omavalvonta, opetus- ja kulttuuritoimen kantelut ja oikaisupyynnöt sekä työsuojeluun liittyviä tarkastuksia.(AVI) AluehallintovirastoKansalliset tietojärjestelmätLupa- ja valvontapalvelu (AVI)AVI:n Opetus- ja kulttuuritoimen -tietovaranto
Arvi (TEM)ARVI on TE-toimistojen ja koulutus- tai valmennusorganisaatioiden käyttöön luotu sähköisen henkilöarvion välittämisen järjestelmä.(TEM) Työ- ja elinkeinoministeriöKansalliset tietojärjestelmätSähköinen henkilöarviointi (TEM)Työvoimapalvelujen henkilöasiakasrekisteri (TEM)
Eura, Rakennerahastojen hallintajärjestelmä (TEM)Tiedot hankkeiden rahoituslähteistä. ESR-hankkeet. Hankehakemukset, päätökset, toiminnan ja talouden raportointi. (TEM) Työ- ja elinkeinoministeriöKansalliset tietojärjestelmätEU-rakennerahasto hakemusten hallintopalvelu (TEM)EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä (EURA)
Kansaneläkelaitoksen järjestelmät (KELA)Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden: opintotuki, kuntoutuskoulutustuki ja uudelleenkoulutustuki.(KELA) Kansaneläkelaitos Kansalliset tietojärjestelmätKoulutuksien ilmoittaminen (KELA); Tukien hakeminen (KELA)Sosiaaliturvan tietovaranto (KELA)
Koulutuksen arvioinnin järjestelmät (KARVI)Koulutuksen arvioinnin, oppilaitosten auditoinnin sekä oppimistulosarvioinnit julkaisun järjestelmät.(Karvi) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Kansalliset tietojärjestelmätArviointipalvelu (KARVI)Koulutuksen arviointitoiminta tietovaranto (KARVI)
Kuntarekry (FCG)Kuntarekry.fi on sivusto, jossa erilaiset kuntaorganisaatiot, esimerkiksi kunnat ja kaupungit, voivat ilmoittaa avoimista työpaikoistaan. (FCG) Finnish Consulting GroupKansalliset tietojärjestelmätRekrytointi- ja työnhakupalvelu (FCG)Henkilöstöhallinnon tietovaranto
OPAL tiedonhallintajärjestelmä (TEM)OPAL on työvoimakoulutuksen opiskelijapalautejärjestelmä. Sen avulla kouluttaja valmistelee palautteen annon siten, että, opiskelijat voivat antaa työvoimakoulutuksesta sähköisen palautteen ja kouluttajat ja viranomaiset voivat tarkastella palauteraportteja. (TEM) Työ- ja elinkeinoministeriöKansalliset tietojärjestelmätPalautepalvelu (TEM)Työvoimapalvelujen henkilöasiakasrekisteri (TEM)
Opiskeluhuollon järjestelmät (HVA)Jokaisella hyvinvointialueella oma opiskelijaterveydenhuoltojärjestelmänsä. Potilastietojärjestelmä, esim. Aura, Lifecare(HVA) HyvinvointialueetKansalliset tietojärjestelmätOppilashuollon palvelut (HVA)Terveydenhuollon tietovaranto  (Opiskeluhuollon järjestelmät (HVA))
Sivariweb (TEM)Siviilipalvelusvelvollisia koskeva henkilörekisteri. Siviilipalveluspaikat ovat velvollisia ylläpitämään siviilipalvelusvelvollisia koskevia henkilötietoja, lomatietoja yms. (TEM) Työ- ja elinkeinoministeriöKansalliset tietojärjestelmätSiviilipalvelussuhde tietopalvelu (TEM)Siviilipalvelusrekisteri
Suomi.fi palvelutietovaranto (DVV)Valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat.(DVV) Digi- ja väestötietovirastoKansalliset tietojärjestelmätKansallinen palvelutietovaranto (DVV)Palvelutietovaranto (Suomi.fi)
Suomi.fi tunnistautuminen (DVV)Julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen vahvan tunnistautumisen palvelu, jonka avulla voit kirjautua suomalaisiin julkishallinnon sähköisiin palveluihin. (DVV) Digi- ja väestötietovirastoKansalliset tietojärjestelmätTunnistautumispalvelu (DVV)
Suomi.fi valtuutus (DVV)Organisaation puolesta asiointi.(DVV) Digi- ja väestötietovirastoKansalliset tietojärjestelmätValtuutus (DVV)
Suosikki (Valvira)Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattipätevyys(Valvira) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Kansalliset tietojärjestelmätAmmattioikeuden hallinta (Valvira)

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri tietovarannot (Valvira)

Terhikki (Valvira)Terhikki on terveydenhuoltohenkilöstön tietoja sisältävä tietokanta, Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri. Sen avoimessa käytössä olevaa versiota kutsutaan nimellä JulkiTerhikki(Valvira) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Kansalliset tietojärjestelmätAmmattioikeuden hallinta (Valvira)Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri tietovaranto (Terhikki/Valvira)
Tietosuoja.fi (TSVT)Tietosuojavaltuutetun toimiston sähköinen asiointipalvelu, mm. ilmoitukset tietoturvaloukkauksista(TSVT) Tietosuojavaltuutetun toimistonKansalliset tietojärjestelmätIlmoituskanavapalvelu (TSVT)Tietosuojavaltuutetun asianhallinta (TSVT)
Tilastokeskuksen järjestelmät (TK)Ammatillisen koulutukseen liittyviä tilastoja mm. sijoittumispalvelu (tieto siirtyy Koskesta)(TK) TilastokeskusKansalliset tietojärjestelmätTilastopalvelu (Tilastokeskus)Tilastokeskuksen tietovaranto
Tyosuojelu.fi (AVI)Sisältää mm. Tyosuojelu.fi työsuojeluhallinnon verkkopalvelu, mutta myös muita työsuojeluun liittyviä järjestelmiä.(AVI) AluehallintovirastoKansalliset tietojärjestelmätTyösuojelutietopalvelu (AVI)Työsuojelun tietovaranto (AVI)
URA-tietojärjestelmä (TEM)URA on valtakunnallinen Suomen TE-toimistoissa käytössä oleva asiakaspalvelun tietojärjestelmä.

Ammatillinen koulutus ei tallenna tietoa URA järjestelmään. (käytössä vuoden 2024 loppuun?)
(TEM) Työ- ja elinkeinoministeriöKansalliset tietojärjestelmätAsiakastietopalvelu (TEM)Työvoimapalvelujen henkilöasiakasrekisteri (TEM); Työvoimapalvelujen työnantajarekisteri (URA); Työvoimapalvelujen palveluntuottajarekisteri (URA)
Verohallinnon järjestelmät (VERO)Verohallinnon palvelut sekä järjestelmät.(VERO) Verohallinto Kansalliset tietojärjestelmätVerohallinnon palvelu (VERO)Tulotietojärjestelmä (Vero); Veronumerorekisteri (Vero)
Väestötietojärjestelmä (DVV)Valtakunnallinen sähköinen perusrekisteri, jossa henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä. (DVV) Digi- ja väestötietovirastoKansalliset tietojärjestelmätHenkilötietojen hallintapalvelu (DVV)Väestötietojärjestelmä (DVV)
Yhteentoimivuusalusta (DVV)Alusta yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn(DVV) Digi- ja väestötietovirastoKansalliset tietojärjestelmätYhteentoimivuusalustan palvelut (DVV)Liittyvät tietovarannot:
Koodistotietovaranto (DVV); Tietomallitietovaranto (DVV); Sanastotietovaranto  (DVV)
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (PRH)Ajantasaiset yritys- ja yhteisötiedot.(PRH) patentti- ja rekisterihallitusKansalliset tietojärjestelmätYritystietojen hakupalvelu (PRH)Yritys-ja yhteisötieto- järjestelmä (PRH)


  • No labels