Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {page-turners}

Työryhmien työ saatetaan loppuun piiskaamalla.

Tulosmateriaalit ja muut liitteet

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation vaiheet_kuva.pptx Apr 28, 2011 by jzmakine@helsinki.fi
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow päivitetty_tvärminnen_risti.ppt Apr 28, 2011 by jzmakine@helsinki.fi
Microsoft Powerpoint Presentation Esitys12052011.pptx May 12, 2011 by jzmakine@helsinki.fi
Microsoft Powerpoint Presentation evoluutio_sarja13052011.pptx May 16, 2011 by jzmakine@helsinki.fi

Työryhmä 1 eli "Viestintä"

Joonas Mäkinen (pj.), Tapio Ekholm, Pekka Linna, Inka Paukku, Minna Pylkkönen, Soile Pylsy, Kati Tiihonen

 • Mitä Arkki-työn peruspaketti sisältää?
  • funktio: Synergiaryhmän omaan käyttöön ja uusille asiantuntijoille kirkastamaan oma tehtävä
 • Mitä Arkki-työn Executive Summary sisältää?
  • funktio: viestintään korkeakoulujen sekä niiden hallinnonalojen johdolle
 • Miten korkeakouluja valmistetaan Arkki-työn tai OPI-osahankkeen muiden tehtävien kommentointiin (toimintamalli)
  • mihin asioihin vastauksia halutaan?
  • miten asioita kysytään ja millaisia vastauksia halutaan?
  • keiden tulisi antaa vastauksia tai osallistua niiden valmisteluun?

Toimintarunko

 • 05-2011: Tavoitteellisia käyntejä korkeakouluissa erikseen valittujen ryhmien luona: 05-2011
 • 05-2011-06-2011: Mahdollisuus kommentoida ja käsitellä esimerkiksi Confluencessa: 05-2011 - 06-2011
 • Lausuntopyyntö ja ohjaavat kysymykset saatekirjeessä
 • Keskustelutilaisuus ACP:ssä: onko lausuntopyyntöön liittyen jotain kysyttävää?

Evoluutio: nykyinen tietojärjestelmä -> SOA

 Tvärminnen risti

Johto: rehtorit, hallintojohtajat, tietohallintojohtajat

PowerPoint-esityksen runko (12.5.2011)

(1) Hyödyt

 • Nopeampi reagointimahdollisuus esille nouseviin tarpeisiin
 • Ei tarvitse uusia koko järjestelmää kerralla
 • Riippuvuus atk-toimittajista vähenee
 • Mahdollisuus hyödyntää valmiita palvelukomponentteja
 • Pienemmät kokonaiskustannukset
 • Mahdollistaa uudet palveluinnovaatiot
 • Mahdollisuus hyödyntää toisen korkeakoulun kehitystyötä
 • Tieto on yhdessä paikassa oikein

(2) Mitä edellyttää (raha, muut sitoumukset)

 • Sitoutumista kansalliseen yhteistyöhön
  • Korkeakoulujen yhteisten käsitteistöjen ja koodistojen määritteleminen
   • Edellytyksenä asiantuntijoiden mahdollisuus käyttää työaikaa tähän työhön
   • Edellytyksenä irrottautuminen omasta lyhyen tähtäimen edusta yhteisen mallin rakentamistyössä
  • Yhteisiin määrittelyihin sitoutuminen järjestelmäkehityksessä
   • Edellytyksenä kansallisen mallin ylläpito ja käytön tuki
  • Avointa verkostoitumista kehitystyön jokaisessa vaiheessa
   • Edellytyksenä verkostoitumista tukeva "markkinapaikka", jossa korkeakoulut voivat muodostaa kumppanuuksia ja oppia toisiltaan
 • Konkreettisten toiminnan palveluiden tuottaminen edellyttää jatkossakin investointeja
  • Tarvitaan kansallinen malli kehitystyöstä aiheutuvien kustannusten jakamiselle
   • Raketti-Pelisääntötyöryhmä on tuottamassa

(3) Vaiheistus ja aikataulu

 vaiheet_kuva.pptx

Vaihe 1: 05-2011 - 12-2011
 • Rakennetaan kansalliset työvälineet yhteistyölle eli markkinapaikka ja kirjasto
 • Tietohallinnon toimijoiden yhteistyöllä ratkaistaan integraatioalustaa ja ryhdytään tuottamaan järjestelmäpalveluja
 • Opintohallinnon toimijoiden yhteistyöllä täsmennetään toiminnan palveluiden määritelmät
 • Tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden yhteistyöllä täsmennetään käsitteistöt ja määritellään koodistot
 • Atk-toimittajat sitoutetaan valittuun toimintamalliin
Vaihe 2: 2012 aikana
 • Integraatioalusta ja ensimmäiset yhdessä määritellyt järjestelmäpalvelut otetaan käyttöön
 • Korkeakoulut tuovat kehitystarpeensa kattavasti tietoon markkinapaikan kautta
Vaihe 3: 2013 alkaen
 • Korkeakoulujen muodostamat yhteistyörakenteet tuottavat uusia toiminnan palveluita
 • Korkeakoulut siirtyvät vaiheittain pois nykyisistä opintohallinnon perusjärjestelmistä

(4) Kuinka edetään kohti haluttua suuntaa

 • Kuvataan tunnistetut kehitystarpeet kansallisella kielellä
 • Ratkaisumahdollisuuksien selvittämisessä verkostoidutaan aktiivisesti toisten korkeakoulujen kanssa
 • Varmistetaan, että ratkaisumallit noudattavat kansallista kokonaisarkkitehtuuria:
  • Ratkaisu on palveluarkkitehtuurin (katso kuva) mukainen
  • Vaatimusmäärittelyissä käytetään kansallista käsitemallia ja kansallisia määrittelyjä prosesseista ja palveluista

(5) Mitä johdon tulisi tehdä nyt keväällä 2011

 • Mahdollistaa asiantuntijoiden osallistuminen kansalliseen kehitystyöhön
 • Ohjata aktiivisesti asiantuntijoita osallistumaan kansalliseen kehitystyöhön
 • Varautuu talousarviosuunnittelussa vuonna 2012 tapahtuvan kehitystyön kustannuksiin ja työmääriin

(2) Kanavat

 • Lehdistö
 • Yritysyhteistyötilaisuudesta juttu Tietoviikkoon tms.
  • OPI-koordinaattorit ottavat pallon

Työryhmä 2 eli "Palvelut ja prosessit"

Petri Heinonen (pj.)

Jorma Korkiakoski, Katri Laaksonen, Julian Lindberg, Tuomas Orama, Jaakko Rannila, Janne Santala

- Millaisia toimintaa tukevien palveluiden ja prosessien kuvausdokumenttien tulisi olla?
* vertailu: tietovarantojen yleiskuvausdokumentit
* tulokset: prosessien yleiskuvauksen rakenne ja toimintaa tukevien palveluiden yleiskuvauksien rakenne

- Mitä metatietoja palvelujen, prosessien ja tietovarantojen dokumentaatioon tulisi kirjata?
* selite: mistä dokumentissa on kyse?
* viitedokumentaatio: mitkä dokumentit kytkeytyvät olennaisimmin käsillä olevaan dokumenttiin?

- Miten dokumentaatiota tulisi käyttää/täydentää/työstää jatkossa?

Pohjat eli malliprosessin kuvaamistyön loppuunsaattaminen

- työryhmä 2 vastaa malliprosessin tekemisestä valmiiksi

-- tehdään vappuviikolla, Santala täsmentää, LVI-työssä työstetään eteenpäin

-- tämän jälkeen Santala lähettää työryhmä 2:lle

-- mallin tulee olla valmis ennen kuin lopputyö jaetaan osallistujille

Tämän jälkeen hajautetusti korkeakouluissa, synergiaryhmän voimin

- puheenjohtajisto jakaa tehtävät synergiaryhmän jäsenille

-- synergiaryhmän jäsenet hankkivat tarvitsemansa materiaalit pohjiksi omalle työlleen

--- muiden muassa laatutyön osana on tehty prosessien kuvauksia; nämä kannattaa kaivaa esiin

--- alle kolmen vuoden ikäiset prosessikuvaukset ovat vielä mahdollisesti relevantteja

Kuvauksen työväline

- Visio, Gliffy ...

-- työvälineestä päätetään myöhemmin

-- valmiin stensiilin tekeminen olsi hyvä

 • No labels